2013-05-25

Bičių piemuo III

Ave Maria.

Baikit!

Po Didžiosios Schizmos vakariečiai ėjo mūsų ganyt.

Tų, katrie buvom dar neišganyti.

Awis

Old Prussian

From Proto-Indo-European *h₂éwh₂os. Cognate with Lithuanian avýnas, Serbo-Croatian ȕjāk/у̏ја̄к, Latin avus, Gothic 𐌰𐍅𐍉 (awo), Old Armenian հաւ (haw) and Old Irish aue.

Noun

awis
  1. uncle
Avynas yra tas dėdė, jeigu lietuviškai, aiškina Wictionary.

laītawiskai: dėdė (avynas) prūsiskai: aws
[Awis E 177]

msgpl
Nōm: awsawwai
Gēn: awwasawwan
Dāt: awwuawwamans
Akk: awwanawwans
.
avýnas sm. (1) K, Pgg, Vlkš; B, R, MŽ motinos brolis, dėdė: Motės brolis vadinas avýnas J. Nepotis teneimie savo dėdės alba avyno MT223. Kaip lygus veidas to jaunikaičio yra mūsų avynui! RBTob7,1.
.
Termino „nepotizmas“ atsiradimas siejamas su viduramžių bažnyčiomis, kuomet popiežiai į garbingas bažnyčios pozicijas paskirdavo savo giminaičius.

laītawiskai: avinas prūsiskai: awwins
[Awins E 679]

msgpl
Nōm: awwinsawwinai
Gēn: awwinasawwinan
Dāt: awwinuawwinamans
Akk: awwinanawwinans

Skirtumas didelis - piemuo kitoks.

Kitoks tai kitoks, betgi vis tiek gano, aveles.

Ave!

Ave Caesar!
Hail Caesar!
 
Net trys paaiškinimai, antrasis pas dėdę avyną ir atvedė.

Gal ne be reikalo mūsų kaimas tos pat šaknies kaip kaimenė?

Ūlia!

Hail!

Brr...

Gal nepatinka Hail?
 .
Jėzuitų gimnazijoj Vilniuj užsienio kalba viena - vokiečių.

Šimtadienis...
.
Hail Mary (c.1300) is the angelic salutation (Latin ave Maria), cf. Luke i:58, used as a devotional recitation.

Angelas.

Hail Mary!

Bičių piemuo II

aulỹs sm. (4) K, Trg, Erž, Pgr, Mžk žr. avilys:
1. Iš šio aũlio tris kartus šįmet bitys spietė Skd. Bitės vėdina aũlį Klp. Kitą kartą lentinių aulių̃ nė mados nebuvo Krkl. Aulių̃ yr klotinių, statinių, gulsčių, trinkinių (kaladinių), guldomųjų Šts. Šiaudiniai auliaĩ Grg. Bitė veng aulio smirdinčio BPII441. ^ Nosis kaip aulỹs suputo Žr. Nepūsk į aũlį, akių nustosi VP33. Smilkė juos it bitis auly M.Valanč.
2. Turėjo bičių penkis aulius Pgg. Tetušio kiemely bičių aulelis, tas ūžia be vėjelio LTR(Šts).

Aula (gr. αυλή) – Senovės graikų gyvenamojo namo atviras vidinis kiemas, atrijaus atitikmuo. Didesniuose namuose, rūmuose aula buvo centrinėje pastato dalyje, apsupta kolonada. Senovės Romoje aula – priėmimų salė valdovo rūmuose.

αυλή

Ilgainiui aula imta vadinti dideles mokymo įstaigų (universitetų, kolegijų) iškilmių, susirinkimų, aktų sales. Lietuvoje aulas turi daugelis aukštųjų mokyklų.

У римлян во времена императоров словом аула стали называть дворцы государей, а также здания, где помещался придворный штат.

