2012-08-25

Laisvos Lietuvos disidentai

Disidentas (lot. dissidens, dissidentis - nesutinkantis, prieštaraujantis) – asmuo, aktyviai oponuojantis vyraujančiai nuomonei, politikai ar struktūrai, nepripažįstantis (nesilaikantis) vyraujančios ideologijos.

Disidentas paprastai griežtai laikosi valstybėje priimtų teisės normų, ypač konstitucijos, nenaudoja smurto ir apsiriboja aktyvia žodine valdžios ar dominuojančios ideologijos kritika. Paprastai ši sąvoka apibūdina politinius disidentus, kovojančius prieš autoritarinį režimą ar nusistovėjusią konstitucinę tvarką.

Tie patys, prieš 25 metus pralaužę baimės sieną.

Ištikimi savo sąžinei ir šiandien.

Tada jie priešinosi sovietinei tvarkai, dabar priešinasi mūsų naujam pavergimui.

Dar nesam laisvi.

Kabutes ne visi rašo.

Bet kai kas darsyk kailį išvertė.

Lady Madonna


Madonna.

Šitąją jau ir pamiršom beveik.

madonna (n.)
1580s, "Italian lady," from It. madonna, from O.It. ma donna (It. mia donna) "my lady," from ma "my" + donna "lady," from L. domina (see dame). Sense of "picture or statue of the Virgin Mary" is from 1640s. The U.S. singer/dancer (full name Madonna Louise Ciccone, b.1958) attained to pop stardom in fall 1984.

Kuri namie sėdi.

Ir duoną minko: from O.E. hlæfdige "mistress of a household, wife of a lord," lit. "one who kneads bread"...

Lady Gaga...

???

Kuri geresnė?

Lady Madonna!

Duonos minkytoja mano namų donna ... negi vėl duona ... ne tik jos nepristigs...

L'ÜberAlles

Liberalai Kaune tvirtina rinkimų programą ir reitinguoja kandidatų sąrašą.

from PIE root *kand- "to glow, to shine" (see candle).

Kanduolo nori, švietalai.

kánduolas sm. (3a) [K], J, Grz, Tv, Ms, Slnt branduolys: Prakąsk kevalą, rasi kánduolą Plt. Patekęs į žemę, riešuto kanduolas pursta Kdn. Vaikai, iškrapštę riešuto kanduolą, ėmė dirbti iš kevalo pypkes Vv. Voverė kramto visokius kanduolus rš. Bet aš tamstą labai myliu su riešutų kanduolėliais, su saldiniais obuolėliais LMD. ^ Norįs kanduolą (branduolį) suvalgyti, turi kietą nuolupą (kevalą) perkrimsti J.Jabl. Nesukrimtęs kiauto, kanduolo neragausi (nedirbęs nesidžiaugsi darbo vaisiais) LTR.

Liberalai.

Kanduolas vis tų pačių, kurie Leniną su Trockiu, po to Hitlerį savo produkcija - pinigais - kėlė, po II WW Maršalo planą verganizavo, po to - Nixon'o šoką, rankose.

Koks gi dabar liberalizmas?

Dead Kennedys - California Über Alles.


Badroom

badijà sf. (2) Ar, Trgn stoka, nepriteklius, trūkumas: Dabar pinigų pati badijà Pkn. Pavasarį pašaro pati badijà Dgl. Badijà ir par juos – duonos nedėlia kai neturi Ds. Daug badìjų mačiau Ds. | Šitoj badijoj (nederlingoj žemėj) nė žolė neauga Ds.

