2015-04-25

Germany funded Israel's nuclear bomb?

West Germany secretly funded the development of Israel’s nuclear weapons, a German newspaper has claimed, despite Israeli denials.
Welt newspaper repeated long-standing allegations that the government of former chancellor Konrad Adenauer secretly channelled hundreds of millions of dollars into Israel’s nuclear programme in the 1960s.
The newspaper insisted the claims were true, despite a categorical denial earlier this month from Shimon Peres, the former Israeli president, who was in charge of the nuclear weapons project at the time.
In a detailed report, Welt claimed the funds were disguised as a $500 million (£338 million) loan for the development of the Negev desert.
The arrangement was agreed at a meeting between Mr Adenauer and David Ben-Gurion, the Israeli prime minister, in New York in 1960, the newspaper claimed.
The agreement was informal and was never scrutinised by the West German cabinet or parliament.
It was known as “Aktion Geschäftsfreund”, or “Operation Business Associate” by the West German foreign ministry.
The funds were channelled to Israel through the Kreditanstalt für Wiederaufbau, a government-owned development bank.
The bank has declined to release details of its payments to Israel under the programme.
Israel's top secret nuclear facility in the southern Israeli town of Dimona Photo: Channel 10/AP

Viešė teviešpatauja!

Manau, kad turime viešai, o ne slaptai, rinkti savo atstovus, todėl ir pasisakau už Viešę

- kaip laivą pavadinsi, taip jis ir plauks. 

Visiškai be juokų - iš mūsų kaupti kilus kapa sykiu su kapitalu grįžo atgalios demokratijos, kuri tėra to kapitalo valdžia, grįsta slaptumu, be kurio ji neveiktų, pavidalu.

Slaptumas trigubas: 

rinkėjų balsus skaičiuojant; 
iš nieko kuriamus pinigus paskirstant;
išrinktiesiems slaptuose klubuose a la rotary rotuojantis.

Dar dera pridėt tan kaupan kapitulos kapelioną, katram reikia griekus išpažinti, idant mūsų parklupdytojams sekti mus lengviau būtų.

Taip kad - Viešė teviešpatauja!

Veche (Russian: вече
Polish: wiec, Ukrainian: віче, Belarusian: вечаOld Church Slavonicvěšte) was a popular assembly 
in medieval Slavic (:))) countries.

In Novgorod, where the veche acquired the greatest prominence, the veche was broadly similar to the Norse thing or the Swiss Landsgemeinde.


The Landsgemeinde remains a symbol of the Swiss tradition of direct democracy.

Kuria esam gąsdinami.

Mūsų Viešę, suprantama, sykiu su valdytojais ir viešpaties dangun dangintojais - pamiršo.


Viešvilas, 

2015-04-24

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis

Vienas Sąjūdis buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. 

Kitas Sąjūdis buvo Lietuvos Tautinio Atgimimo Sąjūdis


Tai kas vis dėlto yra Sąjūdis - tautinio atgimimo tąsa ar Persitvarkymo Sąjūdis? 


Regis, persitvarkymo, perestrojkos - перестроились ir vėl mus tokie patys, neretai ir tie patys, valdo.

Parade in Paradise


Stalinas, suprantama, nepasipiktino...

A parade (also called march or marchpast) is a procession of people, usually organized along a street, often in costume, and often accompanied by marching bands, floats or sometimes large balloons.

From French parade (show, display, parade, parry, formerly also a halt on horseback), from Spanish parada (a halt, stop, pause, a parade), from parar (to halt, stop, get ready, prepare), from Latin parare (to prepare, in Medieval Latin and Rom. also to halt, stop, prevent, guard against, etc., also dress, trim, adorn); see pare. Compare parry, a doublet of parade.

Lyg nesakytų visko...

Paradise ...

παράδεισος  (parádeisos) (genitive παραδείσου); msecond declension
  1. the garden owned by the Persian nobility
  2. garden
  3. (biblical) Garden of Eden
      4. the afterlife location of the blessed: paradise

Na gerai - parade parodo ką geba...

Betgi - ar gali būti persų elito garde rojus?

Šašbauda

Šašbauda.

