2012-11-16

Deficito perteklius

Rugsėjį euro zonoje užfiksuotas 9,8 mlrd. eurų užsienio prekybos perteklius.

Tuo pat metu: Euro zonoje išaugo prekybos deficitas.

Užsienio neliko.

O rašinėlio turinys prieštarauja pavadinimui.

Prieš mėnesį: Per metus ES prekybos deficitas sumažėjo beveik dvigubai...

Jau mažiau trūksta prekybos.

F..ktas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPAUDOS IR KITŲ MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ

Į S T A T Y M A S

Akto būsena: NEGALIOJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO

Į S T A T Y M A S

16 straipsnis. Nuomonių įvairovės visuomenės informavimo priemonėse užtikrinimas
1. Gerbdami nuomonių įvairovę, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi visuomenės informavimo priemonėse pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių.

Galima manyt, kad, bendromis ELTA, lrytas.lt ir vienišos ELTA, atsidūrusios DELFI, pastangomis - įvykdyta.

41 straipsnis. Žurnalistų pareigos
2. Žurnalistai turi:
1) teikti teisingas, tikslias ir nešališkas žinias, kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais. Jeigu nėra galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumo, tai nurodyti skelbiamoje informacijoje;

Neįvykdyta.
ES einamosios sąskaitos deficitas solidžiai mažėjo.

Solidžiai gyvenam - solidžiai mažiau skolon imam.

Paulius nuėjo prie knygų lentynos, išėmė solidų tomą raudonais aplankais, pasklaidė rš.

Čia ne apie žurnalistą.

Kam šitaip stengtis?

solidù n.: Kaip bekalbėsim, nesolidu vienais apatiniais dumti per miestą rš.

Nieko neišmano senoliai apie solidumą...

Nuo Atlanto iki Uralo

Vėl laišką gavau, vakar.

„Paprastas Lietuvos pilietisEdvardas Bernotas „Open Library“
skaitykloje surado 1852 metais Niujorke anglų kalba išleistą
R. G. Latham knygą „Žmonės ir jų kraustymaisi“ (Men and his migrations)

174 psl. parašyta, kad IX-X amžiuje „germanų kardai atsisuko į priešingą pusę“ — prieš savuosius, ir iš Sarmatų buvo atplėšta: Meklenburgas, pamarėnai (Pomerania), parusiai (Prussiae), dalis nemunaičių krašto (Curonia) bei piečiau nuo jų esantys kraštai: Silesia, Losatia, Saxonia.

Taigi pagal šią knygą visa šiauriau antikinės Romos imperijos
esanti Europa iki pat germanų krikšto buvo Sarmatų imperija.

Atrodo, atitinka tavo įžvalgas. Ir mano neseną įrašą:

„Senovėje, nuo pat ledyno atsitraukimo, Baltia tikrai buvo sava,
baltų vidaus jūra. Lietuviai vykingai (gabentojai vykininkai)
buvo Baltios valdovai, viešpatavo jūroje, Gotlando saloje ir
visose pakrantėse iki pat germanų krikšto. Smarkiai pakeitusio
vakarinės pusės papročius, kalbą, sukėlusio nesantaiką,
suardžiusio buvusius darnius prekybinius ir net giminystės
ryšius tarp abiejų Baltios krantų.“

Atsakiau į laišką taip.

Beje, jau seniau norėjau išsakyt tokią mintį: Sarmatijos vardą, kiek suprantu, pasiėmėm iš Ptolemėjaus ir, kažkodėl, iškart susitapatinom su ja, Sarmatija (pas Ptolemėjų Sarmatija + Germania = Europa minus Graikija), gal kad vėlesnė istorija lėmė, jog atsidūrėm toj, Sarmatijos, pusėj. Dabar gi „paprasto Lietuvos piliečio“ Edvardo Bernoto radybos patvirtina tokią, kadaise galiojusią politinę (graikiškai šnekant) aritmetiką:

Sarmatija + Germanija = Litavia = Λιθουανία

Esu rusiškoj etimologijos knygoj aptikęs aiškinimą, kad ta keltiška Litavia, šiukštu, nesietina su Lietuva; spėčiau, kad aiškino tarptautos atstovas. Juk buvusioji Λιθουανία galop jų vardu tapo vadinama, Europa.

Neatspėjau, vokietis viso labo.

Litavia, vakarinė Lietuva, mažėjo puolant romėnams bei krikštijantis ar kitaip gendant germanams, kol, galop, Lietuva sumažėjo iki Sarmatijos.

