2018-11-23

X Files


X Files.
Norit pamatyti realybėj?

Valdžią pajudinkit.

2018-11-22

2018-11-21

Tvora


Tvorinukas:(((
Paprasčiausiai...

Būtent!
Kas praardė torą?*

:(((**

* Likimo ironija - A.M.Brazausko
laikais Kaišiadoryse,
kur gyveno jo tėvai, anot tenykščių žmonių, būtent jo, A.M.Brazausko iniciatyva tvorų neliko.

Ir dabar beveik nėra, tik viena-kita teatsiradus.

**„Patvorinių" nugalėjimui būtent  šios tvoros savininkas vadovavo:))


Ubagystė: Socialinė Pedagogika


Alytaus profesinio rengimo centro socialinė pedagogė ekspertė Onutė Bernatavičienė „Lietuvos žinioms“ pasakojo, kad jai tenka rūpintis daugiau kaip tūkstančiu moksleivių. „Tiesą sakant, sveikata „neišneša“, tačiau dirbu, ir tiek“, – prisipažino aukščiausią socialinio pedagogo kvalifikaciją turinti specialistė. Ji su džiaugsmu sutiko žinią, kad darbą, kurį dabar atlieka viena, kiek daugiau nei po metų turės pasidalyti trys specialistai. „Ir pagrindinėse mokyklose, ir gimnazijose, o ypač profesinėse mokyklose darbo socialiniams darbuotojams – kalnų kalnai“, – neslėpė O. Bernatavičienė.

Ji vaizdingai pasakojo, kad socialiniai pedagogai yra tarsi mokinių advokatai, visų sričių patarėjai. „Sprendžiame konfliktus, į kuriuos įsipainioja mūsų moksleiviai, vargingiau gyvenantiesiems padedame pasirūpinti pašalpomis ir įvairia kitokia parama, rūpinamės mūsų profesinio rengimo centrą lankančiomis nėščiosiomis, vienišomis mamomis. O ir našlaičių turime per šimtą“, – vardijo specialistė.
Šimtas našlaičių - iš tūkstančio vaikų.

Dešimtadalis.

Wergano...

2018-11-20

Policija Skambinėja Visiem


Nejuokinga.
Nė kiek.
Kodėl Lietuvos policijai 3 itin degūs Vasario 16-tąją Lietuvos Respublikos piliečiai nerūpi, o mano šunys - rūpi?

Turėjau bėdos, kad nepririšti du pabuvo, net apšmeižtas per TV buvau, kad tie nepririšti mano šunys stirną sudraskė, dabar gi vėl policija skambinėjo, kad ateičiau būtent tada, kada negaliu ateit, kada man reikia paskaitas skaityt - mat, šunys dabar pririšti, tai kažkas skundą parašė, kad pririšau, tai man reikia pasiaiškint.

Man reikia, o jiems - ne, nereikia.

Dievaž, Štazi.


Policija sveikina!

Bajeristės Lietuvos


Dievaž, nesitikėjau.
Pažiūrėkit:
dvi Švietimo ministrės.

Prišvietė...
Gal jas ... kaip viduramžiais?100-mety - SLAPTAI


Kaip ne kaip - šiemet sukako 100 metų, kai 2018 metų Vasario 16-tąją* atkūrėme Nepriklausomą Lietuvą.

Ta 100-mečio proga Lietuvos Respublikos Prezidentė nenuvyko pasveikinti brolių latvių su Latvijos Nepriklausomybės 100-mečiu, nenuvyko ir pas Baltijos kely sykiu stovėjusius estus - juos pasveikint su Estijos Nepriklausomybės 100-mečiu, nenuvyko nė pas brolius lenkus - jų irgi nepagerbė Lenkijos Nepriklausomybės 100-mečio dieną.

Gal jos automobilis pernelyg bajeriškas,
kad ji tokia „bajeriste" patapo?

Kas žino...

Taigi, mūsų Nepriklausomybės atkūrimo 100-mety - SLAPTAI:
Algimantas Bučys. „Lietuvių Karaliai ir Lietuvos Karalystė.


* 2013-jų Vasario 16-toji.

Tas Valdžios Gudrumas


Gudri, ką?
Ar tikrai?

Žmogus,

turintis specialiųjų poreikių? 

Down!
O mūsų ubagus 
 
pensininkus 

pavadino senjorais:))

Senjoras (pranc. seigneur < lot. senior – vyresnysis) reikšmės:

  1. titulas – senjorijos savininkas viduramžių Europoje turėjęs teisę išnaudoti jo žemėje gyvenančius valstiečius (kartais ir miestiečius);
  2. ist. – grupės vasalų valdovas (siuzerenas);
  3. dgs. – kokios nors grupės, organizacijos vyriausieji arba buvusieji nariai.
Sinjoras - (it. signore - ponas, valdovas): 1. ponas (pagarbus itališkas kreipimasis į vyrą); 2. asmuo, turėjęs visą civilinę ir karinę valdžią, kuriuose ne kuriuose XIII-XVI a. Italijos miestuose valstybėse.

Ai ai, kokie gudruoliai - kiek jie nusigudravo!

Specialieji Poreikiai


Specialieji poreikiai – nustatomi ir teisės aktų nustatyta tvarka tenkinami asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį. Specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašu.
Parodoje „Studijos 2016“ bus buvo pristatyta LEU sukurta mobilioji programa, padėsianti vaikams skaityti
Raštingumo kompetencijoms ugdyti sukurta inovatyvi mobilioji programa „LiterALLcy“, skirta specialiųjų poreikių ar negalią turintiems vaikams ir sudaro galimybę individualizuoti užduotis.

