2012-10-06

Sieg Heil

Sigismund of Luxemburg.

Liuksemburgietis.

Holy Roman Emperor.

Die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.

Cezaris.

Sigismund
masc. proper name, from German, lit. "protection through victory," from O.H.G. sigu "victory" + munt "hand, protection."

Sieg Heil
Nazi salute, German, lit. "hail victory;" from Ger. Sieg "victory," from O.H.G. sigu, from P.Gmc. *sigiz- "victory" (cf. M.Du. seghe, O.N. sigr, O.E. sige), from PIE root *segh- "to have, to hold" (cf. Skt. saha- "victory," sahate "overcomes, masters;" Gk. ekhein "to hold;")

From P.Gmc. *sigiz- "victory"...

Priprato...

Nebūtinai victory.

Sigismund - Žygimantas.

A Lithuanian name Žygimantas, meaning "wealth of (military) campaign", from Lithuanian žygis "campaign, march" + manta "goods, wealth" has been a substitution of the name Sigismund in the Lithuanian language, from which it was adopted by the Ruthenian language as Жыгімонт (such are the cases of Sigismund Kestutaitis, Sigismund Korybut, Sigismund I the Old, Sigismund II Augustus). The Polish spelling is Zygmunt.

O gal atvirkščiai - a substitution of the name Žygimantas into Germanic languages?

1 mantà sf. sing. (4) Brž, Jnš, (2) Lž
1. Vkš, Šts, Lc, Klov turtas (ppr. kilnojamas): Manta reiškia … lobį iš baldų ir kitos naminės gėrybės LTI230. Išpardavė jo visą mañtą (ne lauką) J.Jabl. Su visa mantà, su visu savo turtu kraustos Škn. Visa mano mantà ta žemė J. Tamstos turite plačius laukus, pievas, o mano visa manta rankose, galvoj rš. ^ Didelė čia manta – viena duona, ir toji neiškepta KrvP(Šd). Baisi čia mantà, ka gavo tą pijoką Jnš. Kas ne manta (toks čia ir turtas) – mesk šalin! Ms.
2. kapitalas: Ana [medegiška] padarynė, praverianti aulinkinei išdarbystei, vadinasi manta (kapitolu) A1884,301.
3. G96, JJ pinigai: Turėjo lietuviai ir žemaičiai mantą, arba piningus S.Dauk. Pasamdė savo manta penkis šimtus kareivių S.Dauk. Manton pasmerktas (pinigine bauda nubaustas) FrnS1287(S.Dauk).
4. S.Dauk moneta.
5. daiktai, kraustuliai: Parsivežiau visokios mantos (pirkinių) Yl. Truputį pakeliui, bet mes su manta netilpsime [vežime]. – Todėl ir kviečiu, kad tamstos su našta rš.
6. nauda, vertė: Nieko mañtos nebėr iš to lakato Slnt. Numirkusios šaknys: maža manta bėra iš tos žolės Plng. Maža bėra iš jo mantos, tik užpečkė[je] gulėti Brs. Menkos mantos tebuvo žmogus – latras Šts. Šiokią tokią mantą duoda dar pienas Ub. Mokėjimas plaukti mažą darė mantą, negalėjau išsikelti pri viršaus vandenio I. ^ Tiek tos mantos, kai iš epušės lentos Sln.

Man tą!

Žygis pasiplėšti grobio.

Nebūtinai pergalingas.

Galima galvoti kitaip.

2 manta sf. supratimas, nuomonė, menta: Vienok ir tenai, kas atėjo į mantą, senelių tėvų jau kalbos nesupranta Mair.

Maironis.

Heiliges Römisches Reich (lateinisch Sacrum Romanum Imperium) war die offizielle Bezeichnung für den Herrschaftsbereich der römisch-deutschen Kaiser vom Mittelalter bis 1806.

Imperija, nuo jūros iki jūros.

Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.

Be žygio reicho neišplėsi.

Heilige.

Heil.