Dar galiu šitą pridurt.

Rizikuočiau lažintis, kad įmanoma rasti ir "istoriniais dokumentais" grįstų patvirtinimų, ne tik tokių: Lituus.

Kažkur esu skaitęs, kad, esą, Musolinio dėka Gedgaudas Vatikano saugyklosna pateko.

Ten, ko gero, daug kas paslėpta.

Juk jie, o ne germanai, kunigą mums paskolino.

Germanai savo kunigų miestus vėliau pasidirbo, tai kaip jie galėjo tada skolinti?


Nemokam sirtakio

39. Kaupiks Liudas Dapkus 2012-11-16 10:04 IP: 84.15.182.15
"Todėl dirbantieji tiesiog privalo mokėti pensijas, nieko nekaupdami savo ateičiai – jais pasirūpins ateities kartos" (daugiskaita, kažkodėl). Šitaip Liudui Dapkui nepatinka. Kad vaikai rūpintųsi senais tėvais? Nesąmonė! Tėvai juk vaikais nesirūpina - pasiuntė į bankus vaikus, imti paskolas mokslui, butui ir kitkam. Tegul dabar su tų pačių bankų, sukėlusių pasaulinę jų pačių valdomų finansų krizę, pagalba kaupia pingančius pinigus savo pensijoms - gal ir prikaups po pensą - kitą?

40. Ne būras Slunkius, o griešnas Griekas iš Graikijos 2012-11-16 10:06IP: 84.15.182.15
"Euro zonos finansų ministrai sutiko Graikijai skirti papildomus dvejus metus šalies ekonomikai reformuoti. Taigi terminas, iki kurio Atėnai turi įvykdyti savo planinius biudžeto rodiklius mainais į antikrizinį paketą, nukeliamas nuo 2014 iki 2016 metų, praneša AP. Anksčiau tarptautinių kreditorių "trejetas" - Europos Sąjunga (ES), Europos centrinis bankas (ECB) ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF) - jau pažadėjo skirti 240 mlrd. eurų paskolą Graikijos ekonomikai paremti. Iki šiol šalis jau gavo 150 milijardų eurų iš šios žadėtos sumos." Griekų Griekijoj yr triskart daugiau nei slunkių būrų kvailoj Litvanijoj; kad ana būtų tokia pat gudri kaip Graikija, gautų 300 milijardų litų paskolą, išeitų po 100 tūkstančių litų kožnam slunkiui. Galėtų šokt tada sirtakį išgėrę metaksos, kaip griekai, bet kad nemoka, slunkiai...

43. to 41, 42 2012-11-16 11:45 IP: 84.15.182.15
Pritariu abiem. Pasistengsiu trumpai: mūsų rinkta valdžia nevaldo pinigų; tie, kas valdo pinigus, valdo mūsų valdžią, o ji - mus. Anglijos centrobankas prieš kelias dienas pareiškė grąžinsiąs palūkanas Britanijai, t.y., ėmė skolint nemokamai, o JAV jau kelis metus taip gauna savo dolerių, ECB yra "finansuojamas Vokietijos euroobligacijomis", taigi, vokiečiai irgi panašiai verčiasi. Mes gi tais naujai padirbamais pinigais "dengiam litą", o prieš porą metų pasiskolinom 2 milijardus dolerių už 7,625%, o mūsų Premjeras tuo pat metu Amerikoj buvo giriamas už "diržų veržimą". 41 1r 42-as šnekat apie darbdavius. Niekaip jų neteisindamas, tenoriu pasakyti, kad šitokioj situacijoj jie pasirenka ne kovą su visų mūsų šitokiu engimu, o silpnesniųjų engimą. Mūsų silpnesnieji arba susitaiko, arba renkasi lagaminą ir lėktuvą. Mes šitoj košėj verdam porą dešimtmečių, o, pavz., graikai - senai. Jie elgiasi kitaip, patys žinot kaip, žr. 40. Suprantama, tai ne geriausia išeitis. Esam papuolę į šių laikų baudžiavą, finansinę, ir turim tokius pasirinkimus: spausti savo dvarininkus, tikėtis geresnių ponų, arba - vaduotis.

