2011-12-03

Mazguva

Kai jaunystėj išgirdau Jauzos vardą Maskvoj, nusistebėjau - čia gi latviškai!

The first mention of the Yauza (as Auza) in Russian chronicles is directly connected to the foundation of Moscow: according to the chronicles, in 1156 Yury Dolgoruky "founded Moscow at the estuary of Neglinnaya above the Yauza" on the site owned by Stepan Kuchka and known through another chronicle since 1147. There is no generally accepted etymology for Yauza or Auza. Similar toponyms (Auzas, Auzes, Auzi) exist in modern Latvia; the Baltic origins of Yauza are generally accepted but have not been proven.

Medieval Moscow grew from its Kremlin primarily in a northeasterly direction, towards the Yauza.

Название Москвы — древнее, его происхождение спорно; существует большое количество гипотез относительно его возможного славянского, финно-угорского или балтийского источника (до славян, а также длительное время одновременно с ними в бассейне Москвы проживали финно-угорские и балтийские племена, оставившие заметный след в субстратной топонимии региона). Соответствия гидрониму Москвы имеются и в других славянских землях, например, река Московица (Московка), приток Березины; ручей Московець на Украине, река Mozgawa или польск. Moskawa в Польше и Германии. На этих территориях отмечен балтийский субстрат в гидронимии. В последние десятилетия особенно популярна гипотеза В. Н. Топорова, который возводит имя Москвы к древним балтийским формам *Mask-(u)va, *Mask-ava или *Mazg-(u)va, *Mazg-ava от корней со значениями либо «топь», либо «извилистая (река)».


Rangos kaip gyvatė.

1 mãzgas sm. (4)
12. gyvatės galva, kramė: Gyvatė galvos neturi, tik mãzgą Ktk. Mãzgą tik ažurietė ir šnypščia Lkm.

Tai naujiena...

Linkuva, Pliskuva, Varšuva, Mazguva.

Kokie baltai palei Mazguvą?

Галинды.

Голядь.

голядь

1. "балт. племя близ Можайска (бывш. Моск. губ.)" и 2. "балт. племя в (бывш.) Вост. Пруссии" (см. Геруллис, Festschr. Bezzenberger 44 и сл.), современное название местности неподалеку от Москвы (см. Соболевский, Bull. Ас. Sc. Pbourg, 1911, стр. 1054), др.-русск. голядь (Лаврентьевск. летоп.; см. Барсов, М. 53), греч. Γαλίνδαι в Вост. Пруссии (Птолем. З, 5, 21), откуда польск. местн. Goniądz, блр. Ганязь (XVI в.). Ошибочно объяснялось Соболевским (РФВ 64, 179) как заимств. из герм. с суф. -ing-.

Из балт. Galindai мн., которое произведено от лит. gãlas "конец"; см. Буга, РФВ 72, 189; Streitberg-Festgabe 24; Фасмер, Sitzber. Preuss. Akad., 1932, стр. 642 и сл. Первонач. знач. "житель пограничной полосы", подобно украинец, нем. Мaгkomannen и др. Под вост. голядь подразумевался остаток балт. населения, распространенного ранее более широко, но оно не означало военнопленных из Пруссии, вопреки Брюкнеру (AfslPh 39, 283; IFAnz. 41, 36) и Геруллису (см. у Эберта, Reall. 1, 339). От этого этнонима произошло также русск. голяда "нищий, бродяга", ряз. (ЖСт., 1898, вып. 2, стр. 210), под влиянием слова го́лый.

Plačiai gyventa galindų.

O kuo baigės - голяда "нищий, бродяга"...

Смута.

Apie galindų smūtą nešnekam.

×smū̃tnas, -à (brus. cмyтны, l. smutny) adj. (4) KI154, NdŽ, Rk, Str, Lnkv, Vv; Q87,528, H, MŽ, N liūdnas, nusiminęs: Liūdnas yra daugiau kaip smū̃tnas J. Sesaite jaunoji, ko teip smūtna rymoji? LTIII423(Sln). Smūtnas ma[n] rytelis, o ir vakarėlis, o kad neateina mano bernužėlis LTR(Šil). Neverk, mano jaunoji mergyte, ramdyk savo smūtnąją širdytę RD59. Kodėlei šią dieną teip smūtni este? BB1Moz40,7. Smūtni yra visi kaulai mano Mž513.
smū̃tna n.: Jam šiandien labai smū̃tna Kdn. smūtnaĩ adv.; MŽ.

Nieko neprimena?

×smūtkẽlis sm. (2) Š, NdŽ
1. krucifiksas: Ant kapų pastatėm naują kryžių, tik dar smūtkelio trūksta PnmŽ.
2. rūpintojėlis: Anksčiau žemaičiai garsėjo važių, smūtkelių, medinių klumpių meistrais sp. Tie vaikai i sėdės kaip smūtkẽliai Žr.

A?

Pralošt blogai.

1279–1283 m. kare su kryžiuočiais ir lenkais jotvingiai buvo išnaikinti: dalis likusiųjų su kunigaikščiu Jedetu pasidavė Ordinui ir buvo ištremti į Sambiją, kitus karvedys Skurdas išvedė į Lietuvą.

skurdīs - chisel for millstone

Название реки также выводят из двух финно-угорских слов ва («вода», «река» или «мокрый» во во многих языках, например, в мерянском, марийском, коми) и моск (муста — «чёрный, тёмный» в финском) — то есть дословно топоним можно перевести как «тёмная вода».

Mes tai pasikuklinsim...

Ne visi.

Maskavas nosaukums ir cēlies no Maskavas upes nosaukuma. Senkrievu valodā pilsēta tika saukta par град Москов, kas nozīmē "Maskavas upes pilsēta".
Savukārt upes nosaukuma izcelsme ir neskaidra, lai gan pastāv vairākas teorijas par to, kā ir radies Maskavas upes nosaukums. Viena no teorijām apgalvo, ka nosaukums ir cēlies no sensomu valodas, kas nozīmē "tumšs", "duļķains".

