2010-10-08

Grybų karasEi, tai vija,
Pinavija,
-Visą dieną
Grybais lyja.

Visą dieną
Nuo pat ryto
Grybai krito,
Krito, krito...

Kai lietus
Nustojo lijęs,
Pražydėjo
Pinavijos.

O miške
Išdygo grybų -
Šimtas trisdešimt
Sodybų.

Šitų grybų
Pulkaunykas
Buvo storas
Baravykas.

Jis ūsus
Po beržu raitė
Ir grybus
Nuo kelmo skaitė.

O kad skaičiaus
Nepamirštų,
Tai skaičiuodavo
Ant pirštų.

Jo žmona -
Riebi paliepė -
Savo vyrui
Kartą liepė:

- Nors tave
Ir žmonės giria,
Bet esi netikęs,
Vyre!


O mes - ne karo fronte.

Pafrontėje.

Mes esame ne valiutos spekuliacijos klystkeliuose, bet tikrame beprotnamyje.

Didžiosios valstybės kaip įmanydamos stengiasi nuvertinti savo nacionalinę valiutą kitų valiutų atžvilgiu.

Va šitaip va.

Anksčiau varžėsi, kas stipresnis, o dabar - kas silpnesnis.

Tokia mada.

Būna mada, kad kelnės - būtinai plačios, paskui, žiūrėk - jau siauros turi būt.

Nenuostabu, kad kas nors susipainioja.

1. Išprotėjęs Jean-Claude Trichet
07:23 10-08 IP: 80.240.9.72
JAV ir Europa susivienijo, jų bendras tikslas – stipresnis doleris. Europos centrinių bankų vadovų susitikime pareikšta, kad euras šiuo metu yra per stiprus. Jean-Clode Trichet, Europos centrinio banko prezidentas jau seniai kalbėjo apie stipresnio dolerio būtinybę JAV ekonomikai. Abejose Atlanto pusėse finansus reguliuojantys autoritetai norėtų išvengti situacijos, kuomet doleriui per daug atpigus investuotojai galėtų apsirikti išsigandę JAV depresijos. Fransua Fillonas, Prancūzijos ministras pirmininkas žurnalistams praeitą savaitę Vašingtone yra sakęs: „Mes manome, kad euras pasauliniu mastu yra pervertintas, o JAV vadovai iki koktumo tvirtina, kad doleris tapo per silpnas“. Europos ir JAV finansų institucijų vadovai priminė prieš mėnesį G7 grupės pasirašytą komunikatą, reiškiantį „susirūpinimą smarkiais pagrindinių valiutų svyravimais“ . Šiuo pranešimu norėta pareikšti, kad dolerio silpnėjimas yra nepageidaujamas, o šiandien pagal fundamentalius parametrus bei centrinių bankų požiūriu doleris atpigo per daug. Centriniai bankai nebevykdo koordinuotų korekcinių veiksmų valiutų biržoje kaip būdavo praeitą šimtmetį. Šias laikais jie bando daryti įtaką pranešimais apie fundamentalius indikatorius ir monetarinės politikos kryptis. Google: Europos centrinis bankas susirūpino dolerio stiprinimu.

!!!

Prieš pora metų jis šitaip...

1. Šmaikštu! 18:09 05-08 IP: 80.240.12.72
JAV ir Europa susivienijo, jų bendras tikslas – stipresnis doleris! Europos centrinis bankas susirūpino dolerio stiprinimu! Centriniai bankai nebevykdo koordinuotų korekcinių veiksmų valiutų biržoje kaip būdavo praeitą šimtmetį! T.y. prieš dešimt metų. Tada vykdė. O žmonėms pasakojo kad vykdo? O kai dolerį pastiprins - vėl vykdys? Tada makleriai vėl vilios lošėjus - ateikit valiutų kursų skirtumais palošti? O kaip tas lošimas vyksta dabar, po šito centrinių bankų pareiškimo, deklaruojančio jų bendradarbiavimą? Kaip reikalai su kapitalizmo varikliu - konkurencija - finansų pasaulyje, ponai? Gal kitą savaitę centriniai bankai paskelbs Pasaulinę Socialistinę Revoliuciją? Tiek to. Dabar nebevykdo. Koordinuotų veiksmų. Kad geriau suprastumėt, ką gi dabar vykdo, paskaitykit pirmą ir paskutinę straipsnelio pastraipas: " JAV ir Europa susivienijo, jų bendras tikslas – stipresnis doleris. Europos centrinių bankų vadovų susitikime pareikšta, kad euras šiuo metu yra per stiprus. Centriniai bankai nebevykdo koordinuotų korekcinių veiksmų valiutų biržoje kaip būdavo praeitą šimtmetį. Šias laikais jie bando daryti įtaką pranešimais apie fundamentalius indikatorius ir monetarinės politikos kryptis". Dabar aišku.

Kaip patinka?

Centriniai bankai nebevykdo koordinuotų korekcinių veiksmų valiutų biržoje kaip būdavo praeitą šimtmetį...

A, FOREX lošėjai?

Sako gi solidūs žmonės - nebevykdo.

Teisybė - ar sakė, kad vykdo, kai vykdė?

???

Užtat dabar aišku.

Nebevykdo.

Faktas, kad nebevykdo.

Kam aišku, o kam vis tiek dar neaišku.

2. Dominique Strauss Kahn 07:25 10-08 IP: 80.240.9.72
Esmi Tarptautinis VALIUTOS fondo (TVF) šefas. Dabar pasimečiau - kuri gi stipriausia?

Vieni pasimetė, kiti - ne.

3. Ženminbi juanis
07:26 10-08 IP: 80.240.9.72
Į neturintį plyšių įsiskverbia neturintis kontūrų.

Pas mus - ramu.

4. Litos - akmuo (sen. graik.) 07:29 10-08 IP: 80.240.9.72
Būta ir akmeninių pinigų. Žmonės nebijojo, kad juos pavogs naktiniai vagys: tokių monetų, kurių skersmuo siekė iki 2,5 metro, svoris savaime garantuodavo saugumą.

Paskum iš tų litų pasidirbom girnas.

O ką?

Turim ligi šiolei tų litų.

O gal girnos ir buvo tie litai?

Girnos - daiktas vertingas.

Ne kaip šitie...


Valiutų karas.

Tokį įvertinimą pirmasis į pasaulį paleido Brazilijos finansų ministras Guido Montenga.

Ši šalis nesėkmingai bando sumažinti savo realo kursą dolerio atžvilgiu.

Tačiau, anot G.Montengos, didžiosios valstybės irgi nori to paties. Todėl už jas mažiau ekonomiškai išsivysčiusios šalys šiose kautynėse kol kas pralaimi.

Kur tu paskui dolerį paspėsi...

5. Amerika nekalta 07:40 10-08 IP: 80.240.9.72
The use of a national currency as global reserve currency leads to a tension between national monetary policy and global monetary policy. This is reflected in fundamental imbalances in the balance of payments, specifically the current account: some goals require an overall flow of dollars out of the United States, while others require an overall flow of dollars in to the United States. Currency inflows and outflows of equal magnitudes cannot both happen at once. The Triffin dilemma is usually used to articulate the problems with the US dollar' s role as the reserve currency under the Bretton Woods system, or more generally of using a national currency as an international reserve currency. Google: Triffin dilemma. This dilemma was first identified by Belgian-American economist Robert Triffin in the 1960s, who pointed out that the country issuing the global reserve currency must be willing to run large trade deficits in order to supply the world with enough of its currency to fulfill world demand for foreign exchange reserves.

Amerika dėl mūsų stengėsi.

Kaipgi būtume išgyvenę be dolerio?

Niekaip.

Doleris gi ir Afrikoj - doleris...

Ačiū, Amerika, kad atspausdinai, o mes, Lietuva, galėjom pasiskolinti tik už 7,625%!


Kas čia slepiasi - mes ar jie?

2010-10-07

Dokumentika

BBC parodys dokumentinį filmą apie slaptus CŽV kalėjimus Lenkijoje ir Lietuvoje.

10. Atsargiai
17:21 10-07 IP: 88.118.110.60
Sugalvojo Jav ir UK nukreipt teroristų puolimus i Lietuvą tai ir padarė filmą.

12. Geda uz Bejege Lietuva 17:22 10-07 IP: 78.62.75.242
kaip i kokia asocialia seima atlekia zurnaligos, sukurpia laida be irodymu, be faktu ir nebijo jog jiems teks sumoketi uz smeizta pasaulio akyse, galingi, mat atsirado.Pritariu 10-am.

13. simona 17:26 10-07 IP: 78.61.166.18
Ko tie britai nori su savo ikyrumu ?Jeigu su CZV siejami orlaiviai kirto Lietuvos siena, tai ar cia rimats irodymas, kad atgabeno zmones ?Negi negalima nei kuro piltis, nei kokio maisto pasiimti, gal vaistu...Pamanykit, rado grazu dideli nama ir paskelbe ji kalejimu....jeigu ir butu Lietuva prigaludus kokkiu itartinus zmones, taigi zurnalistai ir vietos gyventojai butu tuoj pat rade...Matyt, britai turi kitus tikslus su siuo filmu.Ar Lietuva irgi parodys ta filma?

25. Aurelijus 17:51 10-07 IP: 78.62.3.215
O kodel Lietuva del smeisto negaletu kreiptis i tarptautini teisma. Net neabejoju, kad ta BBC parodys antaviliu pastatus ir kazka barmaliuos koks arabas vis rudydamas pirstu i kazkkuria puse...


47. BBC seka "Reuters" pėdomis 19:10 10-07 IP: 80.240.9.72
SMETONOS LAIKAI. Pa­pil­dant tei­gi­nį, kad Mask­va ko­pi­ja­vo len­kų po­li­ti­ką ir di­plo­ma­ti­ją, no­ri­si at­kreip­ti dė­me­sį į in­ci­den­tus su ka­rei­viais, ku­riuos Krem­lius 1940 m. ge­gu­žės pa­bai­go­je pa­nau­do­jo da­ry­da­mas spau­di­mą ofi­cia­lia­jam Kau­nui. Tuo­met apie in­ci­den­tus su ru­sų ka­rei­viais Lie­tu­vo­je pra­ne­šė „Reu­ters“ ir ki­tos ži­nių agen­tū­ros. Tie in­ci­den­tai bu­vo pri­min­ti ir įtei­kiant Lie­tu­vai ul­ti­ma­tu­mą Krem­liu­je 1940 m. bir­že­lio 14 d. Vė­liau so­vie­ti­nio lai­ko­tar­pio „Lie­tu­vos TSR is­to­ri­jos“ va­do­vė­liuo­se ra­šy­ta apie „Lie­tu­vos fa­šis­ti­nės val­džios“ „nu­si­kals­ta­mas pro­vo­ka­ci­jas prieš ta­ry­bi­nes įgu­las“. Net bu­vo toks sa­ki­nys: „Žval­gy­bos tiks­lais Lie­tu­vo­je bu­vo pa­grob­ti ke­li rau­do­nar­mie­čiai“. Iš tik­rų­jų tas pro­vo­ka­ci­jas or­ga­ni­za­vo pa­ti So­vie­tų Są­jun­ga; tai ro­do ar­chy­vi­niais šal­ti­niais pa­grįs­ti šiuo­lai­ki­niai is­to­ri­kų ty­ri­mai. Įdo­mu, ko­dėl 1940 m. vi­sa tai bu­vo la­bai iš­pūs­ta, kam Mask­vai bu­vo rei­ka­lin­gos tos pro­vo­ka­ci­jos?

48. Joseph Goebbels
19:14 10-07 IP: 80.240.9.72
Daug kartų pakartotas melas tampa tiesa. (Paul Joseph Goebbels was a German politician and Reich Minister of Propaganda in Nazi Germany from 1933 to 1945.)


49. Kas yra dokumentas? 19:30 10-07 IP: 80.240.9.72
Dokumentas – informacija kokioje nors laikmenoje.(Wikipedia)

50. Buvo buvo, kaip nebuvo!? 19:40 10-07 IP: 80.240.9.72
Šį antradienį, spalio 20 d., surengtoje spaudos konferencijoje, skirtoje 100 darbo dienų proga, prezidentė Dalia Grybauskaitė dar kartą patvirtino didelę slaptų CŽV kalėjimų egzistavimo Lietuvos teritorijoje tikimybę. Ji patvirtino, kad tarptautinė bendruomenė net neabejoja, kad tokie kalėjimai Lietuvoje buvo, ir klausia tik to, kaip mūsų šalis elgsis paviešinus tokią informaciją: "Keliaudama po užsienį, būdama Briuselyje, girdėjau tik vieną klausimą – ne abejonę, ar jie buvo, o tiktai „ką darysite"?"