46. MYNDOWE DEI GRA REX 2012-11-16 12:21IP: 78.58.201.220
Keista,kad ne tik autorius,bet ir daug komentuojančiūjų visiškai atitrūkę nuo realybės;)

53. Apie 46. MYNDOWE DEI GRA REX 2012-11-16 13:13IP: 84.15.182.15
Lietuvos valstybės vienytojas vyresnysis kunigaikštis Mindaugas, lotynų apeigomis priėmęs krikštą (1251), popiežiaus Inocento IV (1243-1254) valia prieš 750 metų - 1253 m liepos 6 d. - buvo pateptas šventaisiais aliejais bei karūnuotas pirmuoju ir vieninteliu Lietuvos karaliumi. Brangias meniškas karūnas, sukurtas Rygos auksakalių, bei kitas karališkąsias insignijas Mindaugui ir jo žmonai Mortai atvežė Lietuvos valdovo sąjungininkas ir krikšto tarpininkas - Vokiečių (Livonijos, arba Kalavijuočių) ordino magistras Andrius Štirietis.

Tada Mindaugas gavo ir antspaudą su užrašu + MYNDOWE DEI GRA REX LITOWIE.

Kas gi yra "realybė"?

Real (adj.): early 14c., "real, actually existing, true;" mid-15c., "relating to things" (especially property), from O.Fr. reel, from L.L. realis "actual," from L. res "matter, thing," of unknown origin. "Of unknown origin" mūsų realybė - ne kažin kas...

Real (n.): "small Spanish silver coin," 1580s, from Sp. real, noun use of real (adj.) "regal," from L. regalis "regal" (see regal).

Na va, pats laikas perskaityt 43. to 41, 42.

O dabar galima pažiūrėt, kas yra

regal (adj.): early 14c., from L. regalis "royal, kingly, belonging to a king," from rex (gen. regis) "king," from PIE root *reg- "move in a straight line," hence, "direct, rule, guide" (cf. Skt. raj- "a king, a leader;" Avestan razeyeiti "directs;" Pers. rahst "right, correct;" L. regere "to rule," rex "a king, a leader," rectus "right, correct;" O.Ir. ri, Gaelic righ "a king;" Gaul. -rix "a king," in personal names, e.g. Vircingetorix; Goth. reiks "a leader;" O.E. rice "kingdom," -ric "king," rice "rich, powerful," riht "correct;" Goth. raihts, O.H.G. recht, O.Swed. reht, O.N. rettr "correct").

Raitas rikis!

Kažkur matytas...

Ką jis mūsų herbe veikia?

2012-11-14

Kralikai galvose

Ko tujei, kunigėli, sudaičio!
Sudaičio, sudaičiulėle!
Ilgai pamiegėli?
Miegą bemiegantiem
Iškirto karelius,
Išpylė pylelę.

Nekas.

Mūsų valstybės valdovas Mindaugas galėjo būti ne vienintelis Lietuvos karalius. Nors Gediminas ir Algirdas nebuvo karūnuoti, jie taip pat buvo suverenūs monarchai.

Buvo superiniai užarkanintojai, o bet tačiau niekas jiem nedavė karūnos:(

Kokia bėda!

Kaip vadinti Lietuvos valdovus - kunigaikščiais ar karaliais?

Taip, ar šitaip?

O kodėl jų nevadinti dar kitaip - tikraisiais vardais?

Первым правителем единой Литвы был князь (кунигас) Миндаугас...

Tikrai pirmas, taip vadintas?

35. Kunegsgarbs – prūsiškas Karaliaučiaus vardas 2012-11-13 22:21 IP: 84.15.187.101
Anglakalbiai sako, kad prūsai – senovės lietuviai, o žodį “kunigas” jiems germanai paskolinę, patys žinom, kaip. Reikia jiems tą skolą grąžint, o finougrais dabar vadinamų estų su suomiais paklaust, kodėl ir kieno karalių jie žodžiukuningas” vadino ir tebevadina ligšiol. Maskvėnams reikia paaiškint, kad anie teisingai elgės, į savo vietinius valdovus - “kunigaikšti” – kreipdamiesi, ir primint, kad SSSR-as, kurio teises Rusija paveldėjo, Kunegsgarbą 1945-tais Potsdame 50-čiai metų gavo, administruot, nes įrodė, kad tai – “iskono zapadno-litovskije zemli”, o Litovskaja SSR tuo metu buvo SSSR-an inkorporuota, ko kiti potsdamiečiai nepripažino ir nepripažįsta; iš čia tas 50-ties metų administravimo laikotarpis. Kuris senokai baigės. O Lietuva dabar nėra Rusijos gubernija. Šitaip išsisprendžia Lietuvos valdovų senojo vardo, senosios sostinės, santykių su visokiais kunigaikščiais ir konungais-koenigais-kingais bei kitokios istorijos maklerių prikurtos problemos: jei jau, matai, užpuolikas nedavė karūnos – tai jau tasai nelaimėlis nebe karalius, nebe suverenas, kaip kad čia vienas jų aiškina… Lietuviai saviškius ne karūnuodavo, o vainikuodavo!