Nesakė šito, kiek pamenu, net ir ateistinėj sovietmečio mokykloj.

O dabar sako?

Va tokie šventi reikalai.

Ir šito mokykloj nesakė.

Gal Vatikanas tikėjosi Hitlerio pagalba baigti schizmą?

Ne šitą.

Popiežių schizma, trukusi nuo 1378 iki 1417 metų, prasidėjo tuoj po popiežių grįžimo iš Avinjono. Žinoma, antipopiežių būta ir anksčiau, tačiau stebėti, kaip du popiežiai, abu išrinkti tos pačios kardinolų kolegijos, skelbia vienas kitam karą ir atskiria nuo Bažnyčios savo varžovą, buvo tikrai didelis malonumas (?). Nė vieno iš dviejų pretendentų į šventąjį sostą - Urbono VI ir Klemenso VII - niekaip nebuvo galima pavadinti šventais žmonėmis. Paaiškėjo, kad pirmasis yra pamišęs sadistas, skaitęs savo brevijorių Vatikano sode žiūrėdamas, kaip budeliai kankina jo kardinolus. Antrojo, Roberto iš Ženevos, įsaskymu buvo surengtos pasibaisėtinos skerdynės prie Cesenos.
(Norman Davies. Europa: istorija. Vaga, 2002, 1366 psl.; citata iš 424 psl.)

1388 m. kovo 22 d. Popiežius Urbonas VI patvirtino Vilniaus vyskupiją, o balandžio 17 d. − Lietuvos krikštą.

Mūsų krikštą patvirtino ... ne antipopiežius: Последний папа римский, избранный не из кардиналов; был известен своим деспотическим характером, который вынудил кардиналов через несколько месяцев избрать антипапу, что положило начало Великой схизме.

Vatikanas, jei tikėjosi Hitlerio pagalba baigti schizmą, tai šitą.

Juk ne tik Trečiojo Reicho idėja tvyrojo, bet ir Trečiosios Romos.

Šventoji Roma - Pirmasis Reichas - atsirado vietoj senosios Romos.

Perėmė ir jos imperiškas užmačias.

Kalbą.

O Trečiojo Reicho kūrėjai perėmė ir senovės romėnų pasisveikinimą.

hail (interj.)
"greetings!" c.1200, from a Scandinavian source, cf. O.N. heill "health, prosperity, good luck;" and from O.E. hals, shortening of wæs hæil "be healthy".

health (n.)
O.E. hælþ "wholeness, a being whole, sound or well," from P.Gmc. *hailitho, from PIE *kailo- "whole, uninjured, of good omen" (cf. O.E. hal "hale, whole;" O.N. heill "healthy;" O.E. halig, O.N. helge "holy, sacred;" O.E. hælan "to heal"). Of physical health in Middle English, but also "prosperity, happiness, welfare; preservation, safety."

From PIE *kailo- "whole, uninjured, of good omen".

kailas hello, hail
kailus whole
kailūstas healthy (adj)
kailūstiskas healthy (adj)

Pakol kailis cielas.

prūsiskai: kaīls ēngliskai: sound (intact)
aj [kails MBS + cały, sveiks MK]

Prūsiskai: kaīls ēngliskai: hello!

2012-10-05

Marginalijos

V.Vasiliauskas vertina, jog bankai drąsiai kelia įkainius už atsiskaitymus grynaisiais („žiauriai nuostolingas“ paslaugas), nes nesibaimina, kad klientai pabėgs.

O ko jiems bijoti - juk net savo valstybei mokesčių be (dažnai - ne savo) bankų sumokėt nebegalim.

Monopolija?

Gal bankų prievaizdas V.Vasiliauskas negirdėjo, kad karteliniai susitarimai draudžiami?

“Susitarimas gali būti, bet nebūtinai“, - sakė ... išminčius Saliamonas? ... ne, Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

...

"Faktas tai, kad operacijos grynaisiais yra žiauriai nuostolingos“, - sakė V. Vasiliauskas.