badė́ti, -ė́ja (bãda), -ė́jo intr. K; KN259 badą kęsti, badauti, nevalgyti, alkti: Ko tu taip badė́ji, šykštauni dėl savęs? J. Jau trečia diena badù, nieko nevalgau Skr. Mes badėt nebadė́jom Pgg. Tuokart jau badė́sime, jei nė bulvių nebeturėsime Sr. [Bitės] negali ilgai badėti S.Dauk. Bagotieji turi pristokti ir badėti RBPs34,11.
išbadė́ti intr. K; R44
1. J išalkti: Svečiuose išbadė́jote, parvažiavę vilką suėstumėt Lnkv. Karvės kad ėda rugienius šiaudus, kaip išbadė́ję Pc. Kai išbadė̃s, tai keptą ridiką suės Ml. Valgo kai išbadė́jus Jnš. ^ Gieda kaip išbadėjęs vilkas PPr338. Išbadė́jusiam ir juoda duona gardi Rod. | refl.: Išsibadėję ką jie darys? V.Piet.
2. išmirti badu: Žiemą daug paukščių išbadė́jo DŽ. Kitą metą man tokie spietliai išbadėjo S.Dauk.
nubadė́ti intr. Alk nusilpti badaujant, nualkti: Turbūt jau nubadė́jot, vaikučiai? Mrk. Jis buvo didei nubadė́jęs KII297. Namo sugrįžo jo arklys – visiškai nubadėjęs ir labai nuvargęs prš. | refl.: Į smertį nusibadėti KII230.
pabadė́ti intr. pabūti nevalgiusiam, paalkti: Su savo duona šįmet neišeisime, teks ir pabadė́ti Skrd.
pérbadėti intr. K, J labai išbadėti, peralkti: Jin buvo perbadėjus: valgė i valgė Btg. Krito žmonės perbadėję kaip lapai LzP.
prabadė́ti intr. prabadauti: Tiek prabadė́jo, o nieko nesudžiūvo Gs.
pribadė́ti intr. Sr pribadauti: Atejo pas mane visai pribadė́jusi Ut.
užbadė́ti intr. nusilpti badaujant, užmarėti: Veršis užbadė́[jo], kad negavo ėsti J. Jau aš teip užbadė́jau, kad visai nenoriu valgyti Skr. | refl.: Turi porą avių užsibadė́jusių Alk.

bàdikauti, -auja, -avo tr.
1. Alk badyti, baksnoti: Kam tu jį bàdikauji, jis greit vėl verks Vl.
2. badant numušinėti: Nebàdikauk nenunokusių vaisių Ilg.
išbàdikauti tr. išbadyti, išdurti: Išbàdikavau su pirštu akį Skr.
nubàdikauti tr. nubadyti, numušti: Paskutinius obuolius vaikai nubàdikavo Gs. | refl.: Nusibàdikauk kokį obuolį, daug nekrėsk Gs.
pabàdikauti intr. pabaksnoti: Pabàdikavo į medį ir pamatė, kad jis supuvęs Ss.
užbàdikauti tr. negyvai užbadyti, užbaksnoti: Užbàdikavo pelę oloj Gs.

bãdaris sm. (1)
1. žr. badaras: Argi jis apsiims tokį badarį – rūmus statyti! Lp. Šiemet teliuko nelaikysim – kam čia to bãdario? Lš.
2. triukšmas: Pakėlė tokį bãdarį, kad nėko nebegirdėti Šts.

badgáltis, -ė smob. (1)
1. B, [K] kas užsibadėjęs, vis alkanas, badmirys: Kas tuos badgálčius prišers dabar J.
2. BŽ513 šykštuolis, knežas: Tas badgáltis gaspadorius, t. y. pats dvės, visa turėdamas, ir kitam neduoda J. Badgáltis – kaip proto nustojęs Tvr.

bedgáltis, -ė smob. (1) žr. badgaltis: Niekuomet neprivalgo arba turtų trokšta be galo – bedgáltis Škn.

bẽdrė (la. bedre) sf. (2)
1. Kos38 duobė.
2. I kelio duobė.
3. duobė prieš jaujos krosnį: Iššluok bẽdrę, kad neužsidegtų Slč.
4. klampynė: Čia tikra bẽdrė Lnkv. Pakliuvau į bẽdrę ligi kaklo Jnš.

bẽdrekis sm. (1)
1. pamazgų duobė: Užduralio pusėj, kur pyles lesiname, belejant vandenį pasidarė bẽdrekis Gršl. Paplavas reikia atiduot karvei, bet ne į bẽdrekį verst Plng.
2. srutų duobė prie tvarto: Bẽdrekis pilnas sriutų Krtn.
3. purvynė, klampynė: Laidare jau didžiausias bẽdrekis pasidarė Ms. Ar po bẽdrekį ir braidei, kad toks purvinas esi! Slnt.

bedrýnas sm. (1) pamazgų duobė: Kam braidai po bedrýną Vkš.

bedelas sm. Kos41 išbestas, iškastas daiktas.

bẽdelioti, -ioja, -iojo tr. bedžioti, smaigstyti.
pribẽdelioti tr. pribedžioti, prismaigstyti: Žilvičio šakų pribẽdeliota, ir auga Ds.

