2013-03-16

Saka, sakai, sakal, sekel, shekel

 

Saka -> Sakai -> Sakal -> Sekel -> Shekel

Citata: "Amber has been fortgotten by the numismatic world, maybe, because in the Middle Ages Christianity was energetically fighting, suppressing and burying all pagans ideas and ancient superstitions".

Dabar, regis, ne Viduramžiai.

2012 11 20 M.Mažvydo bibliotekoje užsakiau žurnalo "The Numismatist", 1921, vol. 34, p.p. 233-? straipsnio "Rackus A.M. Amber as a medium of exchange" kopiją, sutikęs sumokėti 27,62 Lt už ją.

2013 01 21, pasigedęs žinių apie užsakytąjį straipsnį, parašiau laišką M.Mažvydo bibliotekai ir sužinojau, kad mano užsakymas buvo pasimetęs, dabar atpigo iki 4,90 Lt.

2013 03 04 vėl parašiau XXI-jo amžiaus M.Mažvydo bibliotekai teiraudamasis apie užsakytojo straipsnio likimą, gavau patikinimą kad mūsų garbioji biblioteka išsiųsianti paraginimą.

Vakar, 2013 03 15, gavau laišką iš M.Mažvydo bibliotekos apie gautą straipsnį ir šiuos keturis tikrai vertingus lapus atsiėmiau.

Kurie plaukė/skrido Gintaro Šalin keturis mėnesius.

Amerikoniško numizmatikos žurnalo kopijos, galop, atkeliavo iš Švedijos, iš Swedish National Heritage Board Riksantikvarieämbetet.

Dievaž, visai to nenorėdamas imsi sąmokslo teorijom tikėt...

P.S. Audrius komentare aplenkė mane su mūsų žodžiu "saikas", kuris tikrai dera pavadiniman įrašyton sekon.

Toji seka - iš ilgai laukto straipsnio.

Straipsnio apie mūsų augsą - gintarą.

Vakar vėlai vakare perskaičiau A.M. Račkaus straipsnį, net keturis mėnesius keliavusį Lietuvon, šįryt įkėliau kopijas, kurias, matau, sunku įskaityti. Tad dabar, vakare, įdedu geresnes:


P.S. Štai A.M. Račkaus straipsnis lietuviškai.
2013-03-15

Sankcionuoti protestai

Belgų darbinykai, nors ne pas juos didžiausia sausra, bus gavę sankcijas protestams:

Nes policijos nematyti.

O gal belgų policininkai dar prasčiau gyvena?

O gal mūsų valdžia savo terminus išrado, paprasčiausiai?

Žiūrėkit, ką Gūglė rado:

3,000 Participate in “Unauthorized” Neo-Nazi March in Central Vilnius on 2013 Independence Day

Krislą aky matė, o rąsto - nematė...

O šiaip  - tai gražiai, orveliškai, skamba: sankcionuoti protestai...Taboras

Góra Tabor (hebr. הר תבור‎, Har Tawor; arab. جبل الطور, Dżabal at-Tur; pol. Wysoka Góra) - góra położona we wschodnim krańcu Doliny Jizreel w Dolnej Galilei na północy Izraela. Wznosi się na wysokość 575 metrów n.p.m.. Wiele osób uważa, że jest to miejsce Przemienienia Jezusa Chrystusa i z tego powodu czasami nazywana Górą Przemienienia Pańskiego.
 

Тавор (също и табур) означава - пъп, център. Тавор се упоменава в Библията като граница между земите на три от Израилевите колена: Завулоновото, Исахаровото и Нефалимовото (Нав 19:22).

Mount Tabor.

It is believed by many Christians to be the site of the Transfiguration of Jesus.


Впервые Фавор упоминается в Библии как граница земель трех колен Израилевых: Завуллонова, Иссахарова и Нефаллимова (Нав.19:22). Позднее, во времена Судей, Варак, сопровождаемый пророчицей Деворой, сошёл с 10-ю тысячами войска с горы Фавор к потоку Киссону и разбил войско Сисары, военачальника асорского царя Иавина (Суд.4:1-24). Здесь погибли братья Гедеона от руки царей мадиамских Зевея и Салмана (Суд.8:18-19).
Вершина горы Фаворской, со времён Антиоха Великого (218 год до н. э.) до завоевания и разрушения Иерусалима римлянами при Веспасиане, постоянно служила укреплённым местом.

