2011-04-30

Jungtinė Karalystė

Princo vestuvės atgaivino kadaise šmėstelėjusią mintį, kad Jungtine Karalyste Didžioji Britanija, bent jau mano atminty, imta vadinti ne per seniausiai.

Kas toji Jungtinė Karalystė?

V-VI a. britų salas užkariavo anglosaksai.

Šmaikštu
.

Ir pamokoma.

Užkariavo ir gyveno sau.

Pakol kiti neužkariavo.

O kaipgi kitaip?

Bretwalda, also brytenwalda and bretenanwealda, is an Old English word, the first record of which comes from the late 9th century Anglo-Saxon Chronicle.

The first syllable may be related to Briton or Britain, and would thus mean "sovereign of Britain" or "wielder of Britain".

wield (wld)
tr.v. wield·ed, wield·ing, wields
1. To handle (a weapon or tool, for example) with skill and ease.
2. To exercise (authority or influence, for example) effectively. See Synonyms at handle.
[Middle English welden, from Old English wealdan, to rule, and wieldan, to govern; see wal- in Indo-European roots.

Gerald
masc. proper name, introduced by the Normans, from O.Fr. Giralt, from O.H.G. Gerwald, "spear-wielder," from P.Gmc. *girald, from *ger "spear" + base of waltan "to rule" (cf. O.E. wealdan). The name often was confused with Gerard.

Toks maždaug.


Be ieties, kažkodėl.

Pavargo Gervaldas, sėdi ir galvoja - valdau valdau, gerai valdau, darbas well done, sakant, o tos mano valdos ateity gal taps nežinia kieno wealth.

Britams taip ir nutiko ilgainiui.

Po 1066 m. normanų užkariavimo baigėsi Anglijos feodalizacijos periodas, šalis buvo suvienyta.

Škotija ir Anglija kaip atskiros vieningos valstybės susidarė X amžiuje. Velsas buvo valdomas Anglijos nuo 1284 m., o Anglijos Karalystės dalimi tapo 1536 m.

Valkiškas, sako, tas Velsas.

Nuo 1603 m. Anglijos ir Škotijos karalystės turėjo vieną karalių, o 1707 metais susijungė į Didžiosios Britanijos Karalystę.

1801 metais ši karalystė susijungė su Airijos Karalyste ir taip buvo įkurta Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Airijos Karalystė.

Kurios karaliai - Anglijos.

Iš kur tie airiai atsiyrė?

Pirmieji gyventojai Airijoje atsirado akmens amžiuje.

Atsirado saloje, ir baigta.

Apie 300 m. pr. m. e., pereinamajame periode tarp bronzos ir geležies amžiaus, saloje pasirodė keltai.

Tiems, regis, teko salon persikelti.

Matyt, nemokėjo vandenis praskirti kaip Mozė.

Romos imperijos laikais sala buvo žinoma kaip Hibernia.

Šalta romėnams.

Tai ir nelindo.

Romėnai salos nebuvo nukariavę, čia susiformavo keletas karalysčių ir kunigaikštysčių.

V a. pr. per britų vergus Airiją pasiekė krikščionybė.

Britai jau buvo, tik kalbėjo nežinia kieno kalbom.

Gal ir nežinia, bet keltai turėjo Duw.

Paplitus krikščionybei prasidėjo pirmasis Airijos suklestėjimo laikotarpis, kurį nutraukė vikingų žygiai.

Suklestėjimą, išeitų, atnešė britų vergai.

Dualizmas.

Vargu bau jie patys, vergai - klestėjimo pranašai, klestėjo tuo pirmuoju Airijos suklestėjimo laikotarpiu.

Kaip mes suprantam klestėjimą, jei vergija aplinkui netrukdo vadintis klestinčia VISUOmene?

1169 m. Airiją užkariavo normanai ir nuo to laiko prasidėjo Anglijos dominavimas saloje. Anglų užkariautojai konfiskavo airių žemes, o airius ištrėmė į nederlingus salos vakarus.

Kaip prisimenat, tie anglai 1801 metais susijungė su airiais - užkariavimo būdu, taip išeina.

Dėl anglų stambiųjų žemvaldžių politikos 1845-1849 m. kilusio bado metu mirė 1,5 mln. airių ir daugelis buvo priversti emigruoti į Ameriką. Tuo tarpu britų valdininkai vilkino priemones skirtas badui nutraukti.

Tokiu būdu Šv.Patriko, vergijoje iš pagonio patapusio krikščionimi, diena išplito pasaulyje.

Anglikonų bažnyčią įkūrė Anglijos karalius Henrikas VIII, 1534 metų Supremato aktu atsiskirdamas nuo Romos katalikų bažnyčios ir įkurdamas savarankišką, tam pritarė ir Anglijos parlamentas.

Atskyrė ir įkūrė.

Kūrėjas Henrikas VIII.

1535 metais karalius tapo bažnyčios aukščiausiuoju vadovu, pradėti naikinti vienuolynai, išleisti tikėjimo išpažinimo dokumentai (Confessions of Faith) – Dešimt straipsnių (1536), Vyskupų knyga (1536), Šeši straipsniai (1539), Karaliaus knyga (1543).

1548 metais bažnyčia reformuota, atsisakyta mišių, šventųjų paveikslų, celibato, sukurtas Apeigynas. XVII a. pirmoje pusėje, valdant Karoliui I, bažnyčia žlugo, bet 1661 metais vėl atkurta.

Anglijoje bažnyčia yra valstybinė.