Bankai drąsiai kelia įkainius už atsiskaitymus grynaisiais .

Ar banko klientai prašo atsiskaityti grynaisiais?

Ar kas nors esate prašę banko šitokios paslaugos: štai grynieji pinigai, atsiskaitykite mano vardu tokiais pat grynaisiais su tokia tai UAB, su Mokesčių inspekcija, su Valstybe, su Petru?

Ne?

Kas tada yra "atsiskaitymo grynaisiais" paslauga?

Taip išeina, "gudragalviai" sugalvojo "atsiskaitymu grynaisiais" pavadinti pinigų savo sąskaiton banke įnešimą ir jų išėmimą.

Tokios "operacijos" dar nesenai buvo nemokamos, dabar gi tapo mokamomis ir tuo pat metu "žiauriai nuostolingomis".

Į ka tai panašu?

Kaip tie bankai sugebėjo išgyventi "tamsiuosius amžius" iki e-bankininkystės?

Kaip mes patys nebankrutuojame ligi šiol atsiskaitydami tarpusavyje grynaisiais?

Stebuklas.

Bankų prižiūrėtojas gelia bankams.

Už žioplumą.

Ne tai.

Tai...:

Pavyzdžiui, SEB yra daugiau verslo bankas. Keldami(as?) įkainius jie(jis?) tiesiog nori, kad žmonės neitų į (SEB?) skyrius... “, - kalbėjo V. Vasiliauskas parlamento (!!!) Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje trečiadienį.

!

Kaip?

SEB nenori, kad žmonės pas jį eitų.

Nori, kad eitų verslininkai.

Šitaip.

Lietuvos bankas suskaičiavo: per pastaruosius metus Lietuvos bankų sistemoje elektroniniai pavedimai litais pabrango maždaug litu už operaciją.

Ir kas?

Nieko.

Būrai pakentės.

„Akivaizdu, kad euro pavedimų marža yra tikrai nepagrįsta. Tai akivaizdu nepaisant bankų aiškinimų, kad tų pavedimų mažai“, - sakė V. Vasiliauskas.

Matyt, V. Vasiliauskas bus buvęs lietuviu - mena kūlgrindos laikus, nes kalba apie nepagrįstumą.

Bet tiesiai ir lietuviškai nesako, kad bankai plėšia už pavedimus kiek užsimanę.

Šneka ne lietuviškai, o šių laikų "finansine kalba", apie kainos pelkėj slypinčią maržą.

Nes ir bankai juk šiuolaikški, rūpinasi savo marginaliniu pelnu.

Finance is fine - маржинальная прибыль.

Маrža – skirtumas tarp kainos ir savikainos.

Marža (angl. Margin, nuo pranc. Marge – paraštė) – terminas, naudojamas prekyboje, biržose, draudime ir bankuose. Nurodo skirtumą tarp prekių, vertybinių popierių, pinigų, palūkanų ir kitų rodiklių kainų.

Marginalis.

marginãlija [lot. marginalis – paraštinis]:

1. pastaba knygos arba rankraščio paraštėje;

2. poligr. knygos paraštėje įdėta antraštėlė;

3. neesminis, šalut. dalykas.

Marginalas - individas, kuriam būdingas marginalumas.

Marginalumas (lot. margo - kraštas) – tai individo ar grupės padėties tarpiškumas; individo ar grupės pati kraštinė padėtis sluoksnyje, grupėje, klasėje, visuomenėje, dėl ko individas ar grupė nevisiškai priklauso tam socialiniam dariniui, t.y. lyg ir yra, lyg ir nėra tame darinyje. Taigi marginalas - tai žmogus, esantis įvairių skirtingų socialinių grupių, sistemų, kultūrų pariby ir patiriantis jų normų, vertybių ir kt. poveikį, dažnai prieštaringą. Akcentuojamas ribiškumas. Tas ribiškumas gali būti nulemtas svarbiausių socialinių-demografinių rodiklių (lyties ir amžiaus). Ne veltui, pavyzdžiui, paauglystė vadinama amžiaus tarpsniu: ir ne vaikas, ir ne suaugęs. Dėl to sunku ir nepripažintam paaugliui, ir nesuprantantiems tėvams, ir nepakantiems mokytojams.