Dar viena tamsioji upė?

maskãvimas sm. (1) → maskuoti:
1. DŽ.
2. Maskãvimas dūmais NdŽ.
3. refl. Pacifizmas reikalingas maskavimuisi rš.

maskúoti, -úoja, -ãvo tr.
1. DŽ, NdŽ slėpti po kauke, daryti nepažįstamą.
2. daryti nepastebimą, slėpti, danguoti: Minosvaidis stropiai maskuojamas, plokštė stipriai įtvirtinama į žemę rš. | refl.: Žolių ar akmenų prieglobstyje ešerys puikiai maskuojasi savo žalsva spalva ir tamsiomis skersinėmis dėmėmis T.Ivan.
3. LL83 prk. slėpti (tikruosius ketinimus, jausmus, veiksmus) apsimetant kuo: Jam nuolatos teko slėpti, maskuoti savo mintis rš.
užmaskúoti tr.
1. paslėpti, padaryti nepastebimą, apdanguoti: Kairiajame sparne buvo gerai užmaskuotas priešo tankas rš. | refl.: Miškas, javų laukai ir aukšta žolė padėjo užsimaskuoti rš.
2. prk. paslėpti tikruosius ketinimus ar veiksmus, vaizduoti tikrąją padėtį ne tokią, kokia ji iš tikrųjų yra: Rašytojo, dailininko, aktorės laisvė tėra tik užmaskuota (arba veidmainiškai maskuojama) priklausomybė nuo pinigų maišo, nuo papirkimo, nuo išlaikymo rš. | refl.: Tu mindei priešus į purvyną, užsimaskavęs neblogai S.Nėr. ║ refl. dėtis kitu asmeniu: Užsimaskavęs spektaklyje dalyvavo ir Kapsukas rš.

Kas tokie toj Maskavoj užsimaskavo?


mazgelỹnė sf. (2) Vb kas labai susimazgęs, susinarpliojęs: Ką čia beištainiosi tokią [siūlų] mazgelỹnę! Sb.

×mazgaunià sf. (2) žr. mazgaunė: Man dažnai sopa mazgaũnią Mrs. | Aš tau mazgaũnią (snukį) suardysiu! Al. Kad dėsiu į mazgaũnią, tai žinosi! Krok.

×mazgaũnė (l. mózgownia) sf. (2) galva, smegeninė: Toj tavo mazgaũnė tai visai tuščia Alv. Aš suku mazgaũnę Ds.

3 ×mãzgas (l. mózg) sm. ppr. pl. (4) smegenys, protas: Neturėjo merga mãzgo, kad už tokio diedo ejo Trgn. Geras rankas turi ir mazgùs gerus Zt. Vis tiek tep mazgaĩ dirba, ir beigta Str. ^ Pasenau – dabar mazgaĩ maišos galvoj Šlč. Tavo, vaikeli, mazgaĩ neverda (kvailas esi) Rš.

МОЗГ м. вещество, наполняющее череп человека и высших животных. Пучки мозго́вых нитей, от мозга к разным частям тела, нервы или беложилье. Черепной мозг состоит из двух половин большого мозга и мозжечка́, в черепном затылке. Спинной, хребтовый или позвоночный мозг, становая жила; это продолженье мозга опускается из черепа в трубку позвонков и рассыпается в крестцовой кости конским хвостом. Мозг или мозги́ мн. в трубчатых костях, состоят из самого тонкого жира. || Мозгами зовут и изготовленное для стола из мозгу блюдо. || *Ум, смысл, рассудок. У него не стало мозгу на это дело. Каменный мозг, глинистое ископаемое, рыхловатое и мягкое. У него в голове ни ползолотника мозга. Лоб широк, да мозгу мало. Старина с мозгом. У них у всех никак мозги набекрень. Из косточки в косточку мозжечок переливается, т. е. сквозить. Мозгова́тый, несколько мозгу в себе содержащ., мозгови́стый; или же || мозгу подобный, мозгови́дный. Человек мозгастый, умный, у которого много мозгу, ума. Мозгови́тая кость, обильная мозгами. Мозго́вина ж. ячеистая внутренность костей, или сердцевина, рыхлая мякоть; || мякоть внутри пня, лесины, стволов растений; сердцевина. мозго́винный, к мозговине относящийся. Мозгови́к м. грибовик, кровавик, род нароста на теле человека, fungus medullaris. Мозговиковый, к нему относящийся. || Мозговик, в голове у рогатого скота, пузырчатая глиста. Мозгови́ца ж. пск. мозго́вница, мозговье́ ср. шуточное голова, запас мозгу. Мозго́вник м. пск. твер. пирог с мозгами. Мозгу́н, мозга́ч, мозголо́в м. мозгу́ша об. умный, смышленый человек. || Мозгуша, растен. Geranium silvaticum. Мозга́? мазга́, ма́зка? кровь. Утри мозгу-то! У него из носу мозга пошла. Мозгова́ть о чем, или мозголо́вить, думать, понимать, соображать и рассчитывать, размышлять, рассуждать. Мозгуй, почем на брата! Не скоро до этого домозгуешься. Помозгуй-ка, подумай, да смекни. Насилу размозговал! О чем размозговались? Мозгова́нье ср. дума и толки. Кость мозго́лит пск. мозжит. Мозгота́ть южн. пск. твер. смол. молоть вздор, болтать, толковать по пустякам; || улепетывать, бежать. Ён усё мазгацыц, несет чепуху. Мозгу́н м. кто мозгует; мозготу́н м. кто мозготит. Мозготня́, мозгня́ ж. болтовня, пустые и широкие толки. Мозго́вники м. мн. шуточное думные люди, советники, заседатели, гласные, выборные. Мозголо́вый человек, весьма умный, мозгач. Мозголо́вить, мозго́вничать, долго думать; умничать, рассуждать попусту. Мозголо́м м. пьяный напиток, все хмельное. мозхголо́мный, хмельной, пьяный, т. е. охмеляющий; || трудный для ума, головоломный. мозгодырова́тый, тупой, глупый, дураковатый. Мозготря́с м. лоботряс, дурак, болван. Мозгопре́лый или мо́зглый, дряблый, задхлый, загнивший изнутри; прелый, порченный, прогнивший. Мозглая редька, репа, груша, лес. Мозгопя́тый, умный задним умом, кто одумывается и отступается. О человеке или животном, говорят мозгли́вый, мозгля́вый, мозгля́к, мозгле́нок, мозгля́вец м. мозгля́вка ж. слабый, хилый, хворый, безвременно одряхлевший, тщедушный. || Мозглявая погода, мокрая, слякоть и дождь. Мозглова́тый, мозгля́стый, мозглый, мозглявый, о мен. ст. Мо́зглость, мозглова́тость, мозгля́вость, мозгля́стость ж. состоянье, свойство по знач. прил. Мозгля́тина ж. презрительное все мозглое, промзглое. Мо́згаль ж. гниль, дряблина, прель. || Мозгляк. Мо́згнуть, преть, гнить, промзгнуть, задхлеть, дряблеть; портиться изнутри; говорят о дереве, плодах, сыре и пр.; || чахнуть, хилеть, дряхлеть хворью. Погода мозгнет, мокнет.