Kaip atsitiko, kad krikščioniškoji valstybinė bažnyčia vergus paleido vėliau už valstybę, ir dar taip vėlai?

Užtatai, kad imperijos užjūrio kolonijas ne karaliai ir ne karalienės valdė?

Kas čia per britūza, britonai, kam painiojat meluojat nesustojat, ar nebijot, kad liežuvis nudžius?

Tebemanau, kad pravartu paieškoti The Crown panašumų su mūsų Karūna.

Nuo 1867 metų veikia Anglikonų sąjunga, kuriai priklauso įvairių šalių bažnyčios.

Anglijos bankas (angl. Bank of England; oficialus pilnas pavadinimas - The Governor and Company of the Bank of England) - centrinis Jungtinės Karalystės bankas su būstine Londone. Įkurtas 1694, pertvarkytas 1844 m. įstatymu (Bank Charter Act).

Svarams sterlingų "leisti apyvarton".

Skolinti, už palūkanas.

Iki 1971 piniginės reformos, 1 svaras buvo sudarytas iš 240 pensų arba 20 šilingų.

Svaro sterlingų pavadinimas kilęs iš aukštos kokybės „sterlingo“ klasės sidabro lydinio pagaminto penso, kurių 240 svėrė vieną Trojos svarą (373,242 g).

The Bank was privately owned and operated from its foundation in 1694.

Privatus Anglijos bankas.

Tikrų tikriausų anglų įsteigtas, matyt.

Angliakasių.

Anglijos banko kapitalas iš pradžių buvo fiksuotas 1 200 000 svarų sterlingų, kurie buvo paskolinti vyriausybei ir už tai buvo gauta banknotų emisijos teisė.

Patentas buvo gautas trims šimtmečiams.

Nebrangiai.

Ir monai geri - vyriausybė skolinga, vadinasi, sukalbama.

Ar ne?

Paskelbė Anglijos (kas pagalvos, kad privatus?) bankas visiems apie svarą sidabro, o spausdino ir skolino popierius, vietoj to svaro.

Cool.

Su milijonu dviem šimtais tūkstančių šiuolaikinių svarų sterlingų šiais laikais ir cigarečių kontrabandininko nenustebinsi.

Bet kontrabandininkui nepavyksta įkurti šalies banko, vienok.

Ne tik todėl, kad jis, kontra, ne iš tos bandos.

Dar ir todėl, kad jis lošia pagal svetimas taisykles - o lošimo taisyklių rašytojai su savo emisijom ir tų naujų popierėlių skolinimu tiek nujodė svarą sterlingų, kad dabartinis milijonas nevertas nė trejeto tūkstančių originaliųjų svarų sterlingų.

Taigi, šmugeliuotojai niekaip nepasivys tų, kas turi šitokį patentą.

O svarą sterlingų tikrai laikas pervadinti, gal svaru braškių?

Ne bulvių gi - bulvių svaras vis dar pigesnis už svarą "sterlingų".

Nors, žiūrint į priekį...

Bet grįžkim į senesnius laikus.

Bažnyčia nuosava, centrinis bankas privatus, konstitucijos nėra.

Laikas rastis imperijai.

Rimta imperija turi turėt savo bažnyčią.

Britų imperija (angl. British Empire) - didžiausia visų laikų pasaulio imperija, klestėjusi nuo XVIII a. iki XIX a. vidurio. 1921 m. joje gyveno ~458 mln. gyventojų (ketvirtis tuometinės Žemės populiacijos), plotas siekė 33 mln. km². Britų imperija driekėsi visuose žemynuose, todėl buvo sakoma, kad joje „niekad nenusileidžia saulė“.

Dabar daugelis buvusių kolonijų priklauso Britų Sandraugai.

Dėl britų imperializmo buvusiose kolonijose išplito anglų kalba, britiška teisė, švietimas, matavimo sistema.

×britõnas (l. brytan, brus. бpытaн) sm. (2) [K], brìtonas (1); R52
1. didelis šuo: Baisus buvo britonas Vaižg.
2. žr. brišius 2: Vyrai tokie brìtonai, o šienas tebėr nepjautas Kp.

britóti, -ója, -ójo tr. taršyti, painioti, narplioti: Gana tau siūlus britóti Vlk. Imk ir suk kamuolin siūlą, tik, žiūrėk, nebritók Rtn. | refl.: Šitas siūlas labai britójas Drsk.
išbritóti tr.
1. išnarplioti, išpainioti: Siūlų negalima išbritóti Lš.
2. sunarplioti, supainioti: Kam tu išbritójai siūlą? Knv.
pribritóti intr. privynioti, pripainioti: Ona siūlų neapmes, tik pribritójo ir nežino, kas daryti Vlk.
subritóti tr. sunarplioti, supainioti: Man visą matką subritójai Drsk. Subritójo, sutraukė siūlą Dsm. Siūlus subritójo, kad negalima išvynioti Lš.

britūzà sf. (2) nusmukusių nuo kamuolio siūlų raizginys: Britū̃zoj prapuolė siūlo galas Kb. Tep susinarpliojo britū̃zos, kad ir išnarplioti negaliu Kb.

×britvà (sl.) sf. (2), (4) K barzdos skutamasis peilis, skustuvas: Mano kieta barzda – ne bet keno britvà ima Gs. Peilis aštrus, nereikia nei brìtvos Kp. ^ Aštrus kaip brìtvos kotas (iron.) Grg. Skęsdamas ir už britvos kimbasi Sim. Britvà, ne botagkotis (labai šmaikštus)! Mlt.

