2010-10-07

Dokumentika

BBC parodys dokumentinį filmą apie slaptus CŽV kalėjimus Lenkijoje ir Lietuvoje.

10. Atsargiai
17:21 10-07 IP: 88.118.110.60
Sugalvojo Jav ir UK nukreipt teroristų puolimus i Lietuvą tai ir padarė filmą.

12. Geda uz Bejege Lietuva 17:22 10-07 IP: 78.62.75.242
kaip i kokia asocialia seima atlekia zurnaligos, sukurpia laida be irodymu, be faktu ir nebijo jog jiems teks sumoketi uz smeizta pasaulio akyse, galingi, mat atsirado.Pritariu 10-am.

13. simona 17:26 10-07 IP: 78.61.166.18
Ko tie britai nori su savo ikyrumu ?Jeigu su CZV siejami orlaiviai kirto Lietuvos siena, tai ar cia rimats irodymas, kad atgabeno zmones ?Negi negalima nei kuro piltis, nei kokio maisto pasiimti, gal vaistu...Pamanykit, rado grazu dideli nama ir paskelbe ji kalejimu....jeigu ir butu Lietuva prigaludus kokkiu itartinus zmones, taigi zurnalistai ir vietos gyventojai butu tuoj pat rade...Matyt, britai turi kitus tikslus su siuo filmu.Ar Lietuva irgi parodys ta filma?

25. Aurelijus 17:51 10-07 IP: 78.62.3.215
O kodel Lietuva del smeisto negaletu kreiptis i tarptautini teisma. Net neabejoju, kad ta BBC parodys antaviliu pastatus ir kazka barmaliuos koks arabas vis rudydamas pirstu i kazkkuria puse...


47. BBC seka "Reuters" pėdomis 19:10 10-07 IP: 80.240.9.72
SMETONOS LAIKAI. Pa­pil­dant tei­gi­nį, kad Mask­va ko­pi­ja­vo len­kų po­li­ti­ką ir di­plo­ma­ti­ją, no­ri­si at­kreip­ti dė­me­sį į in­ci­den­tus su ka­rei­viais, ku­riuos Krem­lius 1940 m. ge­gu­žės pa­bai­go­je pa­nau­do­jo da­ry­da­mas spau­di­mą ofi­cia­lia­jam Kau­nui. Tuo­met apie in­ci­den­tus su ru­sų ka­rei­viais Lie­tu­vo­je pra­ne­šė „Reu­ters“ ir ki­tos ži­nių agen­tū­ros. Tie in­ci­den­tai bu­vo pri­min­ti ir įtei­kiant Lie­tu­vai ul­ti­ma­tu­mą Krem­liu­je 1940 m. bir­že­lio 14 d. Vė­liau so­vie­ti­nio lai­ko­tar­pio „Lie­tu­vos TSR is­to­ri­jos“ va­do­vė­liuo­se ra­šy­ta apie „Lie­tu­vos fa­šis­ti­nės val­džios“ „nu­si­kals­ta­mas pro­vo­ka­ci­jas prieš ta­ry­bi­nes įgu­las“. Net bu­vo toks sa­ki­nys: „Žval­gy­bos tiks­lais Lie­tu­vo­je bu­vo pa­grob­ti ke­li rau­do­nar­mie­čiai“. Iš tik­rų­jų tas pro­vo­ka­ci­jas or­ga­ni­za­vo pa­ti So­vie­tų Są­jun­ga; tai ro­do ar­chy­vi­niais šal­ti­niais pa­grįs­ti šiuo­lai­ki­niai is­to­ri­kų ty­ri­mai. Įdo­mu, ko­dėl 1940 m. vi­sa tai bu­vo la­bai iš­pūs­ta, kam Mask­vai bu­vo rei­ka­lin­gos tos pro­vo­ka­ci­jos?

48. Joseph Goebbels
19:14 10-07 IP: 80.240.9.72
Daug kartų pakartotas melas tampa tiesa. (Paul Joseph Goebbels was a German politician and Reich Minister of Propaganda in Nazi Germany from 1933 to 1945.)