Мо́згаль ж. гниль, дряблина, прель.

×maskõlius (brus. мacкaль) sm. (2) psn.
1. caro kariuomenės kareivis: Į maskoliùs, į vaiską išejo Škn. Į maskoliùs nudavė Škn. Ėjo maskõlius iž vainos namo (ps.) Lz. Vieną kartą maskolius, grįždamas iš vaisko, užėjo pas tuos žmones SI333.
2. CII75, MŽ346, K rusas: Maskolių žemė R297. Ar nedabojai, kad visi taip elgiasi būrai? Šveds, maskõlius, lenks ir žyds kitaip nepadaro K.Donel.

×maskõlis sm. (2) žr. maskolius:
1. Jau atej bernukam eit maskoliuos Lz. Pasidainuosim vedu broleliai, pakol tebesam ne maskolėliai (d.) Kp. Duona, druska, [v]andenėlis – tai maskolio pasilkėlis LTR(Sb). Jau metai bus, kap nuej[o] maskoliúosna Šlčn.
2. BsO82 Ventos tiltą pri Mažeikių kad dirbo, buvo maskoliai iš Maskolijos atvežti su mediniais ratais Šts. Kriaučiūnas gi rusiškai moka kaip tikras maskolis A.Baran.

×maskoliáuti, -iáuja, -iãvo intr. psn. tarnauti caro kariuomenėje: Po Turciją maskoliãvom maskoliãvom, net nusbodo Kp.

×maskolė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. psn. virsti maskoliumi.
×apmaskolė́ti intr.; rš psn. kiek sumaskolėti.
×sumaskolė́ti intr.; M psn. pavirsti maskoliumi: Jau taip sumaskolėjęs, kad nebegal ano atskirti nuo gryno maskolio rš.

МОСКАЛЬ м. южн. москвич, русский; солдат, военнослужащий. От москаля, хоть полы отрежь, да уйди! Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль. С москалем дружись, а камень за пазухой держи (а за кол держись). Мутит, как москаль на селе, т. е. солдат. Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы концы хоронил. Знает москаль дорогу, а спрашивает! Москалить малорос. мошенничать, обманывать в торговле. Московник м. пск. крашенинный сарафан иного покроя, с маленькою спинкою; вят. ситцевый сарафан. Московка ж. твер. мера, мерка, маленка, пудовка, четверик. || Симб. змеярка, ладейка, бумажный змей. || Пташка из рода синичек, зинек, Parus ater. || Стар. московская деньга, денежка. || Медаль, которою жаловали цари. Московский сарафан, особого покроя, без лент или обшивок, без пуговок и без пояса; праздничный. Московский ветер, тул. кур. и др. северный. || На Дону, московский, все русское, кроме Дона или Украины; московский офицер, не казачий, армейский; то же, что в Сиб. русский, не сибирский, из европейской Руси.

Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы концы хоронил.

Landynės tradicijos?

mazgõlis sm. (2) Rgvl, Kvr, Dkk, Č, Ppl, Mžš žr. mazgotė 1: Paimk mazgõlį ir nušluostyk stalą Vb. Kas tik eina į vidų, tas gauna su smėliuotu mazgoliu per galvą SI340. Mazgolius kažkur išmėtė, nėr su kuo šaukštų nušluostyt Alz. Geros šeiminykės visuomet švarus mazgolis Pmp. Su šluotražėliu kiemelį šlaviau, o mazgolėlį rankoj turėjau NS911.

mãzginos sm. pl. (3b) pamazgos, paplavos: Koks čia vynas – mãzginos, ir gana Skd.

mazgỹs, -ė̃ smob. (4) Dkš vaikėzas; plg. 2 mazgius: Tas mazgỹs dviratį pagadino Mrj.

1 mãzgas sm. (4)
2. prk. kas mažas, menkas, neūžauga: Kur tokį mazgą gali dėti, nebent piemenaut Smn. Aš nūnai buvau turguj, ale nei vieno gero gyvulėlio neregėjau, tik vis mazgai Pls.
3. prk. niekam tikęs žmogus, išglebėlis: Senais čėsais žmonės nebuvo toki mazgai, kap dar̃ LTR(Vs).

2 màzgius, -ė smob. (2) neūžauga, mažius: Tą màzgių tai nenudrausi nuo balų! Alk. Aš tokia màzgė buvau – ėjau į mokyklą Šn. Ką tu čia dirbi, màzgiau! Vlkv.

Mazgius...

Pasižiūrėkit.

mazgóti, -ója, -ójo tr. K; SD381 vandeniu valyti, plauti: Mazgók mazginius J. Prausk burną, mazgók rankas, eisim in svečius Mrj. Mazgója šaukštus, plauna grindis, langus Dkš. Prieš šventes reikia mazgóti suolai ir langai Lš. Vilnonus velėt, ne mazgót reikia Trgn. Ar jau mazgójai nosį (prauseisi)? Pc. Tu pamelžk karves, ė aš puodynes mazgósiu Dgl. Pimė, jo pati, dėl to didžiai nusigandus, pusgyvį vyrutį vis globodama, verkė ir jo kiaušę permuštą mazgódama šluostė K.Donel. Ar turi mazgojamo (prausiamo, skalbiamo, velėjamo) muilo? J.Jabl. Ir atėjo trys seselės baltai burnų prausti, rankelių mazgoti JD516. O jau sudievu baltam staleliui, jau daugiaus nemazgosiu JV619. Sesutėlė veidą baltą ašarom mazgoja LTR(Kp). Davė jiemus vandenį, jeib savo kojas mazgotų BB1Moz43,24. ^ Ranka ranką mazgoja, kad abi būtų baltos Ds, Šmk. Jauja pirtį mazgója, ir abidvi juodos Upn. Baltas kaip piene mazgótas Grž. | refl.: Mazgojuosi, prausiuosi, periuosi SD159. Žiemą pirtėse mazgojos S.Dauk. O aš pasiliksiu rūtelių daržely, rytą vakarėlį ašarom mazgosiuos LTR(Žl). Žąsys mazgójas po vandenis Pš.