Kad labai noris karūnos...

karūnà (l. koruna) sf. (2)
1. K, N, R233 metalinis galvos papuošalas; monarchų valdžios simbolis; vainikas: Bet sostai ir karūnos subraškėjo T.Tilv. Mažgi karūnà nenulėks? OZ23. Atstačius karalių nu valdžios ir nu karūnos S.Dauk. Parneš žirgelis karaliaus karūną, mano trumpą manderėlį JD1078. Karūna karališka SD105. Karūnà iž erškečių pasmerkia visas pompas, lapumus ir niekus tavus DP178. ^ Ne karalius, o karūną nešioja (gaidys) Ant.
2. mergaičių galvos papuošalas, padarytas iš lankelio, aptraukto raštuota medžiaga: Jauna būdama, nešiojau karūną su ilgais kasnykais Kp.
3. SD70 mūro karnizas, atbraila.
4. N pakaušyje praskusta vieta, tonzūra: Buvo praskutę ir karūną, ir pabėgo iš seminarijos Dr.
5. SD26, K, N, M vėliava (ppr. bažnytinė): Karūnas nešė aplink bažnyčią Yl. Karū̃ną kark ant aukšto stiebo arba ant koto J. Kariaujant su turkais, atėmiau jų pulko karū̃ną Žg. Karaliai pergalėtojui karūnas davinėjo M.Valanč. Raitelių karūna R337. Kuskužėlėms karūnėlės taisytos JV23.
6. R nedidelis būrys žmonių.
7. SD105, Gmž bažn. tokios giedamos maldos, „karunka“.

Koruna.

Bohema...

O kaip be jos?

48. Kuningas yra tas vardas - to 38 2012-11-13 22:45IP: 84.15.187.101 4
Karaliaus vardas nuo Karolio Didžiojo, kaizerio ir caro titulai - nuo Cezario, anokia ir garbė tokiais vardais vadintis; imperatorius - lotyniškas žodis, imperija būna vienintelė tam tikroje tikėjimo erdvėje. Kadangi buvom ir esam senojo tikėjimo, mūsų senieji valdovai tapatūs imperatoriams, bet turi savo vardą, kurį daug kas savinosi ir savinasi: kuningas->koenung->koenig->king.

67. Vandeniui apie kralikus ir karlikus 2012-11-14 09:17 IP: 84.15.179.26 6 -1
Tikroji Rusijos gimimo diena - 1612-11-04, kai iš Kremliaus maskoliai išvarė "sviriepos Litvos" įgulą, paliktą po to, kai 1610 m. Klušino (miestas Rusijoje) mūšyje buvo sumušta Rusijos kariuomenė, pašalintas iš sosto į nelaisvę patekęs caras Vasilijus Šuiskis. Šią data Rusija neseniai atšventė. Pats vardas Rossija - dar vėliau atsiradęs. O Belorusijos-Baltarusijos vardas imtas vartoti po 1795 metų. Taigi, kunigaikštis - ne slaviškas, o lietuviškas vardas, ir tą bet kieno kalbininkai patvirtins. Tas vardas kyla iš kuningo vardo, iš tų laikų, kai kuningaikščiai buvo jam pavaldūs, iš tų laikų, kai "kuningas" vardą pripažino ir tebepripažįsta suomiai su estais, o visų laikų germanai savo konungus, koenigus ir kingus iš jo tebekildina. Vietoj Kuningo iš Kunegsgarbo įbruktas Šventosios Romos užkariautojų iš Karolio Didžiojo vardo padirbtas karalius, o kuningo vardas tų užkariautojų suteiktas jų atvesdintiems ant kelių parklupdytų užkariautųjų dvasios pavergėjams - kunigams. Kol karaliais savo valdovus vadinsim, kol senojo jų vardo iš sutanotųjų neatimsim ir tiems, kam jis tebepriklauso, negrąžinsim, ant kelių ir klūpėsim. Lietuvių kalbos žodynas - 1 ×karalikas sm. (1) K; MŽ, CI421 triušis: Duok karalikam šieno Vv. Lotyniškai tie iš popiežiaus rankų karūnas gaunantys įvairių kraštų karaliai karlais vadinami; tokie ir buvo, karlikai. Tepridursiu, kad karaliaus vardą rytų europiečiai tenaudoja, dabar gi ir mes užsimanėm tokios "garbės".