Предание Церкви издревле признаёт гору Фавор горой Преображения Господня, хотя само название горы не упоминается в Евангелиях.

Крестоносцы возобновили укрепления на Фаворе, потому что у подножия горы проходила Via Maris, главная дорога из Египта в Дамаск.

Tie kryžiuočiai...

Har Tawor.

×tavõras (sl.) sm. (2) K, Rtr
1. SD1181, Q604, R, R390, MŽ, MŽ524, KBII60, FrII407, L, Š, OZ57, NdŽ, KŽ, Tat, Rg, End prekė: Nusivežiau tavõrų, parsidaviau ir grįžtu Lkč. Tavõro prisidėję po kelias birkavas veš į Plungę, veš iš Mažeikių tavorùs Trk. Žydas, pasisamdęs žmogų, važiavo į miestą tavõrų Jrk59. Yr numaruos bagotas kupčius, turi septynis šimtus akrentų, laukia pareinant in tą miestą su tavõrais LB215. Bet tas glūpas daikts… mislijo, kad tada dovanai tavõrą parduoda K.Donel. Idant… falšyvų tavorų … sau nepasisavintumbim Vln14. Ir laivdariai, ir tavorų vesmenai… viduj jūrių prapuls BBEz27,27. Rodžia ižg varstoto savo tūlus būdus nuodėmių kaip tūleriopus tavorus DP104. Geri tada ir išmintingi prekijai… pirka… tas iž dangaus prekes, tuos brangiausius tavorus SPI367. Niekas neperka daugiaus tavorų jo Ch1Apr18,11. ^ Kiekvienas bajoras velnio tavoras M. Mužikas – duonos gružikas, bajoras – šunų tavõras JI483. Bajoras – šunies tavoras, mužikas – aukso guzikas LTsVI167(Trgn). Kas savo tavorą peikia, tą iš turgaus varo LTR(Rm), Brž. Aš gi siūliaus prie vaiko. Nereikia – siūliamas tavõras pigas Slm. Kokie pinigai, toks ir tavoras LTR(Krk). Kokis tavõras, toki pinigai Dglš. Moki pinigą – žiūrėk tavorą LTR(Pn). Neskaityk pinigų, kol neparduosi tavõro Brž. Oras – ne tavõras, neišsirinksi Mžš. | sing. col. DrskŽ: Sėmenys, linai, medus, kruopai grikų tai yra geras tavõras J. Bene neša kas tavorą per rubežių? M.Valanč. Tas tavõras eit, labai perkamas KI9. Kas jūsų per tavõras prieš mano SchL153. Gilio[je] senovė[je] pirmiaus bu[v]o žinoma Lietuvos krašto prekė, arba tavoras, nekaip pati jos tauta S.Dauk. ^ Atšilo oras, atpigo tavõras Grš.
2. SD111, Sut, NdŽ krautuvė, parduotuvė: Tavoras, kuriame šaknis parduost SD106. Tavorą pastatyti N.
3. SD75 palapinė: Tavorėlis SD167, SD122, BB2Moz26,9, Sut, N.
4. žr. taboras 1: Tavorai kareivių SD201, Sut. Tavorų pastatymas SD201. Tavorus daryti N. Gelmėj regyklės matomas kryžeivių tavoras – pašėtrės ir kareiviai rš.
5. NdŽ žr. taboras 2.
6. NdŽ euf. testiculi: Sako, pribėgusys kaip spyrė anam į tavõrą! End.

Taboras...

Табор

Фавор
 • favour 
 • chiefly British English spelling of favor (q.v.); for spelling, see -or. Related: Favourite; favouritism.
 • favor (n.) 
 • c.1300, "attractiveness, charm," from Old French favor (13c., Modern French faveur) "favor, approval, partiality," from Latin favorem (nominative favor) "good will, inclination, partiality, support," coined by Cicero from stem of favere "to show kindness to," from PIE *ghow-e- "to honor, revere, worship." Meaning "act of kindness" is from late 14c. Meaning "thing given as a mark of favor" is from 1580s. Phrase in favor of recorded from 1560s.
 • favor (v.) 
 • "to regard with favor, indulge, treat with partiality," mid-14c., from Old French favorer, from favor (see favor (n.)). Related: Favored; favoring.
  Por favor.