numazgóti tr.
1. K nuplauti: Nuplaudžiu, numazgoju SD207. Stalą numazgók J. Tu gali eiti pri šieno, aš mazginį numazgósu KlvrŽ. Ka munie pavalgius tujau indus numazgotumi! Vvr. Nenumazgosiuog tavęs, dalies su manimi neturėsi DP136. | prk.: Idant … jūsų griekai … numazgoti būtų Mž139. | refl. tr., intr.: Nusimazgóti rankas K. Išsišluok aslą, mazginį nusimazgok Žem. Pavalgiusi greit nusimazgósiu (išsiplausiu indus) ir būsiu laisva Slnt. Vyrai jau bus nusimazgoję, gali eiti jau ir moterys į pirtį Brž. Nusimazgójus reikia nusiplaust nugaras Brž. Aš nusišluosiu margą dvarelį, nusimazgosiu baltai stalelį JV412. Eik ir nusimazgok Jordane septynis kartus Ch2Kar5,10.
2. prk. apgauti: Jį labai gražiai numazgójo Pc.
◊ gálvą numazgóti apgauti: Dar ne vienam galvą numazgos, kol ant gudresnio užšoks KrvP(Mlt).

mazgìnis, -ė adj. (2) → 1 mazgas.
1. kuriame kas susikerta, susikryžiuoja, centrinis: Pirmiau buvo Šeštokuos didelė stotis – mazgìnė Krsn. Mazginius šulinius reikia įrengti tose vietose, kur viename aukštyje jungiami 3–4 rinktuvai rš.
2. su išsiplėtimais, sustorėjimais: Mazginė nervų sistema rš. Mazginiai venų išsiplėtimai rš.
3. vykdomas jungiant smulkesnius elementus, detales į didesnę, sudėtingesnę grupę: Remonto darbai atliekami mazginiu būdu pagal grafiką sp.
4. sudarytas iš mazgų: Pažinome vieną būdą, kaip daromi ženklai atminimui, – pirmykštį mazginį raštą rš.

Viskas muno yra į mazgiùką sumazgýta, neužmiršu Krš.

2011-12-02

Elito paslaptys

Elitu (iš prancūzų élitegeriausias, rinktinis) sociologijoje bei bendraja prasme vadinama santykinai nedidelė dominuojanti visuomenės grupė, kuriai būdingi tam tikri išskirtiniai bruožai, savybės, ir kuri suvokia save kaip dominuojančią visuomenėje grupę šių savybių pagrindu. Buitinėje kalboje ir publicistikoje „elitas“ Lietuvoje dažnai tapatinamas su turtingiausia visuomenės dalimi. Kartais skiriami „funkciniai elitai“ ir „valdžios arba valdantys elitai“.

Legionieriai - irgi iš ten, bet jie - ne elitas.

Elito paslaptys slepiasi uždaruose klubuose.

I got a good mind to join a club and beat you over the head with it. [Rufus T. Firefly]

Reklamos pertraukėlė.

Daug ir kitų žmonių laiko savo veiklą paslaptyje. Tik masonai kažkodėl yra krislas akyje. Neviešiname narių, nes tai parašyta mūsų priesaikoje. Gal kitiems tai gali pakenkti karjerai ir panašiai.

Freemasons use signs (gestures), grips or tokens (handshakes) and words to gain admission to meetings and identify legitimate visitors.

Большинство символики заимствовано из иудаизма и христианства, в ритуалах обыгрываются легенды с библейскими персонажами.

Įšventinimo ritualas.

Ezoterinis mokymas.

Ezoterika – ezoterinių pažiūrų, nuostatų laikymasis, t.p. ezoterinis žinojimas; žodis kilęs iš graikų kalbos ἐσωτερικός (esôterikos), kaip žodžio ἔσω (esô), "vidinis", išvestinė sąvoka, reiškianti "susijęs su tuo, kas yra viduje, kas yra slapta, mistiška". Priešingą reikšmę turi sąvokos egzoterinis, egzoteriškas, t. y. išoriškas, atviras.

Anglų kalba terminas esoteric (ezoterinis) pasirodė XVIII a. pradžioje, Tomo Stenlio Filosofijos istorijoje (History of Philosophy), aprašinėjant slėpiningąją Pitagoro mokyklą. Ten sakoma, kad pitagoriečiai buvo skirstomi į "egzoterinius pitagoriečius" (besimokančius, nepašvęstuosius) ir "ezoterinius" (priimtus į "vidinį", pašvęstųjų būrį).

Nemažai ezoterinių žinių mus pasiekė per renesanso tekstus, kuriuose vystomos neoplatonizmo bei hermetizmo idėjos. Vėliau Europos ezoterizmas integravosi į Rozenkroicerių idėjinį pamatą, o dar vėliau persikėlė į masonų judėjimą.

Įvairiose masonybės kilmės teorijose laisvųjų mūrininkų genezė apima labai platų laikotarpį – nuo karaliaus Saliamono šventyklos statybos (X a. pr. m. e.) iki XVII a..

Masonija kaip organizacija atsirado 1717 m. birželio 24 d. įkūrus Didžiąją Londono Ložę.

Prabėgus 33 metams po privataus Anglijos Banko įkūrimo.

Pirmoji Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje masoniškoji organizacija buvo 1776 m. lapkričio 18 d. Vilniuje įkurta „Šv. Karolio riterių“ komandorija, kurios komandoru išrinktas Motiejus Žynievas. 1780 m. Vilniuje jau veikė trys - „Gerojo ganytojo“, „Išminties šventovės“ ir „Uoliojo lietuvio“ - ložės. 1781 m. gruodžio 27 d. Lietuvos masonų organizacijoms suvienyti ir joms vadovauti Vilniuje įsteigta Didžioji provincijos ložė „Lietuvos tobuloji vienybė“.