В церковном языке это слово стало применяться сначала к притвору церковному, а позднее к средней части, а также ко всей церкви; наконец, это название получили большие (предназначенные для общественных собраний, торжеств, диспутов, актов, испытаний и тому подобные) залы в зданиях учебных учреждений.

Pagal amžininkų atsiliepimus naujoji aula buvo puošniausia salė Vilniuje. Ją naudojo valstybės reprezentacijai. Pavyzdžiui, 1765 m. gegužės mėnesį joje vyko LDK vyriausiojo tribunolo sesija. Naujoji aula buvo trijų aukštų, su geldiniais skliautais, kurių viduryje, ant mūro, nutapyta deivė Atėnė Paladė.

Išminties, strategijos ir karo deivė.

Koks derinys!

Šitoji aula išties it aulys.


Ūlia avilin!


Aūlas (rus. аул) - kaimo gyvenvietė tiurkų kraštuose.


Kaukazo kalnuose, ypač Dagestane, aūlas būdavo įtvirtinta gyvenvietė. Namai paprastai būdavo statomi iš akmens kalno šlaite arba prie sienos, siekiant apsaugoti gyvenvietę nuo nelaukto užpuolimo. 

Didžiojo tautų kraustymosi (vietos barbarams nebeužteko:)) metu klajokliams hunamsAltajaus įvairias Eurazijos tautas stumiant į vakarus, įvairios tautos maišėsi. Dėl to dalis Kaukazo ir Rytų Europos tautų tiurkėjo ir įgijo klajokliškų bruožų. Tačiau lygiai taip pat patys klajokliai perimdavo sėslų gyvenimo būdą ir maišėsi su vietiniais gyventojais. Dėl to žodį aūlas perėmė sėslūs Kaukazo gyventojai (nuolatinėse Kaukazo gyvenvietėse), kur tiurkų įtaka buvo labai didelė.

An aul (Chechen: oil, Russian: аул, Turkic: awıl)...Bičių piemuo×ū̃lis (l. ul, brus. вyлeй, rus. yлeй) sm. (2) LKAI173, ūlỹs (4) LKAI173(Alv) kelminis avilys.

×ū̃lė sf. (2) LKAI173 bičių šeima; plg. ūlis: Kiek ū̃lių bičių turi? Sb.
.
ūlià sf. (4) J piemenų daina, talalinė.
.

Kodėl avilys?

avilỹs sm. (3b)
1. SD379, R, K, Nmn bet koks padarytas bičių būstas: Lietuvos sodybų bitynuose [buvo] sutinkami trijų tipų aviliai: kelminiai (loveliniai, kaladiniai, stuobriniai), šiaudiniai ir rėminiai rš. Pagavau bites, bet neturiu ãvilio suleist Rm. Ant bičių ãvilio maukna eglės uždėta J. Įkelk aviliùką į medį, gal spiečius ateis Rm. Kai dar piemenim buvau, dirbdavau laukinėm bitėm avilėliùs Grž. ^ Fabrikas ūžia kaip avilys rš. Ką dideli, tai dideli burokai – kai aviliaĩ Trgn. Suputęs kai avilys N. Vlk kelminis bičių būstas: Aviliuosè laikom bites, ne skrynutėse Mrc. Skrynelėj geriau bites sužiūrėti negu avilỹ Gg.
2. bičių šeimyna: Mūsų šiemet aštuoni aviliai gerai atlaikė [žiemą], o du išmirė Sml. Vienas avilys spietė Dkš.
3. prk. apie storą, pilvotą žmogų: Kur anas nueis – itokis avilỹs Arm. Net žemyna dreba, kap eina avilỹs Arm.
.
1 ulià scom. (4) ulas, lėtas žmogus: Ulià vaikas, kurį reikia raginti pri darbo J. ^ Kaip vilko ulià J.
.
ùlas, -à adj. (4) kuris lėtai ką daro, vis paskutinis: Ko toks ùlas, tave uliuok ir uliuok Vl. Vaikas pasku kaip ùlas J.

