2014-04-12

Atėjo Atėnė

Parum Affinis.
 
Athens
city of ancient Attica, capital of modern Greece, from Greek Athenai (plural because the city had several distinct parts), traditionally derived from Athena, but probably assimilated from a lost name in a pre-Hellenic language.
 
Probably.
 
Atėnė (gr. Ἀθηνᾶ arba Ἀθήνη, dar žinoma kaip Paladė Atėnė) graikų mitologijoje – išminties, strategijos ir karo deivė. Vėliau meno, amatų, mokslo globėja. Ji – Dzeuso ir Mėtidės duktė.
 
Palãdė (gr. Pallas, kilm. Pallados), vienas deivės Atėnės epitetų.
 
Atėnė kaip dievybė, dar prieš ateinant į graikų mitologijos panteoną, jau buvo garbinama Egėjo jūros šalių gyventojų. Jos vardo kilmė yra kildinama dar iki graikiškojo varianto ir tikroji reikšmė yra nežinoma. 
 
Apie Atėnės gimimą yra keletas versijų. Pagal vieną iš jų Atėnė yra Dzeuso ir Mėtidės duktė. Iškart po sugulimo su ja Dzeusas išsigando, nes buvo išpranašauta, kad Metidė susilauks už jį galingesnių vaikų. Dėl to jis Metidę pavertęs muse ir prarijęs. Kai Dzeusui po kažkiek laiko ėmė siaubingai skaudėti galvą, jis Hefaistui įsakė ją suskaldyti. Netrukus iš jo praskeltos galvos, su kovos šauksmu ir kratydama ietį, išsiveržė Atėnė, kad net dangus ir motina žemė sudrebėjo. 
 
Let go - αφιεναι.
 
Jūros sujudo ir pasišiaušė purpurinėmis bangomis. 
,
Visas Olimpas pašiurpo nuo tamsiaakės deivės galios. 
 
Atėjo Atėnė.  
 
 
 
 
 
 

Parafina

Euklidinė erdvė (angl. Euclidean space) – realiųjų skaičių vektorinė n - matė erdvė, kurioje yra apibrėžta skaliarinė sandauga


...

Pagaliau reikia pastebėti, kad euklidinė erdvė nėra tik vektorinė erdvė, bet afininė erdvė (t. y. begalinė erdvė) su joje veikiančia vektorinės erdvės grupe. Kitais žodžiais, šis patikslinimas tereiškia, kad nėra jokio skirtumo, kuriame taške pasirinksime koordinatinės sistemos atskaitos tašką – jis gali būti perstumtas į bet kurį kitą erdvės tašką.

...

In mathematics, an affine coordinate system is a coordinate system on an affine space where each coordinate is an affine map to the number line.

...

Afininės koordinatės.

Parafina?

Kaip čia
 
pasakius,

mieli parapijonys...

Taigi.


Tataigi.


...

Pagal reliatyvumo teoriją keturmatis erdvėlaikis irgi yra neeuklidinė erdvė, kai joje yra kūnų, kuriančių gravitacinį lauką.
 

Parapijonis

Vald.

Estai ir islandai

Jau pasirinkta?

Parafia.

Parafavo.

Parafinas.

Mažai giminingas - parum affinis.

Ne Atėnų...


ПАРАФИНИТЬ, лить парафин - обливать грязью, клеветать, унижать.

Policijai žinomas, ikiteisminis tyrimas dar nebaigtas, ne iš mūsų parapijos

Fariziejai.

Pharisees

Parish.

parish (n.) 
c.1300, "district with its own church; members of such a church," from Anglo-French paroche, parosse (late 11c.), Old French paroisse, from Late Latin parochia "a diocese," alteration of Late Greek paroikia "a diocese or parish," from paroikos "a sojourner" (in Christian writers), in classical Greek, "neighbor," from para- "near" (see para- (1)) + oikos "house" (see villa).

Sense development unclear, perhaps from "sojourner"...
Prašalietis, slankioja palei trobą... 

ParisorumParis.