  Tabernakulis

  Tabernakulis (lot. tabernaculum 'pastogė, palapinė', taberna 'trobelė') – eucharistijos (ostijos) saugojimo vieta. Romos Katalikų Bažnyčioje didžiojo altoriaus viduryje esanti spintelė Švč. Sakramentui komuninėje ir monstrancijoje laikyti.

  Šventoji Eucharistija nuolat gali būti laikoma tik viename tos bažnyčios altoriuje arba tik vienoje vietoje (112), todėl kiekvienoje bažnyčioje paprastai būna vienas tabernakulis. Jis turi būti tvirtas ir nepažeidžiamas. Ant tabernakulio statomas altoriaus kryžius. Tabernakulio dydis ir forma turi derintis su altoriumi. Jame yra du skyriai: žemesnysis – komuninei, aukštesnysis – monstrancijai.

  tabernaculum testimonii – Liudijimo Padangtė (Apr 15:5).
  Tabernaculum Dei cum hominibus – „Dievo, esančio žmonėse, namai“ (Apr 21,3).

  Romos Katalikų Bažnyčia - Abraomiškųjų religijų atstovė.

  The Tabernacle (Hebrew: משכן‎, mishkan, "residence" or "dwelling place"), according to the Hebrew Bible, was the portable dwelling place for the divine presence from the time of the Exodus from Egypt through the conquering of the land of Canaan. Built to specifications revealed by God (Yahweh) to Moses at Mount Sinai, it accompanied the Israelites on their wanderings in the wilderness and their conquest of the Promised Land. The First Temple in Jerusalem superseded it as the dwelling-place of God. There is no mention of the Tabernacle in the Tanakh after the destruction of Jerusalem and the Temple by the Babylonians in 587 BCE.

  Rusiškoji Wiki kitaip Tabernakulį vadina.

  Ски́ния (др.-греч. σκηνή, скини́, «шатёр, палатка»; ивр. מִשְׁכָּן‎, мишкан, «обиталище, местопребывание», ивр. אהל מועד‎, оэль моэд, «шатёр встречи, собрания») — в основном употребляется в значении походного храма евреев, Скинии собрания, использовавшегося, согласно Библии, как место принесения жертвоприношений и хранения Ковчега Завета до постройки Иерусалимского храма, созданного строго по образу Скинии.
  В русской традиции также употребляется синоним слова скиния — куща (см. Суккот, или Праздник кущей).

  Feast of Tabernacle.

  tabernacle (n.) 
  mid-13c., "portable sanctuary carried by the Israelites in the wilderness," from Old French tabernacle (12c.), from Latin tabernaculum "tent," especially "a tent of an augur" (for taking observations), diminutive of taberna "hut, cabin, booth" (see tavern). Transferred late 14c. to the Temple in Jerusalem (which continued its function). Sense of "house of worship" first recorded 1690s. The Jewish Feast of Tabernacles (mid-October) was observed as a thanksgiving for harvest.
  tavern (n.) 
  late 13c., "wine shop," later "public house" (mid-15c.), from Old French taverne (mid-13c.) "shed made of boards, booth, stall," also "tavern, inn," from Latin taberna "shop, inn, tavern," originally "hut, shed," possibly by dissimilation from *traberna, from trabs (genitive trabis) "beam, timber."

  2013-03-14

  Matyti negalima

  Tačiau įrašas, kuriame matyti 2012 m. gegužės 17 d. įvykiai, kai iš Kedžių namų Garliavoje buvo jėga paimta mergaitė ir perduota motinai Laimutei Stankūnaitei, nebuvo parodyta. Prokurorai motyvavo tuo, kad filmuotoje medžiagoje matyti mažametės L. Stankūnaitės ir D. Kedžio dukros veidas. 

  Čia veidas matyti ar jo nematyti?

  O čia?