Kralikai narvuos gyvena uždaryti.

Kas čia dabar?

krãlikas (l. krolik) sm. (3b) [K]; SD114, R triušis: Kralikas paprastasis, kurį ir triušiu pavadiname, yra mūsų krašte naminis gyvulys rš. Kralikas panašus visai į kiškį Ds. Reiks pirkti kralikų: jų labai gardi mėsa Šn. Tie kralikai tik olas visur kasa, o mėsos tiek, kiek žvirblio Krsn. Jo pešami kralikaĩ (peša jų vilnas) Ėr. Ko kralikėliam duoti [ėsti]? Grž. ^ Dreba kaip krãlikas, į kampą įvytas Lg. Vaikų kai kraliko (daug) Dkk.

Kas girdėt toj kralikystėj?

królik - rabbit.

From król (“king”) +‎ -ik (“diminutive suffix”). Calque of Middle High German künlin, künglin.

Karalikas...

Kaninchen...

Kleiner König.

Kinglet.

Bus jum meluot, kad Kuningą turėjot.

Lažinamės (žr. paskutinį sakinį), kad po Bretwaldų kiti besiskelbiantieji Britanijos valdovais tokiais iš tikrųjų nebebuvo, nes "iš šešėlio" juos valdė kiti?

Kраля - 1.прост. красавица.

Tai bent karaliai, tai bent titulas!

Kas gi tose mūsų galvose daros?

2012-11-13

Mastrichto kriterijus

Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas atsargiai žiūri į politikų planus eurą šalyje įvesti 2014 ar 2015 metais.

Jam atrodo, kad politikų optimizmą užgniauš infliacija.

"Mano giliu įsitikinimu, vertybė yra tvarus Mastrichto kriterijų vykdymas“, - portalui lrytas.lt pirmadienį sakė V. Vasiliauskas.

Graikai kitaip galvojo, bet negi mes graikai.

Tiek pinigų išvis niekad nematėm.

Mums vertybė yra Mastrichto kriterijų vykdymas.

výkdymas sm. (1) Rtr, PolŽ1226, vỹkdymas (1) FT; ŠT161, Ser
1. → vykdyti 2: Plano výkdymas (vỹkdymas DŽ) DŽ1. Priimtų nutarimų vỹkdymas NdŽ. Sprendimo vỹkdymas NdŽ. Testamento vỹkdymas NdŽ. Priverstinis vỹkdymas NdŽ. Vỹkdymo taisyklės NdŽ. Vỹkdymo vieta NdŽ. Biudžeto výkdymas, pajamų surinkimas ir biudžete numatytų priemonių finansavimas LTEII 176. Programos vykdymas rš. Geresnio paminklo didvyriams nebus, kaip vykdymas jų idealo J.Jan. Vokiečiai buvo suvarę visus, ką nutvėrė gatvėje, pažiūrėti bausmės vykdymo J.Avyž.
2. → vykdyti 3: Pareigų výkdymas KŽ. Už valdžios įsakymų nevykdymą buvo grasinama netgi pakarti LKVII78. Ponas asesorius jau liepė policijai imtis rykščių, bet aš šį kartą dar sulaikiau įsakymo vykdymą V.Myk-Put. Sutarties vỹkdymas NdŽ.
įvýkdymas sm. (1) DŽ1, įvỹkdymas (1) NdŽ; L, Rtr → įvykdyti:
1. Plano įvýkdymas (įvỹkdymas DŽ) DŽ1. Ne visiškas įvykdymas ŽŪŽ151. Jo testamento – palaidoti rašytoją ant Šventosios upės kranto – įvykdymas buvo visų mūsų ilgų metų svajonė A.Vien. Jie turėtų kovoti už to plano įvykdymą K.Kors.
2. Taigi, įstatymo įvykdymas yra meilė brš.

Šių kriterijų yra penki, tačiau Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims koją kiša tik vienas – infliacijos kriterijus. Jis numato, kad eurą įsivesti norinčioje šalyje metinis kainų augimas turi būti ne mažiau kaip 1,5 proc. punkto didesnis, nei trijų stabiliausių Europos Sąjungos šalių kainų vidurkis.