×brìtvyti, -ija, -ijo tr.
1. galąsti, aštrinti: Kam taip brìtviji peilį, juk barzdos neskusi Brs.
2. barti: Ans brìtvyja, t. y. vaksyja, bara J.
×išbrìtvyti tr. išgaląsti, išaštrinti: Išbrìtvijo peilį, ir įsipjoviau į pirštą Brs.
×nubrìtvyti tr.
1. nuskusti su britva: Biškį palauk, beveizint barzdą nubrìtvysiu Brs.
2. subarti: Nubrìtvyti yra suvaksyti J.
×pabrìtvyti tr. pagaląsti, paaštrinti: Pabrìtvyk peilį, kad taip moki galąsti Brs.
×subrìtvyti tr. subarti: Subrìtvijau aną J.

O žodžio britkus kaži kodėl neįdėjo žodynan?

×britvõnas sm. (2) Kv, britvònas (2) Gs, brìtvonas (1) Pp žr. britonas:
1. Kaip tu drįsti tokius britvonùs nepririštus laikyti! Brs. Šunys du, tokie didžiausi britvonai Žem.
2. Toks britvõnas ar negali darbo dirbti! Grd. Toki britvõnai (stiprūs vyrai) tai bent darbininkai Šv. Visokių brìtvonų (pusbernių, šavaldrų) prisirinko, doro žmogaus nebuvo Jnšk.
3. Jrb, Ktk indas kepti: Atnešk britvõną, mes noriam ryto[j] kugelį kepti Trg.

Nebėr imperijos.

Kiti
dabar laikai.

Britanija nebe ta, Didžioji.

Greičiau jau Mažoji Anglija.

brìtnos interj. Grg juok. į sveikatą (sakoma, kam sučiaudėjus; atsakoma „atkernos“, „apskernos“).

Характерно, что с 2001 г. слово ‘Британия’ в названии ежегодника государственного бюро национальной статистики было заменено словосочетанием ‘Соединенное Королевство‘.

Skamba.

Некоторые историки и публицисты считали империей также Советский Союз, США, ЕС (Европейский Союз).

2011-04-29

Prince Wedding

Princas veda.

prince
early 13c., from O.Fr. prince (12c.), from L. princeps (gen. principis) "first, chief, prince," lit. "that takes first" (adj.), from primus "first" (see prime (adj.)) + root of capere "to take" (see capable). Ger. cognate fürst, from O.H.G. furist "first," is apparently an imitation of the Latin form. Colloquial meaning "admirable or generous person" is from 1911, Amer.Eng.

Pasikeitė laikai...

wedding
O.E. weddung "state of being wed" (see wed). Meaning "ceremony of marriage" is recorded from c.1300; the usual O.E. word for the ceremony was bridelope, lit. "bridal run," in reference to conducting the bride to her new home. Wedding cake is recorded from 1640s; as a style of architecture, attested from 1879.

Senos
tradicijos.

wed
O.E. weddian "to pledge, covenant to do something, marry," from P.Gmc. *wadjojanan (cf. O.N. veðja "to bet, wager," O.Fris. weddia "to promise," Goth. ga-wadjon "to betroth"), from PIE base *wadh- "to pledge, to redeem a pledge" (cf. L. vas, gen. vadis "bail, security," Lith. vaduoti "to redeem a pledge"). Sense remained "pledge" in other Germanic languages (cf. Ger. Wette "bet, wager"); development to "marry" is unique to English.

Gerieji lietuviai vadavo - matyt, iš senmergystės, germanai nesismulkino ir įkaitėm ėmė, o princas džentelmeniškai vedė.

Matyt, mūsų genties.

Bretwalda
.

Jaunoji - tikra anglė, iš angliakasių.

Tegyvena abudu laimingai!

2011-04-27

Ortodoksologija

Seniausios krikščionių bažnyčios.

Stačiatikybė (gr. Oρθοδοξία pravoslavybė, ortodoksija) – Rytų krikščionybės kryptis, viena iš trijų pagrindinių krikščionybės krypčių, atsiradusi 1054 m. skilus krikščionybei.

Stačiatikių bažnyčios ištakos – Romos imperijos skilimas į Rytinę (Bizantija) ir Vakarinę. Bizantijoje įsivyravusi krikščionybės forma tapo graikų stačiatikių tikėjimu.

Stačiatikių Bažnyčios nepriėmė katalikų popiežiaus Grigaliaus XIII-ojo inicijuotos kalendoriaus reformos ir tebenaudoja Julijaus kalendorių. Dėl to stačiatikių religinių švenčių datos pamažu tolsta nuo katalikų ir pasaulietinio kalendoriaus. Taip stačiatikiai Kalėdas švenčia sausio 7 d., o ne gruodžio 25 d. (iki 1900 m. tai buvo sausio 6 d., o po 2100 m. bus sausio 8 d.). Dėl Velykų datos skaičiavimo metodikos katalikų ir stačiatikių Velykų data kartais sutampa, kartais skiriasi visu mėnesiu (stačiatikių Velykos gali būti balandį arba gegužę, tačiau niekada nebūna kovą).

1448 m. rusų stačiatikių bažnyčia pasiskelbė autokefaline, t. y. savarankiška nuo kitų bažnyčių ir nepavaldžia Konstantinopolio patriarchui.

Ortodoksija.

Doxology: a usually liturgical expression of praise to God.

doxology
"hymn of praise," 1640s, from M.L. doxologia, from Eccles. Gk. doxologia "praise, glory," from doxologos "praising, glorifying," from doxa "glory, praise" (from dokein "to seem good;" see decent) + logos "a speaking".