Po nepriklausomybės atkūrimo 1990 m., Lietuvoje ėmė atgimti masonijos organizacija. 1993 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje įkurta ložė „Renaissance“. Netrukus Vilniuje suburtos dar dvi ložės - 1995 m. liepos 15 d. įkuriama „Vilnius Orient“ ložė ir 1999 m. gegužės 22 d. atkurta ložė „Uolusis lietuvis“. 2002 m. balandžio 13 d. suvienijus šias tris ložes įsteigta nepriklausoma Lietuvos Didžioji ložė, pasaulyje pripažįstama kaip lygiateisė ir lygiavertė tarp kitų šalių Didžiųjų ložių.

Masonų apeigose gausu biblinių motyvų bei vardų. Plačiausiai žinoma vadinamoji Hiramo legenda. Pasak jos, meistrą Hiramą, Saliamono šventyklos statytoją, Jeruzalėje klastingai nužudė trys sąmokslininkai, nesėkmingai bandydami nevertai išgauti meistro slaptažodį.

Gal ne meistro, o Saliamono šventyklos slaptažodį?

A, "laisvieji" "mūrininkai"?

Šį siužetą masonai simboliškai pakartoja įšventinime į „Meistro Mūrininko“ (Master mason) laipsnį.

Kur čia matot mūrijimą?

Tie, kurie šiais laikais nori tapti masonais, privalo būti laisvai išrenkami slaptu balsavimu. Jei jis yra išrenkamas, masonui uždraudžiama viešai atskleisti daugumą savo narystės organizacijoje detalių.

Masonai, kuriems draudžiama viešai atskleisti daugumą savo narystės organizacijoje detalių, sako, kad tai - ne piramidė.

"Sąmokslo teorijų kūrėjų ir ezoterinio ar visuotinio valdymo specialistų portalas" skelbia, kad " tai, kas nėra pažymėta grifu slaptai, gali būti žinoma ir visiems": pažiūrėkim.

Daug veidų iš televizoriaus?

Rotary (angl. rotation – sukimasis, kaita) – tarptautinis labdaros klubas, jungiantis aukštos reputacijos verslininkus ir profesionalus.

Labdarą ratu dalina?

Labdaros klubas ar visuomenės bei verslo valdytojų rotacijos klubas?

Atsirado Rotary 1905 m. vasario 23 d. Čikagoje, JAV.

Neužilgo JAV atsirado FED.

"Kiekvienas klubas yra nepriklausomas ir veikia pagal savo įstatus", iš vienos pusės, ir "Rotary organizacija sudaryta iš klubų, kurie jungiami į apygardas, kurioms vadovauja apygardų valdytojai".

Pirmasis Lietuvos Rotary klubas įkurtas 1934 m. spalio 15 d. Kaune. 1935 m. gegužės 5 d. Kauno Rotušėje Tarptautinio Rotary atstovas iš Suomijos F. Torval įteikė Kauno Rotary klubui jo tarptautinio pripažinimo dokumentą – chartiją – ir ritualinį klubo atributą – medinį plaktuką su varpeliu.

Lietuvos Rotary klubai yra priskirti Danijos apygardai Nr. 1460.

X–XI a. sandūroje aisčiai skyrėsi nuo gretimų kraštų kaip diena ir naktis.

Jie krikščioniškų tautų bendrijoje buvę lyg sala jūroje: dar laikėsi pagonių tikėjimo ir papročių, atkakliai gynėsi nuo antpuolių, dar jautėsi saugūs.

Kaimynai puldavę jų žemes, bet nelabai sėkmingai.

Neužsibūdavo čia nei vikingai, nei slavai, nei danai.

Apie 1020 m. pastarieji laimėjo mūšį Semboje, bet jau po 50 metų jų karalius Svenas pripažįsta: „Sembai nepakenčia jokių ponų.

Rotary klubai veikia laikydamiesi tipinių Rotary klubo įstatų, priimtų 1922 m. Klubui vadovauja jo valdyba: prezidentas ir kiti pareigūnai. Kaip ir visų tarptautinių bei apygardos pareigūnų, jų įgaliojimai baigiasi kiekvienų metų liepos 1 d.

Tarptautinį Rotary administruoja 19 narių Direktorių taryba, kurios nariai yra ir Tarptautinio Rotary prezidentas bei būsimasis prezidentas. Taryba kartu su komitetais, atstovaujančiais visas Rotary pasaulio dalis, susitinka kartą per metų ketvirtį. Generalinis sekretorius, kuris vadovauja apie 450 tarnautojų, dirbančių 9 pasaulio Rotary taškuose. Tarptautinio Rotary centras yra Čikagos priemiestyje Evanstone, Ilinojaus valstijoje, JAV.

Piramidė.

Dar viena.

Masonai pas mus atėjo iš Landynės, o "besisukantys ratu" - iš ten, kur, bent jau formaliai, pasaulio finansų centras perkeltas.

Gal jiems ir konfidencialumas prieinamas?

Iš svetur, iš Vakarų šalelės jie atėjo.

Tada aišku, kodėl.

Bet neaišku, kodėl tose demokratinėmis besivadinančiose ir skaidria ekonomika besididžiuojančiose šalyse, iš kur laisvieji mūrininkai su besisukančiais ratu atėjo pas mus, jiems prireikė slaptumo, rekomendacijų ir slapto balsavimo.

Ir dar.

Kodėl čia ex+duke, o čia - ne ex+lite?

Juk O.Fr. eslite.

Yra ir be ex.

O čia - rotorinis variklis:


Veža.

2011-12-01

Europos Volga-Volga

Volga - Europoj.


Europoj - krizė.

Amerikoj krizės nebėr.

Tai kas, kad šitaip.

Euras nevykęs, o doleris - senas ir geras.

Nemažai iškilių ekonomistų, tarp kurių vienas pastebimiausių yra Nobelio premijos laureatas ekonomistas Josephas Stiglitzas, ragina suformuoti "Globalią rezervų sistemą“, pakeisiančią dolerio hegemoniją. Visgi istorinė patirtis rodo, jog dolerio hegemonijai bent kol kas dar nematyti pabaigos.

Senovės laikais Indija su Romos imperija turėjo itin didelį tarpusavio prekybos balanso perviršį. Anot Plinijaus, „Indija, vykdydama prekybinius santykius, kiekvienais metais iš Romos išgabendavo bent 50 milijonų sestercijų (tuometinė Romos valiuta)“. Tai reiškė, kad Romos imperija turėjo milžinišką prekybos deficitą. Savo ruožtu jai ėmė trūkti aukso ir sidabro atsargų, reikalingų nukalti naujas monetas. Bet Romos imperija rado išeitį – kaldinamose monetose buvo tiesiog sumažintas aukso ir sidabro kiekis, o taip buvo išvengta ir Romai gresiančios defliacijos. Bet Romos sestercijai dėl to nenukentėjo – ši valiuta ir toliau išliko pagrindine tarptautinių atsiskaitymų priemone. Bent taip galima suvokti iš Indijoje aptiktų milžiniškų kiekių vėlesnių laikų sestercijų monetų.

O!

Nėra ko galvą sukt, pasirodo.

Kaupkim ir mes, kaip indai, irgi turėsim ką palikt proproproanūkiams.

Štai ir Gerosios Kalėdinės Naujienos iš Centro Komiteto.

Centriniai bankai vėl suvienijo jėgas.

Programoje dalyvauja Jungtinių Valstijų Federalinis atsargų bankas, Europos centrinis bankas (ECB), Didžiosios Britanijos, Kanados, Japonijos ir Šveicarijos centriniai bankai.

Jų veiksmai bus skirti padėti bendrovėms ir namų ūkiams lengviau gauti finansavimą.

Programa pradės veikti nuo gruodžio 5 d.

Centriniai bankai leis komerciniams bankams pigiau pirkti JAV dolerį ir užtikrins, kad, prireikus, jie lengviau gautų lėšas.

Centriniai bankai suvienijo jėgas, 2011 12 01 00:13
ir skolins kolūkiams dolerius!

Ura, draugai!

Tai gyvensim - kaip Afrikoj!

Америка Европе подарила пароход!

2011-11-30

Masono šizofrenija

Krikščionis teroristas masonas sionistas Breivikas pripažintas pamišėliu, nepakaltinamu.

A.Breivikas kenčia, nuo paranojiškos šizofrenijos.

Dabar teismas suks galvą ar tikėt psichiatrais.

Atseit, teisėjai dar geriau išmano tuos reikalus.

Paranoja nėra liga, bet ...

Paranoid thinking typically includes persecutory beliefs, or beliefs of conspiracy concerning a perceived threat towards oneself.

Va va.

Netikėkit jokiom konspiracijų teorijom, o tai bus kaip paranojikui Gaddafi, šitaip MI6 "pakrikštytam"!

Schizofrenija, šizofrenija (lot. Šizofrenija, iš gr. σχίζω 'skylu' + φρήν 'dvasia, protas') – tai lėtinė psichikos liga, kuri pažeidžia jausmų, mąstymo, suvokimo bei valios sferas. Šiuo sutrikimu pasaulyje serga apie 1 % žmonių.

70 milijonų.

Šizų.

Į UK visi netilptų.

Ir Izraelin netilpusieji britonų žemėj nesutilptų.

Bet jeigu lietuviai irgi išsikraustytų, kaip britais kažkodėl vadinami britonų palikuonys su izraeliečiais, tada sutilptų visi pasaulio šizikai.

Įdomu, ar tada 14 valstybių šitaip balsuotų 14 valstybių ?

Schizophrenia ( /ˌskɪtsɵˈfrɛniə/ or /ˌskɪtsɵˈfriːniə/) is a mental disorder characterized by a disintegration of thought processes and of emotional responsiveness. It most commonly manifests itself as auditory hallucinations, paranoid or bizarre delusions, or disorganized speech and thinking, and it is accompanied by significant social or occupational dysfunction.

Gražiai čia.

Kas nepritapo prie Stalino, Mao, Hitlerio, Bush'o, Obamos valdomų valstybių visuomenių - visus galima įtart šizofrenikais besant.

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω — раскалываю и φρήν — ум, рассудок) ранее лат. Dementia praecox: преждевременное слабоумие...

Atseit, dar ne senas, o jau durnas.

Senas taigi durnius dabartės, ne taip kaip seniau kad buvo.

Gal ne aksakalų šalyse šizofreniją išrado?

Bankų ir švabų šaly išrado, ponas Eugen Bleuler.

Основным симптомом шизофрении Блейлер считал амбивалентность. Амбивале́нтность (от лат. ambo — «оба» и лат. valentia — «сила») — двойственность отношения к чему-либо, в особенности двойственность переживания, выражающаяся в том, что один объект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства.

Lazda negali turėti du galus?

Šizofrenikai?

Bleuler is also recognized today for having a neurological condition called synesthesia, in which information from the sensory systems crosses over with the result that an individual experiences one sensation as another – tasting colours, hearing numbers or seeing music, for example.

Psichiatrijoje sinestezija yra viena iš haliucinacijų formų, kurią sukelia haliucinogenai.

Mandragora, pvz.

Daug tų šizų, net 1%.

Jei visus Lietuvoj imti priverstinai gydyti...

Į Kauną (pvz., žinoma;)) sutilptų, jei vidurkio žymiai neviršijam.

Įsivaizduokit - pilnas Kaunas per anksti išdurnėjusių.

Neramu.

Блейлер скромно оценил оригинальность созданной им концепции шизофрении, отметив:
Такие термины, как острая паранойя, острое галлюцинаторное помешательство, психическое помешательство, а также мания и меланхолия… сами по себе не означают «заболевания». Тот или иной специалист исключительно по своему собственному усмотрению создал не только названия, но и целые концепции, в зависимости от того, какой из симптомов показался ему наиболее серьёзным.

Ufff...

Šiek tiek ramiau.

Betgi...

Gaddafi apskelbė paranojiku, nužudė
be teismo
ir palaidojo slapčia, teroristą Nr.1 Osamą bin Ladeną elitinis JAV būrys užmušė (vietoj to, kad paimt gyvą ir teist) ir irgi palaidojo slapčia.

Nei jų, nei musulmonų teroristų psichiatrai, regis, netyrė.

O Breiviką tyrė.

Ir po keturių mėnesių nustatė: šizofrenikas, paranojinė šizofrenija.

Reakcija, bent jau mano, į visa tai, į šitokį vakariečių elgesį - dvilypė.

Negi šizofrenija?

O gal pas juos pačius - standartai dvigubi?

2011-11-29

Doras bankininkas

V.Landsbergis: „Finansų krizė yra pirmiausia sąžiningumo krizė“.

Sąžinė.

Konfidencialumas.

Prieštara.

Sanžinės banke nėr ir būt negali.

