2010-09-03

Velniava

Baltų religija vadinama baltų tautų ikikrikščioniškų tikėjimų ir kultų visuma.

Būdingiausias jos bruožas – kosmiškumas, žmogaus neskyrimas nuo gamtos. Dievybė buvo įžiūrima visuose kosmoso reiškiniuose, nuo kurių priklausė žmogaus, augmenijos, gyvūnijos ir viso pasaulio gyvybės jėga. Baltų pasaulėjautoje matyti tarsi du poliai: vyriškasis – dangus, jo reiškiniai (šviesa, ugnis, garsas), dangaus kūnai (Saulė, Mėnulis, žvaigždės) ir moteriškasis – Žemė, jos augalai, miškai, laukai, kalvos, akmenys, vanduo. Šių polių sąveika stimuliavo gyvybę, ugdė ją, lėmė pagrindines baltų religijos ritualo ir mitologijos formas.

Vyriškajai dangaus dievybei ryškiausiai (bent jau vėlyvuose šaltiniuose) atstovauja personifikuota būtybė – Perkūnas (prūsų – Percunis, latvių – Pērkons, tarti [perkuons]), atliekantis apvaisintojo ir kovotojo už gėrį funkcijas.

Mirties ir blogio (karo) jėgas valdė Velnias, dar žinomas Pikulo vardu (latvių – Pikuls, prūsų – Pickuls).

Kartu su antropomorfinių dievybių atsiradimu formavosi jų garbinimo apeigos, dvasininkų luomas. Pvz., lietuvių dievų garbinimo vietos vadinamos ramovėmis, rambynais, alkomis, gojais ir kt. vardais. Tai daugiausia tylios, jaukios miškų aikštelės su ąžuolu ir priešais jį įrengtu aukuru arba kuo nors išsiskiriančios kalvos. Pagrindinė visu baltų genčių Šventovė buvo Ramuva, kurią mini Petras Dusburgietis Prūsijos žemės kronikoje. Apeigas joje atlikdavo vyriausiasis žynys, vadinamas Kriviu Krivaičiu.

Buvo Ramuva.

Dabar - Romuva.

Romuva – Lietuvos religinė bendruomenė, skelbianti senosios baltų religijos tęstinumą. Romuvos pasaulėžiūra, apeigos ir šventės pagrįstos išlikusiomis gyvomis ikikrikščioniškomis liaudies religijos tradicijomis, kai kurios apeigos rekonstruojamos remiantis gyvaisiais etnografiniais bei rašytiniais istoriniais šaltiniais. Romuva senajai religijai suteikia gyvybę pritaikydama ją šiuolaikinio žmogaus dvasiniams poreikiams.


Paskaitykit - dabar tasai kosmiškumas nunyksta, nulipam ant žemės, dangaus kaip ir atsisakom, ir vėl, eilinį jau sykį, patampam žagrės žmonėmis.

Kokie dabar mūsų dievai?

Pagrindiniai Romuvos dievai ir dvasios
Perkūnas – atmosferos, stiprybės, jėgos, sveikatos, papročių, įstatymų ir dorovės sergėtojas, kūrybinės veiklos galių, valstybės dievas, tėvas.

Dievas – įgytų žinių, dangaus, šviesos, gyvybės, materialinės kultūros, namų dievas, pasaulio ir dorovės kūrėjas, tėvas. Dar vadinamas Praamžiumi, Sotvaru, Prakorimu, Andojumi.

Velnias (Pykuolis, Kelmas, Blukas, Pinčiukas) – išminties, tamsos, mirties, neįsisavinto turto ir vertybių sergėtojas, pirmapradės, nesukultūrintos gaivališkos gamtos dievas, pasaulio kūrėjas. Visuomenės dorovės, kultūros tikrintojas, apdovanojantis doruosius, nuskriaustuosius ir baudžiantis kvailius.

Taigi.

Dievas dabar tėra kažkelintas tarp visų dievų.

Dievas, nors ir Praamžis, nors ir Sotvaras, pasaulį kuria su Pinčiuku.

Katras pagal pirmaeiles pareigas - tamsos ir mirties dievas.

Pinčiukas yra išminties sergėtojas, o Dievas - įgytų (taigi, ne visų, o tik įgytų) žinių dievas.

Dievas dabar - namų dievas. Na, regis, ne bildukas dar...

Pinčiukas - nesukultūrintos gaivališkos gamtos dievas.

Tai jis dabar, taip išeina, rūpinasi "kosmiškumu, žmogaus neskyrimu nuo gamtos"?

Gal ir mūsų protėviai savo ąžuolų giraitėse tarp šventų akmenų Pinčiui meldėsi?

Dievas gi dabar - materialinės kultūros dievas.

Jeigu jau šitaip, tai jam labiau božnicoj, nekaip miške, pritinka būti.

Dvasine mūsų kultūra dabar, matyt, kaipo kultūros tikrintojas, užsiima Velnias.

O Perkūnas dabar - valstybės dievas.

Išeitų, kiekvienai valstybei - po Perkūną!

Va tokia velniava.

Kodėl?

Todėl,kad "Romuva senajai religijai suteikia gyvybę pritaikydama ją šiuolaikinio žmogaus dvasiniams poreikiams"?

Atseit, tokie šiuolaikinio žmogaus dvasiniai poreikiai?

Atseit, dabar šiuolaikiniai žmonės nori kad pasaulį kurtų ir mirties bei tamsos dievas.

O Romuva sako - kad jau tokie jūsų dvasiniai poreikai, tai - prašom jums Pinčiuką kūrėją, apdovanojantį doruosius.

Dievas gi dabar, kaipo materialinis kultūrininkas, gal bankuose gyvena?

Gali būti: "Bet pasaulis yra labai sudėtingas ir įvairus, jame esama daugybė dievybių, todėl žmonės dievus pasirenka pagal tradiciją arba tai, kas jiems artimiau."

Atseit, šitaip mums labiau prie dūšios.

O gal mums vėl, tik kitoniškai - keisdami senąjį mūsų tikėjimą pagal tariamus mūsų šiandieninius poreikius - raguotąjį bando įpiršti pagrindinio veikėjo vaidmenin?

2010-09-02

Kompetencija

Vakar vakare istorijos profesorius televizijos laidą užbaigė patardamas nepaistyti apie istoriją, neišsigalvoti Sarmatijos ir neieškoti baltų visam pasauly, mat, tam (paistymui?) reikalinga kompetencija, paleografijos žinios ir darbas, o du jo pašnekovai tuo metu linksėjo galvomis.

Mačiau tik pačią laidos pabaigą. Įstrigo svetimi žodžiai - kompetencija, paleografija.

Su kuo reikia sutapti, norint kompetetingu tapti?

Na, kas link baltų - tai patys matom, kaip jie sklinda pasaulin.

Paleografija - tikrai įdomus dalykas.

Gal ji padėtų išsiaiškinti, kodėl graikų palaio, palaios - senas, o kainos - naujas?

Iš kur paleo + litas?

Gal iš Palių?

All the local Lithuanians referred to themselves as "paliokai" ("Polaks"), žr. Article from Lietuviska Gazieta.

Kodėl gi Polaks = Lenkai?

Lenkai gi akivaizdūs Liachai.

Як говорить легенда, Ляхом був один з братів засновників трьох слов'янських держав.

«Колись жили три брати: Лях, Чех і Рус. Одного дня вони вирушили в дорогу щоб віднайти землі своїх майбутніх держав. Одне місце сподобалося Ляху. Він і поселився на тому місці, на якому пізніше з'явиться місто Краків. Чех же поїхав далі на південь, і заснував Прагу, а Рус — на схід, де пізніше з'явився Київ»".

Kai atsirado, tai ir apsigyveno.

Ten, kur dabar Krokuva.

Tai painiava - Krokuvą, pasirodo, įkūrė ne Liachas, o Krakas. Linkuvą, reiškias, įkūrė Linkus, Londoną - Londinios, o Vilnių - gal visai ne Gediminas, o koks Vilniovo protėvis?

Palios – tai pavyzdys to vaizdo, kurį turėjo mūsų kraštas senų senovėje, tuojau po ledynmečio.

Paliose paliavojo .

Mat, ten Sarmatijos karinė stovykla buvusi.

Tai ir paliavojo. Špinatų, tur būt, prisivalgę :)

Garden Spinach

Hindi- Isfanaj, Palak; Bengali- Palang, Pinnis; Marathi and Gujarati- Palak; Telugu-Dumpabachhali, Matturbachhali; Tamil- Vasayleykiray; Kannada- Spinachsoppu, Spinaksoppu; Oriya- Palaksag, Mithapalanga. Punjabi- Palak, Isfanak, Valayati sag; Assamiya- Palangsag.

O Amerikoj dar XIX amžiuj jie atsidūrė todėl, kad po Dviejų Tautų Respublikos padalijimo Rusijos carai pirmiausia iš Palių vežė Sibiran.

Ir suprantama, kodėl Palių žmones pirmiausia vežė.

Tai ir išlakstė jie visan pasaulin.

Gal ir paliavoti kokliai su puodais iš Palių?

O palociai, iš kurių naujakalbių palace - ne iš ten?

Užtat dabar tie, kuriuos baltarusiais vadinam, ir sako - mes tikrieji litvinai!

Matot, kaip stengias lietuvius dabartinėn mūsų vieton įspraust civilizuoti istorikai?

Kad LDK gyvenusieji turėjo daug daugiau pagrindo vadintis ir save laikyt lietuviais, negu JAV dabar gyvenantieji - amerikonais, kažkodėl nepagalvojam.

O jei Lietuva išties iš ten - pilna lietuvių visur buvo.

Taip ir buvo?

Yra ten ir Perkūnas-Перун, ir mūsų Ladа ir Kalėdos-Коляда.

Kur tik tų pagonių nebūta...

Visur jų akmenų pilna.

Tai dabar baltarusiam sakom - slavai jūs, o anksčiau sakėm - gudai esat.

Ne mes vieni sakėm.

Kad gudai yra slavai, nesakė tada.

O gudų vardą germanai nušvilpė.

Gautr, Gauti, Guti, Gothus and Geats are name forms based on the same Proto-Germanic root, *ǥuđ- (see God). Moreover, the names Geats, Goths and Gutar are closely related tribal names.

Gotų imperija užėmė teritoriją nuo Dunojaus iki Aukštutinio Pavolgio, nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros.

Vytautui būt nepatikę šitokios šnekos:)

Germanai, matai, sarmatų žemes užėmė, visas!

O Vatikanas aiškina kad mes, pagonys netikėliai, Šv.Brunoną būsim palei Pinską nugalabiję.

Vėl Palios.

Neramūs tie Palių žmonės...

Kurlink lenkiu?

Polockas - daug senesnis už Vilnių, Ptolemėjus tai, kas dabar vadinama Europa, dalija į Sarmatiją (kurios šerdis - Palios), ir Germaniją.

Kodėl gi graikų palaio, palaios negali būt siejama su Paliom, jei net jų legendiniai hiperborėjai tūkstančius metų laimingai gyvenę kažkur šiaurėje nuo graikų?

Gal tas Borėjas nuo Borusijos pusės pūtė?

Gal palaio, palaios amžiai graikams baigėsi, o kainos amžiai atėjo, kai anie aukso veršiui ėmės tarnauti?

Mūsų protėviai to dar ilgai nedarė, priešinosi.

O dabar tai, kas vadinama civilizacija, kas siejama su graikų, o ne sarmatų santvarka, išplito ir atėjo iki mūsų.

Ar sykiais nesijaučia istorikai bepučiantys civilizatorių dūdelę?

Juk pasitenkina anų raštų skaitymu, nelenda su paleografais bažnyčių pamatuosna akmenų atkasinėt ir runas skaityt.

Nelenda, tai negi juos versi?

Gal galvoja, kad, jei sykį anie lainėjo, tai jau ir viskas, per amžių amžius?

Gal patys susipras, kad vienon pusėn žiūrėti negerai, kad apsidairyti reikia.

Verčiau į kitą svetimą žodį - kompetencija - pasižiūrėkim.

competence
1590s, "rivalry;" c.1600 "adequate supply;" 1630s, "sufficiency of means for living at ease," from Fr. compétence, from L. competentia "meeting together, agreement, symmetry," from competens, prp. of competere (see compete). Meaning "sufficiency to deal with what is at hand" is from 1790.

Living at ease...

Meaning "sufficiency to deal with what is at hand" is from 1790.