bẽdė sub. ind. bedimas peiliu į žemę (toks piemenų žaidimas): Eikim bẽdė Š.

bed (v.)
O.E. beddian "to provide with a bed or lodgings," from bed (n.). From c.1300 as "to go to bed," also "to copulate with, to go to bed with;" 1440 as "to lay out (land) in plots or beds." Related: Bedded; bedding.

bed (n.)
O.E. bedd "bed, couch, resting place, garden plot," from P.Gmc. *badjam "sleeping place dug in the ground" (cf. O.Fris., O.S. bed, M.Du. bedde, O.N. beðr, O.H.G. betti, Ger. Bett, Goth. badi "bed"), from PIE root *bhedh- "to dig, pierce" (cf. Hittite beda- "to pierce, prick," Gk. bothyros "pit," L. fossa "ditch," Lith. bedre "to dig," Bret. bez "grave"). Both "sleeping" and "gardening" senses are in O.E. Meaning "bottom of a lake, sea, watercourse" is from 1580s.

bad (adj.)
c.1200, "inferior in quality;" early 13c., "wicked, evil, vicious," a mystery word with no apparent relatives in other languages.* Possibly from O.E. derogatory term bæddel and its dim. bædling "effeminate man, hermaphrodite, pederast," probably related to bædan "to defile." A rare word before 1400, and evil was more common in this sense until c.1700. Meaning "uncomfortable, sorry" is 1839, American English colloquial.

Comparable words in the other I.E. languages tend to have grown from descriptions of specific qualities, such as "ugly," "defective," "weak," "faithless," "impudent," "crooked," "filthy" (e.g. Gk. kakos, probably from the word for "excrement"; Rus. plochoj, related to O.C.S. plachu "wavering, timid"; Pers. gast, O.Pers. gasta-, related to gand "stench;" Ger. schlecht, originally "level, straight, smooth," whence "simple, ordinary," then "bad").

Kaka плохиш, išplakti reikia...

Comparative and superlative forms badder, baddest were common 14c.-18c. and used as recently as Defoe (but not by Shakespeare), but yielded to comp. worse and superl. worst (which had belonged to evil and ill).

As a noun, late 14c., "evil, wickedness." In U.S. place names, sometimes translating native terms meaning "supernaturally dangerous." Ironic use as a word of approval is said to be at least since 1890s orally, originally in Black English, emerging in print 1928 in a jazz context. It might have emerged from the ambivalence of expressions like bad nigger, used as a term of reproach by whites, but among blacks sometimes representing one who stood up to injustice, but in the U.S. West bad man also had a certain ambivalence:
These are the men who do most of the killing in frontier communities, yet it is a noteworthy fact that the men who are killed generally deserve their fate. [Farmer & Henley]
*Farsi has bad in more or less the same sense as the English word, but this is regarded by linguists as a coincidence. The forms of the words diverge as they are traced back in time (Farsi bad comes from M.Pers. vat), and such accidental convergences exist across many languages, given the vast number of words in each and the limited range of sounds humans can make to signify them. Among other coincidental matches with English are Korean mani "many," Chinese pei "pay," Nahuatl (Aztecan) huel "well," Maya hol "hole."

Badass...

Badgirl in badroom.

2012-08-24

Duobėje su Gaga

Iš Anykščių kilęs vaikinas buvo vienas iš devynių žmonių, antradienį Vilniuje gavusių išskirtinę privilegiją apsilankyti koncerto užkulisiuose ir pabuvoti pačios Lady Gagos lovoje.

bed (n.)
O.E. bedd "bed, couch, resting place, garden plot," from P.Gmc. *badjam "sleeping place dug in the ground" (cf. O.Fris., O.S. bed, M.Du. bedde, O.N. beðr, O.H.G. betti, Ger. Bett, Goth. badi "bed"), from PIE root *bhedh- "to dig, pierce" (cf. Hittite beda- "to pierce, prick," Gk. bothyros "pit," L. fossa "ditch," Lith. bedre "to dig," Bret. bez "grave"). Both "sleeping" and "gardening" senses are in O.E. Meaning "bottom of a lake, sea, watercourse" is from 1580s.

bed (v.)
O.E. beddian "to provide with a bed or lodgings," from bed (n.). From c.1300 as "to go to bed," also "to copulate with, to go to bed with;" 1440 as "to lay out (land) in plots or beds." Related: Bedded; bedding.

Bed and bad.

Kas toji Lady?

Manka Obligacija II?