Pamaldos Marijampolėje

Marijampolės bazilikoje per pamaldas nusižudė žmogus.

Tai sukrėtė visus pamaldose dalyvavusius tikinčiuosius ir dvasininkus.

Manoma, kad vyriškis  turėjo dvasinių psichikos problemų.

Policijai jis jau buvo žinomas - dar nebaigtas ikiteisminis tyrimas dėl to, kad šis žmogus išdaužė Marijampolės vyskupijos kurijos langą.

Žmogus buvo marijampolietis, tačiau kunigas jo neatpažino kaip parapijos nario.

„Jis paliko pomirtinį raštelį, turinys man nežinomas, bet policija turi“, - sakė jis.

Marijonų  Πολις.

Marionetė.

Valstietis rašo, jog švenčiame savo protėvių išnaikinimo, išprievartavimo, išžudymo šventes.

Šeštadienis

Rytoj - Verbų sekmadienis.

Jo data nustatoma pagal Saulę Mėnulį.

O gandrai atskrido.

Prieš du metu


Žinau, kad Lietuvos jaunimas rusiškai nebemoka - angliškai tik.

Be reikalo.

Ką žinosi - ant pečių nenešiosi.

Šį poros metų senumo rašinį paskaityt pravartu, kad ir su Gūglės Vertėju.

12.01.2012

Список стран, накапливающих золото, идентичен списку стран, которые, как пишут, говорят о необходимости новой резервной валюты, которая заменит доллар.

Быть «расчётной валютой» означает не то же самое, что быть «резервной валютой» как, например, доллар, но это крупный шаг в этом направлении. Является фактом то, что в 2000 году Ирак подписал соглашение о торговле своей нефтью не за доллары, а за евро. Примерно в то же время Иран так же рассматривал такую возможность. В решении Ирака участвовал крупный французский банк PNB-Paribas. Франция тогда не поддержала военную кампанию Вашингтона. Тогда существовали опасения, что любой крупный переход от торговле за доллары к торговле в евро, станет переломным моментом.

В январе этого года India Times писала, что Индия ведёт переговоры с Ираном об отказе от доллара в торговле между этими странами, так, чтобы сохранять возможность покупать иранскую нефть несмотря на эмбарго США.

Индия говорит, что обсуждает вопрос о торговле в золоте. Кроме того, Индия только что подписала торговое соглашение с Китаем об использовании в торговле юаня.

Китай разрешил более широкое использование юаня в своей торговле с другими странами, чтобы снизить зависимость от доллара, после того, как в марте премьер Вэнь Цзябао сказал, что опасается за накопления активов, деноминированные в долларе США.

Затем 26 октября Bloomberg написал, что Япония с Китаем будут способствовать прямой торговле за йену и юань без использования доллара.

Китай является крупнейшим торговым партнёром Японии. Так же, в 2012 году Япония начнёт покупать китайские долги (гособлигации правительства Китая; прим. mixednews).

Двумя днями позже иранский источник сообщал, что Иран и Китай подписали два соглашения по расширению торговых связей и совместных инвестиций.

В рамках этих договоров расчёты так же не будут осуществляться в долларах и евро.

Тремя днями позже China Post сообщала, что в последний день 2011 года Обама подписал закон о наложении санкций на банки, работающие с Ираном. Деятельность финансовых организаций, на которые были наложены санкции, на американских финансовых рынках будет заморожена.

Звучит жёстко.

Примерно так же, как отправка авианосца в Ормузский пролив.

Но, как с плохо скрываемой издёвкой продолжает статья, угроза может быть такой же пустой, как и сам китайский юань американский доллар.

Закон идёт вместе с исключениями, которые могут высветить скорее положение Америки, нежели её могущество.

Как говорят представители администрации Обамы, санкции нацелены как на частные, так и на находящиеся под контролем правительства банки, в том числе центробанки, будут применяться после двух- шестимесячного предупредительного периода, и зависеть от транзакций...