49. Kas yra dokumentas? 19:30 10-07 IP: 80.240.9.72
Dokumentas – informacija kokioje nors laikmenoje.(Wikipedia)

50. Buvo buvo, kaip nebuvo!? 19:40 10-07 IP: 80.240.9.72
Šį antradienį, spalio 20 d., surengtoje spaudos konferencijoje, skirtoje 100 darbo dienų proga, prezidentė Dalia Grybauskaitė dar kartą patvirtino didelę slaptų CŽV kalėjimų egzistavimo Lietuvos teritorijoje tikimybę. Ji patvirtino, kad tarptautinė bendruomenė net neabejoja, kad tokie kalėjimai Lietuvoje buvo, ir klausia tik to, kaip mūsų šalis elgsis paviešinus tokią informaciją: "Keliaudama po užsienį, būdama Briuselyje, girdėjau tik vieną klausimą – ne abejonę, ar jie buvo, o tiktai „ką darysite"?"

51. Probably. Pro bab li? Ne... 19:42 10-07 IP: 80.240.9.72
Jungtinės Karalystės visuomeninis transliuotojas BBC šeštadienį parodys DOKUMENTINĮ filmą apie Lenkijoje ir Lietuvoje GALIMAI buvusius JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) kalėjimus ir juose galimai laikytus įtariamuosius terorizmu.

52. Smegenų plovimas 19:44 10-07 IP: 80.240.9.72
Smegenų plovimas (angl. Brainwashing) arba mąstymo pertvarkymas (angl. thought reform) yra koercityvinių (angl. coercive techniques) metodų taikymas politiniais tikslais siekiant pakeisti vieno ar keleto asmenų įsitikinimus ir elgesį. Pradėtas naudoti JAV šeštajame dešimtmetyje Korėjos karo metu, kai reikėjo aprašyti Kinijos komunistų naudojamus metodus sukeliant gilius ir ilgalaikius elgsenos pokyčius tarp vietos gyventojų ir belaisvių (ypač pakertant karo belaisvių pajėgumą efektyviai organizuotis ir priešintis įkalinimui). Dar gali būti suprantams kaip bendrinis įvairių metodikų, skirtų žmogaus sąmonei paveikti ir kontroliuoti, pavadinimas. Smegenų plovimas dažniausiai naudojamas įvairiose specialiosiose tarnybose, sektose, totalitarinėse valstybėse ir pan. Kai kuriose šalyse (pvz., Prancūzijoje) smegenų plovimas yra įstatymais apibrėžta nusikalstama veikla. Dauguma smegenų plovimo metodų yra paremta grubiai perdirbtomis, supaprastintomis psichologijos, pshichoterapijos bei psichiatrijos metodikomis, neretai – apgaule, žmogaus atskyrimu nuo alternatyvių informacijos šaltinių, kartais – narkotikais. (Wikipedia)


document
early 15c., "teaching, instruction," from O.Fr. document (13c.) "lesson, written evidence," from L. documentum "example, proof, lesson," in M.L. "official written instrument," from docere "to show, teach" (see doctor). Meaning "something written that provides proof or evidence" is from early 18c.; the verb is 1640s, "to teach;" meaning "to support by documentary evidence" is from 1711. Related: Documented; documents; documenting.

Tai, šitaip labai jau senai bebuvo.

Mokindavo, mokindavosi...

Dabar - visai kitaip!

Без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек!

Vairuojant nemalonu gert šampaną iš butelio. Stabteliu pakelėj. O čia prisistato uniformuoti ponai:

- Jūsų dokumentai!

Kad mentai – aišku. Tik kodėl – mano? Ir ką reiškia tas „doku“?

Bet kas man rūp! Atsakau jų stiliumi:

- Doku-doku! Kliuku-kliuku!

Pabaigiu butelį ir nulekiu pirmyn, kur spalvoti fejerverkai.

Komentarų nėra: