2011-12-03

Mazguva

Kai jaunystėj išgirdau Jauzos vardą Maskvoj, nusistebėjau - čia gi latviškai!

The first mention of the Yauza (as Auza) in Russian chronicles is directly connected to the foundation of Moscow: according to the chronicles, in 1156 Yury Dolgoruky "founded Moscow at the estuary of Neglinnaya above the Yauza" on the site owned by Stepan Kuchka and known through another chronicle since 1147. There is no generally accepted etymology for Yauza or Auza. Similar toponyms (Auzas, Auzes, Auzi) exist in modern Latvia; the Baltic origins of Yauza are generally accepted but have not been proven.

Medieval Moscow grew from its Kremlin primarily in a northeasterly direction, towards the Yauza.

Название Москвы — древнее, его происхождение спорно; существует большое количество гипотез относительно его возможного славянского, финно-угорского или балтийского источника (до славян, а также длительное время одновременно с ними в бассейне Москвы проживали финно-угорские и балтийские племена, оставившие заметный след в субстратной топонимии региона). Соответствия гидрониму Москвы имеются и в других славянских землях, например, река Московица (Московка), приток Березины; ручей Московець на Украине, река Mozgawa или польск. Moskawa в Польше и Германии. На этих территориях отмечен балтийский субстрат в гидронимии. В последние десятилетия особенно популярна гипотеза В. Н. Топорова, который возводит имя Москвы к древним балтийским формам *Mask-(u)va, *Mask-ava или *Mazg-(u)va, *Mazg-ava от корней со значениями либо «топь», либо «извилистая (река)».


Rangos kaip gyvatė.

1 mãzgas sm. (4)
12. gyvatės galva, kramė: Gyvatė galvos neturi, tik mãzgą Ktk. Mãzgą tik ažurietė ir šnypščia Lkm.

Tai naujiena...

Linkuva, Pliskuva, Varšuva, Mazguva.

Kokie baltai palei Mazguvą?

Галинды.

Голядь.

голядь

1. "балт. племя близ Можайска (бывш. Моск. губ.)" и 2. "балт. племя в (бывш.) Вост. Пруссии" (см. Геруллис, Festschr. Bezzenberger 44 и сл.), современное название местности неподалеку от Москвы (см. Соболевский, Bull. Ас. Sc. Pbourg, 1911, стр. 1054), др.-русск. голядь (Лаврентьевск. летоп.; см. Барсов, М. 53), греч. Γαλίνδαι в Вост. Пруссии (Птолем. З, 5, 21), откуда польск. местн. Goniądz, блр. Ганязь (XVI в.). Ошибочно объяснялось Соболевским (РФВ 64, 179) как заимств. из герм. с суф. -ing-.

Из балт. Galindai мн., которое произведено от лит. gãlas "конец"; см. Буга, РФВ 72, 189; Streitberg-Festgabe 24; Фасмер, Sitzber. Preuss. Akad., 1932, стр. 642 и сл. Первонач. знач. "житель пограничной полосы", подобно украинец, нем. Мaгkomannen и др. Под вост. голядь подразумевался остаток балт. населения, распространенного ранее более широко, но оно не означало военнопленных из Пруссии, вопреки Брюкнеру (AfslPh 39, 283; IFAnz. 41, 36) и Геруллису (см. у Эберта, Reall. 1, 339). От этого этнонима произошло также русск. голяда "нищий, бродяга", ряз. (ЖСт., 1898, вып. 2, стр. 210), под влиянием слова го́лый.

Plačiai gyventa galindų.

O kuo baigės - голяда "нищий, бродяга"...

Смута.

Apie galindų smūtą nešnekam.

×smū̃tnas, -à (brus. cмyтны, l. smutny) adj. (4) KI154, NdŽ, Rk, Str, Lnkv, Vv; Q87,528, H, MŽ, N liūdnas, nusiminęs: Liūdnas yra daugiau kaip smū̃tnas J. Sesaite jaunoji, ko teip smūtna rymoji? LTIII423(Sln). Smūtnas ma[n] rytelis, o ir vakarėlis, o kad neateina mano bernužėlis LTR(Šil). Neverk, mano jaunoji mergyte, ramdyk savo smūtnąją širdytę RD59. Kodėlei šią dieną teip smūtni este? BB1Moz40,7. Smūtni yra visi kaulai mano Mž513.
smū̃tna n.: Jam šiandien labai smū̃tna Kdn. smūtnaĩ adv.; MŽ.