Согласно закону, президент может сделать исключение для финансовых институтов страны, которые существенно сократили свои отношения с Ираном, и в ситуациях, когда это находится в пределах интересов национальной безопасности или другой необходимости для стабильности энергетического рынка. Ему нужно уведомить Конгресс и исключения будут носить временный характер, но они могут быть продлены.

И буквально через несколько дней после этого, 7 января, появились новости о том, что во взаимной торговле Иран и Россия заменяют американский доллар своими национальными валютами.

Так что теперь практически никакая иранская нефть не будет торговаться за доллары.

Индия с Японией так же недавно договорились на валютный своп в 15 миллиардов долларов. Это свяжет две их валюты ближе друг с другом.

Список стран, больше не использующих доллар для расчётов в своей торговле в настоящее время является значительным.

Насколько близко мы к тому переломному моменту, когда для стран экономически и политически больше не будет иметь смысл использовать доллар, и они будут предпочитать использовать сеть валют, привязанных к юаню?

Когда мы достигнем этой точки, юань станет резервной валютой во всём, кроме официального признания.

Китай, Индия, Россия и Иран являются крупными держателями физического золота, и большинство из них так же являются его крупными производителями.

Никто из них не является твердым союзником США.

Все они имеют долгосрочные отношения друг с другом.

Все они выразили озабоченность по поводу долгов США и печатания американских денег.

Я думаю, что противостояние с Ираном в Ормузском проливе более чем что-либо другое предназначено для замены американского доллара.

Противостояние с Китаем и его союзниками такое же, как с Ираном.

США испытывает нервы Китая и прочность его связей в торговле за взаимные валюты.

Мы видим, что в борьбе за экономическую мощь, разворачивается мощь военная.

Tai laimė!

Naujas Dėdė Semas!

 
What?
 

Nearest Recruiting Station.

tai ateivis.

2014-04-11

Ką daryti?

Laišką gavau, iš Prano Valicko, dėl tų 5 procentų.

Jam pritariu, laišką cituoju.

Žemės referendumo organizatoriai surinko 320 000 parašų reikalaudami nepardavinėti žemės svetimšaliams. Skaičiuojant nuo 2-jų milijonų gaunasi, kad referendumo reikalauja 16% nuolat Lietuvoje gyvenančių žmonių. Akivaizdu, kad žemės referendumo parašų rinkėjai turi mažiausiai tris kartus didesnį tautos pasitikėjimą negu Seimas ir visos partijos kartu paėmus. Bet mes matome, kad Seimas, kuriuo nepasitiki 95% piliečių ir Vyriausioji Rinkimų Komisija (VRK), kurios niekas nerinko, bet ją paskyrė partijos, neturinčios jokio pasitikėjimo, nevykdo nei Konstitucijos, nei referendumo įstatymo ir, dar gražiau, tiek Seimas, tiek VRK postringauja, kad Lietuva stojimo į ES sutartimi įsipareigojo leisti pirkti žemę svetimšaliams ir kad referendumas prieštarauja stojimo į ES sutarčiai ir kitiems Lietuvos įsipareigojimams Europos Sąjungai. Taip pat VRK atsisakė įregistruoti iniciatyvinę grupę rengti referendumą dėl euro neįvedimo ir lito išsaugojimo. VRK demagogiškai postringauja, kad referendumas dėl euro neįvedimo prieštarauja stojimo į ES sutarčiai, Lietuvos įsipareigojimams Europos Sąjungai, kažkokiems įstatymams ir bendrai kažkokiai įstatymų priėmimo filosofijai. Akivaizdu, kad VRK ne tik nevykdo referendumo įstatymo, bet imasi aiškinti Konstituciją, įstatymus ir tarptautines sutartis. Tačiau nei Konstitucija, nei jokie įstatymai Vyriausiajai Rinkimų Komisijai nesuteikė teisių aiškinti Konstituciją, įstatymus ir tarptautines sutartis. VRK paprasčiausiai sauvaliauja, savinasi jai nesuteiktas galias.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnyje rašoma:
Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai. Konstitucinis teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams:
3) ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja Konstitucijai.