Pinigai!
Žurnalas „Vanity Fair“ suteikė jai geriausiai besirengiančios žvaigždės titulą. Dainininkė išgarsėjo savitu, viešai demonstruojamu drabužių stiliumi: omaro imitacija papuoštu galvos apdangalu, suknele su „The Muppet show“ personažais, bateliais-kanopomis, į plaukus įsuktomis dietinės kolos skardinėmis ar suknele iš žalios mėsos. Keista atlikėjos mados samprata buvo teigiamai įvertinta, ją įtraukiant į geriausiai besirengiančių įžymybių sąrašą.

Ne visi gali tinkamai įvertinti, žinoma - tik pažangiausiai pažengusieji vaikučiai.

Duobės, t.y., lovos, privilegiją irgi gavo 19-metis, taigi, šių laikų vidurinės mokyklos abiturientas.

Žinantis septynis pasaulio stebuklus.

Vienas devynių, gavusių išskirtinę privilegiją.

Law applying to one nine persons.

Romantiška..


2012-08-23

Demokratija IIVote early and vote often!“

Who Said That?

Richard M. Nixon.

Richard J. Daley.

The phrase had its origins in the United States in the mid-19th century, and had an early appearance in Britain when a newspaper re-printed correspondence from an American solicitor. The phrase, however, did not find widespread use until the early 1900s when it was used in relation to the activities of organized crime figures in Chicago.

"Gentlemen, get the thing straight once and for all – the policeman isn't there to create disorder, the policeman is there to preserve disorder."

Al Capone

Demokratijos lopšys, vis tik, ne Amerika.

O dabar euro zoną griaunanti Graikija.

Kad ...

Buvusi kadaise viena iš piramidinės civilizacijos pakopų.

Demos + krato.

Demos + agogos.

Syn + agogos.

Synagogue.

Kodėl gi jos graikiškai vadinas?

Kur anys anksčiau susirinkdavo?

O kodėl Saliamono šventyklos pėdsakų nei archeologai, nei istorikai neranda, kaip ir Saliamono bei jo karalystės?

O kodėl mūsų ir šventyklos, ir tikėjimas, ir istorija paslėpti?

O kodėl ant Toros ir mūsų protėvių kaulų pastatytos božnicos, kalaviju ir palūkaniniu pinigu pas mus atėjusios, kunigėliai mus šitaip mokina nusilenkti?

Ar tikrai tasai Kiras krikščioniškam Danguj viešpatauja, o gal jis Žemėj tebekaraliauja?

Кореша...

Gk. syn "with, together with," of unknown origin.

Negelbėjo mūsų bažnyčia, o vergė mus.

Kieno užsiėmimas amžiais buvo ir tebėr palūkininkavimas, katalikų bažnyčios draustas josios avelėms?

Niekada prieš pinigų valdytojus bažnyčia nėjo, ėjo sykiu su jais,
daug amžių.

Tėvą, kad Sibiran neišvežtų, kunigas, žmogus, slėpė, o ne bažnyčia.

Ir dabar "demokratai" kryžių siūlina, ne vis dar tebešviečiančią Saulę.

Mūsų demokratija - demo versija?

Demokratija - valdymo pinigais forma.

Демокрутия.

Keistojo sutapimo būdu nedemokratinės šalys neprasiskolinusios.

Graikiškai pavadintos demokratijos šydas slepia piramidėn tebeišsirikiavusius, iš nieko pinigus tebegaminančius, juos skolinančius ir tomis skolomis visuomenę pavergiančius palūkininkus.

Ne visada Europa buvo graikiškai vadinama.

Bet dabar ne tik ji po eurių padu.

Prieš 25 metus to nematėm.

Eurų Lietuva...

Finansų sistema yra skolų piramidė.

Štai ir mūsų tyruose Madoff'as, sako, atsirado.
Tur būt, daug blogesnis už kitus.

Štai mūsų demokratija.

Dar neišvystyta...

Iš šitos sukčiavimo meistrų piramidės vaduotis reikia.

2012-08-22

Blogi lietuviai

Netinkamai saliutuoja, naciai.

Neišmano ne tik ekonomikos.

Be prasmės lieja ašaras.

Ir dar kur - demokratijos bastionu laikomoje Norvegijoje, tikrame socializmo rojuje.

12. Kas toji socialistinė demokratinė Norvegija? 2012-08-21 09:40IP: 84.15.182.87
Ar ne tas krikščioniškas teisėtvarkos ir humaniškumo bastionas, kur Breivikas pašaudė?

Europa juk tokia civilizuota.

O lietuviai nežino kaip joj elgtis, raudonkakliai.

Piramidės viršūnėj geri gyvena, o papėdėj - blogi.

Ar apie litvakus, kadais atėjusius Lietuvon pas tuomet dar neblogus lietuvius, teko skaityt, kad jie yra blogi?

Man neteko.

Nes jie piramidės viršūnėj geba įsitaisyt.

O lietuviai ... samdiniai yra geri, bet šeimininkai blogi.

Dviračiu važiuot nemoka.

Dvigalvio nenugali.

Ką veiksim be moterų?

"Aš kaltinu visus, visus,

Išmokiusius lietuvį nuolankumo.

Tačiau labiausiai kaltinu bažnyčią,

išmokiusią lietuvį atsiklaupti.

Nes atsiklaupus galima tik mirti,

bet ne kovoti."

Justinas Marcinkevičius

Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, aš duosiu valdyti pagonis; jis ganys juos geležine lazda, ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai.

Bėdžiai...

Kyrie eleison.

Atėjo bažnyčia su kalaviju ir kartuvėm.

Ir pinigu.

Bet ne kartuvės ir ne kalavijas jos simbolis, o kitas kankinimo ir mirties įrankis – kryžius.

Kokia kng božnicos pamatan padėta?

2012-08-21

Subordinacija

„Kaip bus pasirinktas optimalus sprendimas dėl LIBOR, Lietuvos bankas būtinai įvertins jo pritaikymo galimybę VILIBOR“, - lrytas.lt sakė Lietuvos banko atstovas Mindaugas Milieška.

Subordinacija.

Laukia, ką tūzai darys.

Po Didžiosios Britanijos (gal, vis tik, pasaulinio?) skandalo Lietuvos komerciniai bankai patys paprašė Lietuvos banko keisti jo nustatymo būdą. Pageidaujama, kad palūkanas nustatytų ne komerciniai bankai, bet Lietuvos bankas.

Kokie.

Paklusnūs ar gudrūs?

Kodėl, kaži, nepasiklausia savo išmintingųjų analitikų, patarėjų ir ekonomistų?

Negi tik už mūsų auklėjimą jiems algas moka?

O kodėl išminčiams pinigo gaili?

„Dabar VILIBOR atitinka realybę. Bet natūralu, jei kyla problemų apskaičiuoti net LIBOR, tai tam, kad nekiltų kažkokių spekuliacijų, reikia ir galima ieškoti būdų nustatyti VILIBOR, kuris būtų labiau suprantamas mūsų klientams ir labiau pagrįstais bankų kaštais. Kad bankai skolintų pinigus Lietuvoje už tokias palūkanas, kokiomis patys skolinasi, su tam tikra marža“, - sakė S. Kropas.

...

Gal, vis tik, gudrūs.

Nebenori, mat, laisvos finansų rinkos, nori kad jiems komanduotų.

Gal adresą supainiojo - būtų pas Putiną atėję su tokiais savo norais, dabar gi Vasiliauską gąsdina; tasai gi po Snoro istorijos dar neatsigavęs.

Neramu jiems, nes svilėsiais pasaulinėje bankų piramidėje pakvipo, tai ir nusprendė uodegas pasibrukti.

Patys nebepageidauja VILIBOR Lietuvos banke užsisakyti, atseit, "ekonomikos augimą palūkanomis" lai Lietuvos bankas reguliuoja.

Ir lai atsako, jeigu ką.

O bankininkai, bankai už tokias palūkanas mums skolinsią, kokiomis patys skolinasi, geriečiai.

Vienas iš kito skolinatės ar iš čia, a, gudročiai?

Žiū, pasirodys besą visuomenės marginalais...

Marginalinių grupių sociologijos objektu gali būti įvairios grupės, esančios paribio padėtyje: nusikaltėliai, kaliniai, alkoholikai, narkomanai, savižudžiai, sergantieji AIDS, „gatvės žmonės", prostitutės, seksualinės mažumos, migrantai ir pabėgėliai, sektų nariai, rokeriai, pankai, paaugliai, pensininkai, bedarbiai, tautinės mažumos ir pan.

Išvardintieji, ar priimsit bankininkus kompanijon?