Marginalinių grupių sociologijos objektu gali būti įvairios grupės, esančios paribio padėtyje: nusikaltėliai, kaliniai, alkoholikai, narkomanai, savižudžiai, sergantieji AIDS, „gatvės žmonės", prostitutės, seksualinės mažumos, migrantai ir pabėgėliai, sektų nariai, rokeriai, pankai, paaugliai, pensininkai, bedarbiai, tautinės mažumos ir pan. Marginalumo būseną gali patirti ir pačios didžiausios socialinės grupės - atskiros šalys, tam tikru atžvilgiu taip pat tapdamos marginalinių grupių sociologijos objektu. Marginalinių grupių sociologijos dalykas - tai ribiškumas, daugiausia pasireiškiantis subkultūros ypatybėmis ir deviaciniu elgesiu. /Deviacija - tai socialinis elgesys, kuris skiriasi nuo laikomo normaliu, priimtino visuomenėje ar situacijoje./

Gal bankų maržos nemažinantis Lietuvos Respublikoje veikiančių bankų prižiūrėtojas yra marginalas?

mar̃gauti, -auja, -avo intr., márgauti
1. darytis margam, nevienodos spalvos: Rugiai pradeda márgaut (prieš rugiapjūtę vieni žali, kiti balti) Kp. Miežiai márgauja jau, greit pjaut reiks Krs.
2. raibti (akims): Tep mar̃gauja akys Vlkv.

2012-10-04

Nerimas

Pasaulinės maisto produktų kainos toliau auga.

Šiais metais nerimaujama dėl galimo maisto atsargų trūkumo, nes JAV Vidurio Vakaruose, Europoje ir Vidurio Azijoje dalį grūdų derliaus suniokojo sausra.

1. Quantitative Easing 2012-10-04 23:32 IP: 84.15.179.118
Šiais metais nerimaujama dėl galimo maisto atsargų trūkumo, bet dėl pinigų pertekliaus nenerimaujama.

Gal todėl?
Скатерть самобранка

СКАТЕРТЬ (скатывать?) ж. арх. скатереть, твер. скатерка, сиб. скатерга, скатерник м. вост. столечник; плат, ширинка, которой покрывают стол, трапезу; обычно из камчатной, браной ткани: садились за столы белодубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, питья медвяные, сказ. Скатерть хлебосолка, самобранка, сказ. Садитесь за скатерти браные, за напитки пьяные. Все столом да скатертью, дорожка скатертью! пожелание путнику. Зубами скатерть натянем. Муж за хлеб да скатерть, а жена за избу да пляшет. Скатертью руки утирать — заусенцы будут. Скатертная бранина. Скатертный стан, узор, точа. Скатертный, жом. || Скатертный м. скатертник, стар. служитель, которому поручен стол, приборы, или столовое белье. || Скатертник, ткач бранины, камчатки. Скатертница ж. пск. твер. бранина, камчатная ткань. Скатертина? ж. вологодск.-кад. растен. папоротник, кочедыжник; не от узорочного ли корневища и листьев?

Чего скатывали?

Haтирали, чтоб блестело?

Pasakos pasako.

Fairy tales.

В сказках правда.

Gal tik pasakorių šaly šitaip?

Скатерть самобранка.