Įsidėmėkite 105 straipsnio 3) punktą: ne tarptautinės sutartys turi viršenybę prieš Konstituciją, o Konstitucija turi prioritetą prieš visokias sutartis ir jei Vyriausybės, Seimo ar Prezidento pasirašyta tarptautinė sutartis prieštarauja Konstitucijai, tai tokia sutartis negalioja nuo pat jos pasirašymo momento.

Bėda yra ta, kad Seimas, Vyriausybė ir Prezidentas pasirašė visokių tarptautinių sutarčių prieštaraujančių ir laužančių Konstituciją, bet niekas nesikreipė į Konstitucinį Teismą, kad tos sutartys būtų įvertintos ir ar jos neprieštarauja Konstitucijai, o kreiptis į Konstitucinį Teismą gali:

Lietuvos Respublikos Konstitucija106 straipsnis
Teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl 105 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų aktų turi Vyriausybė, ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, taip pat teismai...
...taip pat Respublikos Prezidentas.

Viso straipsnio nerašiau, bet į Konstitucinį Teismą kreiptis gali kaip tik išvardinti pareigūnai ir įstaigos. Patys sudarinėja Konstitucijai prieštaraujančias tarptautines sutartis ir tik patys gali kreiptis į Konstitucinį Teismą, todėl savaime suprantama, kad jie nesikreipia. O kai savo konstitucinėmis teisėmis nori pasinaudoti piliečiai, tuomet Seimas, Vyriausybė ir VRK pradeda postringauti visokias demagogijas, prisiskiria sau teisių, kurių jiems nesuteikia Konstitucija ir neleidžia piliečiams įgyvendinti savo konstitucinių teisių. Primenu – nei VRK, nei Seimas, nei Vyriausybė neturi teisės aiškinti Konstituciją.

Seimo ir VRK daromos kliūtys trukdančios surengti žemės referendumą, o taip pat iniciatyvinės grupės dėl euro neįvedimo neįregistravimas akivaizdžiausiai visiems rodo, kad Seimas ir VRK savivaliauja, neteisėtai prisiskiria sau visokių teisių ir nevykdo įstatymų. Ką daryti?

Skaitau Konstituciją:
2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.
3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.
4 straipsnis
Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

Ketvirtame straipsnyje rašoma, kad piliečiai valstybę gali valdyti tiesiogiai arba per savo išrinktus atstovus. Nė vieno žodžio nėra parašyta apie jokias partijas, o visą valdžią privalome rinktis kaip tik iš partijų, kuriomis nepasitiki daugiau kaip 95 procentai žmonių, t.y. iš pačių prasčiausių ir pačių nepatikimiausių žmonių. O tie išrinktieji neteisėtai savinasi jiems nepriklausomas galias – referendumų organizavimas kaip tik tą labai puikiai išryškino. Vadinasi mes, piliečiai, nepažeisdami Konstitucijos galime imti šalį valdyti tiesiogiai kaip rašoma 4-jame straipsnyje, nekreipdami dėmesio į itin nepatikimus ir savivaliaujančius atstovus.

Siūlau tiek žemės, tiek lito referendumus vykdyti patiems nekreipiant dėmesio į VRK ir Seimą. Kaip tik taip padarė islandai. Parašus surinkome, tai parašų rinkėjai turi eiti iki galo ir patys įvykdyti referendumą. Viskas išeina taip, kaip ir bet kurioje kitoje kovoje – jei priešininkas nepasiduoda, reikia stiprinti veiksmą tol, kol pasiduos, ir švęsti pergalę; arba yra kita išeitis – pasiduoti pačiam. Kitaip nebūna.

Siūlau kautis iki galo. Patiems įvykdyti referendumus ir padaryti kaip padarė islandai.


Pranas Valickas 2014 balandžio 11

Pridėsiu štai ką.