51. Probably. Pro bab li? Ne... 19:42 10-07 IP: 80.240.9.72
Jungtinės Karalystės visuomeninis transliuotojas BBC šeštadienį parodys DOKUMENTINĮ filmą apie Lenkijoje ir Lietuvoje GALIMAI buvusius JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) kalėjimus ir juose galimai laikytus įtariamuosius terorizmu.

52. Smegenų plovimas 19:44 10-07 IP: 80.240.9.72
Smegenų plovimas (angl. Brainwashing) arba mąstymo pertvarkymas (angl. thought reform) yra koercityvinių (angl. coercive techniques) metodų taikymas politiniais tikslais siekiant pakeisti vieno ar keleto asmenų įsitikinimus ir elgesį. Pradėtas naudoti JAV šeštajame dešimtmetyje Korėjos karo metu, kai reikėjo aprašyti Kinijos komunistų naudojamus metodus sukeliant gilius ir ilgalaikius elgsenos pokyčius tarp vietos gyventojų ir belaisvių (ypač pakertant karo belaisvių pajėgumą efektyviai organizuotis ir priešintis įkalinimui). Dar gali būti suprantams kaip bendrinis įvairių metodikų, skirtų žmogaus sąmonei paveikti ir kontroliuoti, pavadinimas. Smegenų plovimas dažniausiai naudojamas įvairiose specialiosiose tarnybose, sektose, totalitarinėse valstybėse ir pan. Kai kuriose šalyse (pvz., Prancūzijoje) smegenų plovimas yra įstatymais apibrėžta nusikalstama veikla. Dauguma smegenų plovimo metodų yra paremta grubiai perdirbtomis, supaprastintomis psichologijos, pshichoterapijos bei psichiatrijos metodikomis, neretai – apgaule, žmogaus atskyrimu nuo alternatyvių informacijos šaltinių, kartais – narkotikais. (Wikipedia)


document
early 15c., "teaching, instruction," from O.Fr. document (13c.) "lesson, written evidence," from L. documentum "example, proof, lesson," in M.L. "official written instrument," from docere "to show, teach" (see doctor). Meaning "something written that provides proof or evidence" is from early 18c.; the verb is 1640s, "to teach;" meaning "to support by documentary evidence" is from 1711. Related: Documented; documents; documenting.

Tai, šitaip labai jau senai bebuvo.

Mokindavo, mokindavosi...

Dabar - visai kitaip!

Без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек!

Vairuojant nemalonu gert šampaną iš butelio. Stabteliu pakelėj. O čia prisistato uniformuoti ponai:

- Jūsų dokumentai!

Kad mentai – aišku. Tik kodėl – mano? Ir ką reiškia tas „doku“?

Bet kas man rūp! Atsakau jų stiliumi:

- Doku-doku! Kliuku-kliuku!

Pabaigiu butelį ir nulekiu pirmyn, kur spalvoti fejerverkai.

2010-10-06

Koncepcija

ESBO visuotinio saugumo koncepcija.

Europos saugumo koncepcija.

Užsienio politikos ir gynybos koncepcija.

Biudžeto reformos koncepcija.

Lietuvos švietimo koncepcija.

Pinigų kaina laike arba pinigų kaina įvertinant laiko faktorių – koncepcija, paremta tuo, kad pinigai turi atnešti nuošimčius, pinigų vertė didesnė negu tos pačios sumos pinigų vertė ateityje.

Turi atnešti, ir baigta.

Tokia koncepcija.

Pinigų kaina laike – viena iš fundamentalių finansinių reiškinių, išplėtotų Leonardo Fibonačio 1202 metais.


Nepanašus į bankininką.

Dešimtainius skaičius Fibonačis mums atnešė.

Fibonačio skaičius atrado.

O tą "pinigų kainos laike" koncepciją jei ir išplėtojo - jo vienintelė komercinių dalykų knyga pradingo.

Bet ir iki Fibonačio toji pinigų iš palūkanų koncepcija buvo žinoma, seniai jau.

Unto a foreigner thou mayest lend upon interest; but unto thy brother thou shalt not lend upon interest; that the LORD thy God may bless thee in all that thou puttest thy hand unto, in the land whither thou goest in to possess it. (Deuteronomy, 23:21)

konceptualùs [pranc. conceptuel < lot. conceptus — suvoktas]: 1. susijęs su sąvokomis, sąvokinis; 2. susijęs su konceptualizmu.

Suvoktas.

Jei sykiais nesuvoktas, tai bent susijęs su sąvokomis.

Jei ne su sąvokomis, tai su konceptualizmu.

koncèpcija [lot. conceptio — suėmimas, priėmimas; juridinių formulių suredagavimas]: 1. pažiūrų į kuriuos nors reiškinius sistema; daikto, reiškinio, proceso samprata; 2. kūrinio, veiklos sumanymas, mintinis projektas, planas.

Suėmimas.

Priėmimas.

Juridinių formulių suredagavimas.

Kūrinio, veiklos sumanymas.

Projektas.

Planas.

Kaip matėm, ta, vėlgi vakarietiško, žodžio reikšmė labai jau išsišakojo.

Įdomu, kur jos šaknys?

conception
early 14c., "act of conceiving," from O.Fr. concepcion (Mod.Fr. conception) "conception, grasp, comprehension," from L. conceptionem (nom. conceptio) "a comprehending, conception," noun of action from stem of concipere (see conceive).

conceive
late 13c., conceiven, "take (seed) into the womb, become pregnant," from stem of O.Fr. conceveir (Mod.Fr. concevoir), from L. concipere (pp. conceptus) "to take in and hold; become pregnant," from com-, intensive prefix (see com-), + comb. form of capere "to take," from PIE *kap- "to grasp" (see capable). Meaning "take into the mind" is from mid-14c., a figurative sense also found in the Old French and Latin words. Related: Conceived; conceiving.

Labai jau moteriška.

Atvažiavo iš kažin kokių pasviečių, užtaĩsė mergą ir paliko Dievo valiai Ut. Ką ji bešoks, kad jau užtaisýta?

Gal konceptuali visuomenė - tokia?

Tarkim, not into the womb, but into the mind.

Kas, vis tik, užtaiso?

Ir kodėl leidžiamės?

Labai patinka?

Ar patys pagalvoti ir suvokti pritingim?

2010-10-05

Wrestling with the Angel

Izraelis antradienį išsiuntė iš šalies Nobelio taikos premijos laureatę airę Mairead Maguire. Prieš tai Aukščiausiasis teismas atmetė 66 metų moters skundą dėl jos išsiuntimo.