Patys jie tai prie Mankos Obligacijos kolegių, taip išeitų, šliejasi, kaipo paslaugų teikėjai.

Bet galgi dėkingi pensininkai ar paaugliai juos priglaus?

O Lietuvos bankas, kaip matot, laukia signalų iš Landynės.

Kurioje karalius nuogas.

Jei jau karalius nekerta, Freakley bortukas šįsyk negelbės.

Įtarimai, kad Lietuvos bankai praeityje sukčiavo ir dirbtinai padidino VILIBOR, nėra tiriami.

Praeityje sukčiavo?

VILIBOR yra keli.

Ilgalaikius, kuriuos į teikiamų paskolų sutartis įrašo, didino, trumpalaikius, už kuriuos vieni kitiems skolina, mažino.

Mat, politikus tinkamus valdžion pastatė.

Ne ton.

Šiton.

2012-08-20

Piskus


Pasitrauk, nekliudyk! Juk matai, kad kalu.
Man plepėt su tavim nėr kada.
Bepigu tau vėpsot, kad prikimšta mašna,
O aš galo sudurt negaliu su galu,
Nors kalu, dieną naktį kalu.

Jam gražu pažiūrėt, kaip gyvena vargšai!
Gal dar mąsto, kad skursti — saldu,
Kad tai niekis per dieną mosuoti kūju,
Ir matyti, kaip miršta iš bado vaikai!
Jam gražu, kaip gyvena vargšai!

Jam gražu! Cha, cha, cha; bet tada bus gražiau,
Kai varguoliams kantrumo pritruks,
Kai vargdiniai visi iš nagų jums išspruks...
Pakalbėsim tada apie tai, ką kenčiau!
Cha, cha, cha! Tada bus dar gražiau!..

Jaunimas...

Avinas kūdas, o mašna pūdas.

mašnà (l. moszna) sf. (4)
1. SD389, B, R166, K, Ch1Mt10,10, J, Ds nedidelis maišelis pinigams ar tabakui dėti: Bepigu tau vėpsot, kad prikimšta mašna, o aš galo sudurt negaliu su galu, nors kalu, dieną naktį kalu J.Jan. Taigi dabokitės ir mašnàs čėsu prisikraukit K.Donel. Aš tik už mašnos ir atskaičiau tūkstančius V.Kudir. Nebijok, jis prisigrūdęs turi pilną mãšną pinigų Gs. Kišeniuje mašnelė pilna pinigų Tat. Tu tais ditkes niekad neiškratysi iš tos mašniùkės LB236. Te tau šitą mašnutę, tau ji bus kada dideliai reikalinga BsPIV19. Dar mano mašnojè yra apie žipsnis tabako Gdl. Geria, į mašną nežiūrėdamas, žada, nieko neturėdamas KrvP(Vlk). Blogas pinigas – ne tuščia mašna PPr319.
2. OZ32 scrotum: Mašnà balta juodo buliaus Klvr. ^ Didelis kap ožio mašna KrvP(Vs). Senis kūdas, mašnos pūdas (bezmėnas) LTR(Dkk).
3. Skr širšių lizdas.
4. ppr. dem., psn. užrištas skudurėlis su trintomis kanapėmis, įdedamas gavėnioje į verdamus kopūstus: Nū virsiu kopūstus su mašnele Lz. ║ kopūstai, virti su trintų kanapių maišeliu: Nū an paludnios bus mašnẽlė Lz.
5. pagaliukas su ženklais, pririšamas prie įduodamų dirbti kailių, „birka“: Be mašnelės neduos man kailių Lb.
◊ mãšną atidarýti mokėti pinigus: ^ Kas tokiam reikalui užrauktų mašną? Pt.
mãšną užraũkti neduoti pinigų: Kad neturi galvos, tai atdarýk mãšną Gs.

Мошна.

Mощь, финансовая.

Finansinė galia.

Bulius!

That's very impo(r)tant.

Jei importuoji.

Kas, kad p/fiskalinis deficitas...

Fainas tas finansų mokslas.

basket made of twigs (in which money was kept),". The general sense of "financial" (1865, Amer.Eng.) was abstracted from phrases like fiscal calendar, fiscal year. Related: Fiscally.

Iš šakelių, matai, padirbtas.

Aiškintojai...

Palyginti buliaus mašną prie Sekminių subatos...

Of unknown origin.

laītawiskai: iždas prūsiskai: fiskus

А иждевенцы откуда взялись?