2012-10-02

Skatulės ūbas

skaténtis, -ẽnasi, -ẽnosi Kpr labai norėti, geisti: Ko tu taip skatenies tų grūšnių? Krs

skatė́ti, skãta (skãti Dglš), -ė́jo intr.
1. J žr. skasti 1: Ans teip skãta Als.
2. impers. Š rūpėti, norėtis: Durniaus neima miegas, jam skãti valgyt Prng.
3. impers. darytis gailu, deginti: Nuo ruginių blynų man pradeda skatė́t gale gerklės Dglš.

skãtytis, -osi, -ėsi (la. skatīt), skatýtis, skãtosi, skãtėsi NdŽ
1. G108 žvalgytis, dairytis: Vyras, vis aplink save besiskatydamas, … popierius ant akmens padėjęs TP1881,29.
2. žvalgantis ieškoti: Vis ieško, skãtos pirkti Slm. Paršai skãtos ėst Lnkv. Jau, musėt, visą dieną nedavė kiaulėm ėst, kad jos teip skãtos Jnšk.

skãtinimas sm. (1) Rtr, Š, DŽ → skatinti:
1. I, L Kad prakalbos skatinimai skaityti, duoti knygelę į rankas kiekvieno vaiko nenuskambėtų tuščiai, Mažvydas duoda ir elementorių V.Myk-Put.
2. Labai svarbu, keliant darbo našumą, teisingai taikyti materialinio skatinimo priemones sp. Ūkinės iniciatyvos skatinimas ETŽ. Gamybos skatinimas ETŽ.
3. BTŽ bot. kurio nors gyvybės proceso pagreitinimas, stimuliavimas.
paskãtinimas sm. (1) FT, DŽ1; Ser → paskatinti 2: Materialinio ir moralinio paskatinimo priemonės sp. Bet čia jis ėmė dejuoti, kad jo kišenės ištuštėjusios, ir prašė manęs dėl paskatinimo jį kiek sušelpti J.Balč.

Skatikas – įvairių laikotarpių piniginis vienetas, cirkuliavęs Lietuvos teritorijoje:

feodalinės Lietuvos piniginis vienetas;
XVIII–XIX a. lenkiškas ir rusiškas grašis;
XIX a. rusiška pusės kapeikos moneta;
1919–1922 m. Lietuvoje vartoto piniginio vieneto auksino šimtoji dalis.

Bendrinėje kalboje ir tautosakoje skatiku vadinami smulkūs pinigai.

Skatikas yra susijęs su visa eile germanų kalbų žodžių, reiškiančių „pinigai, turtai“, pvz., gotų skatts – „moneta“, senovės islandų skattr – „mokestis“, senovės saksų skat – „moneta“ ir kt

Die Schatulle (Lehnwort von lat. "scatula"; siehe auch Schachtel) ist ein kleineres, häufig kunsthandwerklich aufwändig gestaltetes Behältnis zur Aufbewahrung von mehr oder weniger wertvollen Dingen (Geld, Schmuck und Ähnliches).

шкатулка
Древнерусское – шкатула (небольшой сундук).
Латинское – scatula.
Слово «шкатулка» появилось и получило широкое распространение в русском языке в конце XVI в.
По своему происхождению это слово является общеславянским и с подобными значениями (коробочка, ларец, ящичек и т.п.) встречается во многих славянских языках. Некоторые исследователи предполагают, что слово «шкатулка» происходит от латинского scatula, что значит «коробка».
Родственными являются:
Украинское, белорусское – шкатуля.

×skatùlė (vok. Schatulle) sf. (2)
1. L, Rtr dėžutė papuošalams, brangenybėms.
2. NdŽ psn. privatus karaliaus iždas.
◊ skatùlės kiẽmas K; N karaliaus dvaras.
skatùlės ū́bas; N karaliaus dvaro žemės sklypas, plotas.