1976 metų Nobelio taikos premijos laureatė birželį vyko tarptautiniu laivu "Rachel Corrie", kuris gabeno humanitarinį krovinį į Gazos ruožą.

Tačiau jis buvo sustabdytas Izraelio pajėgų. Izraelis po to uždraudė M.Maguire dešimt metų lankytis Izraelyje.


12. Wrestling with an angel 21:57 10-05 IP: 80.240.9.72
According to the Bible, Jacob is renamed Israel after successfully wrestling with an angel of God. (Wikipedia)

Jacob Wrestling with the Angel is a biblical story commonly depicted in art.

The story appears in chapter 32 of Genesis, and chapter 12 of the Book of Hosea.

Depending on the source text, the being with which Jacob wrestles is variously described as an angel, a man, or God; the being says his name is the same as where the fight takes place, which Jacob names Peniel or Penuel.


На протяжении последних трёх тысячелетий слово «Израиль» обозначало как Землю Израиля (ивр. אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל‎, Э́рец-Исраэ́ль), так и весь еврейский народ.

Источником этого названия служит Книга Бытия, где праотец Иаков после борьбы с Богом получает имя Израиль: «И сказал: как имя твоё? Он сказал: Иаков.

И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь» (Быт.32:27,28)

Впоследствии еврейский народ, произошедший от Иакова, стал называться «Дети Израиля», «Народ Израиля» или «израильтяне».

International Affairs

International Affairs

aferà sf. (2) DŽ stambi apgavystė, nesąžiningas, apgavikiškas darbas, norint pasipelnyti.

Ne mūsų šitas žodis, tarptautinis.

Gal vietoj "tarptautinis" laikas pradėti sakyti "vakarietiškas"?

Kokį žinot tarptautinį žodį ne iš Vakarų atėjusį?

aferà [pranc. affaire], didelė apgavystė; nesąžiningas, apgavikiškas darbas.

Iš kurgi jis atsirado?

affair
c.1300, "what one has to do," from Anglo-Norm. afere, from O.Fr. afaire, from the infinitive phrase à faire "to do" (from L. ad "to" + facere "to do, make;" see factitious). A Northern word originally, brought into general use and given a French spelling by Caxton (15c.). General sense of "vague proceedings" (in romance, war, etc.) first attested 1702. Affairs "ordinary business" first attested late 15c.

Old French
afaire today is affaire, simply.

"Vague proceedings" is an "ordinary business"?

Pažiūrėkim ten, kur mus žodynas siunčia.

factitious
1640s, from L. factitius "artificial," from factus, pp. of facere "do" (cf. Fr. faire, Sp. hacer), from PIE base *dhe- "to put, to do" (cf. Skt. dadhati "puts, places;" Avestan dadaiti "he puts;" O.Pers. ada "he made;" Hitt. dai- "to place;" Gk. tithenai "to put, set, place;" Lith. deti "to put;" Czech diti, Pol. dziac', Rus. det' "to hide," delat' "to do;" O.H.G. tuon, Ger. tun, O.S., O.E. don "to do;" O.Fris. dua, O.Swed. duon, Goth. gadeths "a doing;" O.N. dalidun "they did").

Faktus, taip išeina, anglakalbiai padirba - iš kur gi dar juos imsi?

Čekijos vyriausybė sekmadienį informavo padidinusi saugumo parengties lygį, kai JAV Valstybės departamentas įspėjo po Europą keliaujančius amerikiečius apie padidėjusį pavojų.

Didžiosios Britanijos vyriausybė įspėja gyventojus dėl didelės teroristinių išpuolių grėsmės Vokietijoje ir Prancūzijoje, praneša agentūra AFP.

Kaip ir „kitose didelėse Europos šalyse“, teroro aktų pavojus šiose abiejose Europos Sąjungos (ES) valstybėse šiuo metu yra didelis, sekmadienį pareiškė Užsienio reikalų ministerijos Londone atstovas.

Prieš tai JAV vyriausybė įspėjo amerikiečius būti budrius kelionėse po Europą.

Praėjusią savaitę amerikiečių ir britų žiniasklaida pranešė apie padidėjusią teroro grėsmę Europoje.


Afganistanas oficialiai uždraudė aštuonias privačias užsienio saugumo firmas, tarp jų - prieštaringai vertinamą kompaniją, kuri anksčiau vadinosi „Blackwater“, sekmadienį paskelbė prezidento Hamido Karzai atstovas.

H.Karzai šias kompanijas kaltino vadovavus „ekonominei mafijai“, pagrįstai „korupciniais kontraktais“, kuriems pirmenybę teikdavo tarptautinė bendrija.

Tose firmose dirba maždaug 26 tūkst. registruotų darbuotojų, bet ekspertai sako, kad tikrasis jų skaičius gali siekti 40 tūkstančių.

Afganistano prezidentas Hamidas Karzai susitikime su Australijos premjere Julia Gilard apkaltino NATO šalis, kad jos realiai nekovoja su terorizmu.

Anot H.Karzai, tarptautinių pajėgų kariai neturi realios užduoties sunaikinti teroro centrų, todėl saugumo situacija Afganistane jokiu būdu nėra patenkinama.

Osama bin Ladenas paragino viso pasaulio musulmonus teikti pagalbą Pakistano potvynio aukoms.

„Al Qaeda“ sąmokslą surengti Europos miestuose Mumbajaus stiliaus atakas planavo šio teroristų islamistų tinklo trečiasis pagal rangą lyderis, remiant pačiam Osamai bin Ladenui, šeštadienį pranešė vokiečių savaitraštis „Der Spiegel“.

„Der Spiegel“ savo numeryje, kuris prekyboje pasirodys pirmadienį, rašo, kad tokias atakas planavo trečiasis pagal rangą „al Qaeda“ lyderis šeichas Yunisas al Mauretani.

Jis apie savo planus papasakojo Vokietijos pilietybę turinčiam islamistui Ahmadui Siddiqui, kuris šiuo metu yra laikomas amerikiečių administruojamoje Bagramo oro pajėgų bazėje Kabule.

O pastarasis, galima spėti, irgi bus kam nors papasakojęs apie tuos planus.


Cypėj kažkodėl ne vienas pradeda pasakoti.

Vieni apie teroristinius planus, kiti apie CŽV kalėjimų statybą.