Nieko neprimena?

×smūtkẽlis sm. (2) Š, NdŽ
1. krucifiksas: Ant kapų pastatėm naują kryžių, tik dar smūtkelio trūksta PnmŽ.
2. rūpintojėlis: Anksčiau žemaičiai garsėjo važių, smūtkelių, medinių klumpių meistrais sp. Tie vaikai i sėdės kaip smūtkẽliai Žr.

A?

Pralošt blogai.

1279–1283 m. kare su kryžiuočiais ir lenkais jotvingiai buvo išnaikinti: dalis likusiųjų su kunigaikščiu Jedetu pasidavė Ordinui ir buvo ištremti į Sambiją, kitus karvedys Skurdas išvedė į Lietuvą.

skurdīs - chisel for millstone

Название реки также выводят из двух финно-угорских слов ва («вода», «река» или «мокрый» во во многих языках, например, в мерянском, марийском, коми) и моск (муста — «чёрный, тёмный» в финском) — то есть дословно топоним можно перевести как «тёмная вода».

Mes tai pasikuklinsim...

Ne visi.

Maskavas nosaukums ir cēlies no Maskavas upes nosaukuma. Senkrievu valodā pilsēta tika saukta par град Москов, kas nozīmē "Maskavas upes pilsēta".
Savukārt upes nosaukuma izcelsme ir neskaidra, lai gan pastāv vairākas teorijas par to, kā ir radies Maskavas upes nosaukums. Viena no teorijām apgalvo, ka nosaukums ir cēlies no sensomu valodas, kas nozīmē "tumšs", "duļķains".

Dar viena tamsioji upė?

maskãvimas sm. (1) → maskuoti:
1. DŽ.
2. Maskãvimas dūmais NdŽ.
3. refl. Pacifizmas reikalingas maskavimuisi rš.

maskúoti, -úoja, -ãvo tr.
1. DŽ, NdŽ slėpti po kauke, daryti nepažįstamą.
2. daryti nepastebimą, slėpti, danguoti: Minosvaidis stropiai maskuojamas, plokštė stipriai įtvirtinama į žemę rš. | refl.: Žolių ar akmenų prieglobstyje ešerys puikiai maskuojasi savo žalsva spalva ir tamsiomis skersinėmis dėmėmis T.Ivan.
3. LL83 prk. slėpti (tikruosius ketinimus, jausmus, veiksmus) apsimetant kuo: Jam nuolatos teko slėpti, maskuoti savo mintis rš.
užmaskúoti tr.
1. paslėpti, padaryti nepastebimą, apdanguoti: Kairiajame sparne buvo gerai užmaskuotas priešo tankas rš. | refl.: Miškas, javų laukai ir aukšta žolė padėjo užsimaskuoti rš.
2. prk. paslėpti tikruosius ketinimus ar veiksmus, vaizduoti tikrąją padėtį ne tokią, kokia ji iš tikrųjų yra: Rašytojo, dailininko, aktorės laisvė tėra tik užmaskuota (arba veidmainiškai maskuojama) priklausomybė nuo pinigų maišo, nuo papirkimo, nuo išlaikymo rš. | refl.: Tu mindei priešus į purvyną, užsimaskavęs neblogai S.Nėr. ║ refl. dėtis kitu asmeniu: Užsimaskavęs spektaklyje dalyvavo ir Kapsukas rš.

Kas tokie toj Maskavoj užsimaskavo?


mazgelỹnė sf. (2) Vb kas labai susimazgęs, susinarpliojęs: Ką čia beištainiosi tokią [siūlų] mazgelỹnę! Sb.

×mazgaunià sf. (2) žr. mazgaunė: Man dažnai sopa mazgaũnią Mrs. | Aš tau mazgaũnią (snukį) suardysiu! Al. Kad dėsiu į mazgaũnią, tai žinosi! Krok.

×mazgaũnė (l. mózgownia) sf. (2) galva, smegeninė: Toj tavo mazgaũnė tai visai tuščia Alv. Aš suku mazgaũnę Ds.

3 ×mãzgas (l. mózg) sm. ppr. pl. (4) smegenys, protas: Neturėjo merga mãzgo, kad už tokio diedo ejo Trgn. Geras rankas turi ir mazgùs gerus Zt. Vis tiek tep mazgaĩ dirba, ir beigta Str. ^ Pasenau – dabar mazgaĩ maišos galvoj Šlč. Tavo, vaikeli, mazgaĩ neverda (kvailas esi) Rš.