  Tai įrašo, ar mergaitės veido matyti negalima?  P.S. "L.Stankūnaitė baiminasi susidorojimo ir prašo žmonių pagalbos".

  Pirmasis teksto sakinys:

  Valstybės saugoma Laimutė Stankūnaitė viešai pareiškė nepasitikinti ją saugančiais Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnais.  

  Matau, kaip kenčia mano dukrelė, mes negalime niekur eiti, negalime bendrauti su savo artimaisiais, esame labai stipriai apribotos.

  Video įrašas, L.Stankūnaitės žodžiais, darytas 2013 metų sausio mėnesį,  šis "paskutinis taškas", anot lrytas.lt autorės,  padėtas 2013 metų vasario mėnesį.

  2013-03-13

  Atiduokim pinigus

  Tėtukui.

  Pinigai juk jo ir yra, davė, pažaidėm, dabar atiduokim.

  Taip taip;)

  Tai viename, tai kitame Lietuvos krašte pensininkai savanoriškai atsisakinėja savo santaupų. Jie ne tik pervedinėja pinigus į sukčių nurodytas sąskaitas, bet ir paslaugiai nešioja grynuosius.

   44. Autoriui 2013-03-12 11:42 IP: 84.15.190.98
  Tamista nepast1ebėjot ir neaprašėt, kad tie senjorai neša pinigus KYŠIAMS, gelbėdami vaikus, anūkus nuo telefoninių sukčių įkalbėtų bėdų. Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos!

  Žiauriai čia...

  Bet dar ne viskas.

  45. Pinigus - amerikoniškan bankan! 2013-03-12 11:46 IP: 84.15.190.98
  Primokėti pinigų iš klientų, norinčių padėti indėlį Danijos kronomis, pradėjo reikalauti JAV bankai „State Street“ ir „Bank of New York Mellon“. „State Street“ nustatė neigiamas 0,75% palūkanas už metų trukmės indėlius Danijos valiuta, panašią praktiką praėjusį mėnesį pradėjo taikyti ir „Bank of New York Mellon“, rašo naujienų agentūra „Bloomberg“. Google: Neigiamų indėlių palūkanų praktika populiarėja .

  Už indėlius doleriais nereikalauja, nes doleris juk ir Danijoj - doleris.

  Jei reikės, atiduosim pinigus, ar ne?

  Juk jų kompiuteriai saugesni, skaičiams saugiai saugoti tinkamesni, o neigiamos 0,75% palūkanos už metų trukmės indėlius juk tikrai nebrangu, tiesa?


  Holocaust (sacrifice)

  A holocaust is a religious animal sacrifice that is completely consumed by fire. The word derives from the Ancient Greek holocaustos (ὁλόκαυστος from ὅλος "whole" + καυστός "burnt"), which is used solely for one of the major forms of sacrifice.

  Holokautein (ὁλοκαυτεῖν) was one of the two chief verbs of Greek sacrifice, in which the victim is utterly destroyed and burnt up, as opposed to thyesthai (θύεσθαι), to share a meal with the god and one's fellow worshippers, commensal sacrifice.

  Moloch.
   
  When the Hebrew Bible was translated into Greek, as the Septuagint, the translators used the Greek term to translate the "burnt offering" in Ancient Israel. A "burnt offering" (Hebrew: עלה‎, `olah - from the verb "to cause to ascend," hence "burn") is a type of Biblical sacrifice, specifically an animal sacrifice in which the entire sacrifice is completely burnt, consumed totally by fire.  The korban olah was made each morning and evening including Sabbath, First day of each month, Jewish New Year), Passover, First Fruits, Day of Atonement and Feast of tabernacles.

   Conservative Judaism disavows the resumption of Korbanot.

   Korbanas (hebr. קרבן dgs. korbanot 'קרבנות) – Jeruzalės šventykloje iki 70 m. ant šventyklos altoriaus vykęs švarių gyvulių, paukščių aukojimas už žydų nuodėmes. Galutinai sustabdytas sugriovus Antrąją šventyklą.

  Жертвоприношения в Библии...

  Формы жертвоприношения у древних израильтян были близки к формам ханаанского культа, однако Библия решительно отвергает и сурово порицает изуверские и оргиастические элементы этого культа, в первую очередь — человеческое жертвоприношение.

  2013-03-12

  Kas yra nacistai?

  Pastaruoju metu apstu mus kaltinančių nacionalizmu ir net nacizmu bei neonacizmu.

  Net patys save savo savivaldos valdininkų pagalba puolam saugot nuo savęs savosios nepakankamai aprūpinamos policijos gausiomis pajėgomis.

  Savo šalies Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga!

  Kai šitaip, dalis jaunimo ima manyti, kad taip ir yra - nacistai tie lietuviai; juk "dūmų be ugnies nebūna"...

  Pastebėjau, kad mažai kas žino, jog JAV yra tokia partija: American Nazi Party.

  The American Nazi Party has registered a lobbyist in Congress.

  Daug policininkų matot?

  25 Signs That America Is Rapidly Becoming More Like Nazi Germany.

  JAV kariai Afganistane prie vėliavos, "papuoštos" SS simbolika:

  Gal matėt tokių vaizdų su mūsų trispalve?

  US Marine sniper team...

  The Navy has said the buildings, which serves barracks for the Seabees, were constructed in the late 1960...

  Architektas nupaišė, statybininkai pastatė, 1960-aisiais, JAV, Pietų Kalifornijoj.


  Tai kas yra nacistai?

  P.S. Kas gi jie?

  Nepriklausomybės atkūrimas


  Gal žinot kitą šalį, kurioje jos Nepriklausomybės atkūrimas šitaip švenčiamas?

  Daugiausiai dalyvių surinkęs 2013-jų Kovo 11-jai skirtas renginys, policijos pajėgų buvo sustabdytas ties KGB rūmais Lukiškių aikštėje.

  Tiesiog simboliška. 

  Sustabdytas tokioj istorinėj vietoj, kad Kovo 11-tosios minėtojai nenueitų prie Seimo?

  Nesankcionuotas šventinis renginys.

  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas.

  O gal tikrai neo-nacių maršas?

  Kaip manot?


  2013-03-11

  Nesankcionuota Kovo 11-ji

  Šių metų nacionalistų eitynės smarkiai skyrėsi nuo tų, kurios buvo rengiamos anksčiau. Ir ne tik tuo, kad nebuvo išduotas leidimas žygiuoti sostinės širdimi. Prieštaringai vertinamą šūkį „Lietuva – lietuviams“ šį kartą rėkė palyginus nedidelė grupelė dalyvių, o agresyvius skustagalvius pakeitė Lietuvos vėliavėlėmis pasipuošę jaunuoliai. Eitynės strigo tarp policijos automobilių, koncertų scenų ir prekeivių palapinių. Gedimino prospektu žygiavo keli tūkstančiai žmonių. Nors buvo skelbiama, kad eisenoje dalyvaus tautinis jaunimas, tačiau dauguma dalyvių – vyresnio amžiaus žmonės.

  Vyresnio amžiaus nacionalistai nesankcionuotu būdu pažymėjo Kovo 11-ją...

  Kažkokia nacionalistų šventė?
    
  Sankcionuotas renginys Gedimino prospekte.

  Keli tūkstančiai žmonių Vilniuje žygiavo Gedimino prospektu nesankcionuotoje eisenoje Kovo 11-osios proga. Po mažiau nei valandos eitynių dalyviai policijos buvo sustabdyti Lukiškių aikštėje.

  Tiesiog simboliška.

  Nedalyvavau nesankcionuotoje eisenoje Kovo 11-sios proga, bet prieš mėnesį Genocido aukų muziejuj, ties kuriuo eitynių dalyviai policijos buvo sustabdyti, buvau.


  Kas būtų tada tuom patikėję ...

  Sankcija (pr. sanction; iš lot. sanctio, grasinimas nubausti; sancire, vertinti, negrąžinamai įtvirtinti, grasinti bausme) – socialinėje sistemoje integruotas poveikis, nukreiptas į sistemos, jos posistemių, elementų aktyvumą, sąveiką, kurio paskirtis yra (ne)tiesiogiai skatinti, remti arba slopinti jų veikimą (ar neveiklumą).