šašbaudà sf. (3b) Jn(Ar), K.Būg(Kv), Rtr, BŽ137, DŽ, NdŽ, KŽ psn. maža senoviška, ppr. žydų nešiota kepurė be snapelio, šlikė: Žili plaukai lindo iš po aksominės šašbaudos rš.

Visi nuotraukoj - su šašbaudom.

Kas per žodis? 

:(

Šaš.

šašabaudžiaĩ sm. pl. (34b) žr. šašbaudžiai 1: Ale tau ir šašabaudžiaĩ pasikorę kap kiaušiniai! Sn.

šašbaudỹs sm. (3b) [K], NdŽ, šašbaudis R188, MŽ, N
1. R188, MŽ, N, [K], LC1887,7, Ser, NdŽ, KŽ limfmazgis (ppr. prie kaklo): Pilnas kaklas šašbaudžių̃ – ritinėjasi po pirštų galais Ss.
2. [K], NdŽ šašas, piktvotė: Šašbaudỹs auga už ausų ant gyslų vaiko, kad jam šašti galva J. Jam iškilo šašbaudỹs ant sprando Mrj

šašbaudỹs scom. (3b) [K], I, NdŽ, KŽ; Kos39(I) menk. nušašėlis, šašius: Eikš šen, tu rupūže, šašbaudỹ! Sch157.

Ne kažin kas.


baudà sf. (4)
1. mušimas, pyla: Dėl to ana (mergaitė) neklauso, ka ana baudõs nėr gavusi Ms.
2. piniginė pabauda: Už ne laiku įmokamą abonentinį mokestį imama bauda sp. Gausi baudõs užmokėt, ka nepili kelio Plv. Kam tokios baudos reikėjo?Ns1850,1.
3. sport. bausmė už nesilaikymą žaidimo taisyklių: Žaidėjas gavo jau trečią baudą sp. | Kamuolys dažnai grįžta į baudos aikštelę sp.


baudžia sf. bauda: Tai šitokia baudžia buvo Rš. Jis ... gauna už tai tris metus baudžios kalėjimą LC1880,8.

baũdžiava sf. (1) K, J.Jabl, Gs, Slnt, baudžiavà (3b) Š, Dkš
1. istor. visiškas valstiečio darbo, turto ir asmens priverstinis priklausymas feodalui: Vergovė didžiulėje daugumoje šalių besivystydama pavirto baudžiava rš. Aš, vaikel, jau neatsimenu baudžiavõs Vs. | Ar tu neėjai iš egiptiškos baudžiavos per vargų marias? srš.

2. BB2Moz1,14, R301, K priverstinis valstiečio darbas feodalui, lažas, dvarysta: Tuos mūrus baũdžiavos pastatė Dkš. Lažą svietas keikdams pramanė baudžiava S.Dauk. Šaltyšiukas ... kas nedėlią baudžiavužėn varė KlvD192. Atleido baudžiavos cielą dieną JV736. prk.: Pas motynėlę po jaunimėlius, pas anytėlę po baudžiavėlę LB21. Ponas dovanojo jam baudžiavą ir padarė liuosu Rp. Mūsų tėvai baũdžiavą ė̃jo Dkš. Senovėj baudžiavas turėjo ponam eitiBaMtI51. Nelaimė tims, kurie turėjo baudžiavą jam eiti M.Valanč. Piktai daro tie žmonės, kurie ponų baudžiavą sekti ginasi BPII504. | Baudžiavos(sunkiųjų darbų) kalėjimas LC1886,8. ^ Baudžiava privinčiavota mums kaip marti B.


Pirmieji dvarai Lietuvoje - buožinyčios.
Kaip be šito...

Kunigystė.


kunigystà sf. (2) psn.

1. Žž, Rod, Drsk, Vrn, Dg, Nmn baudžiava: Kunigỹstą atbuvau J. Mūsų ponai žiūrėjo, kad tik kunigystą eitume V.Krėv. Anys septynis metus vaikščiojo in kunigỹstą Btrm. Dar aš tik gimęs per tą kunigỹstą Lp. Mano tėvas dar ėjo kunigystą Vs. Vaikščioj[o] kunigỹstą tan dvaran Rod. ^ Bailūs kaip ponai po kunigystos PPr70.
2. BPII117 viešpatystė: Jį prakėlė ant visų dangų, ant kunigystų ir galybių DP226.
3. DP465 žr. kunigystė 4: Kur kunigysta yra, tenai tur būti afiera MT18.