Praise.

Pray.

Prey.

Predator and prey.

Orto
.

Ortopedija.

Ortho.

Orthodontology: the study of irregularities in position of the teeth, and of malocclusions, and their treatment.

Орто.

Ορθο.

Оrtodoksai.

Оrthodox.

Ορθόδοξος.

Visi tą "orto" įsivaizduoja skirtingai.

Bet visi teisingai (gal tik tinkamai?) šlovina Dievą, pripažįsta jį esant vieną.

Orthodox Jews.

Kur jų moterys?

Kodėl graikiškai?

Orthodox Christians.

Orthodox Muslims.

Orthodox Buddhists.

Orthodox Pagans.

Pastarieji, akivaizdu, ortodoksologijos neišvystė.

Sakot, nėra tokio mokslo?

Apsirinkat, vienok.

Pora pastebėjimų.

Senoji norma - tos pačios šaknies, orto-.

Doxology: a usually liturgical expression of praise to God, kuris ir graikiškai - tos pat šaknies, kaip mūsiškis, germano-anglakalbių kryžiokų paverstas jųjų Devil.

Ortografija.

Litografija.

Betgi γράφω - rašyti (paklausykit), ne paišyti, o šitie raštai - senesni už graikų raidėmis parašytus.

Štai grafiti dabar vadinama ir paišyba, ir rašyba ant sienų, bet seniau kažin ar taip būta.


Taip išeina, atsisakė graikai senesnio žodžio litografija vardan naujesnio ortografija.

Atseit, jei jau visi vienodai rašo, tai teisingai.

Kažin.

Ir aplamai.

Graikų
mitologijoje Ortas – dvigalvis Geriono šuo, Tifono ir Echidnos palikuonis. Pagal vieną mito variantą, be dviejų šuns galvų Ortas dar turėjo septynias drakono galvas. Jis galėjo būti Sfinkso ir Nemėjos liūto tėvas su Echidna arba Chimera. Ortas ir prižiūrėtojas Euritionas saugojo purpurines Geriono karves. Heraklis vykdydamas savo dešimtą žygdarbį užmušė Gerioną, Ortą ir Euritioną.


Per tą Heraklį gali tekt mokslą pervadint nekrozortodoksologija.

2011-04-24

Kyrie eleisonKyrie eleison.

Keista.

Ἄγκυρα.

Ankaras.

Ἄγ κυρα.

κυρός
.

κυρός.

κύριος.

κύριος.

Ἄγ.

κυρα.

As with many ancient cities, Ankara has gone by several names over the ages. It has been identified with the Hittite


cult center Ankuwaš, although this remains a matter of debate.

Хетты поклонялись богу грома — Тишуб-Тарку. Они изображались с перунами в одной руке и с двойным топором — в другой, с бородой, в египетском переднике и головном уборе, вроде египетской белой короны.

Главное женское божество хеттов вероятно было первообразом малоазиатской «Великой Матери», с именем Ma, Кибелы, Реи; она изображалась в длинном одеянии, с короной вроде muralis на голове.

Tai iš čia Ἄγ κυρα?

Pirwa (or Peruwa) is a Hittite deity whose nature is poorly understood. He/she is sometimes referred to as "queen", though archaeologists believe he/she was a male god.

The name may derive from the Hittite peruna or "cliff", and the Pirwa worship seems to have involved horses and horse-related symbols.

Некоторые атрибуты Пирвы, такие как конь и серебряная узда, позволяют Вяч. Вс. Иванову и В. Н. Топорову соотнести его с индоевропейским Богом Грозы. Это сходство подкрепляется и этимологической связью peruna- и Pirṷa- / Perṷa- из *perṷo-.

Jei jau Perkūnas Ankuvaše pasirodė, ir daugiau mūsų ženklų turėtų ten būti.

Inkarai vidury žemių šiaip sau nesimėto.

Ankara.

Angora.

Angara.

Название произошло от бурятского корня анга означающего «разинутый», «раскрытый», «открытый», а также «промоина», «расселина», «ущелье». В исторических источниках Ангара впервые упоминается в XIII веке под названием Анкара-Мурэн.

Ankuvaš.

ánkuris sm. (1) J, ankurỹs (3b) K.Būg žr. 3 ankaras.

2 añkaras sm. (1) inkaras: Liepė padaryt ... didelį añkarą LB201.

ankúoti, -úoja, -ãvo tr. Klp ankas dėti, akis daryti (tinklą mezgant).

Ar pravertė vašelis?

Ar gardūs vašylai, kuriuos valgo muitininkas, paėmęs kyšį?

vašỹlas sm. (2) DŽ1, vašýlas (1) BŽ509, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ; MŽ314, N, [K], Rtr, E, vãšilas (3b), Š, NdŽ; M, LL78, L, Rtr zool.
1. BŽ232, lašiša (Salmo salar).
2. tokia lašišinių šeimos žuvis: Margasis vašilas (Salmo trutta fario) LL200. Baltasai vašỹlas (Coregonus leucichthys) BŽ40.