Taip ir vystosi tarptautiniai reikalai.

International Affairs ar Tarptautiniai Reikalai?

Jei Tarptautiniai, tai kaip ir Vidaus Reikalai, tiesa?

Arba - tiesiog reikalai.

Būna visokių...

reĩkalas sm. (3b), (1) DP518,587

1. SD349, H179, I atliktinas darbas, uždavinys, interesas: Reikmuo yra reikiamas daiktas, reikalas – rūpimas dalykas FT. Tiek sumanai apie vyrų reikalus, kiek kiaulė apie apdarus V.Krėv. Aš užsimysu, paklausu, kap reĩkalas Vlkv. Jį traukė neatidėtini reikalai į Vilnių A.Vien. Tai kaip tavo širdies reikalai, sakyk pagaliau? rš. Svarbus reĩkalas NdŽ. Smulkus reĩkalas NdŽ. Tarnybos reikalaĩ NdŽ. Šeimos reikalaĩ NdŽ. Jo piniginiai reikalaĩ (finansų padėtis) NdŽ. Aš turiu daugybę reikalų prieš kelionę rš. Reikalą turiu R55. Aš turiu reĩkalą prie jo BŽ134. Į tave turiu reĩkalą Plv. Aš mažai ten reikalų̃ su pirkimais turėjau Lž. Dar jai reikalų yra dešimtimis mieste J.Jabl. Visoki reikalaĩ – vieną beigi, kitą pradedi Prn. Šiandie reikalų̃ an reikalų̃! Mrj. Bet šis reikalas dar ne taip degantis J.Paukš. Šiandie turiu daug degančių reikalų̃ Prn. Kai dabar blaivia makaule pagalvoji, tai tuščias reikalas J.Avyž. Venčiavonystės reikalai Q138. Ūkės reikalais rūpinos S.Dauk. Tėvas buvo savo reikalais išvažiavęs į Telšius J.Jabl(Als). Jis reikalais buvo išvažiavęs Šlv. Kokiais reikalaĩs vaikščiojat? KzR. Vienas žmogus nuėjo pas kunigą su reikalu SI277. Ana gal išvažiavo Rokiškin su reikalaĩs? Km. Visi užsiėmę savo reikalais rš. Sunkus reikalas! Ale aš tau nieko negaliu patart Ant. Kad aš ką šneku kokiam reikalè, muno žodžius įsideda žmogus Skdv. Sutvarkyti reĩkalą BŽ267. Tu mums sąnarius ir ūmus dovanojai ir sudavadijai kiekvieną reĩkalą mūsų K.Donel. Į Zarasus atejo laimingai, atliko savo reikalus ir grįžo atgalio LTR(Slk). Skubykimės, eime, nugamykim reĩkalą kožną K.Donel. Reikalo daryt nenorit, tik akis užsipilat! Lp. Jis puikiai savo reikaliukùs aprūpino BŽ300. Su namų reikalais aš pati susidorosiu A.Gric. Jau buvom susitarę, bet tėvas visą reĩkalą pagadino Jnš. ^ Reikalas geidžia, o žirgas neleidžia LTR. ║ darbo, veiklos sritis: Išsiuntė ministrui vidaus reikalų … prašymą A1884,146. Pavaduotojas kadrų reikaláms DŽ. Reikalų̃ vedėjas DŽ. Reikalų̃ raštai NdŽ. ║ rūpimas dalykas: Kur eini? – Mano reikalas. Žiūrėk gyvulių, aš tuoj… V.Bub. Tai buvo mano, grynai mano reikalas, ir niekas to nežinojo rš. Ar vyro reikalas šitaip striūbauti?! J.Balt. Jeigu neklaus, tai neatsiliepk, ne tavo reĩkalas Grz. Geriausieji lietuvių tarybiniai rašytojai laikė savo garbės reikalu rašyti jaunimui ir apie jaunimą sp. Kelis kartus klausinėjau Rapolą, kur jis, o tasai kirto kiekvieną kartą: – Ne tavo nosies reikalas! J.Balt. O kokis reikalas mums į šį dalyką kištis ir erzinti Skirgailą? V.Krėv. Kiek tau reĩkalo, ko prikibai! Ar. Kokio tau tenai reĩkalo! Km. Neskišk mano reikalúosan Dglš. Sakau, ko tamsta lindai į mano reĩkalą! Jnš. Man čia rūpi vien sintaksės, ne tarmių mokslo reikalas J.Jabl. ║ paskirtis, pobūdis: Praktikos reikalo žodynas K.Būg. ║ kng. tikslas: Pagaliaus, aiškumo reikalui, paimkime dar vieną pavyzdį J.Jabl. Kalbos pavyzdžių sintaksės reikalui turiu iš šių vietų J.Jabl. Į giesmės tekstą nebuvo žiūrima kaip grynai į kalbinį kūrinį, jis buvo skiriamas pirmiausia bažnytinės praktikos, giedojimo reikalui rš. Ir jis čia tuo reikalu (tuo tikslu) sukinėjosi J.Jabl. ║ kng. idėja, siekis: Žymus yra pasaulio poetų indėlis į tautų kovą dėl šventojo taikos reikalo A.Vencl. Ko gero, pražudys jie sukilimo reikalą, atgrėsę liaudį V.Myk-Put. Kovoti dėl dvarininkų ir carizmo engiamų valstiečių reikalų rš. ║ daiktas, dalykas: Ir kanapėms duok ben kokį sklypgalį lauko, gėdėkis šykštuot, ir tokio reĩkalo reikia K.Donel. Kas tokiems išdykėliams gardžiai pasivalgyt ir prisisurbt saldžiai pelnytų reĩkalą kožną K.Donel. Rods, tiesa, visaip reik pilvui reĩkalą provyt, jam negana, kad tik iš viršaus jį dabinėjam, bet ir iš vidaus jis nor kasdien pasilinksmint K.Donel. Nuog jo turėti apstu visokių reikalų savo SPI379.