86. Filadelfijaus Andriaus Syto Mastrichto kriterijus 2012-11-13 13:35IP: 84.15.186.53
Jis numato, kad eurą įsivesti norinčioje šalyje metinis kainų augimas turi būti ne mažiau kaip 1,5 proc. punkto didesnis, nei trijų stabiliausių Europos Sąjungos šalių kainų vidurkis:)))) Kas manot, kad supratot, kas čia parašyta, skubiai rašykit ykanominius ir pinansinius straipsnius ir siųskit lrytui - tikrai atspausdins!

Ką ten lrytas...

Perklaustas, ar, jei infliacijos kriterijus kitais metais bus viršytas, euro 2015 metais įvesti nebus galima, Lietuvos banko vadovas sakė: „Taip, jūs esate visiškai teisus.


Gal, vis tik, baikit?

Kas girtas?

2011-09-01

Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr. 03-144 patvirtino „Atsakingojo skolinimo nuostatus“, kurie įsigaliojo 2011-11-01. Kai kurie nuostatų punktai (VII skyrius) įsigalios nuo 2012-03-01.

Dokumento priėmimo tikslas – skatinti atsakingą kredito įstaigų skolinimo praktiką, rinkos drausmę ir veiklos skaidrumą siekiant sumažinti kredito įstaigų sektoriaus sisteminę riziką, nesubalansuotus nekilnojamojo turto kainų pokyčius, taip pat pernelyg spartaus kreditų portfelio augimo ir perteklinės rizikos koncentracijos riziką bei norint apsaugoti vartotojus nuo per didelės finansinių įsipareigojimų naštos ir ugdyti atsakingo skolinimosi įpročius, taip prisidedant prie visos finansų sistemos stabilumo užtikrinimo.

2012-11-12

Blaivys girtus skolininkus ir reabilituos greitųjų kreditų narkomanus.

Pasirodo, greituosius kreditus itin dažnai skolinasi jaunuoliai, ir tai jie gali padaryti net būdami girti

Tai konstatuoja Lietuvos bankas.

Lietuvos banko valdytojas V. Vasiliauskas polinkį į greituosius kreditus lygino su narkomanija.

Tai kas.

Mat, skirtingai nuo bankų bei kredito unijų, greitųjų kreditų teikėjų Lietuvos bankas nėra įpareigojęs atidžiai tikrinti savo klientų, nėra nurodęs užtikrinti, kad klientai skoloms mokėti skirtų ne daugiau kaip 40 proc. pajamų.

Nėra šitų - kaip iš V. Vasiliausko žodžių išeitų - finansinių narkodylerių įpareigojęs.

Bet ... Lietuvos bankas žada.

Žada tuo pasirūpinti.

Nuo kitų metų pradžios.

Tegu iki Naujųjų dar paplatina savo paklausią prekę.

„Aš tai galėčiau palyginti su tam tikru sėdėjimu ant adatos. Kada tu skoliniesi tam, kad paskui galėtum grąžinti ankstesnę paskolą..." - dėstė V. Vasiliauskas.

Bet šito refinansavimu nevadino.

Vadino sėdėjimu ant adatos.

Tarp 2011-09-01 ir 2012-11-12 vieneri metai, du mėnesiai ir 11 dienų.

Daug kartų buvo galima išsiblaivyti.

Atsakingojo skolinimo gairės bankams bei kredito unijoms tapo privalomos nuo praėjusių metų pradžios.

???

Tuo tarpu greitųjų kreditų bendrovėms šios gairės yra tik rekomendacinės.

Todėl devyni dešimtadaliai jų tiesiog ignoruoja, pripažįsta Lietuvos bankas.

Greitųjų kreditų rinkos priežiūra Lietuvos bankas užsiima nuo šių metų pavasario.

???

O įpareigoti juos skolinti atsakingai ketinama tik nuo kitų metų pradžios.

O Atsakingojo skolinimo nuostatai įsigaliojo nuo pernai metų Visų Šventų.

"Tikimės, kad jie įsigalios nuo naujų metų.

Tam reikės Lietuvos banko valdybos sprendimo“, - dėstė Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius Vilius Šapoka.

Tam reikės Lietuvos banko valdybos sprendimo.

Lietuvos bankas.

Dirba.

Tikisi.

O tų greitųjų kreditų įstaigų į sąrašą kreditų įstaigų, kurios privalo atsakomingai, pagal Lietuvos banko Atsakingojo skolinimo nuostatus skolinti, pernai kodėl neįrašė?