vašóklis sm. (1) Jn(Kv), K.Būg, Š, NdŽ, KŽ, LKAI169, DŽ2, Sr(Slnt, Ms), vašõklis (2) Š, DŽ, NdŽ, LKAI169, vašoklỹs LKAI169(Ktč); D.Pošk, Sut, LBŽ bot.
1. ŠT98, LKAI169(Sd, Plt, Kl, Žr, Grg, Klm, NmŽ, Skdv, Žgč, Erž, Vlkš, Šmk, Jrb), Vkš serbentas su raudonomis, gelsvomis ar juodomis uogomis (Ribes); šio vaiskrūmio uoga: Juodūsius vašóklius virinaus vaistams Pj. Vašókliai labai rūgšti Vn. Sodne auga juodiejai ir raudoniejai vašókliai Pln. Tai naminis vašoklių vynas, mano paties dirbtas Vaižg.
2. IM1878,19, K.Būg, J.Jabl(Btg), LD189(Lkv), LKAI170, Pln, End, Jdr, Šll, Žgč raudonasis serbentas (Ribes rubrum); šio vaiskrūmio uoga: Vašóklių nudrykusios kekės J. Braukti žiedus, apvynius, linus, vašóklius, serbentus JI232. Serbenta tur juodas uogas, o vašókliai raudonas J. Raudoniejai vašókliai, juodieji serbentai Šv. Serbento juodos uogos, vašóklio raudonos Trg. Vašókliai – raudonos mažilelės uogos Tv. Pradėjo sprogti pavasarį vašókliai Brs. Vašóklių yra įsvadintų, agriezdų Grd. Ten tame muno rasodninkelė[je] vašókliai auga Tv. Prisirinkau vašóklių pilną kreženką Žlb. Sodnelė[je] visokių uogų: braškių, vašóklių, juodųjų serbentų Rt. Rupūžpenčiai, katras vašoklius taip išlaužėt?! Trg. ^ Jų (paukščių) papilvės buvo raudonos kaip vašokliai rš.

Mat, iš kur net.

vašà
sf. (4) KŽ
1. Ser, FrnW, NdŽ, DŽ1 vešėjimas, tarpimas, augimas: Vašõs mete iki dešimties riešutų vieno[je] kekė[je] kekėjo, t. y. mezgė JII67.
2. linksmumas, smagumas: Gero[je] vašõ[je] jis yra J. Vakar buvai vašus, šiandien be vašõs, t. y. linksmybės J.

Smagu buvo vakar.

Ankuvaše, kulto centre, kulto tarnams gal žvakių prireikė?