  Vilniaus meras nesankcionavo.

  Pagal apibrėžimą išeitų - negrasino nubausti;)

  Šnekam mandrai...

  sanction (n.)
  1560s, "confirmation or enactment of a law," from Latin sanctionem (nominative sanctio) "act of decreeing or ordaining," also "decree, ordinance," from sanctus, pp. of sancire "to decree, confirm, ratify, make sacred" (see saint). Originally especially of ecclesiastical decrees. The verb sense of "to permit authoritatively" is from 1797. Related: Sanctioned; sanctioning

  sanctity (n.)
  late 14c., from Old French sanctité, from Latin sanctitatem (nominative sanctitas) "holiness, sacredness," from sanctus "holy" (see saint).

  Sanctus (n.)
  late 14c., Latin, initial word of the "angelic hymn" (Isa. vi:3), concluding the preface of the Eucharist, literally "holy" (see saint). It renders Hebrew qadhosh in the hymn.
  P.S. Antrojo komentaro nuoroda verta dėmesio: ne nacionalistai, o neo-naciai.

  Ar tik nebus šis reikalas su Henry Kissinger pranašystėm susijęs?

  P.P.S. Siurprizas: pamatė Orvelo 1984-sius, gal ir čia pamatys?

  P.P.P.S. Kriminalistai, pasirodo, stebėjo Orvelo 1984-sius, gal ir čia pamatys?

  Simony

  Mišios "Klasikos" radijuj... 
   
  simony (n.) 
  early 13c., "the buying or selling of sacred things," from Old French simonie, from Late Latin simonia, from Simon Magus, the Samaritan magician who was rebuked by Peter when he tried to buy the power of conferring the Holy Spirit (Acts viii:18-20)
  18 When Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles’ hands, he offered them money 19 and said, “Give me also this ability so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit.”
  20 Peter answered: “May your money perish with you, because you thought you could buy the gift of God with money!
  Simony (pron. [ˈsaɪ.mə.ni] or [ˈsɪ.mə.ni]) is the act of paying for sacraments and consequently for holy offices or for positions in the hierarchy of a church, named after Simon Magus, who appears in the Acts of the Apostles 8:9-24. Simon Magus was said to have offered two disciples of Jesus, Peter and John, payment so that anyone on whom he would place his hands would receive the power of the Holy Spirit. This is the origin of the term simony; but it also extends to other forms of trafficking for money in "spiritual things". Simony was also one of the important issues during the Investiture Controversy.
   
  Investitūra...

  Acts of the Apostles 8:9-24
   
  Magas Simonas.

  По общему мнению некоторых древних христианских писателей (Иустин, Ириней, Ипполит, Тертуллиан и пр.), Симон Волхв был родоначальником гностицизма и всех ересей в церкви.
   
   
  Клюнийская реформа, Клюнийское движение — движение за реформу монашеской жизни в Западной церкви в X—XI веке;
   
  Основные требования клюнийцев:

  Bažnytiniai ir vienuolynų dvarai Lietuvoje pradėjo kurtis anksčiau už kitus, po 1387 m. Lietuvos krikšto, nes Vidurio ir Vakarų Europos šalių pavyzdžiu sparčiai kuriama bažnytinė žemėvalda plėtojosi labiau, nei bajorų elito.

  Tuose dvaruose protėviai gavo darbo, už minimalų atlyginimą.

  Baudžiauninkais dirbo.

  Protėviai barbarais buvo, o dvaruose klestėjo kultūra.

  Dvarų laukuose.

  Dvarams ir dabar pinigų atsiranda.

  Monai tebėra magijos objektas.

  Kaip Mago Simono laikais.

  Simony.

  Mišios (iš lot. missus – pasiuntimas, paleidimas)

  3. Gailesčio aktas (Kyrie).

  Po mišių Vilniaus arkikatedroj skamba Lietuvos himnas, per "Klasikos" radiją.   
   
   

  Kovo 11-sios internacionalizmas

  Nacionalizmasideologija, teigianti tam tikros gyventojų grupės nacionalinį (tautinį) bendrumą ir siekianti sujungti šią grupę tokio bendrumo pagrindu į valstybinį darinį.