Koks įdomus sutapimas :)

Competition against a competence.

competition
c.1600, "action of competing," from L. competitionem (nom. competitio) "agreement, rivalry," noun of action from competere (see compete). Meaning "a contest for something" is from 1610s. Sense of "rivalry in the marketplace" attested from 1793; that of "entity or entities with which one competes" is from 1961, especially in business.

Tai burtai - vėl 1793:)

Kadaise abudu - competence ir competition - reiškė agreement.

Abudu iš compete.

O paskui mūsų civilizatoriai nusprendė maždaug šitaip - kokios dar varžytuvės, kokia konkurencija - mes turim kompetenciją, o jūs - varžykitės tarpusavy!

O ar ne geriau būtų visiems pasivaržyti?

Dėl aiškumo.

Dėl bendro, visų sutarimo.

Dėl aiškių dalykų juk nesiginčijama.

Kai viskas aišku, tada - sutariama.

P.S.

Hyperborei he (Pliny) retracts, as by other ancients they are placed in present Prussia.

Google: A dissertation on the origin and progress of the Scythians or Goths,

John Pinkerton - 1787 - History - 207 pgs,

see pg. 207

2010-09-01

Žinios - jėga!

Šiandien - mokslo ir žinių diena.

Nobelio premija - garbingiausias pasaulyje apdovanojimas už mokslo pasiekimus.

The Nobel Foundation (Swedish: Nobelstiftelsen) is a private institution founded on 29 June 1900 to manage the finances and administration of the Nobel Prizes.

Premija sukurta gerbiant švedų pramonininko ir išradėjo Alfredo Nobelio (Alfred Nobel), išradusio dinamitą, valią. Testamentą A. Nobelis pasirašė 1895 m. lapkričio 27 d. Švedijos-Norvegijos klube Paryžiuje. Pagal šį testamentą A. Nobelis 96 % savo turto skyrė 5 premijoms (fizikos, chemijos, fiziologijos arba medicinos, literatūros ir taikos), kurios būtų skiriamos žmonėms, pasitarnavusiems žmonijai. Viena iš priežasčių galėjusių paskatinti tokį A. Nobelio sprendimą buvo dinamito, kuris sukrovė jam turtus, taikymas daugiausia karinėje sferoje.

Фонд Нобеля был создан в 1900 году как частная независимая неправительственная организация, с начальным капиталом 31 млн шведских крон (в нынешних ценах эта сумма эквивалентна примерно 1,5 млрд крон). Первые премии составляли 150 000 крон. В настоящее время[когда?] капитал фонда равен 2 млрд 966 млн шведских крон (примерно 450 млн $ США), а размер премии составляет 10 млн шведских крон.

* В 2003 году — 1,35 млн.$ США
* В 2004 году — 1,32 млн.$ США
* В 2005 году — 1,3 млн.$ США
* В 2006 году — 1,47 млн.$ США
* В 2007 году — 1,542 млн.$ США
* В 2008 году — 1,399 млн.$ США[2].

Nobelio premija – kasmetinė premija, skiriama žmonėms ar organizacijoms už svarbius pasiekimus tam tikro mokslo srityje arba už ypač svarbią visuomeninę veiklą. Pirmieji Nobelio taikos premija buvo apdovanoti Žanas Anri Diunanas bei Frederikas Pasė. Iki 2005 kovo mėnesio yra išdalinta 770 premijų, tik maža dalis laimėtojų premijos atsisakė.

Tarkim, net 70 laimėtojų atsisakė.

150 000 x
700 = 105 000 000

Jei visos premijos būtų buvę tokio dydžio, kaip pirmosios, visos Alfredo Nobelio paliktosios 31 000 000 kronų būtų pasibaigę maždaug 1930-aisiais.

Betgi ne tik nesibaigė, bet ir pagausėjo net iki 2 mlrd 966 mln Švedijos kronų (450 mln $), ar tai iki 560 mln.$, t.y. maždaug 100 kartų, o pačios premijos padidėjo beveik 70 kartų.

Nobelio premijas skiriantieji žino kam jas skirt, o Nobelio fondas - žino, kur Nobelio palikimą investuot.

Žino, bet kitiem nesako.

Švedam, ir tai nesako.

Alfredas Nobelis susikrovė turtus iš dinamito, o kokį dinamitą išrado Nobelio fondo valdytojai?