Šįryt radijas papasakojo, kad reformatoriškoji Švietimo ministerija,
įvesdama etatinį mokytojų darbo apmokėjimą pražioplino/pamiršo specialiųjų poreikių tenkinimui reikalingus specialistus (... užribyje palikti specialieji pedagogai, psichologai ir socialiniai pedagogai, kurie dirba su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais), o, esą, nors mokinių mūsų Nepriklausomoj Tėvynėj mažėja - specialiųjų poreikių turinčių* vaikų DRASTIŠKAI DAUGĖJA.

Tikrai?

Gimnazistų mažėja, specialiųjų poreikių vaikų daugėja

2016 m. birželio 11 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Dėl emig­ra­ci­jos, ma­žo gims­ta­mu­mo, so­cia­li­nių ir ki­tų prie­žas­čių ra­jo­no pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se ir gi­ma­na­zi­jo­se ma­žė­ja mo­ki­nių. Di­des­nės gim­na­zi­jos kas­met pra­ran­da po du kla­sių komp­lek­tus. Vi­sa­me ra­jo­ne kiek­vie­nais moks­lo me­tais dings­ta po mo­kyk­lą.

Ta­čiau Kel­mės spe­cia­lia­jai mo­kyk­lai** iš­ny­ki­mas ne­gre­sia. Nuo 2011 – ųjų iki 2015 – ųjų jo­je pa­dau­gė­jo vi­sa kla­se – 22 mo­ki­niais.

* Tai gudriai sugalvojo -  „specialieji poreikiai"...

** Kelmės specialioji mokykla – bendrojo lavinimo mokykla Kelmėje, Liolių g. 19, vykdanti pradinio, pagrindinio ir neformaliojo švietimo programas lietuvių kalba intelekto sutrikimų turintiesiems vaikams

2018-11-19

Prezidentės Darbotvarkė


Ir nuo to laiko, kai sužinojome, kad „Spartan“ nebevyks, nebegalės skristi, buvo per trumpas laikas, kad su mašina suspėtume į du pagrindinius renginius, kurie buvo skirti būtent pasveikinti Latviją ir Latvijos žmones – tai gėlių padėjimo ceremonija ir karinis paradas. Su mašina niekaip nebūtume suspėję“, – teigė N.Aleksiejūnas.
Jis atkreipia dėmesį, kad sienos kirtimo procedūra prezidentui sudėtingesnė nei eiliniam piliečiui*.

Be gėlių padėjimo ceremonijos ir karinio parado, D.Grybauskaitė planavo dalyvauti šimtmečiui skirtame koncerte Nacionaliniame teatre ir renginyje Nacionalinėje bibliotekoje, kur ketino visų Lietuvos žmonių vardu pasveikinti Latviją šimtmečio proga ir padovanoti Vilniaus universiteto senųjų Lietuvos žemėlapių rinkinį. Šie renginiai vyko 16.30 ir 18 val.

Konkreti planuota sekmadienio darbotvarkė iš prezidentūros** tinklalapio dabar pašalinta.
* Čia šitaip apie Lietuvos-Latvijos sieną.

** Priminsiu prieškalėdinius fokusus prezidentūroje.

Groucho Marx


Politika yra menas ieškoti problemų, rasti jų, nepriklausomai nuo to ar jų yra, ar ne, diagnozuoti jas neteisingai ir skirti ne tuos vaistus.
Groucho Marx
All people are born alike, except Republicans and Democrats.

Paradas Vilniuje


Paradas Maskvoje 1937-siais.
Paradas Brastoje 1939-taisiais.
Paradas Vilniuje 1939-aisiais.
Vakar karinis „Spartan" „neužsivedė", o šeštadienį Vilniuj vėl 
bus paradas.


Na, vis tik - Lietuvos kariuomenės 100-metis!*


* :((

2018-11-18

Kur skraido ir kur neskraido Prezidentė


Į Rygą minėti Latvijos Nepriklausomybės 100-mečio ji nenuskrido (ir tų 300 km. nenuvažiavo automobiliu) nes sugedo LR KAM (vienintelis???) lėktuvas „Spartan".

Į Taliną minėti Estijos Nepriklausomybės 100-mečio ji irgi nenuskrido (ir tų 600 km nenuvažiavo automobiliu) - nenuskrido dėl blogų oro sąlygų (šventiniame renginyje dalyvavo Suomijos, Latvijos, Lenkijos, Islandijos ir Sakartvelo prezidentai).


Į  Varšuvą pasveikint Lenkiją su jos Nepriklausomybės 100-mečiu š.m. lapkričio 11 dieną Lietuvos Prezidentė irgi nenuvyko.

Ką tie trys mūsų artimiausi kaimynai-sąjungininkai - latviai, estai ir lenkai - pagalvojo apie mus - spėkim „iš trijų kartų":(

Sakykit, ar ne todėl mūsų Prezidentė nesugebėjo nuvykti pas artimiausius kaimynus jų Nepriklausomybių 100-mečių proga, kad Lietuvos santykiai su jomis (Prezidento rūpestis!) prasti?

O į Londoną, į Geležinės Ledi laidotuves, Plieninė Magnolija nuskrido, pigių skrydžių bendrovės „Wizair" lėktuvu.
O į Lenkijos Prezidento Lecho Kačinskio, žuvusio palei Smolenską, laidotuves ji sykiu su kitais „rytiečiais" atvyko,

kai „vakariečiai", Geopolitiniam Vulkanui dūmijant, neatvyko - nė vienas!!!

Atvyko, nors iki Krokuvos toliau negu iki Talino ir iki Varšuvos.

O paties pirmojo