  Internacionalizmas - politinė doktrina ir idėja, pagal kurią nacionaliniai interesai pajungiami bendriesiems tautų arba kurios nors klasės interesams. Nacionaliniai interesai dažniausiai pajungiami ekonominiu bei politiniu bendradarbiavimu.
  Internacionalizmas yra priešingas nacionalizmui, šovinizmui ir patriotizmui.

  ... sostinės senamiestyje turėtų įvykti Kovo 11-osios eitynės, kurioms miesto savivaldybė išdavė leidimą vykti tik Upės gatvėje.

  Šitoj pačioj.

  Į Kovo 11 eitynes atvyksta nacionalistai iš Rusijos, Lenkijos ir Vokietijos.
  Į Kovo 11-osios eitynes atvyksta nacionalistai iš Rusijos, Lenkijos ir Vokietijos
  Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/721772/i-kovo-11-osios-eitynes-atvyksta-nacionalistai-is-rusijos-lenkijos-ir-vokietijos

  Tada Lietuvos, Rusijos, Lenkijos ir Vokietijos nacionalistai taps internacionalistais?

  Ar jau tapo tokiais?

  Kas vyksta?

  Kovo 11-ąją gims policinė Lietuva?

  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valdininkai vilkino, o vėliau apskritai atsisakė išduoti leidimą tautinio jaunimo eisenai Gedimino prospektu. Šią savaitę įsitikinau, kad tai – ne juokai. Eiti su Trispalve pagrindinėmis Vilniaus gatvėmis jau reikia leidimo? Jeigu eisi su valstybine vėliava, pribėgs ginkluotas policininkas, uždarys į areštinę, o teisėjas skirs parų?

  Perfrazuodama kai kuriuos mūsų valstybės politikos senbuvius drįsčiau paklausti – ar Vilniaus meras nėra Kremliaus agentas?

  Kovo 11-ajai Vilniaus policija rengiasi lyg antiteroristinei operacijai.

  Žodelis "tik"  - iš kur?

  Kiek galima žaisti sąvokų kaitaliojmu?

  Prancūzijoj gyvena prancūzai, o Lietuvoj - bala žino kas tokie.

  Kas tokią košę aplink Kovo 11-ąją verda?

  O kaip toks nacionalistinis šūkis: Lietuvos banką - Lietuvai!  2013-03-10

  Aleksoto žinios

  Biglė; tokia, kaip pirmos dvi, dar 4 jos šunyčius turiu.

  Aleksotas, nes Vilniuj pasirodyt turguj su gyvūnais nevalia.

  Apie elektrą naujienos.

  Kogeneracinio bloko nepavyksta paleisti trečias mėnuo, nes ispanai pagal sutartį nebeturi įsipareigojimų.

  Iš likusių 8 blokų tegali dirbti 6, nes vagiamas/išvogtas varis.

  Pakrikimas prasidėjęs išvarius (būtent taip pranešė Aleksoto turgus) Praną Noreiką.

  Elektrinė vos rūksta, šildo Elektrėnus.

  Stovi, nedirba, metus.

  Tai jau žinojau, sužinojau konferencijon važiuodamas.

  Aleksoto turgaus žinios man išrodo patikimesnės už šitas.


  P.S. Anot Viešųjų pirkimų tarnybos atstovų, įstatyme numatyta, kad reikalavimai skelbti konkursą netaikomi energetikos bendrovėms, kurių tikslas - išimtinė teisė perparduoti elektrą.

  Anot Viešųjų pirkimų tarnybos atstovų, įstatyme numatyta, kad reikalavimai skelbti konkursą netaikomi energetikos bendrovėms, kurių tikslas - išimtinė teisė perparduoti elektrą.
  Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/701979/brangstanti-elektra-kelia-itarimu


  Anot Viešųjų pirkimų tarnybos atstovų, įstatyme numatyta, kad reikalavimai skelbti konkursą netaikomi energetikos bendrovėms, kurių tikslas - išimtinė teisė perparduoti elektrą.
  Visą straipsnį galite rasti http://www.balsas.lt/naujiena/701979/brangstanti-elektra-kelia-itarimu