1 ū́bas (vok. dial. hube) sm. (1) KBII55, K, BS149, Cp, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Tlž, Rmš; Q278, R, R210, MŽ, MŽ280, N, Kel 1862,115, LB64 istor. ariamos žemės matas (labai įvairaus dydžio): Aš turėjau du ūbu lauko J. Brolis davė sesei ūbą lauko ir palšus jaučius J. O dėl ko vartus kytrus pas girę pastatė ir linksmai gyvent jiems ū́bą primušė lauko? K.Donel. Valdžiusiems du ūbus žemės [60 margų] buvo leidžiama pasidaryti alaus iš trijų siekų, vieno ūbo savininkams – iš dviejų siekų miežių salyklo LKVII87. Tolminkiemio klebonas valdė dar penktąjį, vadinamąjį našlių ūbą, skiriamą klebonų našlėms išlaikyti LKVII359. Cit, neverki, mergyželė, graži, daili negelkelė, ūbą lauko duosiu už molinį puodą KlpD83. Velyj perleisčiau tris ūbus lauko ne kai jauną mergytę KlvD84. Kad aš važiavau laukelį, senos močiutės ūbelį BsO153. Kad aš turėjau du ūbu lauko LTR(Grš).
◊ skatùlės ū́bas; N karaliaus dvaro žemės sklypas, plotas.

×skatùlninkas, -ė smob. (1) K, NdŽ; N karaliaus dvaro valstietis, karališkis.

shot (n.)
O.E. scot, sceot "an act of shooting, that which is discharged in shooting," from P.Gmc. *skutan (cf. O.N. skutr, O.Fris. skete, M.Du. scote, Ger. Schuß "a shot"), related to sceotan "to shoot" (see shoot).

Related to O.E. sceotan "to pay, contribute".

...

Naujieji pinigai apyvartoje pasirodė 1922 m. spalio 2 d. Įvedant lito kursas su JAV doleriu buvo 10:1, buvo Lietuvos Banko garantuotas turimomis aukso atsargomis (1 litas = 0,150462 gramų gryno aukso).

Doleris ir auksas.

Jubiliejus.

...

Kam skatikai, o kam - skatulės ūbas!

×skada (l. szkoda) sf. BBDan6,24, BzB322 nuostolis, žala: Anys visi ateit daryti skados BBHb1,9.

Neiškada?

2 ×iškadà adv. praedicativum gaila: Iškadà to žmogaus KII145. Labai buvo iškada OZ20. Man iškadà to vaiko, kad jis taip turi vargti Br. Man to beržo iškada, nekirsiu jo niekada Jž. Ar tau ko nors iškada? Ds. Iškada jauno žmogaus, kai turi mirti Gr. Iškadžiaũ sveikatos kaip turtų J, Š. Savo iškadžiaũ kaip svetimo Trgn. Man iškadžiáusia tai vaikų Gr. ^ Iš svetimos skūros neiškada rėžti Sim.

suskatìmas sm. (2) → suskasti 1: Malonu būtų išgirsti, kad tas Prūsų lietuvių suskatimas ginties yra ne vieno ir ne kelių žmonių sugalvojimas J.Jabl.

2012-10-01

The auksinas

The auksinas was the name of two currencies of Lithuania.

First Auksinas.

The auksinas was the currency of Lithuania in the 17th century. It was a silver coin, sub-divided into 30 grašis, with 3 auksinas = 1 taleris.

Taleris!

Įdomu, kaip protėviams patiko sidabrinis auksinas?

It was equivalent to the Polish złoty, with the name also meaning "gold", and was replaced by the złoty as the currency of the Polish-Lithuanian Commonwealth.

The złoty (golden) is a traditional Polish currency unit dating back to the Middle Ages.

Initially, in the 14th and 15th centuries, the name was used for all kinds of foreign gold coins used in Poland, most notably Venetian and Hungarian ducats.

O kur šie pinigėliai dingo?

In 1496 the Sejm approved the creation of a national currency, the złoty, and its value was set at 30 groszy, a coin minted since 1347 and modelled on the Prague groschen. The grosz was subdivided into 2 półgrosz or 3 solidi.

The name złoty (sometimes referred to as the florin) was used for a number of different coins, including the 30 groszy coin called the polski złoty, the czerwony złoty (Red złoty) and the złoty reński (the Rhine guilder), which were in circulation at the time. However, the value of the Polish złoty dropped over time relative to these foreign coins and it became a silver coin, with the foreign ducats eventually circulating at approximately 5 złotych.