Kur žiūri Lietuvos valdžia?

Vis ten pat.

Lietuvos bankas yra valstybės centrinis bankas, nepriklausomas nuo Vyriausybės ir kitų Lietuvos valstybinių institucijų.

Lietuvos bankas yra šalies centrinis bankas, kuris vienintelis išleidžia į apyvartą ir išima iš apyvartos Lietuvos Respublikos pinigus...

Tai...

Kas ten, Lietuvos bankan, lįs...

Čia gi bankas!

14 straipsnis. Valstybinio audito mastas
4. Valstybės kontrolė gali atlikti Lietuvos banko įstatyme nustatytos vykdomos veiklos, įskaitant veiklą, susijusią su finansų rinkos priežiūros atlikimu, auditą tiek, kiek tai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams ir juose įtvirtintiems Europos centrinių bankų sistemos tikslams ir uždaviniams, ir jeigu tai nepažeidžia Europos centrinių bankų sistemos konfidencialumo ir nepriklausomumo režimo.

O gali ir neatlikti.

Jeigu auditas, kurį Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė nori atlikti, pažeidžia Europos centrinių bankų sistemos konfidencialumo ir nepriklausomumo režimą, tai tokio audito mūsų Valstybės kontrolė atlikti negali.

0 anksčiau Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė skelbė, kad Valstybės kontrolė neturi teisės atlikti Lietuvos banko finansinio audito.

Išvis.

Tačiau, sakė prieš šešeris metus mūsų Valstybės kontrolė, įvedus eurą, Lietuvos centrinis bankas taps Europos Sąjungos centrinių bankų dalimi ir tam tikrų sričių auditas bus atliekamas Europos centrinio banko nustatyta tvarka.

Euro, vienok, neįvedė mums, bet audito tvarką Lietuvos banke nustatė.

Tvarka, kaip parašyta aukštėliau, tokia: nekiškit nosies.

2012-11-12

Easy Money
Studentai...

Ir dargi ispanai.

Ne ką jie geresninesusipratėlius pagonis.

The Bank of England has said it will give the Treasury the interest it earns on certain government debts it holds.

The Bank owns £375bn in gilts due to its quantitative easing (QE) policy of buying up debt to boost the economy.

The transfer will cut the government's borrowing needs and the net debt it reports in its financial accounts.

The Bank has been purchasing government debt from the market with newly created money as part of its QE policy since March 2009.

Per savo kvailumą jie šitaip.

Ir mes norėtumėm?

Pinigai už dyką!

Šimtui metų!

Pound Sterlings.

Doleriai, kurie iš talerių, irgi dykai.

Ne visiems, ne visiems.

Tik ... gudruoliams.

2012-11-11

Eight BBC Weeks

2012-10-22

Pedofilijos skandalas nugramzdino BBC į didžiausią krizę per 50 metų.

Veteranas BBC užsienio naujienų redaktorius Johnas Simpsonas duodamas interviu, kuris bus parodytas pirmadienį, aiškino, jog dėl šio skandalo transliuotojas atsidūrė „labai pavojingoje“ padėtyje.

BBC neigia pranešimus, kad transliuotojas sustabdė tyrimą dėl J.Savile'io elgesio, nes esą tai aptemdę programas, skirtas pernai mirusio laidų vedėjo, kuriam buvo 84 metai, atminimui.

„Tai blogiausia krizė, kokią prisimenu iš savo beveik 50 metų darbo BBC, - J.Simpsonas sakė televizijos BBC1 pagrindinei žurnalistinių tyrimų laidai “Panorama„. - Nemanau, kad BBC į tai reagavo itin gerai.“

„Noriu pasakyti, jog manau, kad geriau elgtis teisingai nuo pradžių ir pasakyti, kad mes ketiname viską atverti ir visiems viską parodyti“, - pridūrė jis.

Britanijos policija, tirianti pareiškimus dėl ekscentriškos žvaigždės, penktadienį nurodė, jog užregistruota jau iki 200 potencialių aukų.

2012-10-22

Didžiosios Britanijos nacionalinio transliuotojo BBC naujienų tarnybos redaktorius Peteris Ripponas pirmadienį buvo priverstas atsistatydinti, valstybės finansuojamam jo darbdaviui pareiškus, jog redaktoriaus pasiaiškinimas, kodėl atidėliojo paskelbti informaciją apie su velioniu BBC žvaigžde Jimmy Savile'iu siejamus kaltinimus tariamu seksualiniu išnaudojimu, yra „netikslus arba neužbaigtas“.