МОЗГ м. вещество, наполняющее череп человека и высших животных. Пучки мозго́вых нитей, от мозга к разным частям тела, нервы или беложилье. Черепной мозг состоит из двух половин большого мозга и мозжечка́, в черепном затылке. Спинной, хребтовый или позвоночный мозг, становая жила; это продолженье мозга опускается из черепа в трубку позвонков и рассыпается в крестцовой кости конским хвостом. Мозг или мозги́ мн. в трубчатых костях, состоят из самого тонкого жира. || Мозгами зовут и изготовленное для стола из мозгу блюдо. || *Ум, смысл, рассудок. У него не стало мозгу на это дело. Каменный мозг, глинистое ископаемое, рыхловатое и мягкое. У него в голове ни ползолотника мозга. Лоб широк, да мозгу мало. Старина с мозгом. У них у всех никак мозги набекрень. Из косточки в косточку мозжечок переливается, т. е. сквозить. Мозгова́тый, несколько мозгу в себе содержащ., мозгови́стый; или же || мозгу подобный, мозгови́дный. Человек мозгастый, умный, у которого много мозгу, ума. Мозгови́тая кость, обильная мозгами. Мозго́вина ж. ячеистая внутренность костей, или сердцевина, рыхлая мякоть; || мякоть внутри пня, лесины, стволов растений; сердцевина. мозго́винный, к мозговине относящийся. Мозгови́к м. грибовик, кровавик, род нароста на теле человека, fungus medullaris. Мозговиковый, к нему относящийся. || Мозговик, в голове у рогатого скота, пузырчатая глиста. Мозгови́ца ж. пск. мозго́вница, мозговье́ ср. шуточное голова, запас мозгу. Мозго́вник м. пск. твер. пирог с мозгами. Мозгу́н, мозга́ч, мозголо́в м. мозгу́ша об. умный, смышленый человек. || Мозгуша, растен. Geranium silvaticum. Мозга́? мазга́, ма́зка? кровь. Утри мозгу-то! У него из носу мозга пошла. Мозгова́ть о чем, или мозголо́вить, думать, понимать, соображать и рассчитывать, размышлять, рассуждать. Мозгуй, почем на брата! Не скоро до этого домозгуешься. Помозгуй-ка, подумай, да смекни. Насилу размозговал! О чем размозговались? Мозгова́нье ср. дума и толки. Кость мозго́лит пск. мозжит. Мозгота́ть южн. пск. твер. смол. молоть вздор, болтать, толковать по пустякам; || улепетывать, бежать. Ён усё мазгацыц, несет чепуху. Мозгу́н м. кто мозгует; мозготу́н м. кто мозготит. Мозготня́, мозгня́ ж. болтовня, пустые и широкие толки. Мозго́вники м. мн. шуточное думные люди, советники, заседатели, гласные, выборные. Мозголо́вый человек, весьма умный, мозгач. Мозголо́вить, мозго́вничать, долго думать; умничать, рассуждать попусту. Мозголо́м м. пьяный напиток, все хмельное. мозхголо́мный, хмельной, пьяный, т. е. охмеляющий; || трудный для ума, головоломный. мозгодырова́тый, тупой, глупый, дураковатый. Мозготря́с м. лоботряс, дурак, болван. Мозгопре́лый или мо́зглый, дряблый, задхлый, загнивший изнутри; прелый, порченный, прогнивший. Мозглая редька, репа, груша, лес. Мозгопя́тый, умный задним умом, кто одумывается и отступается. О человеке или животном, говорят мозгли́вый, мозгля́вый, мозгля́к, мозгле́нок, мозгля́вец м. мозгля́вка ж. слабый, хилый, хворый, безвременно одряхлевший, тщедушный. || Мозглявая погода, мокрая, слякоть и дождь. Мозглова́тый, мозгля́стый, мозглый, мозглявый, о мен. ст. Мо́зглость, мозглова́тость, мозгля́вость, мозгля́стость ж. состоянье, свойство по знач. прил. Мозгля́тина ж. презрительное все мозглое, промзглое. Мо́згаль ж. гниль, дряблина, прель. || Мозгляк. Мо́згнуть, преть, гнить, промзгнуть, задхлеть, дряблеть; портиться изнутри; говорят о дереве, плодах, сыре и пр.; || чахнуть, хилеть, дряхлеть хворью. Погода мозгнет, мокнет.