Second auksinas.

The auksinas was the name given to the ostmark in 1919, at a time when notes issued by Germany and 1000 ost markių notes issued by the "Lietuvos Ūkio Bankas" were in circulation. Plans to issue currency denominated in auksinas and skatiku (1⁄100 auksinas) did not come to fruition and the litas was instead introduced in 1922.

Koks auksinas!

Nesiseka mums su finansais, vis leišiais išrodom: tai vietoj didžiojo dinaro grašį gaunam, tai auksiną ne auksinį, o sidabrinį, tai vokišką popierėlį auksinu vadinam.

Auksinas apyvartoje buvo iki 1922 m. spalio 2 d., iki lito įvedimo. Vėliau auksinai 3 mėn. į litus buvo keičiami mažėjančiu santykiu, iš pradžių 175, metų pabaigoje - 850 auksinų už 1 litą.

Beveik penkiskart per tris mėnesius nuvertėjo mūsų antrieji auksinai.

Šitų popierėlių auksinais nebevadinom.

Prieš du dešimtmečius už "mešką" "Žiguli" servise perrinko ir sutaisė mano beveik naujos "Lada Samara" greičių dėžę.

Po metų "meška" virto 5 litais.

2012-09-30

Round Up

Anais Brežnevo laikais studentiškam statybos būryje Komijoj toks kelias vasaras sykiu šabašijęs estas, Tartu universiteto dėstytojas, prie laužo, išvirusio mums katilą arbatos, šitaip pasakojo apie ateitį:

- Komunizme Žemę superbuldozeriais išlygins, kad būtų visiškai apvali, o, kai visi sykiu suguls miegoti, traktoriai ant jų užtemps didžiulę kaldrą.

Komunizmo nėr, bet Roundup'as atsirado, visai ne sovietyne, ir tebėr.

Glyphosate (N-(phosphonomethyl)glycine) is a broad-spectrum systemic herbicide used to kill weeds, especially annual broadleaf weeds and grasses known to compete with commercial crops grown around the globe. It was invented by Monsanto chemist John E. Franz in 1970. Monsanto brought it to market in the 1970s under the tradename Roundup, and Monsanto's last commercially relevant US patent expired in 2000. In 2007 glyphosate was the most used herbicide in the US agricultural sector, with 180 to 185 million pounds (82,000 to 84,000 tonnes) applied, and the second most used in home and garden market where users applied 5 to 8 million pounds (2,300 to 3,600 tonnes); additionally industry, commerce and government applied 13 to 15 million pounds (5,900 to 6,800 tonnes). While glyphosate has been approved by regulatory bodies worldwide and is widely used, concerns about is effects on humans and the environment persist.

Žiniasklaidos „antis“, atseit prieš pat javapjūtę grūdai purškiami glifosatu, kad jų nereikėtų vežti į džiovyklą, paneigta.

A recent study conducted by a German university found very high concentrations of Glyphosate, a carcinogenic chemical found in herbicides like Monsanto’s Roundup, in all urine samples tested. The amount of glyphosate found in the urine was staggering, with each sample containing concentrations at 5 to 20-fold the limit established for drinking water.

Negi vokiečiai patys Roundup'o prisigėrė?

Gali būt.

Some crops have been genetically engineered to be resistant to it (i.e. Roundup Ready, also created by Monsanto Company).

Kam?

Gal kad labai tokie javai apsimoka: pasėjai, nupurškei stebuklinguoju Roundup'u - piktžolės numiro, javai - ne, auga toliau sau.

Ne sau, mums.

Ne mums, žemdirbiui.

Nebe žemdirbiui - verslininkui, biznieriui.

Ekonomiška.

Biznis.

Roundup, a term in American English referring to the process of gathering animals into an area.

Gano gyvulėlius kerdžius.

O, kai visi sykiu suguls miegoti, traktoriai ant jų užtemps didžiulę kaldrą?