Ūlyčia!
.
×ū̃lyčia (brus. вyлiцa, l. ulica) sf. (1) K, K.Būg, Sch186, FrnW, NdŽ, LKAI46, End, Nv, Trk, ūlyčià (2) K.Būg(Ds), FrnW, NdŽ, Gl, Kr, Žg, Ob, Trgn, ūlyčià (3b) Rk, Dv, Slm, ūlýčia (1) Grv, ulyčià (2), ùlyčia (1) Š
1. WP116, KlG5,45, Q510, H177, R, R158, MŽ209, 459, N, K, M, VoL168(S.Stan), LKAI46 senovinio kaimo kelias, gatvė; miesto gatvė: Ū̃lyčia (kelias, takas) su medžiais ant abiejų pusių KI44. Kap mergavau, šokom anta ū̃lyčios, ai šokom! DrskŽ. Jųjai namai kitan šone ū̃lyčios LzŽ. Pijukai grūžuojas apsikabinę ant ū̃lyčios ir linguojas į šalis JI484. Par tą sodą ilga ū̃lyčia J. Pro staldą ėjo ū̃lyčia Įsr. Pasišluoj ū̃lyčią OZ60. Palei ū̃lyčią nemožna sukeberzot, reikia tiesiai statyt Slm. Par ū̃lyčias jojau, ū̃lyčios skambėjo JD1476. Ir sutikau mergužytę ūlyčia vaikščiojant KlvD112. Išeik, mergele, išeik, jaunoji, iš gryčios, atkelk vartelius ū̃lyčios! VoL348(Nj). Žinoma yra, jog Mugapilė[je] buvo gatvė, arba ūlyčia, kurioje patys lietuviai parusėnai tegyveno S.Dauk. Kaip karves pamilžo, tai mes pusryčius laikėm ir paskui vėl išėjome ant ū̃lyčios ir pradėjome šaukt Cp. Tai liepė ciesorius langus ir duris uždaryt, kad nė vienas žmogus an ūlyčiõs nebūtų LB244. Ir išėję ėjo ūlyčia pailgai VlnE15. Ir padarei sau kalnų altorius ant visų ūlyčių BBEz16,25. Liepė tarnui savam išeit ū̃lyčion DP278. Ir ieškokite ūlyčiose jo SPI128. Par ūlyčias miesto Jeruzolimos vestas buvo ŽCh218. Anie gyvena tę an mazkickos ūlyčẽlės LzŽ. Ant ūlyčelės po tėvo vartais augt žalioji liepelė RD152. Čionai, kaip keliukas sukas, ūlytė̃lė buvo Kp. Vis mudu apkalbėjo: ar ūlytėlėj, ar pryvartėlėj, ar jaunam jaunimėly KlvD56. Kad aš jojau ūlyčáitėmis, žaliomis prievartaitėmis JV1051. Kaip eiste pakalnėn tokia ūlytýte, an kampo namas Kvr. Ūlyčiuže jodamas, kepurėlę keldamas: „Balta rankele sudiev, mergyte!“ KlvD236. Šeštadienį sutvarkėme ūlyčiùkę Lbv. Čia ūlyčiùkė buvo Al. | prk.: Kursai iškeli mane iš ūlyčios smerties Mž521. Nes ankšta yra ūlyčėlė ir siauras kelias, kuris veda ing karalystę dangų DP525. ^ Durnai galvai tik dvi ūlyčios: į kapus ir į turmą LTR(Vdk). Boba (Čigonė Lk, Ds) gryčioj, kakos ūlyčioj (sija) LTR(Antz). Sesuo seklyčio[je], sesės kasos ūlyčio[je] (morka) J.Jabl(Ps). kiemas, atšlaimas: Pas mus an ū̃lyčios tai baisus baisus toks akmenys Eiš. Kaip jis (kunigas) įvažiavo į tą kiemą, visi atsiklaupė ant ū̃lyčios, klūpo MitVI41. Mergos šluoja ūlyčaĩtę – svečių laukia Brt.
2. aptvertas kelias gyvuliams varyti, išvara, išgana, genesys: Ū̃lyčia sodo[je], kur gena gyvolius į lauką, vadinas genesys JI420. Ū̃lyčios būs gyvoliams išvaryti iš kiemo Kv. Kiekvienas savo daržą aptvėrė – ir ūlytė̃lė, gali gint gyvulius Upn. ^ Tas pats [drabužis] bažnyčioms, tas pats ū̃lyčioms (gyvuliams varyti) Kltn. N kaimo ganykla.