1 vãškas sm. (4) Š, DŽ, Snt, End, Krš, (2) KBII53, FrnW
1. sing. SD1196, SD402, H, R, MŽ, LsB505, KII333, K, M, LL282, L, DŽ bičių gaminama korių medžiaga: Korių vaškas ŽŪŽ34. Vãšką lydyti BŽ66. Vaško žvakė Rtr. Baltasis vãškas MedŽ98. Bitės turi medaus, turi vãško – negi te biednos Ant. Katrie bitis turės, aukos bažninčiai vãško End. Vasarą, bitėms gerai atsigavus, nuo jų papilvės pradeda luptiesi giedrūs, ploni žvyneliai – tai ir yra vaškas A1885,128. Bitynai ir medaus bei vaško duoklė dažnai minima XIV–XVI a. privilegijose, aktuose MLTEI243. Iš vãško dirba grabnyčias ir staunines žvakes J. Iš vãško žvakes liuob dirbs Varn. Iš vãško nuleja grebenyčių žvakes ir pašventina – smertinėm jas vadina Skp. Baltus [kiaušinius] margydavom vaškù bičių PnmŽ. Ištirpina vãšką, su degtuku i rašinė[ja] kaip nora an tų kiaušinių Krž. Kap indedi in verdantį vandinį, nusmunka tas vãškas, ir būna gražūs [margučiai] Kpč. Sudeda tus kiaušinius, tas vãškas nubėga, ten neįkimba dažai Sd. Rugienių miltų užbarstė, vãško [uždėjo ant skaudulio], paguldė – ir užmigo Skrb. Mostin dėdavo vãško, sakų; mostį tepdavo, kai šakele čiepydavo Slm. Buvo smalinykas – juoda smala ir vãško pridedi, tai tada anas netrupa, insijuodina šitas siūlas Avl. Vaškù ažuleja skyleles JT427. Tą vašką leja an vandenio (spėjant ateitį) Rod. Degamasis vaškas I. Vaškas nekoštas Sut. Alvu ir vaškù leja DK77. Kaip ištirpsta vaškas nuogi ugnies, taip prapuls piktieji nuogi veido Dievo Mž287. Vaškas tirpsta nuog saulės spinduolių KN17. Ižbaltintas vaškas SD13. Apleju alavu, vašku SD199. Ižspaudėjas, žiedžius pavaizdų ant vaško, mielo SD54. Iš vaško darytas R390, MŽ525. Vaškas pečviečiui (antspaudui) R236, MŽ314. Dobilų laukas paraudo, ir liepos taisosi vašku pagelsti M.Katil. Pilkoji bitele, nešk vãško kruopelę (d.) Mrj. Kaip tiktai bičiuoliai supyksta, bitelės suneša iš vãško liežiuvį Pnm. Tada sulėkė daug bičių i nulipdė iš vaško bažnyčią par naktį LMD(Lg). Kad ji pasiūtų ma[n] marškinužėlius be siūlo, vãško, be adatėlės JV136. Vaškelis N. Vaškužis N. ^ Ugnis dega kaip vaškù pakurta Šts. Šieną išdžiovenau kai vãšką Dglš. Tas vyrelis pageltonavęs kaip vãškas Edn. Jos gi veideliai kaip vaškas, nei ant baltų rankų žiedai nebeblizga LTR(Km). Kai vãškas pienas, net geltonas (riebus) Klt. Geltonas kai vãškas, o gardus [ožkos sūris] Rod. Šalta, agurkai geltoni kai vãškas Tr. Medus geltonas geltonas – kaip vãškas Kp. Teip geltoni obuoliai – kaip vãškas Slm. Ausys [karvės] jeigu geltonos kap vãškas, būna pienas riebus Brb. O smėlis geltonas kaip vaškas, geltonas kaip gintaras J.Aist. Juk gyvenimas daug platesnis ir gražesnis, kai pats esi jo valdovas ir kaip vašką tarp pirštų minkai L.Dovyd. Kad aš ištarsiu vieną žodelį, tu kaip vaškas sutirpsi KlvD94. Toli baisesnė bus toj ugnis, kuryji vienu kartu visus miestus praris, kiek jų yra ant šio pasaulio, ir visus elementus – žemę, vandenį, orą kaip vãšką ižtirpys DP8. Ano širdis kaip vaškas minkšta LMD(Tl). Širdis mana yra kūne maname kaip sutirpytas vaškas BBPs22,14. Tiek vãško, tiek knato, tiek težiba Snt. Šiksi vaškù, medaus neragavęs B725, Sch102(B). Aš visą amžių iš šūdo vãšką spaudžiau, o kas išejo?! End. Iš šūdo (mėšlo J.Jabl) vãško neišsunksi (nebišsunksi Dr, nepadarysi Lzd, neišspausi JT371, Kv) M.Valanč. Aukštas kai dvaras, platus kai pilis, geltonas kai vaškas (obuolys) B114. Aukso galvelė, vaško marškinėliai (žvakė) LTR. Vãško kumelytė, linų uodegytė (žvakė) JT106.
2. ppr. pl. GTŽ, BTŽ augalinės ar riebalinės kilmės lipoidinė medžiaga: Pagal veikimo pobūdį į riebalus panašūs natūralūs vaškai: bičių, spermacetas, lanolinas ir iš dalies sintetiniai emulsiniai vaškai rš. Riebiosios rūgštys su didelės molekulinės masės alkoholiais sudaro vaškus rš. Riebalinis vãškas (vaškinė medžiaga, susidaranti per ilgesnį laiką, skaidantis lavonų riebalams) MedŽ18. Augaliniai vaškai dengia augalų stiebus bei lapus ir apsaugo juos nuo sausros bei ligų rš. Kalnų vãškas BŽ66. Dervos, vaškai ir taninai skyla dar sunkiau [negu riebalai] rš. ║ vaškinės konsistencijos lipnus tepalas: Grindų vãškas NdŽ. Skiepijimo vãškas, sodo tepalas rš.
3. Dg, Arm, Lnt, Kkl, Grv korys: An to medžio šaknių vaškų̃ prinešta DrskŽ. Vaškų̃ nėra, nepridaryta korių – ir medaus nėra Kpč. Bitės vaškúosna medų neša Gdr. Kai yra avilių, turėsim vaškų̃ Vlk. Tep aš jo (medaus) norėjau, ka, rodės, ir su vaškaĩs suvalgytau Rdš. Nuej[o] – ir atneša medaus su vaškù Btrm. Tūse vaškūse, kurie ant dugnu koštuvės pasiliekta, dar gražus medus yra S.Dauk.
4. Vkš ausų siera: Pasižiūrėk ausỹs, ar nėr vãško JT296. Ausies angą pripildę vaškai daro žmogui įvairias sunkybes TS1900,9.

O čia kas?

2 vãškas (l. ważka) sm. (4) psn.
1. SD56, Sut, N, [K], JbL278, NdŽ, FrnW svaras (svorio vienetas): Vaškas – senovės lietuvių pagrindinio svorio vieneto a k m e n s viena keturiasdešimtoji dalis LEXXXIII238. Tai, matyti, nedidelis vienetas, nes vienas vaškas medaus kainavo 1 grašį, o 1 vaškas vaško – 4 grašiai MLTEII526. Valstietės turėjo suverpti po 6 vaškus linų MLTEII526. Pusė funto, pusė vaško SD136. Pusantro vaško SD272. Žinok, manas sūnau, kaip aš dešimtį vaškų (paraštėje svarų) sidabro, tau dar vaikeliui esant, pažyčijau Gabeliui BBTob4,21.
2. svarstis: Tikras svaras (paraštėje ir pundai) yra nuog Pono, ir visi vaškai maiše yra jo darbai BBPat16,11.
3. toks piniginis vienetas: Christui, kursai yra tikroji šviesybė, vaškùs afieravokime DP430. Tasai pavadino dešimtį tarnų savo ir davė jiemus dešimtį vaškų, ir bylojo jumpi: verskitės, ik eš sugrįšiu VlnE185. Pone, vaškas tavo dešimtį vaškų atnešė VlnE185. Atimkite vašką nuog jo ir duokiat tam, kursai dešimtį vaškų tur VlnE186.

Pačiu laiku.

vaškẽnis sm. (2) BŽ66,245, NdŽ; I, Mt, Rtr, LBŽ, LFIII75 bot. sotvaras (Myrica); pajūrinis sotvaras (M. gale).

Ir ankaras, ir tinklas, ir vašylas, ir vaškenis.

Vandenų anklavas palei Ankuvašą, vidury Turkijos, kur jų, tų vandenų, nebėr.

Jūra.

Prieštvaniniai laikai.

Kaip sekasi, ateiviai?