Мо́згаль ж. гниль, дряблина, прель.

×maskõlius (brus. мacкaль) sm. (2) psn.
1. caro kariuomenės kareivis: Į maskoliùs, į vaiską išejo Škn. Į maskoliùs nudavė Škn. Ėjo maskõlius iž vainos namo (ps.) Lz. Vieną kartą maskolius, grįždamas iš vaisko, užėjo pas tuos žmones SI333.
2. CII75, MŽ346, K rusas: Maskolių žemė R297. Ar nedabojai, kad visi taip elgiasi būrai? Šveds, maskõlius, lenks ir žyds kitaip nepadaro K.Donel.

×maskõlis sm. (2) žr. maskolius:
1. Jau atej bernukam eit maskoliuos Lz. Pasidainuosim vedu broleliai, pakol tebesam ne maskolėliai (d.) Kp. Duona, druska, [v]andenėlis – tai maskolio pasilkėlis LTR(Sb). Jau metai bus, kap nuej[o] maskoliúosna Šlčn.
2. BsO82 Ventos tiltą pri Mažeikių kad dirbo, buvo maskoliai iš Maskolijos atvežti su mediniais ratais Šts. Kriaučiūnas gi rusiškai moka kaip tikras maskolis A.Baran.

×maskoliáuti, -iáuja, -iãvo intr. psn. tarnauti caro kariuomenėje: Po Turciją maskoliãvom maskoliãvom, net nusbodo Kp.

×maskolė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. psn. virsti maskoliumi.
×apmaskolė́ti intr.; rš psn. kiek sumaskolėti.
×sumaskolė́ti intr.; M psn. pavirsti maskoliumi: Jau taip sumaskolėjęs, kad nebegal ano atskirti nuo gryno maskolio rš.

МОСКАЛЬ м. южн. москвич, русский; солдат, военнослужащий. От москаля, хоть полы отрежь, да уйди! Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль. С москалем дружись, а камень за пазухой держи (а за кол держись). Мутит, как москаль на селе, т. е. солдат. Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы концы хоронил. Знает москаль дорогу, а спрашивает! Москалить малорос. мошенничать, обманывать в торговле. Московник м. пск. крашенинный сарафан иного покроя, с маленькою спинкою; вят. ситцевый сарафан. Московка ж. твер. мера, мерка, маленка, пудовка, четверик. || Симб. змеярка, ладейка, бумажный змей. || Пташка из рода синичек, зинек, Parus ater. || Стар. московская деньга, денежка. || Медаль, которою жаловали цари. Московский сарафан, особого покроя, без лент или обшивок, без пуговок и без пояса; праздничный. Московский ветер, тул. кур. и др. северный. || На Дону, московский, все русское, кроме Дона или Украины; московский офицер, не казачий, армейский; то же, что в Сиб. русский, не сибирский, из европейской Руси.

Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы концы хоронил.

Landynės tradicijos?

mazgõlis sm. (2) Rgvl, Kvr, Dkk, Č, Ppl, Mžš žr. mazgotė 1: Paimk mazgõlį ir nušluostyk stalą Vb. Kas tik eina į vidų, tas gauna su smėliuotu mazgoliu per galvą SI340. Mazgolius kažkur išmėtė, nėr su kuo šaukštų nušluostyt Alz. Geros šeiminykės visuomet švarus mazgolis Pmp. Su šluotražėliu kiemelį šlaviau, o mazgolėlį rankoj turėjau NS911.

mãzginos sm. pl. (3b) pamazgos, paplavos: Koks čia vynas – mãzginos, ir gana Skd.

mazgỹs, -ė̃ smob. (4) Dkš vaikėzas; plg. 2 mazgius: Tas mazgỹs dviratį pagadino Mrj.

1 mãzgas sm. (4)
2. prk. kas mažas, menkas, neūžauga: Kur tokį mazgą gali dėti, nebent piemenaut Smn. Aš nūnai buvau turguj, ale nei vieno gero gyvulėlio neregėjau, tik vis mazgai Pls.
3. prk. niekam tikęs žmogus, išglebėlis: Senais čėsais žmonės nebuvo toki mazgai, kap dar̃ LTR(Vs).