Keltų laukai Kūlupėnuose

Kas tai?

Skaitykim, barbarai kaimiečiai:)

Celtic field is a popular name[according to whom?] for traces of early (prehistoric) agricultural field systems found in North-West Europe, i.e. the British Isles, the Benelux countries and parts of Germany.[clarification needed]

According to whom?

Clarification needed?

Klierikai paklierifikuos!

Va kokie keltų laukai - Olandijoj:
Mitologiniuose miškuose sklando ne tik legendos, bet kartais laukia ir netikėčiausi atradimai. Užtikau jau pažįstamus vadinamuosius keltų laukus vienoje sengirėje prie Kūlupėnų (Kretingos r.); tokių jau matęs kitur, bet šie nepažymėti jokiame paveldosauginiame registre

Tad tai – naujas atradimas. 

Gražioje, upkošnio perkirstoje sengirėje driekiasi mįslingi, kelis šimtus metrų beveik tiesia linija nutįsę akmenų pylimai, jų struktūros ir sistemos, akivaizdžiai kažkieno labai seniai įrengtos konkrečiu tikslu. 

Tai – senovės žemdirbystės laukų fragmentas, krūsnys, kurios čia buvo vėliausiai viduramžiais supiltos. 

Dar tada, kai šis kelių šimtų metų senumo miškas nežaliavo. 

Ankstyvosios žemdibystės laukai buvo išaiškinti tik XX a. viduryje. 

Archeologai ėmė juos tyrinėti, kaip senojo pasaulio paveldo paminklus, o iki tol žmonės nė nesuvokė, kas tai. 

Akmenų krūsnys atskirdavo laukus, kuriuose dirbo žmonės, sodino daržoves ir tokiuose akmenų sampiluose neretai net slėpdavo lobius. Yra žinomas atvejis, kai tyrinėdamas krūsnis kretingiškis archeologas po akmenimis rado pakastas monetas. 

O čia – dar įdomiau, mat ši akmenų eilė driekiasi palei pagarsėjusį Prancūzkelį
Senoliai pasakoja, kad dabar vos įžvelgiamą (kairėje nuo akmenų), miško paklotės apgaubtą kelią 1812 m. nutiesė Napoleono armijos kariai per Prancūzijos-Rusijos karą. Napoleonmečiu neva siekta šiuo keliu sujungti Plungės-Kretingos ir Kretingos-Salantų kelius. 

Stebėtina, kad prancūzai neišardė viduramžių krūsnių ir nepanaudojo akmenų. 

Ir tai – dar ne visi atradimai šiame nuostabiame mitologiniame miške. 

Garbi ponia iš Kūlupėnų, kai papasakojau, tarė:

- Tai štai iš kur vardas!

Kiek kūlių reikėjo išlupt...Mūsų dugno

dugnas 

8. keik. galas: Bet ir šaltos Velykos – tegu dugnas! rš.
◊ ant [patiẽs] dùgno nedaug: Šulny vandenio tik ant dùgno Rdm. Įpylė į puodą lašelį, tik ant pačio dugno Jnš. 
be (iki) dùgno (dùgni) labai, labai daug; be galo: Be dùgno durnių yra Kbr. Mokytas be dugno Dr. Nuliūdusi esu be dugno Dr. Pas mus vargas be dùgno Arm. Padarys tiek nuostolio, ka iki dùgni Prn. Iki dugno mylimoji Prk. 
į dùgną viską (išgerti): Aš išgersiu iki pusei, o tu į dugną V.Kudir. 
į dugnùs labai (keikti): Ta keikia į dugnùs marčią Skr. 
į stikliùko dùgną pažvìlgčioti gerti svaigalus: Pasispaudė per žiemą, rečiau pažvilgčiojo į stikliuko dugną J.Balt. 
iš (nuo) širdiẽs dùgno; B nuoširdžiai: Mūsų kožna malda eis nuog širdies ... dugno Mž382. Neliausis užu tatai iš dugno savo širdies dėkavoti BPI91.Pilu stiklelį, tau velydamas, iš širdies dugno tau vierydamas KlvD175. 
širdiẽs dùgnas vidus, vidinis nusiteikimas: Širdies dugne liaupsindami KN38. Priimk meilingą žodelį į savo širdies dugnelį Sim.