Kiaušinius pamarginot?

κῦρος.

κῦρος.

Cyrus (Old Persian: Kuruš; Modern Persian: کوروش, Kurosh; Greek: Κῦρος, Kȳros) is a common Persian given name.

Persian Monarchy

* Cyrus I (ca. 650 BC), King of Anshan
* Cyrus the Great (559–529 BC) – also known as Cyrus II – the grandson of Cyrus I, an Achaemenid ruler and the founder of the Great Persian Empire

(See also: Cyrus Cylinder, Cyrus in the Judeo-Christian tradition and Cyrus the Great in the Quran)

* Cyrus the Younger (died 401 BC), brother to the Persian King Artaxerxes

From the Mediterranean sea and Hellespont in the west to the Indus River in the east, Cyrus the Great created the largest empire the world had yet seen.

kìrinti, -ina, -ino tr. J, K.Būg, Ds erzinti, kiršinti, kibinti: Nekìrink katės – įdrėks! Švnč. Geras šuo ir nekìrintas loja Švnč. Nekìrink bičių! Vdš. Jei tu manęs nemyli, kam tu mane kirini? LTR(Ml).
pakìrinti tr. truputį paerzinti: Pakìrino bites Švnč. Pakìrink juos labiau, kad susimuštų Dglš.
sukìrinti tr. supykinti, sukiršinti: Kitados velnias norėjo diedą su boba sukìrinti (ps.) Ad.

kýra
scom. (1) BŽ260, Als, Pkl įkyrus žmogus: Tas kýra, kurs įkỹra visiemus J.

kỹras (l. kir) sm. (2) retas, permatomas audeklas; šydas; juodas gedulo audeklas: Kỹras yra išskidęs audimas J. Drabužis išnešiotas kaip kỹras, t. y. išblindęs visai J. Vienu kyreliù rėdos ana J. | Eina an akių užsileidę juodus tinklus kaip kokius kyrùs Sv. Debesys saulę tamsum kyru dengia srš. Guliu grabe, apdengts juodu kyru brš. Garsėjo kūjaičių trenksmai, tai apkalinėjo kambarį kyru LzP.

kyrėjas
sm. = kyriejus: Aušrinė pakirdus raudonu kyrėju pasaulę apsiaučia A1886,1.

kyriẽjus [l. kiereja, kireja, rus. киpeя (visi iš turkų kalbos)] sm. (2) J, Als ilgas apsiaustas: Dembliniu kyrieju apsisiautęs S.Dauk. Nu savęs kyriejų nusiautęs, jam atidavė S.Dauk. Ant kaboto arba kailinių visados antvelka baltą trinyčio kyriejų, arba ploščių S.Dauk. Baltu kyrieju apsisiaučiau Varn.

Iš turkų visi, kur gi ne...

kyrìmas sm. (2) → 1 kirti.
atkyrìmas sm. (2); LL116 pakyrėjimas, atgrisimas.
įkyrìmas sm. (2) → 1 įkirti (įkyrti): Įkyrimas ligos M.Valanč. Po svietiškų linksmybių įsto[jo] paprastai įkyrimai M.Valanč. Kentėjo daug sunkių įkyrimų brš.

kyrkt interj. kartojant nusakomas ilgas, intensyvus kirksėjimas: Kyrkt, kyrkt – kirksėjo ilgasparnė gervė rš.

Kirchė.

kyrti, -a (-ia), -o (-ėjo) tr. N, [K] kerėti, žavėti.

Kirkė.

kir̃kilas sm. (3b)
1. BŽ46 kas kirkia, rėksnys, kirklys: Vaikas, kurs rėkia, kirkia, bus kir̃kilas J. Koks kirkilas tas tavo vaikas! Vv. Pakabintas karo lopšys – „kirkilų dvaras“ V.Piet.