Kadais lietuviai vietoj "f" tarė "p".

Ne "profesorius" sakė, o "propesorius".

http://www.lkz.lt/startas.htmpropèsorius, -ė smob. (1); A1884,194 žr. 2 profesorius: Naudojau pašalpą garsingojo propèsoriaus Kazaniaus universiteto JVXXIV psl.(pratarmė).

Lotynų "fiscus" dabar tariamas kaip "fiskus".

O buvo, taip išeina ... piskus.

Tai va.

Prapis...kalino piskų.

Ar visi sykiu?

laītawiskai: vyskupas prūsiskai: bīskups

Gal ans žino?

ìždinė sf. (1) Š, BŽ193, NdŽ vieta, kur laikomas valstybės turtas, pinigai; pinigų mokėjimo įstaiga: Iždinės, bankai – kaip bažnyčios, o bažnyčios – kaip kalėjimai rš. Brangenybės padėtos Vilniaus iždinės rūmų depozite rš.

Иждевенцы будут свои ручки приложивши...

iždvagỹs, -ė̃ smob. (3b) iždavogys: Ar jie yra „tiesioginiai“ milijonierių-iždvagių sąjungininkai ar tik netiesioginiai? rš.

Iždo, fiskaus-piskaus saugotojai...

iždavogỹs, -ė̃ smob. (34b) BŽ193 valstybės iždo vagis.

Piskalinių reikalų žinovai storojasi, o kas iš to - stygius vis vien.

Ir mano duoną valgo, ir mane piskum vadina.

pìskus sm. (2) Lk, Žeml vlg. pravardžiuojamasis žodis: Eik tu, pìskau, ką gi tu gali žinot! Grz. ^ Ko lakstai kai piskus, jaują uždegęs! Žg.

vlg. = vul­ga­riz­mas, vul­ga­riai.

Dabar ir žodį perujiečiai savinasi, sako, kad Quechua kalba it means “little bird”...

Many contemporary Andean Quechua speakers still call it runasimi (or regional variants thereof), literally people speech", although "runa" here has the more specific sense of "indigenous Andean" people.

Irgi, matai, runavotojai, gal kada bendravo biški.

Užsisek, bo išskris.

Kiškis piškis skeltalūpis,

Kas praskėlė kiškiui lūpą?

Pranaši pozicija

Teko pabendrauti su, atsargiai pavadinsiu, pretendentu į Londono viduriniąją, ne žemesniąją, klasę.

Ne su tokiu, kokį lrytas vadina raudonkakliu lietuviu.

Jis papasakojo, kad Landynės viduriniokų tarpe kalbėti apie politiką yra, na, paprasčiausiai nepadoru.

Ta politika...

Kam apie ją kalbėti?

Pažiūrėkit, kokias palūkanas kad ir Lloyds moka už einamosios sąskaitos likutį, kas mėnesį, ir svarais, o ne kokiais nors tokiomis, kaip tie svarai, vertingomis vertybėmis padengtais litais.

Palyginkit su Lietuvoj veikiančių bankų palūkanomis, ne už einamosios sąskaitos, kurios pinigais galit laisvai naudotis, o su indėlių, kurių negalit liesti bankui prižadėtą laiką.

Kaip matot, švedbankiai Lietuvos aborigenams išvis nemoka tokių palūkanų, kokias tasai Lloyds TSB moka už einamosios sąskaitos likutį; nemoka netgi už ilgalaikius, kelerių metų indėlius.

Lloyds nekvailas, tas palūkanas ne palūkanomis vadina, pranašumu.

Matyt, tam, kad ne tik raudonkakliai ne/susigaudytų...

Taigi, Lloyds klientai pranašesni už Lietuvos aborigenus, likusius Lietuvoje.

Eilinis monytojų paradoksas.

Tiems pranašiesiems, ne tik neblogai uždirbantiems toje vis dar Didžiąja besivadinančioje Britanijoje, ir nesinori politikuoti.

Bepolitikuodamas pripolitikuosi, kad patarnauji dvarponiui, kuris ir suteikia tau tą pranašumą prieš dvaro laukuose plušančius raudonkaklius runkelius.

O šitaip garsiai negi šnekėsi.

Be to, juk dar Benjamin Disraeli garsiai sakė:

The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes.

Tai ką apie tuos politikus šnekėti...

The world is weary of statesmen whom democracy has degraded into politicians.

Šitoks tas pranašumas.

Pranaši pozicija.