2. SD283, R, I, K būtinas dalykas, būtinumas, poreikis: Gramatikos reikalas tada buvo daugelio labai gyvai jaučiamas rš. Ilsėkivos! Senam labai jau reikalas! Vd. Jam labai reikalas per tą tiltą anapus upės nukakt BsPI73. Nes žino tėvas mano dangujęjis, ko yra jumus daugesn reikalas MP74. Sragiai pripažino reikalą pagelbos Žem. Toks jo čia reĩkalas – mesk ant aukšto Šd. Koks reikalas lėkti tokiam aukštume Ėr. Dėl reikalo reikia, ale aš kitaip nejimu berno kaip ant trijų metų BsPIV103. Jam reĩkalas duot Lp. Jį mumus visad reikalas ant atmintes turėt MP3. Atsirado reikalas surinkti visus Lietuvos metraščių nuorašus rš. Idant, radusis reikaluo, nereiktų nu svetimo prašyti S.Dauk. Reĩkaluo tekus, visumet ten susišelpsi KlvrŽ. Pasilikau vyno butelį, kad reikalu[i] būtų Mžš. Mano krašte linų sėdavo tik namų reikalams V.Myk-Put. Dėl kasdieninio reikalo klumpes darė V.Piet. Pajamos sunaudojamos asmeniniams reikalams rš. Ar nebūt ir keras koks tam reĩkalui (krosniai pakurti) tikras K.Donel. Mesos parduodu reikaláms išsimokėti Trš. Sviesto kruopytę pats nesuvalgai – žiūri tik, kad parduotum, rublį kokį reikaláms pasidarytum Grk. Lytinis vanduo reikalui yra kuo geriausias A1884,353. Biednuojui atsitiko reĩkalas piningų BM253(Škn). Ima ir vėl toks reikalas pareina, kad karalaitis turėjo išjot Plv. Reikalas prispaudė, ir reikėjo važiuoti į miestą Grz. Kap reĩkalas velyja, tep reik i daryt Dkš. Reikalui esant, jis važiuoja Vlkš. Kad bus reikalas, bus ir piningų Žem. Kad reikalas bus kariauti, jis eis į kariuomenę Lnkv. Tik jei bus reikalas, pašauks juos MPs. Nebūt reĩkalas buvęs stoti Šlu. Bet reikalo buvo linksmintis BtLuk15,32. O kada tolyn irtis norėjom, įkrovė mums, ko buvo reikalo BtApD28,10. Nu pats tik apsisiausk, nu koks čia reĩkalas sulyti Brs. Argi jam reĩkalas buvo tę arkliai brukt? Lp. Jei kas į jį kreipdavosi reikale, visuomet padėdavo rš. Kožname tavo reikale pri munęs bėk P. Taip jie toli, kad negaliu nė paskutiniam reikalè (mirties valandą) jiem padėti Jnšk. Bitės … žadėjo jam reĩkalo čėse pamačyt BM147(Lnkv). Kai atsitinka kruvinas reĩkalas, pasirašau Lkv. Ar negali pastovėti statinaitė [alaus] vėsioj kamaroj, palaukti tikro reikalo? J.Balt. Didis to buvo reikalas, idant Viešpatis Christus kentėtų, numirtų DP487. Didi ir tūli reikalaĩ … traukia mus top DP220. Gal tik iš didelio reikalo ji valgo? rš. Rado reĩkalo į ją atsigręžti NdŽ. Ak, skubinti nėra dabar jau mudviem didžio reikalo Vd. Jam nėra reikalo ką sakyti Kv. Nėra reikalo SD182. Neturiu reĩkalo ilgiau laukti, užteks Dkš. Be didelio reikalo anė mislyti nevalnu apie griekus P. Be čysto reikalo tiek piningų išleidau Skd. Pavadžių ne reikalas buvo, arklys žodžių klausė Blv. Jo (maišo) ne reĩkalas trobon nešt Lp. Vyskupuo tokių paločių ne reikalas Plt. Bat jų mumus ne reikalas toli ieškot MP64. O apie meilę brolišką ne reikalas jumus rašyt Bt1PvT4,9. Ne reikalas man rašyti CII151. Ag ir gaubės šita skara Butkienė, išeidama į bobutystes, ne reikalu, bet ritualiniu tikslu Vaižg. Atimk dviratį vaikams: nė su reĩkalu negalės bepavažiuoti Ggr. Turėjau adatą reĩkaluo susiūti Šts. Lygiai, va, reĩkalu gyvena – nėr meilės Lb. ^ Reikalas ir bailiuosius drąsuoliais padaro PPr228. Gudrus kalba tik reikalui esant, durnas – visados PPr92. Reikalas ir ubagystė daugelį į saitus suvystė M. Draugas reikale yra tikras reikalas LTR(Užp). Be reikalo nė šuo neloja KrvP(Šk).

3. sunki padėtis, bėda, nelaimė: Reikia mylėti, gero jiems norėti, reikalè esančius šelpti ir gelbėti A.Baran. Randamės kokime privalyme, arba reikalè DK18. Daug žmonių reikalè papenėt DP126. Tas, žmogaus reikalą išmanęs, be galo lengvinti žadėjo SGI56.

ant [sàvo] reĩkalo; sàvo reĩkalo (reĩkalu Grž) Kair, Mrs, Antr, Šn; savaĩs reikalaĩs euf. (eiti) tuštintis, šlapintis: Jonas nuėjo sàvo reĩkalu Dkš. Potam nuėjau pas klojimą savo reikalo Všn. In sàvo reĩkalo eina Strn. Blogai, kai žmogus negali nė an sàvo reĩkalo nueit Mrj. Mes visi trys eidavom vienmarškiniai į daržą „savais reikalais“ J.Balt. Išėjo čia biskutuką ant reĩkalo Alk.

be [jókio] reĩkalo R359

1. nereikalingai, veltui: Kasė žmogus [bulves], o juk vis tiek be reĩkalo: supūs, i gana LKT91(Vvr). Aš be reĩkalo čia atvažiavau Ut. Ne be reikalo sakoma – Dieve duok iš pono ubagą, bet ne iš ubago poną K.Saj. Ne be reikalo čia visus tus daiktus priminiau P. Be reikalo darai kūtės duris, kad vagis išvogė jau arklius VP9.

2. R389 nepagrįstai: Mama visai be reikalo iš jo juokiasi V.Bub. Man net dūšia sopa, kai jį be reĩkalo (nekaltai) muša Švnč. I šiaip raitaus, i teip – vis tiek prikirpo (nuteisė) be jókio reĩkalo Rd.