2 màzgius, -ė smob. (2) neūžauga, mažius: Tą màzgių tai nenudrausi nuo balų! Alk. Aš tokia màzgė buvau – ėjau į mokyklą Šn. Ką tu čia dirbi, màzgiau! Vlkv.

Mazgius...

Pasižiūrėkit.

mazgóti, -ója, -ójo tr. K; SD381 vandeniu valyti, plauti: Mazgók mazginius J. Prausk burną, mazgók rankas, eisim in svečius Mrj. Mazgója šaukštus, plauna grindis, langus Dkš. Prieš šventes reikia mazgóti suolai ir langai Lš. Vilnonus velėt, ne mazgót reikia Trgn. Ar jau mazgójai nosį (prauseisi)? Pc. Tu pamelžk karves, ė aš puodynes mazgósiu Dgl. Pimė, jo pati, dėl to didžiai nusigandus, pusgyvį vyrutį vis globodama, verkė ir jo kiaušę permuštą mazgódama šluostė K.Donel. Ar turi mazgojamo (prausiamo, skalbiamo, velėjamo) muilo? J.Jabl. Ir atėjo trys seselės baltai burnų prausti, rankelių mazgoti JD516. O jau sudievu baltam staleliui, jau daugiaus nemazgosiu JV619. Sesutėlė veidą baltą ašarom mazgoja LTR(Kp). Davė jiemus vandenį, jeib savo kojas mazgotų BB1Moz43,24. ^ Ranka ranką mazgoja, kad abi būtų baltos Ds, Šmk. Jauja pirtį mazgója, ir abidvi juodos Upn. Baltas kaip piene mazgótas Grž. | refl.: Mazgojuosi, prausiuosi, periuosi SD159. Žiemą pirtėse mazgojos S.Dauk. O aš pasiliksiu rūtelių daržely, rytą vakarėlį ašarom mazgosiuos LTR(Žl). Žąsys mazgójas po vandenis Pš.

numazgóti tr.
1. K nuplauti: Nuplaudžiu, numazgoju SD207. Stalą numazgók J. Tu gali eiti pri šieno, aš mazginį numazgósu KlvrŽ. Ka munie pavalgius tujau indus numazgotumi! Vvr. Nenumazgosiuog tavęs, dalies su manimi neturėsi DP136. | prk.: Idant … jūsų griekai … numazgoti būtų Mž139. | refl. tr., intr.: Nusimazgóti rankas K. Išsišluok aslą, mazginį nusimazgok Žem. Pavalgiusi greit nusimazgósiu (išsiplausiu indus) ir būsiu laisva Slnt. Vyrai jau bus nusimazgoję, gali eiti jau ir moterys į pirtį Brž. Nusimazgójus reikia nusiplaust nugaras Brž. Aš nusišluosiu margą dvarelį, nusimazgosiu baltai stalelį JV412. Eik ir nusimazgok Jordane septynis kartus Ch2Kar5,10.
2. prk. apgauti: Jį labai gražiai numazgójo Pc.
◊ gálvą numazgóti apgauti: Dar ne vienam galvą numazgos, kol ant gudresnio užšoks KrvP(Mlt).

mazgìnis, -ė adj. (2) → 1 mazgas.
1. kuriame kas susikerta, susikryžiuoja, centrinis: Pirmiau buvo Šeštokuos didelė stotis – mazgìnė Krsn. Mazginius šulinius reikia įrengti tose vietose, kur viename aukštyje jungiami 3–4 rinktuvai rš.
2. su išsiplėtimais, sustorėjimais: Mazginė nervų sistema rš. Mazginiai venų išsiplėtimai rš.
3. vykdomas jungiant smulkesnius elementus, detales į didesnę, sudėtingesnę grupę: Remonto darbai atliekami mazginiu būdu pagal grafiką sp.
4. sudarytas iš mazgų: Pažinome vieną būdą, kaip daromi ženklai atminimui, – pirmykštį mazginį raštą rš.

Viskas muno yra į mazgiùką sumazgýta, neužmiršu Krš.

1 komentaras:

Zenonas rašė...

Mazgavotas, tas Paliokas. Originaliai bet pilnai pagrįstai. Matematinis mąstymas. Be mzgematinio mąstymo žmogus tik pilnas emocijų ir egoistinių norų gyvulys, tiesa - kiek protingesnis už kitus gyvūnus, nes moka parazituoti ant kitų kūrėjų darbo.