3. SD1185, Sut, Kos265(An), M, LTII127, Žrm, Mšg, LKT487(Stak, Jd, Mlt, Gdr), LKAI46(Plšk, Žal, Jon, Žl, Nmč) kaimas, sodžius: Seniau tai ūlyčiõs gyvenom Pnm. Kai pats nori, tai net kelinton ūlỹčion nusgrūda Trgn. Mūs ū̃lyčia didelė: mergų, bernų daug Vlk. Niekas gi nei vaistų, nei nieko, tai an kapų gi ūlyčiõs duobės – gi kavodavo te, kavodavo Rk. Iš savo ū̃lyčios susiedas – ar ne giminė, jei gražiai gyvena (sugyvena)?! Eiš. Per ū̃lyčią eina kelias Trak. Visos ūlyčios žmonės sujudo Pg. Kur gimiau, tą ū̃lyčią sudegino Pb. Mūs ūlyčiõj palskai nė vieno žodžio nemokėjo Švnč. Seniau visa ūlyčià nemokėjo lenkiškai, tarp save lietuviškai kalbėjo JnšM. Turėjom aust stovus – ir audėm, kap ūlyčiõj buvom Dv. Par ū̃lyčią jojo, kepurę kilojo VoL346(Nj). Vienokart kunigas nedėlios dienoj sakė pamokslą vienoj ūlyčiõj BM54(Žb). Kožną rytą kaip saulė tekėjo, jis (kerdžius) buvo gale ūlyčios ir triūbyjo ant trūbos Cp. Nueik ton ūlyčiõn, kur aš gyvenu VoL485(Zr). Ū̃lyčios mergelė NdŽ.
4. col. kaimo, sodžiaus gyventojai: Būdavo, sueidavo visa ūlyčia an tėvą Žl. Tokioj nelaimėj ūlyčià padėjo Pl.
5. prk. dviem eilėmis nustatytos javų gubos: Statai dvi ūlyčias, kad vidurys dykas būtų On. Ar tos dvi ūlyčias paimsta į vieną vežimą? Ktk.
.
×ūlỹčinis, adj. (1), ūlyčìnis (2)
1. būdingas kaimui, kaimietiškas: Aš tų ūlyčìnių giesmių nebemoku ČrP.
2. būdingas gatvei: Ūlyčìnė daina KI486.
3. nuo gatvės pusės: Tai aš duris ažsibraukiau ūlỹčines Plš.
.
2 ×ūlyčìnis, smob. (2), ūlỹčinis (1), ū̃lyčinis (1)
1. kaimo žmogus, kaimietis: Dabar visi ūlỹčiniai susgrūdę miestan Švnč. Ū̃lyčinio miestelėnai nekenčia Dglš.
2. to paties kaimo gyventojas, kaimynas: Ūlyčìniai pasakis, kad jam sunku Asv. Ūlỹčinės sako: – Kap tu viena pirkioj būvi? Plš.
.
×ūlỹčninkas (-nykas Tršk), -ė smob. (1)
1. Mlt, Tršk kaimo gyventojas, sodietis: Ūlỹčnykėm žmonom darbo yra Pb.
2. kas mėgsta po ūlyčią vaikščioti: Nebūkit tokios ūlỹčnykės! Ukm.
3. prk. valkata, bastūnas: Sueina ant tų giedojimų visoki miesto ūlyčninkai – valkačinos TS1899,1.
.
×uliaũnas, -à adj. (4) J, KŽ
1. JI559, MitIV69, KŽ, LTR(Aln) mėgstantis ulioti, linksmintis: Jis buvo uliaũnas ir todėl visą mantą išanavo J. Ta žmona uliaunà ir vajauna J. Kunigas jaunas, baisiai uliaũnas buvo, baisiai svečius mėgo Ktk.
2. skirtas ulionei, pramogoms: Visos dainos, užrašytos par kun[igą] Antaną Veliuono[je] ir jos apygardoje, pagal jų būdą skiriamos į dainas svodbines (orig. svotbinas), meilingas, uliaunàs, kariaunas, mitologines, raudas ir sąmyšias dainas JVXIXpsl.
.
×uliauniñkas (-nỹkas JT131), -ė smob. (2); Pp kas ulioja: Gali pažinti, gal numanyti – uliauninkas bernelis LTIII420. Dukrutė uliaunykė, namelių pustelnykė LTR(Čb). Namo, brolaičiai uliaunykaičiai, namo darbelio dirbti MitIV451(Šl).
  