kìrkinti (-yti), -ina, -ino tr.
1. erzinti: Nekìrkyk šunų! Švn. Nu kam tu jį kìrkini, jis ir teip piktas kaip šeškus Ds. Kam tu vaiką kìrkini? J. Nekìrkink tuos vaikus, ba jie tuoj pradės žliumbti Ldvn. Visą vakarą kirkinom, kam lūpas dažo Vrn. Nekìrkyk šunes Vrn. Nekìrkyk seno žmogaus Drsk. Tėvukas kìrkino meškas [atsivestas meškininko ir pastatytas klojime; erzino per sienos plyšius] Mrc. Štai, seni, nukirs Grainis liepą, – erzino kirkindami jį kiti: – teks tau mirti greičiau, negu manei V.Krėv. | Nekìrkink voties – votį sopės Rod.
2. K daryti, kad kirktų, čirškinti, cypinti, rėkinti: Tu kìrkini žąsį, o jis karkina vištą J. Šuva už uodegos vištą nutvėręs kìrkina Kp. Bene šeškus vištas ten jau kìrkina? Kair. Kìrkina ir kìrkina par ištisas naktis tą vaiką Brs. | refl.: Jeigu ji linksma, kirkinasi su meisteriu P.Cvir. Vaikai, kad man šiukštu nesikìrkintumėt! Alk. Tol kìrkinosi vaikai, kol tėvas visims kailį išaudė Vvr. Šeimininkė, per naktį kirkinusis su vaikais, taip pat miegojo Žem. ║ kibinti: Kas tais mergas kìrkina, kad tep spiegia? Mrj.
3. girgždinti: Smalininks ..., per kiemus pamaži važinėdams, kìrkina ratą K.Donel. Nekìrkinkiat tų durų! Ms. Ką čia jūs mano lovą kìrkinat! Sugriausit Škn. Ką tu ten kìrkini tas stakles! Akm. Langinę labai vėjas kìrkina Krok.
įkìrkinti tr. įerzinti: Kam įkìrkinai šunis Jž. Kad įkìrkino senį, kad pradėjo tas bartis! Ds.
iškìrkinti
1. tr. Š išerzinti: Traktoristas par pietus visas mergas iškìrkino Šll.
2. intr. išvažiuoti, ratus kirkinant: Iškirkino ant savo kuino miestelio linkui rš.
nukìrkinti tr. Šll nurėkinti, nukibinti.
pakìrkinti tr.
1. paerzinti: Jį tik kiek pakìrkink – tuoj ir pyksta Dgl. Pakìrkink vaikus, ko anys sėdi apsnūdę! Ds. Pakìrkysi bites Azr.
2. žr. kirkinti 2: Jis, priėjęs prie vežimo, pakìrkino žąsis Skr. Labai nebaikščios buvo [vištos], ale anąnakt lapė pakìrkino Trgn. ║ Pakìrkyk mergas! Ds.
3. pagriežti: Pakìrkyk armoniką Al.
4. pasupti, pajudinti (lopšį); pagirgždinti: Pakìrkink lopšį, gal vaikas užmigs Varn.
pérkirkinti tr. pakartoti netaisyklingą tarimą (erzinant): Vis dieverį pa pa pa perkirkydavo Vrn.
prakìrkinti tr. pravirkdyti: Prakìrkinai tą kroklelę, dabar kroks visą dieną Lk.
sukìrkinti tr. suerzinti, supykinti: Sukìrkino šunį, kad ant sienų kabinosi Grš. Ėmiau ir sukìrkinau tyčia mergas: kap jos riejasi dabar! Brt. Žengė sparčiai, stengdamos kūno nuvargimu apmalšinti sukirkintus dirgsnius LzP.
užkìrkinti tr. užpykdyti, užerzinti: Užkìrkinus širšes, reikia bėgt, kad nesugiltų Bgt.

kir̃kis
(plg. la. ķirķis) sm. (2) toks jūros vabzdys: Kir̃kiai nuėda žemėn strigtas jūro[je] Šts.

Cyrus
, Greek name of the Kura River in the South Caucasus.

The fable of the Fisherman and the flute first is recorded by Herodotus in his Histories.

Herodotas (iš Halikarnaso, gr. ΗΡΟΔΟΤΟΣ: Herodotos; 484 m. pr. m. e. – 425 m. pr. m. e.) – pirmasis pasaulyje istorikas, gyvenęs V a. pr. m. e., žymus savo aprašymais apie konfliktus tarp Graikijos ir Persijos, taip pat aprašymais apie skirtingas vietas ir žmones, kuriuos jis sutiko keliaudamas.

Cyrus the Great, had sent overatures to the Ionians asking them to revolt from Croesus. The Ionians rejected the request. When the Ionians realized that Lydia had been subjugated by Cyrus, they sent envoys to Cyrus stating that they had changed their mind, and would now willingly submit to terms. The fable is Cyrus' answer to the Ionian's request.


Papuolėt, žuvelės...

Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą: buvo mat žvejai. Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“. Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

autokefãlija [↗ auto... + ↗ ...kefalija], savarankiška bažnyčia, veikianti vienoje kurioje šalyje.

Kiras.

Kiras Kuršių mariose.

Kurėnas.

Kurija.

In the 1930s, extensive excavations were undertaken in Antakya, uncovering a magnificent treasure trove of ancient mosaics and artifacts. But no major buildings of ancient Antioch were found and most of the ancient city still waits to be discovered. The main sights to be seen in Antakya today are the mosaics in the Hatay Archaeological Museum and the Cave Church of St. Peter, which could be the oldest church in the world.

Pagrindinis krikščionybės simbolis – kryžius.

Iš paminklų matome, kad vienas svarbiausių pirmiesiems krikščionims simbolių buvo žuvis. Taip galėjo būt dėl plačiai paplitusio akrosticho: žodžiai "Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, Išganytojas (gr. Iesous Christos Theou Yios Soter) sudaro santrumpą Ichthys (gr. žuvis).


Cyrus
Latinized form of Gk. Kyros, from O.Pers. Kurush, a name of unknown etymology. In Hebrew, Koresh, and in that form taken c.1990 by Wayne Howell of Texas, U.S., when he became head of the Branch Davidian church there.

κῦρος - "supremacy".

király.

Gal κῦρος, gal ne - nebūk pernelyg įkyrus.

Geriau pakalbink gražiai.

vašė́ti
, -ė́ja, -ė́jo intr. tartis.
suvašė́ti tr. K.Būg sutarti, sukalbėti: Ką mes suvašė́jome, tą aš ir padariau Jn(Kv).

Kažin, ar tada, kadaise, gerai suvašėjom.

O gal žodžio nesilaikėm?

O gal ragus per didelius turėjom?

vàš interj. sakoma siundant šunį: Vàš vàš, paimk! Ucy! NmŽ.

Ваш Анкуваш?

Taip.

Bet gal ir jūsų.

Seniau, seniau, dar seniau.

Kas jūs?

Vėlek Velykos...

Мы с кунигасом посоветовались и решили поздравить вас с Великами.

Кири́лл (др.-греч. Κύριλλος«господин», «владыка») — мужское имя древнегреческого происхождения.

Kyrie eleison!