7. tolima apylinkė, atkampus kraštas: Nuog ano dùgno (Ne mūs dùgno) žmogus Lp. Netoli Vilniaus, va šitam dugnè Vlk. Anie visą dùgną apvažiav[o]Lp. Aš šitą dùgną mažai pažįstu Šk. Apie aną dùgną kitaip jau šneka Šk. Aš da nebuvęs tam dugnè Plv. Turi nait (nueit) da už Globių – į patį dùgnąJrb.

6. pagrindinė spalva, fonas: Skarelės dùgnas su kvietkais Žb. Ant žalio dùgno reik raudonų raštų, tai išmuš (bus ryšku) Mrj. Ant balto dùgno žalius raštus audžia Dkš. Raibam dugnè audeklas akis gadina (mirga akyse) Rdm. Paveikslo dùgnas BŽ106.

3. (neol.) pagrindas: Ir išliejo kraujus prieg dugno altoriaus BB3Moz8,15. prk.: Norėtų iš paties dugno pažinti kalbą A1884,121. Beveik kiekvienos pasakos dugne yra doros pamokymo LTII213.

2. Žž, Sn dangtis, viršus: Nusipirkau puodą be dùgno, tai musių negali atgyt Slv. Uždėk dùgną ant puodo, kad neatauštų viralas Rod. Appeliję kopūstų dugnaĩ Rdm. Burnos vidaus dugnas E. Dugnẽlį prastūmė ir laka [katė] OG133. Jau tep smarkiai verda [arbatinis], kad neit dugnẽlis kilnojasi Gs.Susilankstė dėžutės dugnẽlis, ir negali užvožti Gs. Muštokės dugnẽlis Smn. | Kepurės dùgnas Lp. ^ Pakilo kap kepurės dugnas (mažas) debesukas ir pripylė Krn. ║ stogas, dangtis: Dùgnas seniau sakėm, paskui – dangstis, o dabar ir stogas Vlk.

Dùgnas seniau sakėm, paskui – dangstis, o dabar ir stogas.

Upėm kadais keliavomdugnas tada svarbesnis buvo nei stogas.

Maskva, Evropos sostinė

2015/04/20
Europos rabinų konferencijos pirmąjį apaštalo Petro įpėdinio aplankymą Romoje popiežius Pranciškus pavadino itin reikšmingu. Nuoširdžiai pasveikinęs delegacijos, kurią lydėjo Europos rabinų konferencijos pirmininkas rabinas Pinchas Goldschmidtas narius popiežius be kita ko pasidžiaugė katalikų Bažnyčios ir žydų bendruomenių jau vos ne penkis dešimtmečius pastoviai tęsiamu dialogu.
Beje, nuotraukoje visi su šlikėm.

Pinchas Goldschmidt (born 21 July 1963, Zurich) is the Chief Rabbi of Moscow, Russia since 1993.

Rabbi Goldschmidt is the spiritual leader of the Moscow Choral Synagogue, the head of the rabbinical court of the Commonwealth of Independent States (CIS), president of the Conference of European Rabbis and is an officer of the Russian Jewish Congress (RJC).


Europos ribos istoriškai plėtėsi sulig abraominės krikščionybės plitimu.

Purim 2014. 


Antras Purim 2014.


Purim 2014 in 2015 - kaip tik prieš kelias 
dienas ir vyko.

Dnepropetrovsko, kuriame 2012-tais metais pastatytas didžiausias pasaulyje septynbokštis Dnepropetrovsko žydų kultūros ir religinis centras „Menora, to paties Dnepropetrovsko, kurio skry
džių valdymo centro tetritorijoje nukrito Malaizijos reiso MH17 lėktuvas, to paties Dnepropetrovsko, kurio gamykla pagamino raketą, pakėlusią orbiton pirmąjį Europos daugkartinio naudojimo kosminį laivą, (jau buvęs) gubernatorius, tikrasis žalgirietis, yra ir Europos žy tarybos įkūrėjas.