Gal jiems šitie gudročiai


pataria, atsidėkodami už tai, kad Švedijos Riksbanko prizą už pasiekimus ekonomikoje Nobelio fondo valdytojai sutiko pavadinti prizu Alfredui Nobeliui atminti ir įteikti sykiu su Nobelio premija, kuri, pagal Nobelio testamentą, ekonomistams nesuteikiama?

Taip būt negali? Nepataria?

O kam tada tie gudročiai pataria?

Kai kam?

Irgi, mat, mokslo žmonės...

Pagal šį testamentą A. Nobelis 96 % savo turto skyrė 5 premijoms (fizikos, chemijos, fiziologijos arba medicinos, literatūros ir taikos), kurios būtų skiriamos žmonėms, pasitarnavusiems žmonijai.

Gal užtai ekonomikos pasiekimų šeštąja savo premijos nominacija ir neįrašė Nobelis?

Gal.

O gal pats Riksbankas, žinantis, iš kur pinigai randasi, pataria Nobelio fondo valdytojams?

?

Jeigu ne, tai Nobelio fondas (jo valdytojai) tikrai nusipelnė Švedijos Riksbanko prizo Alfredui Nobeliui atminti, skiriamo už pasiekimus ekonomikoje.

Įspūdingi Nobelio fondo pasiekimai, tai ypač matyti šiandien - tikras ekonomikos dinamitas!

Nobelio fondas juk nedaro pinigų "ex nihilo", jis investuoja, ir visi matom, kaip sėkmingai.

In many ways the Nobel Foundation is similar to an investment company in that it invests money in various ways to create a solid funding base for the prize and the administrative activities.

Žino, kaip, kur ir kada.

Žinios - jėga!

P.S. Sveriges Riksbank celebrated its 300th anniversary in 1968 by donating a large sum of money to the Nobel Foundation. The following year, the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences was awarded for the first time.

Va tai tau...

Nobelio premijos skyrėjai tas premijas, be abejo, dorai skiria, nekreipia jokio dėmesio į tai, kad pinigus tom prenijom bankas, kurį kažkas valdo, jo padovanojo.

Tas tai taip.

Kitkas liūniau, gerokai.

Pasirodo, net ir Nobelio fondo valdytojai nežino kaip, kur ir kada investuot.

Ką tada mums, neišmanėliams, daryt?

Gal Investopediją skaityt?

O gal taip, kaip Warren Edward Buffett daro, daryt?

Centro komitetas

Jaunesnieji negirdėjo, o vyresnieji prisimena: Komunistų partijos Centro komiteto sekretoriai šitaip kalbėjo:

1. KP CK sekretoriaus kalba 12:32 09-01 IP: 80.240.9.72
Šiandien mūsų labiausiai neatidėliotinas uždavinys - atkurti ekonomiką ir sugrąžinti į darbą milijonus jį praradusių darbininkų. Privalome suteikti visiems savo vaikams švietimą, kurio jie nusipelnė, o visiems mūsų darbininkams - įgūdžius, kurie reikalingi siekiant konkuruoti globalios ekonomikos sąlygomis. Privalome atskleisti inovacijas, kurios leistų naujiems gaminiams riedėti nuo mūsų surinkimo linijų. Į tėvynę grįžtantiems kariams privalo būti suteikta galimybė panaudoti savo gabumus plečiant tėvynės ekonomiką. Bus sunku. Tačiau ateityje tai privalo tapti centrine mūsų šalies misija, už kurią turiu prisiimti pagrindinę atsakomybę kaip Komunistų Partijos Centro Komiteto sekretorius.

Šita kalba sudėliota iš JAV Prezidento Baracko Obamos citatų.

Matyt, derėtų sakyti - iš Generalinio sekretoriaus kalbos citatų.


Beje,

2. JAV ekonomika sugriuvo 12:34 09-01 IP: 80.240.9.72
Svarbiausias uždavinys B.Obamai - atkurti JAV ekonomiką.

Atkuriama tai, ko nebėra, tiesa?

Negi tokia galybė, kaip JAV ekonomika, sugriuvo - taip, kaip kadaise sovietų ekonomika?

Kodėl taip nutiko?