Kunigas K.Kėvalas: „Bankas „Snoras“ nesusitvarkė ne techniškai, bet etiškai“.

O jau kiti tai etiškai tvarkosi, būk tai.

Kunigui titulą kryžiuočiai paskolino.

Mums palikę kunigaikščius.

Etika iš ten, iš kur ir politika.

Kas ta etika?

Etika yra bendra sąvoka, kuria dažniausiai apibūdinama moralės teorija.

Lietuvių kalboje tarptautinį žodį moralė atitinka žodis dorovė.

doróvė sf. (1) dora, moralė: Tas žmogus buvo didžios dorovės (didžiai, labai dorovingas) J.Jabl. Doróvės laužytojas BŽ18. Komunistinės dorovės pagrindą sudaro kova už komunizmo sustiprinimą ir galutinį įgyvendinimą (sov.) rš.

Alus be apynių, sviestas be druskos, arklys be uodegos, žmogus be doros – niekam nedera KrvP(Grk).

Kodėl niekam?

Doras bankininkas...

2. Kunigui K.Kėvalui apie bankininkų sąžinę 2011-11-27 14:48IP: 84.15.178.150 5
Pagal Bibliją, prieš 2000 metų Jėzus išvijo keitėjus iš šventyklos. Įdomu, kad tai buvo vienintelis atvejis jo žemiškame gyvenime, kai Jėzus panaudojo jėgą. Kai žydai ateidavo į Jeruzalę mokėti šventyklos mokestį, pinigų keitėjai šventykloje priimdavo mokestį tik specialia, tuomet kursavusia moneta – puse šekelio. Tai buvo pusė uncijos gryno sidabro ir, skirtingai nei kitos monetos, neturėjo Romos imperatoriaus atvaizdo. Dėl to žydams pusė šekelio buvo vienintele moneta, tinkama dievui. Tačiau šių monetų buvo nedaug. Pinigų keitėjai užgrobė šią rinką, o paskui užkėlė monetos kainas, kaip jos užkeliamos bet kokiai kitai prekei. Kitaip sakant, pinigų keitėjai darėsi fantastišką biznį, nes turėjo šimtaprocentinę monopoliją pinigams. Ir žydai buvo priversti mokėti jų nustatytą kainą. Jėzui tai pasirodė kaip grubus Dievo Namų šventumo pažeidimas.

These money changers called for his death days later.

Ar dabar - ne tas pats?

Doras bankininkas.

Jauniausias centrinis? bankininkas?

Kortom su šuleriais lošt stiprių nervų reikia.

Esame valdomi pinigais, ar patys tvarkomės?

2011-11-28

Dzigas

dzìgas (sl.?) sm. (2) maišatis (galvoje): Kiba tau dzìgas galvon įsišovė – kap aš galiu juos pjauti! Nmn.

„Snoro“ laikinojo administratoriaus atlikta analizė parodė, kad banko finansinė būklė daug blogesnė nei identifikuota 2011 m. lapkričio 16 d. „Lietuvos banko“ valdybai priimant sprendimą „Snorui“ paskirti laikinąjį administratorių ir taikyti banko turto apsaugos priemones.

Iden-tifi-kuo-ta.

yon
O.E. geon (adj.) "that (over there)," from P.Gmc. *jaino- (cf. O.Fris. jen, O.N. enn, O.H.G. ener, M.Du. ghens, Ger. jener, Goth. jains "that, you"), from PIE pronomial stem *i- (cf. Skt. ena-, third person pronoun, anena "that;" L. idem "the same," id "it, that one;" O.C.S. onu "he;" Lith. ans "he").

Valio!

Identifikuota: ans!

1 ans sm. euf. žr. 1 anas: Nučiupo diedas pinigus kap ans dūšią Gs. ^ Eina kap ans su tabaku (greitai bėga) Alk.

2 añs, -à pron. demons. žr. 2 anas 1: Tas dirba kaip ir añs J. Koks tas, toks ir añs Skr.

3 añs, -à pron. pers., pl. aniẽ, anõs, du. anuõdu (aniẽdu Jdr, anuñdu Rs, anùdu), aniẽdvi (aniẽdi Jdr, anuõdvi, anìdi, anùdi); MŽ, R jis, ji: Añs šiandien išvažiavo į mišką Mžk. Nei tu anõ klausk, nei añs tau ką pasakys Vvr. Aną̃ sako viešiant J. Mes jau buvome pasėję, o aniẽ dar dirvas tebearė Grg. Ar anõs nuraus [linus] šiandieną? Grg. Bėgo anuodu par mišką Užv. Nukirs anundu šernas BM293. Anùdu sutinka Krš. Anùdi abidi sprogo užkandinė[je] Krš. Anúodum tik duok, ims viską Užv. Kaip aš su anidim visus laukus galėjau apsėt MitI72. Aniẽdvims vienidvims neišleis važiuoti Slnt. ^ Su anuo nei rask, nei pamesk, nei šiokio galo, nei tokio Užv. Aniẽ į vieną trūbą puta Plt.

Paskui, pasirodė, ne ne ans...

O gal ... aniẽ į vieną trūbą puta?

LB nerado vertybinių popierių už 1,2 milijardo litų, o "laikinojo administratoriaus atlikta analizė parodė", kad trūksta jau 3,4 milijardo litų.

8 milijardų iš viso.

dzigõrius sm. (2) toks piemenų šokis: Na, vaikai, dzigõrių šokt! Kt.

Kaži, taip sakydavo vaikams, tris keturias žąsis iš aštuonių ganytų praganiusiems, ar rykštę imdavo?

Tai ...

Pasiskolinsim tų žasų, kiek reikia...

Jei šitaip, tai skaitosi - "ne iš biudžeto".

Apdraustiems „Snoro“ indėliams padengti neužteks vien tik indėlių draudimo fonde esančių lėšų, tad valstybė turės prie to prisidėti 2,5 mlrd. litų, sako finansų ministrė Ingrida Šimonytė.

Kitiems suvalstybinto banko indėlininkams, blogiečiams - špyga.

Tie - špygą atgalios.

Tai kas.

Užtat ateitis šviesi, teisybė, kol kas tik artimiausia: kitus trejus metus bankai Lietuvoje nebankrutuos.

Garantuotai.

Manot, žada kiemo vartus laikyt užvertus, kad žąsys nebeišsibėgiotų?

Ne-a!