Reikia mokėti plietinį politinį darbą dirbt.

Reikia žinot, kur ta Evropa dabar.

Ten, kur Mazguva.

Ir Pentagonas.

Štai ką bohemietis šneka.

Dabartinės Evropos vidury Vilnius, o tokios, apie kurią ir Bohema svajoja - Mazguva.

2015-04-23

Ar buvo Lietuva okupuota?

Lenkijos užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad JAV žvalgybos tarnybos vadovas Lenkijos ambasadoriui JAV teigė apgailestaujantis dėl išsakytų pastabų, neva Lenkija prisidėjo prie nacių vykdyto holokausto, skelbia „Reuters“.
Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktoriaus Jamesas Comey pastabos, kurias praėjusią savaitę išspausdino amerikiečių laikraštis „Washington Post“, Lenkijoje sukėlė pasipiktinimo audrą ir žiniasklaidos bei politikų pasmerkimą.
FTB vadovo straipsnyje buvo rašoma: „Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos ir daugelio kitų vietovių žudikai ir jų bendrininkai nemanė darantys kažką blogo. Jie įtikino save, kad elgiasi teisingai ir daro tai, ką privalu daryti“.
Lenkija įsitikinusi, kad ši pastraipa daro klaidingą prielaidą, kad ji buvo nacių bendrininkė, vykdant žydų genocidą Antrojo pasaulinio karo metu.
„Aš apgailestauju, kad susiejau Vokietiją ir Lenkiją, ... kadangi Vokietija įsiveržė ir okupavo Lenkiją“, – nurodoma J. Comey laiške, skirtame Lenkijos ambasadoriui JAV.
FTB vadovas teigė, kad Lenkija nesusijusi su nacių taikytais žiaurumais ir pridūrė apgailestaujantis, kad straipsnyje įvardijo tam tikras šalis.
Vokietija tada Lietuvą okupavo ar neokupavo?Esu kaltas, esu labai kaltas

Mea Culpa.
Esu kaltas, esu labai kaltas.

Read: jew kissing hand of pope.

Štai šitaip.

Jeruzalėj...
Kokie dar pagonys?


Elytė rūmuose

Piquenique.

Liaudžiai.

Elitui.

Rūmai aptrešę.

Ir tvartelis praskolintas.

Turtino Vilnių...

Elytė miške?
Nebūna...

2015-04-22 08:45
IP: 84.15.181.214
  
  


2015-04-22 08:48
IP: 84.15.181.214
  
  
Pinigų idėja išsisėmė. Tebesiūlau: 1. Pasauliniu mastu fiksuoti pinigų kiekį, naujų pinigų nebegeneruoti, palūkininkavimo atsisakyti. 2. Naudoti tik e-pinigus. 3. Atsiskaityti tiesiogiai, be tarpininkų, P2P principu. 4. Bankus uždaryti. Atsiskaitymams naudoti atvirojo kodo programas. Atsiskaitymo sistemos, kurioje visų figūruojančių dydžių suma pastovi, priežiūra nėra sunki. 5. Tą, kas šiandien vadinama finansavimu, ir kuo šiandien užsiima bankai, iš mūsų skolų kurdami savo pinigus ir juos skolindami mums už palūkanas, keisti šitaip: a) nutarti, kad bendrosioms reikmėms periodiškai renkamų lėšų dalį nustato visuomenė; b) nutarti, kad visuomenė nustato ir bendrųjų reikmių prioritetus bei skiria toms reikmėms tinkamą surinktų savo lėšų dalį; c) verslas, kaip ir dabar, verčiasi savo lėšomis, skolinasi arba prašo visuomenės paramos.


2015-04-22 09:24
IP: 84.15.187.112
  
  
Google: That's the first negative reading since Bloomberg started collecting the data at the end of 1998. Ankstesnių negu 1998 reikalų, mat, Bloombergas neužrašė, tai mes ir nežinom, kad gal pirmąsyk istorijoj eurių bankai šitaip...

Miegančioji Gražuolė.

Būkim sveiki!