The Triffin dilemma (less commonly the Triffin paradox) is the observation that when a national currency also serves as an international reserve currency (as the US dollar does today), there are fundamental conflicts of interest between short-term domestic and long-term international economic objectives. This dilemma was first identified by Belgian-American economist Robert Triffin in the 1960s, who pointed out that the country issuing the global reserve currency must be willing to run large trade deficits in order to supply the world with enough of its currency to fulfill world demand for foreign exchange reserves.

Kas nutinka kai ilgą laiką turi didelį prekybos deficitą?

Ir dėl ko?

Dėl noro aprūpinti pasaulį rezervine valiuta.

Matyt, mes visi tos rezervinės valiutos labai norėjom.

Ar kas nors ją mums įpiršo?

In 1960 Triffin testified before the United States Congress warning of serious flaws in the Bretton Woods system. His theory was based on observing the dollar glut, or the accumulation of the United States dollar outside of the US. Under the Bretton Woods agreement the US. had pledged to convert dollars into gold, but by the early 1960s the glut had caused more dollars to be available outside the US than gold was in its Treasury. As a result the US had to run deficits on the current account of the balance of payments[1] to supply the world with dollar reserves that kept liquidity for their increased wealth. However, running the deficit on the current account of the balance of payments in the long term would erode confidence in the dollar. He predicted the result that the system would not maintain both liquidity and confidence, a theory later to be known as the Triffin dilemma. It was largely ignored until 1971, when his hypothesis became reality, forcing US President Richard Nixon to halt convertibility of the United States dollar into gold, an event with consequences known as the Nixon Shock). It effectively ended the Bretton Woods System.

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???

Tai kas dabar didžiausias, jei JAV ekonomika pagriuvo?

Šimtmečio pokytis – taip analitikai pavadino Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) paskelbtą naujieną apie Kinijos lyderystę. Ištisus dešimtmečius daugiausia energijos suvartojanti valstybė buvo JAV. Dar 2000-aisiais ji jos sunaudojo kone dvigubai daugiau nei Kinija.

Kinija JAV aplenkė žymiai greičiau nei buvo prognozuota anksčiau ir tai esą įvyko todėl, kad amerikiečiai energetinius išteklius ėmė naudoti žymiai efektyviau, be to, buvo mažiau paveikta pasaulinės finansų krizės nei JAV. Tiesa, energijos taupymo aspektu JAV vis dar atsilieka nuo Europos - kalbant apie suvartojamą energijos kiekį vienam žmogui, tai JAV šiuo aspektu vis dar lenkia Kiniją. Pavertus nafta, pernai vidutiniam amerikiečiui jos teko 7,06 tonos, kinui – 1,7 tonos.

2010-08-31

2012

Viešnia iš užsienio pastebėjo, kad Vilniuje benamiai ir vargetos - vyresnio amžiaus. Jos šalyje gal kitaip?

Na, sunkmečiui užėjus, pirmiausia tai jiems, vyresniems, pensijas ir nukirpom.

Mat, gauti atsakymą skolų už palūkanas žaidime mums svarbiau negu senolių senatvė.

Tik ar tikrai konvencinė tokia politika?

Ar ne priešingai elgiamės, negu jie?

O atiduot tai, ką atėmėm iš senolių, žadam po 2012 metų.

Konstituciškai elgiamės - atseit, jauni dar mūsų senukai, paspės dar, palauks.

Tauta, negerbianti savo senolių, neturi istorinės atminties ir yra mankurtai.

Sutinku giminaitį, kaime gyvenantį, kaip gyveni, klausiu.

Gerai, sako, Europos išmokas gaunu už tai, kad žemės nedirbu.

O ką teta sako, klausiu.

Blogai šitaip, sako senoji teta.

Nes žino, kad už dyką tik sūris spąstuose būna?

O gal nujaučia, kad po 2012, kai užsieniečiams nebebus draudžiama pirkti mūsų žemes, Europa užsimanys mokėti, atvirkščiai, ne už nedirbamą, o už dirbamą žemę, dotuoti žemės ūkio produkciją ims?

O gal tiesiog jai širdį skauda nedirbamą žemę matant?

O mūsų valdžiai tie 2012-ji gal taip įstrigo pasaulio pabaigos pranašų prisiklausius?

Pasaulis juda, keičias.

Jis ir yra judėjimas.

Vyresnieji matė, kas iš kur pareina, todėl ir žino bei nujaučia daugiau negu jaunimas.