į reĩkalą prireikus: Taigi dabokitės ir mašnas čėsu prisikraukit, kad kožnam, kas reiks į čėso reĩkalą tikrą, čiuptert irgi nutvert tuojaus su sauja galėsit K.Donel. Tokį vieną reik nusipirkt, kartais į reĩkalą Jrb.

kaĩp reĩkalas kaip reikiant, labai: Ištraukėm, apžiūrėjom rinkutę – sveika kaĩp reĩkalas Skr. Bačiulis senas kaĩp reĩkalas Šln.
prastì reikalaĩ (kieno) blogai: Jų prastì reikalaĩ Prn.

reikalų̃ (reĩkalo, reĩkalą) turė́ti Jnš, Jrb, KrvP(Švnč) susidurti, santykiauti: Su juo geriausia turėti reikalų J.Jabl. Beveliju turįs reikalą su plikiu, nekaip su šykštu VP9. Su piemenim nenoriu reĩkalo turė́t Pb. Čia turima reikalo su giminaitėmis kalbomis K.Būg.

sàvo reĩkalą atlìkti euf. išsituštinti, nusišlapinti: Vienas buvo pasilikęs savo reikalą atlikti, o antrasis nešė šitą meitėlį toliau BsPI18.

P.S. 26. International Affairs 10:21 10-07 IP: 80.240.9.72
Pa­pil­dant tei­gi­nį, kad Mask­va ko­pi­ja­vo len­kų po­li­ti­ką ir di­plo­ma­ti­ją, no­ri­si at­kreip­ti dė­me­sį į in­ci­den­tus su ka­rei­viais, ku­riuos Krem­lius 1940 m. ge­gu­žės pa­bai­go­je pa­nau­do­jo da­ry­da­mas spau­di­mą ofi­cia­lia­jam Kau­nui. Tuo­met apie in­ci­den­tus su ru­sų ka­rei­viais Lie­tu­vo­je pra­ne­šė „Reu­ters“ ir ki­tos ži­nių agen­tū­ros. Tie in­ci­den­tai bu­vo pri­min­ti ir įtei­kiant Lie­tu­vai ul­ti­ma­tu­mą Krem­liu­je 1940 m. bir­že­lio 14 d. Vė­liau so­vie­ti­nio lai­ko­tar­pio „Lie­tu­vos TSR is­to­ri­jos“ va­do­vė­liuo­se ra­šy­ta apie „Lie­tu­vos fa­šis­ti­nės val­džios“ „nu­si­kals­ta­mas pro­vo­ka­ci­jas prieš ta­ry­bi­nes įgu­las“. Net bu­vo toks sa­ki­nys: „Žval­gy­bos tiks­lais Lie­tu­vo­je bu­vo pa­grob­ti ke­li rau­do­nar­mie­čiai“. Iš tik­rų­jų tas pro­vo­ka­ci­jas or­ga­ni­za­vo pa­ti So­vie­tų Są­jun­ga; tai ro­do ar­chy­vi­niais šal­ti­niais pa­grįs­ti šiuo­lai­ki­niai is­to­ri­kų ty­ri­mai. Įdo­mu, ko­dėl 1940 m. vi­sa tai bu­vo la­bai iš­pūs­ta, kam Mask­vai bu­vo rei­ka­lin­gos tos pro­vo­ka­ci­jos ?

2010-10-04

Sankaupos taškas

Tyrimo rezultatus skelbiantis žurnalas IQ rašo, kad Lietuvos piliečiai gana atsainiai vertina asmenines politikų savybes ar gyvenimo būdą, o vienintelis tikras reikalavimas - „kad jie nevogtų“.

„Vilmorus“ atliktoje apklausoje 79 proc. respondentų sakė, kad labiausiai politikų reputacijai kenkia korupcija, 71,1 proc. nurodė piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir savanaudiškumą.

Tik pusė rinkėjų (50,1 proc.) mano, kad politikų reputacijai kenkia per rinkimus duotų pažadų nevykdymas.

Ar begali būti blogiau?

1 Timothy 6:10 The love of money is the root of all evil.

The world is weary of statesmen whom democracy has degraded into politicians*.

Jei Lietuvoj milijonierių tebėra 20 000, tai, tariant kad suaugusiųjų yra pora milijonų, kas šimtasis suaugęs Lietuvos pilietis yra milijonierius.

Kas ketvirtas Seimo narys – milijonierius.

Kad Lietuva pasiektų Seimo vidurkį, savo milijonierių būrį turėtų pagausinti 25 kartus.

Matematikoje yra sankaupos taško sąvoka.

Tik kad Seime ne tas taškas - niekas be galo ilgai nelaukė, dabar susikaupė.

Ne tik susikaupė milijonieriai, bet ir dauginasi, ir anos kadencijos Seime, ir šitos.

Tai kas ten per vieta?

Reikia senųjų paklausti.

Toks tokį pažino ir ant alaus pavadino.

Įstatymus, reikalingus eurisdiktorių valdymui, ten rašo.

Argi ne taip?

Ar ne šitokį sankaupos tašką turėjo omeny Mayer Amschel Rothschild, sakydamas:

"Let me issue and control a nation's money and I care not who writes the laws."

* dirba federalinis deputatas?

Nenumanau.

Tačiau balsuokite už mane, ir aš jums tai pranešiu.”

Taip reklamavosi 45 metų Brazilijos televizijos komikas Tiririca, kuris savaitgalį buvo išrinktas į šios šalies Kongresą, gavęs net 1,3 mln. San Paulo rinkėjų balsų – daugiausia iš visų kandidatų.

2010-10-03

Beprotnamis

Valdžia kitąmet dar labiau purtys gyventojų kišenes. Misiją Lietuvoje baigiantis Tarptautinis valiutos fondas (TVF) pagerino šalies ūkio prognozes, tačiau paragino įvesti naujus mokesčius.

TVF misijos Lietuvoje vadovė Catriona Purfield tradiciškai pagyrė Lietuvos pastangas kovojant su krize – griežtos priemonės jau duoda rezultatų. Tačiau ji taip pat pabrėžė, kad valstybės skolų našta išlieka didelė, o viešojo sektoriaus skola pučiasi labai sparčiai, todėl reikia imtis papildomų priemonių, siekiant mažinti deficitą.

Gegužės pabaigoj TVF misijos Lietuvoje vadovė pagyrė Lietuvą už diržų veržimą.

Po keturių mėnesių TVF persigalvojo.

Biudžeto išlaidų sumažinimas vardan to, kad sumažėtų biudžeto deficitas, gali turėti neigiamą poveikį ekonominiam augimui šiuo periodu, kai pasaulio ekonomika dar neatsigavusi po patirto nuosmukio, teigia Tarptautinio valiutos fondo (TVF) atstovai.