Mokslu žada pasikliaut.

„Jei yra maža kokio įvykio tikimybė, bet jis realizuojamas, tai antro tokio įvykio tikimybė sumažėja...“, - dėstė Lietuvos banko valdybos narys.

Va kas valdo bankus ir finansus - atsitiktinumai, pasirodo.

Čia tokia bankų reklama, iš aukščiausios varpinės, taip sakant.

102. Tikimybių uždavinys Lietuvos banko valdybos nariui 2011-11-25 18:14IP: 84.15.182.113
„Jei yra maža kokio įvykio tikimybė, bet jis realizuojamas, tai antro tokio įvykio tikimybė sumažėja. Jei bomba nukrito, į jos duobę galima slėptis: daugiau bombų ten nebus. Bankų sistemos sveikata gera, jokių sveikatos sutikimų nenustatyta, pacientas gali gyventi visavertį gyvnimą be jokių apribojimų“, - dėstė Lietuvos banko valdybos narys.

Atseit, jei, mėtant monetą, krito herbas, sekantį kartą su didesne tikimybe kris skaičius?

Įdomu.

Marrco rašė: Asmenishkai mane tai antroj klasej moke, kad jei metant moneta atsivertiherbas, tai nereishkia kad kita karta atsives skaichius. ...

Na, gal kas nors buvo pamoką praleidęs, dėl pateisinamų priežasčių.

O uždavinys toks.

Tarkime, kad bomba (kulka) visada nukrenta Žemėn (pataiko taikinin), ir pataiko bet kurion Žemės (taikinio) vieton su vienoda tikimybe.

Kokia pataikymo konkrečion Žemės (taikinio) vieton tikimybė?


Piemenėliai tegul žąsis gano.

Kytresni skalsesnės duonelės randa.

1. Lietuvos pasiūlymų bankas 2011-11-28 12:17IP: 84.15.191.20
LB pasiūlė laikinąjį administratorių, dabar pasiūlė administratorių.

Šitame Lietuvos pasiūlymų banke dirba apie 800 kredito įstaigų puoselėtojų: Lietuvos banko misija – puoselėti šalies pinigų, kredito ir atsiskaitymų sistemų patvarumą ir vientisumą, jų stabilų, patikimą ir efektyvų funkcionavimą, siekiant sudaryti palankias sąlygas optimaliai šalies makroekonominei plėtrai, įgyvendindamas šį tikslą, Lietuvos bankas vykdo pinigų politiką, KREDITO ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪRĄ.

Vykdė vykdė "Snoro" priežiūra, ir pasiūlė, du pasiūlymus, abudu už "blogo" ("gero" "Snoro", kurį prieš savaitę dar žadėjo, nebebus) pinigus.

Kiek trūks, mes vis pridėsim - negi jie, Lietuvos bankų piemenėliai-nabagėliai?

Ne per sunki, taip išeina, tarnyba tame Lietuvos pasiūlymų banke.

Nebloga tokia.

Tai jau tikrai, neprasta.

Įdomus ir slengas "Snoro" istorijoje.

Rimtesnius bankus valdo valdytojai.

Nacionalizavus "Snorą", paskiriamas ne laikinas banko valdytojas, o administratorius.

Toks tarnas.

Kuris pradžioj pasakoja apie banko mokumą.

Po savaitės laikinojo valdymo, atsiprašau, administravimo, NACIONALIZUOTAS bankas "Snoras" skelbiamas bankrotu.

Tada jau siūlomas kitas administratorius, bankroto.

¡Viva Lituania Socialista!

2011-11-27

To, ko nėra, yra daug

Manot, tai Vasaros 5 gyventojo teiginys?

Haliucinacijos?

Filosofo filosofavimai?

Anaiptol.

Tai dvigalvio tarnų įprastos, kasdienės šnekos.

22. Turtas blogėja, turto, kurio nėra, yra daug (bankininko slengas) 2011-11-22 11:41IP: 84.15.190.30
Kaip žurnalistams kalbėjo Lietuvos banko valdybos narys Vaidievutis Geralavičius, "turtas blogėja, turto, kurio nėra, yra pakankamai daug".

Kaip neblogės, jei Vilniaus meras Zuokas pareiškė, kad Lietuvos Respublikos Sostinės savivaldybė negrąžins Lietuvos Respublikos Vyriausybės nacionalizuotam "Snorui" 80 mln. litų paskolos (nenacionalizuotam gal įdomiau grąžinti, persiskolinus kitur?).

Štai jums ir bankininko slengas, ir politiko moralė.

O kaip su "turtu, kurio nėra, bet yra pakankamai daug"?

Paprasčiausiai.

Lietuvos bankas, prieš dvi dešimtis metų pradėjęs nuo 300 tūkst. JAV dolerių, dabar turi apie 16 mlrd. litų vertės užsienio atsargų, nors tiek pelno negavo, toli gražu.

Pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 20 straipsnį, Lietuvos banko kapitalą sudaro įstatinis kapitalas ir atsargos kapitalas. Įstatinio kapitalo dydis, nustatytas Lietuvos banko įstatyme, yra 200 mln. litų. Jis baigtas formuoti paskirsčius 2006 m. Lietuvos banko pelną. Atsargos kapitalas sudaromas iš Lietuvos banko pelno. 2006 m. Lietuvos banko atsargos kapitalas buvo 596,49 mln. litų, o 2010 m. birželio 30 d. būklei – 1 132 mln. litų.

Kas tas kapitalas?

Kapitalas yra skola.

Ekonomikos prognozes galima mažinti ir didinti.

Ekonomika gali ir neigiamai augti.

Zombiai ekonomikoj jau nieko nebestebina.

Turtas gali būti, bet nebūti.

Vertybiniai popieriai nuvertėti.

Lūkesčiai pablogėti.

Jei jau pinigai yra skola, tai ir originalas gali būti anapus veidrodžio, o jo atvaizdas - šiapus.

Originalo gali ir nebūti - vien atspindžiai.

Baladė apie Bartimiejų

Šiandien I Advento Sekmadienis.

Ir sostinėje.

Todėl, dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami.

Ką tik radijas "Klasika" pranešė, jog nuo šiandien Vilniuje draudžiama duotimaldą.

Tinkamas metas.

Ir sumanymas.

Kas jie?

Princas ir elgeta.

Baladė apie Bartimiejų.