Neveltui banke nesyk girdėjau būtent jaunus darbuotojus karštai įtikinėjančius klientus "investuoti", pirkti tokius ar kitokius "vertybinius popierius" ir žinovo tonu aiškinančius, kad "ilguoju laikotarpiu" klientas tikrai pasipelnys.

Lyg žinotų.

Nežino, tiesiog dar nenusvilo bevykdydami darbdavio paliepimus.

Vyresnieji tokio įkarščio nedemonstruotų.

Todėl jų ten ir nemačiau.

Ar ne todėl vargetų tarpe jų daugiau?

Įsiklausykit: v y r i a u s y b ė.

Vyriausieji.

O dabar?

Kažkieno tarnai, sakantys vyriausiems- pakentėsit, seniai!

Government dabar, o ne vyriausybė.

Težiūrinti, kad gudročių primesto skaičiukų žaidimo atsakymas išeitų.

Ar ne geriau būtų, vis tik, vyriausybė, kaip kadais?

O čia į ką panašu?

Sulaikytą Darių K. ir jo močiutę policijos patrulis pristatė į Vilniaus antrąjį policijos komisariatą. Vaikinas nustebo pamatęs, kad metaliniame „narve“ sėdi uždaryti keli pensinio amžiaus žmonės. „Senukų paklausiau – jūs irgi už pieną? O jie atsakė – ne, mes už mėlynes“, – atsimena pažintį su senukais Darius.

Betgi dar ne 2012...

Tiesa ir melas

true
O.E. triewe (W.Saxon), treowe (Mercian) "faithful, trustworthy," from P.Gmc. *trewwjaz "having or characterized by good faith" (cf. O.Fris. triuwi, Du. getrouw, O.H.G. gatriuwu, Ger. treu, O.N. tryggr, Goth. triggws "faithful, trusty"), perhaps ultimately from PIE *dru- "tree," on the notion of "steadfast as an oak." Cf., from same root, Lith. drutas "firm," Welsh drud, O.Ir. dron "strong," Welsh derw "true," O.Ir. derb "sure." Sense of "consistent with fact" first recorded c.1200; that of "real, genuine, not counterfeit" is from late 14c.; that of "agreeing with a certain standard" (as true north) is from c.1550. Of artifacts, "accurately fitted or shaped" it is recorded from late 15c.; the verb in this sense is from 1841. Truism "self-evident truth" is from 1708, first attested in writings of Swift. True-love (adj.) is recorded from late 15c.; true-born first attested 1590s. True-false as a type of test question is recorded from 1923.

Šitaip nusprendė neo-germanai: kad jau drūtas, tai ir teisus.

lie (v.1)
"speak falsely," O.E. legan, ligan, earlier leogan (class II strong verb; past tense leag, pp. logen), from P.Gmc. *leugan (cf. O.N. ljuga, Dan. lyve, O.Fris. liaga, Ger. lügen, Goth. liugan), from PIE base *leugh- "to tell a lie."
lie (v.2)
"rest horizontally," O.E. licgan (class V strong verb; past tense læg, pp. legen), from P.Gmc. *legjanan (cf. O.N. liggja, O.Fris. lidzia, M.Du. ligghen, Ger. liegen, Goth. ligan), from PIE *legh- (cf. Hittite laggari "falls, lies," Gk. lekhesthai "to lie down," L. lectus "bed," O.C.S. lego "to lie down," Lith. at-lagai "fallow land," O.Ir. laigim "I lie down," Ir. luighe "couch, grave"). To lie with "have sexual intercourse" is from c.1300.

Tai jau taip - pasiligoję horizontaliai ilsisi.

O kad jau tokie nebedrūti, tai ir teisybės pas anuos nebėr...

līga judgement

liga illness

ligas
ill

līgan <35> [līgan 119]
teismas, nuteisimas, nuosprendis

Kaip čia yra - iš tų līgan angliškas melas atsirado? Teismai pagedo ar teisė?

Na, su lietuviška tiesa tai aišku - ją tiesiai gali rėžt.

Tiesa - tikran.

O kaip su melu?

reddan <35> [Reds drv]
apgaulingumas, melas

reddawingi <> av [reddewingi 33(20)]
apgaulinga(i)

reds <25> aj [reddau 69]
apgaulingas

Ką daryt?

redigītun <139> [redigieren MK]
redaguoti

Ar to pakanka?