2012-10-27

Ir kodėl BBC vadai neišdrįso praėjusį rudenį paviešinti turimos medžiagos apie pedofilą J.Savile’į?

Dėl pastarojo klausimo viena dabar sklandančių versijų yra ta, kad 2011-ųjų Kalėdoms pagrindinis BBC televizijos kanalas ruošė specialią atminimo laidą J. Savile’io garbei.

Jei dienos šviesą būtų išvydę kaltinimai pedofilija, brangią programą būtų tekę išmesti į šiukšliadėžę.

Kita, įtaigesnė, versija yra ta, kad 2011-aisiais BBC centre tebedirbo bent keletas aukštus postus užėmusių žmonių, kuriems šiame pedofilijos skandale buvo ir tebėra ką slėpti.

Naujasis BBC vadovas G. Entwistle’as, į šį svarbų postą įžengęs vos prieš šešias savaites, pateko į milžiniško skandalo sūkurį. Žiniasklaidai jis pripažino, kad keletą dešimtmečių BBC gretose vešėjo tam tikra lytinio išnaudojimo kultūra.

Keletą dešimtmečių BBC gretose vešėjo tam tikra kultūra...


Jis taip pat patvirtino, kad greta su Skotland Jardo kriminaliniu tyrimu pati BBC vykdys dar du nepriklausomus tyrimus, kuriais sieks prisikasti prie skandalo ištakų: kaip giliai buvo įsišakojusi lytinė prievarta ir priekabiavimas?

„Kaip galėjo atsitikti, kad vienas asmuo sugebėjo taip ilgai daryti nusikaltimus ir nesulaukti atkirčio?” – Bendruomenių rūmų salėje klausė D. Cameronas.

November 3, 2012

BBC’s Newsnight almost accuses senior politician of pedophilia, then doesn’t.

Newsnight, a popular program on British news network BBC, had planned to air a show on Friday night accusing a “senior” U.K. political figure of pedophilia. Iain Overton, who heads an independent investigative journalism outfit in London that contributed to the investigation, tweeted, “If all goes well we’ve got a Newsnight out tonight about a very senior political figure who is a paedophile.”

But, when Newsnight came on, it didn’t reveal any names to its likely riveted — and, judging by social media, furious — British audience. Instead, it covered the fallout from a North Wales pedophilia ring that abused hundreds of children and was revealed in a 2000 government report. One victim said that one of his abusers had been “a leading Tory politician of the Thatcher era,” and the BBC explained they hadn’t gathered enough evidence to name him.

So what happened?

November 8, 2012

UK pedophile scandal risks becoming gay witch-hunt: David Cameron.

November 8, 2012

With Prime Minister David Cameron warning of a gathering “witch hunt” in Britain’s pedophile scandal, a former Conservative Party official threatened legal action on Friday after he was falsely named on the Internet as the man who sexually abused a young teenager more than a dozen times at a Welsh children’s home in the 1980s.

9 November 2012

How the BBC nailed the wrong man and the REAL story behind the care home child abuse scandal

Alleged victim: Steven Messham accused a senior Tory politician from the Thatcher years of being involved in a widespread paedophile ring

Nov. 10 2012

In a brief statement outside BBC headquarters, George Entwistle said he decided to do the “honorable thing” and step down after just eight weeks in the job.

Po BBC „Newsnight“ laidos apie seksualinį vaikų išnaudojimą 1970-aisiais ir 1980-aisiais Šiaurės Velse transliacijos atsistatydino BBC generalinis direktorius George'as Entwistle, praneša BBC.

Šeštadienį jis pripažino, kad programa, kurioje buvo išdėstyti įtarimai aukšto rango politikui, dirbusiam vadovaujant Margaret Thatcher, „neturėjo būti rodoma“.

P.S.

"Kai įvairios šalies politikos pajėgos, pradėjusios, regis, apie 300 atskirų baudžiamųjų bylų arba atskirų tyrimų. Ir po to, praėjus labai nedaug laiko, vėl ta pačia tema skandalingai blogai paruoštas žurnalistinis tyrimas. Na, blogesnių metų tikriausiai nesugalvosi“, – apibendrino A. Užkalnis.

Atseit, britų politikai komanduoja britų teisėsaugai, o britų filadelfijai nebežino, kada reikia patylėti, sako ilgametis BBC darbininkas ir salos papročių propaguotojas.

Blogi metai, taip išeina.