×uliavà sf. (3b) NdŽ; S.Dauk laisvė.

2013-05-24

Šv. Onos bažnyčia

Ją, dabartinį jos variantą, Napoleonas norėjęs pasiimt Paryžiun.

Bet negalėjęs, palikęs mums.
Užeikim?

2013-05-23

Probabilism

Šie dydžiai gerai koreliuoja.

Tikėtina, kad ... atsitiktinis dydis yra normalus, normaliai pasiskirstęs.

Kas galėtų paneigti tikimybę?

Pasikliaukite konfidencialia informacija!

Gali būti!

Negali būti!

Koks būtų lietuviškas šitokio stiliaus vardas?

In moral theology, especially Catholic, it refers especially to the view in casuistry that in difficult matters of conscience one may safely follow a doctrine that is probable, for example is approved by a recognized Doctor of the Church, even if the opposite opinion is more probable.

Norma turi būti?

This view was advanced by the Spanish theologian Bartolomé de Medina (1527–1581) and defended by many Jesuits such as Luis Molina (1528–1581). It was heavily criticised by Blaise Pascal in his Provincial Letters as leading to moral laxity.

Blezas Paskalis.

Gimė Klermonte, Prancūzijoje. Dar vaikystėje Blezas laikytas matematikos genijumi, būdamas 16 metų, sukūrė kūgio pjūvio teoriją, po trejų metų sukonstravo skaičiavimo mašiną, 1647 metais atrado hidraulinio preso veikimo principą, taip pat galimybę barometru matuoti oro slėgį.

Taip pat Paskalis dirbo ir tikimybių teorijos srityje, 1654 metais atrado Paskalio trikampį bei jį paaiškinančią teoriją.

Vėliau atitolo nuo matematikos ir fizikos ir užsiėmė religine filosofija. 

В католической теологии пробабилизм — концепция, которая обосновывает способ морального суждения, когда в сомнительных случаях следует вероятное принять за достоверное, если оно полезно для церкви. Такую трактовку предложил испанский теолог Бартоломе де Медина (1527—1581), и она нашла сторонников среди иезуитов, например, Луис Молина

Teologija.

Pinigų bažnyčia.

Ar daug tikinčių pinigų atsitiktinumais?


Akli ir kurti

Akli ir kurti.

Kas?

Mes.


2013-05-22

Franciscan Jesuit

Elgetaujantis ordinas – religinis ordinas, kurio pragyvenimas visiškai priklauso nuo gaunamos labdaros. Tokių ordinų nariai neturi nei privačios, nei bendros nuosavybės ir duoda neturto įžadus pašvęsdami visą savo energiją ir laiką religiniam darbui.

Jėzuitai - ne tokie.

Pastebėjau, kad nemažai pažįstamų mano, jog popiežius Pranciškus - pranciškonas.

O jis - jėzuitas.

.......

Teko kadais netyčia ir nelegaliai nuvažiuot Paragvajun, prie Stresnerio, iš Brazilijos - tada; mat, Paragvajus, palyginus su tuomete Brazilija, buvo labai kontrabandinė valstybė, labai tinkama labai svarbiam su sovietiniu pasu kišenėj anapus Atlanto atsidūrusiam lietuviui - apsipirkti.

Tokia, šiuolaikiniais terminais kalbant, Nieko Negaminanti Laisvoji Ekonominė Zona.

Асунсьо́н (исп. Asunción, полное официальное название Nuestra Señora Santa María de la Asunción, гуар. Paraguay) — столица Парагвая, политический, экономический и культурный центр страны.

Асунсьон был заложен испанскими завоевателями в 1537 году 15 августа — день основания города — является днём христианского праздника Успения Пресвятой Богородицы, поэтому его первоначальное название звучало как «сьюдад де нуэстра сеньора Санта Мария да ла Асунсьон», что в переводе с испанского означает «город Успения нашей госпожи Святой Марии Богородицы». В дальнейшем город стал именоваться гораздо проще — Асунсьон, что переводится как «успение». Для испанцев Асунсьон являлся опорным пунктом по дороге в Перу. В XVI—XVIII веках этот город сохранял статус административного колониального центра Испании и был одним из наиболее крупных населённых пунктов в регионе Ла-Платы.

Значительное влияние на историческое развитие Асунсьона оказал монашеский орден иезуитов, распространивший своё господство на территорию Парагвая. По существу, иезуитское теократическое государство, сформировавшееся на Парагвайских землях, удерживало здесь свою власть вплоть до 1768 г. Наиболее крупные землевладения находились в распоряжении монастырей иезуитов.

Jėzuitai buvo padarę rezervatus vietiniams Lotynų Amerikos žmonėms.

Iš humaniškų paskatų, žinoma.
Be raudonos penkiakampės žvaigždės nuotrauka - iš rusiškos Vikipedijos, o su raudona penkiakampe žvaigžde - iš angliškos.

Įdomios foto.

O čia anglakalbiams - be žvaigždės, vokiečiams, ispanams, prancūzams, italams, lietuviams - su žvaigžde.

Kas paišo žvaigždes?

Į ką panaši ši jėzuitų misija-redukcija, kaip rašoma, skirta indėnams krikštyti?


reduction (n.) 
early 15c., "a restoring to a former state; a subjugation (of a people, etc.)," from Old French reducion (13c., Modern Frenchréduction) and directly from Latin reductionem (nominative reductio), noun of action from past participle stem of reducere(see reduce).


reduce (v.) 
late 14c., "bring back," from Old French reducer (14c.), from Latin reducere, from re- "back" (see re-) + ducere "bring, lead" (see duke (n.)). Sense of "to lower, diminish, lessen" is from 1787. Etymological sense preserved in military reduce to ranks(1640s). Related: Reducedreducing.

Kaip patinka pavadinimas?

Tokia štai jėzuitų utopija, Bolivijoj.

Иезуитские редукции противоречиво характеризуются в разных источниках, некоторые называют их теократической республикой, некоторые — социальной утопией в сельве, некоторые — первым коммунистическим государством на планете, а некоторые рабовладельческим режимом террора.

Taigi...

Išvada?

Иезуитские миссии региона Гуарани были признаны всемирным наследием ЮНЕСКО в 1983 году. В 2000 году список пополнился новым объектом «Иезуитский квартал и миссии Кордовы».

Konsepsjonas įkurtas 1699 m. jėzuitų, kurie čia įsteigė misiją indėnams gvaraniams krikštyti. 1722 m. gyvenvietė perkelta į dabartinę vietą. 1753–1756 m. pastatyta medinė katedra, išlikusi iki šių dienų. 1767 m. Ispanijos karaliaus įsakymu išvarius jėzuitus, indėnai pasitraukė į miškus ir miestas nuskurdo.

Konsepsjono jėzuitų misijos liekanos priklauso Čikitanijos jėzuitų misijoms (pasaulio paveldo objektas).

Žinoma - tai negi miškas yra pasaulio paveldo objektas?

.......

Pranciškonai - elgetos, jėzuitai - ne.

Pope Francis a 'Franciscan Jesuit' when it comes to environment!

2013-05-21

Putinas ir Pranciškus

2000 m. išvakarėse, kai B.Jelcinas atsistatydino iš prezidento pareigų ir perdavė valdžią tuometiniam ministrui pirmininkui V.Putinui, B.Berezovskio neformalios politinės įtakos era baigėsi.

Mūsų Sąjūdžio laikraštis rašo vakarietiškais žodžiais.

Įdomu, ką tokiu stilium parašytų apie Žalgirio mūšį?

Įdomu tai, kad pats B.Berezovskis buvo vienas iš tų, kurie laimino V.Pu­tino kaip B.Jelcino įpėdinio pasirinkimą 1999 m. Tai B.Berezovskis Rusijos prezidentui yra ne kartą priminęs.

Nežinau, ar tikrai taip.

Bet visi žino, ir aš girdėjau, kad Putinas - iš KGB.

Girdėjau, kad KGB - rimta struktūra.

Dar žinau, kad KGB persitvarkė, keitė vardus - juk SSSR nebėr.

Taigi, ir naujosios slaptosios/saugumo struktūros/ų tikslai kiti.

Ir vėliava kita.

Niekas gal nesiginčys, kad Putino pastangomis Rusija dabar yra štai čia.

Mes gi šliejamės prie šitų.

Tarkim.

Taigi: Rusijos prezidentas Jelcinas atsistatydino prieš 13 metų, jo vietą užėmė struktūros, vadinamos KGB, atstovas Putinas, tapo Rusijos prezidentu, Rusija dabar yra yra štai čia.

Prieš 3 mėnesius popiežius Benediktas XVI atsistatydino, jo vietą užėmė struktūros, vadinamos Jėzuitų Ordinu, atstovas popiežius Pranciškus.

Kažin, ar kas sovietinį KGB pavadintų reformatorių organizacija.

Ir Jėzuitų Ordinas toks nebuvo, Lietuvoj jis atsirado božnicos pakviestas kovai prieš Reformaciją.

Jėzuitų ordinas daug kuo panašus į slaptą sukarintą organizaciją: jėzuitams vadovauja visam amžiui renkamas Generolas („generalinis vyresnysis“), орден разрешает многим иезуитам вести светский образ жизни, сохраняя в тайне свою принадлежность к ордену.

Ir štai, šios organizacijos atstovas skelbia reformą.

Finansų.

Kurios, apeinant Bibliją, nepadarysi.

KGB ir Putinas.


Jėzuitų Ordinas ir Pranciškus.


P ir P.

Iš skirtingų mūsų vieno pasaulio pusių.

P2P.2013-05-20

Tyrimo objektas

Pinigai – atsiskaitymo už prekes ar paslaugas, taip pat kaupimo priemonė. Pinigai yra vienas pagrindinių ekonomikos mokslo tyrimų objektų.

Pėnėngā gal būtė natūralē retė (kāp brongė̄jā metalā) aba dėrbtėnā retė (kāp valstībės spausdėnamė piningā).

Kas yra Lietuvos bankas ir ką jis veikia?
Lietuvos bankas yra šalies centrinis bankas, kuris vienintelis išleidžia į apyvartą ir išima iš apyvartos Lietuvos Respublikos pinigus.

Kam priklauso Lietuvos bankas?
Lietuvos bankas nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei.

Ar Lietuvos bankas yra Vyriausybės padalinys?
Ne. Lietuvos bankas yra valstybės centrinis bankas, nepriklausomas nuo Vyriausybės ir kitų Lietuvos valstybinių institucijų.