Prognozėje
, kurią TVF ekonomistai pateikia kas pusė metų, jie teigia, kad vyriausybės iki galo neįvertino visų pasekmių, kurias gali duoti staigus išlaidų mažinimas.

Anot TVF ekonomistų, nedera patiems savęs apgaudinėti. Trumpalaikėje perspektyvoje mokesčių padidinimas ir išlaidų sumažinimas sulėtins ekonominio augimo tempus ir padidins nedarbą.

TVF tyrimą atlikusių specialistų skaičiavimais, per ateinančius dvejus metus 1 proc. BVP sumažėjęs biudžeto deficitas bendrojo vidaus produkto augimą sumažins 0,5 proc., o nedarbą padidins 0,33 proc.

Ka dabar Kubilius sakys Catrionai Purfield, kai ją vėl sutiks?


Gali užpykęs ir aferiste išvadinti (Industry International Affairs).

O tautiečiai Kubiliui jau sako.

9. ot tie na,
17:53 10-02 IP: 78.63.71.205
ku gi daba premjerministras pasakys?

10. Premjeras pavirto
19:30 10-02 IP: 85.25.239.94
" išprotėjusia keuule taupykle".

11. girdi kubiliau 21:50 10-02 IP: 88.222.112.165
ka tau zmones sneka

Tikrai, galima ir išprotėti - Catriona išvažiuos atgalios į savo Vašingtoną, o Kubiliui, kurio vyriausybė iki galo neįvertino visų pasekmių, kurias gali duoti staigus išlaidų mažinimas, teks pasilikti.

Kažin ar nujautė Kubilius tada, kas jo laukia...

Ar atvažiuos ŠemetaBriuselio atsakomybe su Kubilium dalintis?

Blogiausia, kad TVF ėmė šnekėti kas ant seilės papuolė.

Trumpuoju laikotarpiu, smarkiai, netaupykit - skaudės, pamažėle taupykit, ilguoju laikotarpiu.

Kad šitos jų šnekos tereiškia, kad mus norima grąžinti į lėtą klimpimą į skolas pinigų valdytojams, nesako.

Bet Mastrichto reikalavimas turėti ne didesnį kaip 3% BVP dydžio (o ne neturėti) biudžeto deficitą, ECB deklaruojama tikslinė infliacija išduoda jų ketinimus.

Nes, tik padaryti iš nieko, pinigai skolinami, už palūkanas (šitaip jie "leidžiami apyvarton"), palūkanoms mokėti padirbami nauji pinigai, ir vėl paskolinami, ir t.t., ir t.t.

Užtai ir šneka šitaip, taupykit - netaupykit.

Nesgi negali imti ir iškloti, ko iš mūsų nori.

Šito tiesiai nesako.

Kad atsakymas nebeišeina mūsų ganytojams, irgi nesako.

Štai, sako, kad TVF vadovas įžvelgia skirtumą tarp Graikijos ir Airijos.

!

Tai bent!

Pasak TVF vadovo, Airijos vyriausybė, skirtingai nuo Graikijos, jau ėmėsi svarbių fiskalinių priemonių situacijai stabilizuoti. Kiek anksčiau buvo skelbta, kad stambiausiems Airijos bankams, įskaitant „Anglo Irsih“, prireikė pagalbos iš valstybės. Airija išleis 50 mlrd. eurų finansų sektoriui gelbėti - beveik trečdalį šalies BVP. Tai daug daugiau nei anksčiau žadėta 33 mlrd. eurų suma, kurios, vyriausybės tikinimu, turėjo užtekti. Ir vis dėlto Airijos vyriausybė pažadėjo įlieti šias lėšas į ekonomiką ir pareiškė, kad šaliai neprireiks Europos kolegų pagalbos.

O Graikija tokių fiskalinių stabilizacinių priemonių dar nesiėmė.

Airija turi 89 milijardus eurų skolos.

Kaip jinai sugebės išleisti 50 mlrd. eurų finansų sektoriui - bankams - gelbėti?

Europos Sąjungos dėmesys ketvirtadienį vėl nukrypo į Airiją, kai jos vyriausybė atskleidė visą šalies bankų krizės, dėl kurios šių metų biudžeto deficitas tikriausiai sieks 32 proc. BVP, mastą, pranešė „EUobserver“.

Štai tau ir Airijos ekonominis stebuklas!

Kubilius, tokius Lietuvos biudžeto deficito procentus pamatęs, tikrai nusuktų nuo durų rankeną ir imtų nuo degtukų sierą jon skusti.

O šitaip įmitusių 13 procentų jis neišsigąstų?

Visa pagalbos Airijos bankams suma gali siekti 50 mlrd. eurų, kurių didžioji dalis teks prasiskolinusiam „Anglo Irish“ bankui, kuriam reikia ne mažiau kaip 29,3 mlrd. eurų.

„Anglo Irish“ (bankas) išaugo iki tokio dydžio, kad jo balansas, metinė apyvarta sudarė pusę nacionalinio turto, ir jis pats tapo sistemine grėsme valstybės finansiniam gyvybingumui“, - antradienį kalbėjo finansų ministras Brianas Lenihanas.

Airijos valdžia taip pat paskelbė, kad šiais metais nebeišleis daugiau obligacijų ir kad ji turi pakankamai lėšų iki 2011 m. vidurio.

Tai daug pinigų Airijos valdžia dabar turi!

Sako, kad net trims ketvirčiams pakaks.

O paskui kas?

Tačiau tokio dydžio biudžeto skylė reiškia, kad gyventojai, jau ir taip pasipiktinę neatsakingu bankų išlaidavimu ekonominio bumo metais, dėl kurio dabar teko apkarpyti viešojo sektoriaus išlaidas, turės patirti dar vieną taupymo bangą. Taupymo priemonės bus paskelbtos lapkričio mėnesį tvirtinant šalies biudžetą keturiems metams.

Tai reiškia, kad šalies skolas teks padengti gyventojams ir privačiam sektoriui.

O bankai apetitu nesiskundžia.

Bankus gelbstim, kad nebankrutuotų.

Valstybių bankroto sąskaita.

Beprotnamis.

Jis pats neatsirado.

Jį pastatė pinigų proceso valdytojai.

Kol nesimatė šitos sekos:

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???,

kol informacija buvo paslėpta, to namo gyventojai neatrodė panašūs į bepročius.

O dabar akivaizdu - gyvenam beprotnamy.

Jo valdytojai sukeitė sąvokas ir laiko mus kvailiais, neatskiriančiais teisybės nuo melo.