Melagis – žmogus, kuris nemoka apgauti. – Liukas de Klapje Vovenargas.

Argi?

Visi žmonės gimsta sąžiningi, o miršta melagiai.

O vienas tuomsyk septyniasdešimtmetis dviratininkas eks-biznierius-milijonierius prieš kokius penkeris metus sakė:

- Kas nebus kaip mažas vaikas, tas nepapuls į rojų.

2010-08-30

Nekonvencinė politika

Jungtinių Valstijų Federalinio rezervo (Fed-o) pirmininkas Benas Bernankė pateikė „nekonvencinį“ politinį planą šalies ekonomikai sustiprinti, rašo BBC. Tarp siūlomų opcijų kaip svarbiausia minima „kiekybinis atpalaidavimas“ – masiniai skolos įsigijimai.

The term quantitative easing (QE) describes a monetary policy used by central banks to increase the supply of money in an economy when the bank interest rate, discount rate and/or interbank interest rate are either at, or close to, zero.[citation needed] A central bank does this by first crediting its own account with money it has created ex nihilo ("out of nothing").

Fed'as skolina savo $ "ex nihilo" už 0-0.25%. Tie, kas gauna už 0%, išties "kiekybiškai atsipalaiduoja".


Bet ne tie, kas moka 7,625%. Už tuos pačius, "ex nihilo".

Ar čia slypi tokios monetarinės politikos nekonvencialumas?

Atseit, konvencinė politika žiūrėtų bendrų interesų.

Dabar gi politika - nekonvencinė.

Šitaip
.

On March 23, 2006 the Federal Reserve ceased publication of the M3 monetary aggregate, in line with an announcement it made in November, 2005. The M3 is a measure of money supply in the United States.

Some commentators have questioned this decision and have speculated that this would allow the Federal reserve to covertly fund the US budget deficit and its negative balance of trade or hide the fall in international demand for the US dollar.

Apžvelgdamas JAV ekonomiką B. Bernankė išreiškė ypatingą nuostabą dėl amerikiečių vartotojų taupymo išaugimo bei staigaus JAV prekybos deficito padidėjimo.

Jis taipogi pastebėjo, kad įvairios verslo investicijos, pavyzdžiui, į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą nedavė naudos.

Tai keista...

”America's top banker says the country's biggest economic problem is confidence. But is he doing enough to inspire it?”

Mark Mardell, BBC North America editor

Amerikonai nebepasitiki žalių banknotų žaidimu?

Tai kad visi pernelyg ilgai pasitikėjom, žr. Bretton Woods critique.

Iki 1991 metų bendrasis nacionalinis produktas (BNP) buvo pagrindinis rodiklis makroekonominiuose tyrimuose. Vėliau pagrindiniu rodikliu tapo Bendrasis vidaus produktas (BVP).

Anksčiau penktadienį JAV Prekybos departamentas peržiūrėjo antrojo ketvirčio Bendrojo vidaus produkto (BVP) prognozę ir sumažino ją iki 1,6 proc. Tokio sulėtėjimo nesitikėjo dauguma Wall Streeto analitikų.

BVP = vartojimas + investicijos + valstybės išlaidos + (eksportas – importas).

Visa "kiekybinio atpalaidavimo" suma šitos formulės dešiniojoj pusėj su pliuso ar minuso ženklu?

Ir tik 1,6 proc.?

Ar tie, kas 1991 metais BNP pakeitė BVP visiškai, tuomsyk, konvenciniu būdu nepadėjo pamatų šiandienos Fed-o "nekonvencinei politikai"?

Ir į ką gi dabar tai panašu?

JAV turėtų nustoti spausdinti pinigus bei imtis biudžeto taupymo žingsnių, kaip šiuo metu daro Europos valstybės, teigia investuotojas Jimas Rogersas, „Rogers Holdings” valdytojas.

„Geriau būtų jei JAV centrinį banką valdytų europiečiai (!). Dabar Federalinio rezervų banko vadovas Benas Bernanke tik spausdina pinigus ir juos leidžia. Taip JAV tapo didžiausia skolininke pasaulio istorijoje“, - CNBC cituoja J.Rogersas.

Lengva pasakyti, europiečiai...

Ar tik ne kiniečiai?