... kāp valstībės spausdėnamė piningā...


Money is any object or record that is generally accepted as payment for goods and services and repayment of debts in a given socio-economic context or country.

Де́ньги — специфический товар максимальной ликвидности, который является универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг.

Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów.

Geld (von indogermanisch ghel, „Gold“ > althochdeutsch gelt, „Vergeltung, Vergütung, Einkommen, Wert“; der Begriff gehörte anfangs zur kultischen Sphäre und bezeichnet „das, womit man Buße und Opfer erstatten bzw. entrichten kann“ und nimmt erst ab dem 14. Jahrhundert seine aktuelle Bedeutung als „geprägtes Zahlungsmittel” an) bezeichnet ein Wertäquivalent.

Гро́ші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів.Pinigai yra vienas pagrindinių ekonomikos mokslo tyrimų objektų.

Pinigai - tyrimo objektas:)

O ko varžytis, jei objektas ištirtas?

2013-05-19

Kova prieš Reformaciją


Reformacija (lot. reformatio 'pertvarkymas') – religinis sąjūdis XV-XVII a. Europoje, siekęs reformuoti Romos katalikybės doktriną, kultą, bažnyčią.
.
Reformacijos pradininku laikomas anglas Džonas Viklifas.
.
Po jo – Janas Husas, kuris 1415 m. liepos 6 d. buvo sudegintas Konstancoje.

Jo veikla padėjo pamatus Martyno Liuterio mokymui po šimto metų. Reformacijos pradžia laikomi 1517 metai, kai Martynas Liuteris Vitenberge paskelbė savo garsiąsias 95 tezes, prikalęs jas prie bažnyčios durų.
.
Reformacija davė pradžią protestantizmui ir krikščionybės atšakoms:
.....................

Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius pakviečia Jėzuitų ordiną kovoti prieš reformaciją.
.
Pirmieji jėzuitai į Vilnių atvyko 1569 metais ir 1570 m. liepos 17 d. įkūrė pirmą kolegiją LDK ir biblioteką, kuri vėliau tapo Vilniaus universiteto biblioteka.
.
1577 m. gautas popiežiaus Grigaliaus XIII pritarimas kolegiją pertvarkyti į universitetą.
.
1578 m. liepos 7 d. Steponas Batoras Lvove paskelbė pirmąją preliminarią privilegiją, suteikiančią kolegijai tokias teises, kokias turėjo universitetai ir akademijos, tačiau be LDK antspaudo ši privilegija negaliojo (antspaudu disponavo LDK kancleris Mikalojus Radvila Rudasis, kalvinistas).
.
1579 m. balandžio 1 d. Didysis Lietuvos kunigaikštis Steponas Batoras pasirašė privilegiją, kuria kolegija pertvarkoma į universitetą.
.
Šios privilegijos nepatvirtino LDK kancleris, tačiau Steponas Batoras sugebėjo priversti kalvinistą vicekanclerį Eustachijų Valavičių antspauduoti dokumentą, taigi ši privilegija įgavo teisinę galią.
.
Tų pačių metų spalio 30 popiežius Grigalius XIII išleido tai patvirtinančią bulę.

.......................

Balandžio 1 d:)

Tokie ir juokai:

Itin didelę įtaką jėzuitai daro švietimo srityje - jie vadovavo ir vadovauja daugeliui elitinių mokyklų ir universitetų įvairiose šalyse.

.......................

Ligi tolei buvom nemokyti...

........................

1823 m. – ištremiami pogrindinėms organizacijoms priklausantys studentai (filaretai, filomatai), atleisti Lietuvos ir Lenkijos istoriją dėstę dėstytojai.
.
1831 m. – studentai masiškai dalyvauja sukilime.
.
1832 m. gegužės 13 d. – caro Nikolajaus I dekretu universitetas uždaromas.
\
.........................

Ar baigėsi kova prieš Reformaciją?