1. Tikrindama Referendumo rinkėjų surinktus 320 000 parašų VRK gaišo 2,5 mėnesio vietoje įstatymo numatytų 15 dienų ir galop, po blaškymosi, priėmė savo pačios paruoštą nutarimą, išmetusi iš jo vieną punktą, kuriame buvo nurodytas tikslus tinkamais pripažintų parašų skaičius, o po to VRK pirmininkas apkaltino parašų rinkėjus prievarta - mat, mūsiškiai užtraukė užplėšė Lietuvos himną ir palygino Lietuvos himno giedojimą atsistojus (VRK nariams irgi teko atsistoti) su mūsų, Referendumo iniciatorių, parklupdymu. Kas tai, jei ne klupdymas?

2. Tikrindama Prezidento rinkimų kandidatų rėmėjų surinktus beveik 350 000 parašų ta pati VRK pustrečio mėnesio negaišo, parašų rinkėjų grybauti pavasarį nesiuntė,  prezidento rinkimų keletui mėnesių nukėlė, tik paaiškino, kad, patikrinus dalį popierinių parašų Gyventojų registre, toji darbščioji VRK nustatė, kad negalioja apie 7 proc. už D.Grybauskaitę surinktų parašų, o dar apie 3 proc. parašų buvo išbrokuota rašysenos ekspertų, o šie 7 + 3 = 10 procentų negaliojančių už D.Grybauskaitę surinktų parašų yra labai nedaug, nes kartais netinkamais pripažįstama iki 20 proc. parašų; į prokuratūrą dėl parašų klastojimo toji VRK, skirtingai nuo pirmojo atvejo, nesikreipė.

Paskaičiuosiu, kad žema 10 procentų negaliojančių (už D.Grybauskaitę surinktų) parašų norma parašų dėl Referendumo rinkėjams reikštų 320 000 * 0.1 = 32 000 negaliojančių parašų.

3. Išsamiau apie tai, kaip savo veiksmais VRK nariai pažeidė piliečių Konstitucinę teisę išreikšti savo valią, skaitykite čia

4. Apie tai, kaip VRK narys teisininkas Jonas Udris aiškina teisę, skaitykite čia

5. Apie Seimo apsižiūrėjimą po 12 metų dėl savo paties priimto Referendumo įstatymo - čia.

6. Apie Sutarties, kuria vis remiasi Seimas ir VRK, pasirašymą - čia.

7. Priminsiu, kad referendumas dėl narystės  ES vyko ne 1, o 2 dienas,  po pirmosios dienos balsavusių buvo 7,59 + 23,01 = 30,60 procento visų rinkėjų, o 2-ją dieną balsavusiems referendume "Maxima", ta pati, tikrai dalino alų ir skalbimo miltelius už 1 centą

8. Tada tikrai neįsivaizdavau, kad Europos parlamentui gali vadovauti ir vadovauja vyras, nebaigęs mokyklos, o tai yra slepiama nuo visuomenės.

9. Tas Europos parlamentas žymus ne tik tuo, kad jo vadovas puikiausiai apsieina be mokyklos abituriento pažymėjimo - tas Europos parlamentas įteisino tvarką, kad Europos centrinis bankas net 30 metų gali nesiaiškinti dėl savo veiksmų apie iš nieko daromus ir už palūkanas skolinamus pinigus, už kuriuos, esą, Sutartyje prisižadėjom parduoti žemę.

Teisė paprastai

Žinia, teisė – sudėtingas ir didelis mokslas, tačiau jo pagrindą sudaro elementari praktinė logika, griežti, bet kartu paprasti dėsniai, kurie iš esmės taip pat veikia visur: filosofijoje, matematikoje, fizikoje, žemės ūkyje, medicinoje ar bet kur kitur kasdieniame gyvenime.

Štai imkime praktinę situaciją. Petras Jonui paskolino šimtą litų. Petras ramus, nes tikras, kad Jonas sąžiningas ir skolą grąžins. Praėjus sutartam laikui, Petras paprašo grąžinti skolą, tačiau Jonas atkerta, kad negrąžins, nes dabar pinigų neturi ir grąžins kada nors, kai turės. Štai čia kyla klasikinis konfliktas dėl susitarimo (sutarties) nesilaikymo. Petras čia įgyja teisę kviesti Joną į teismą, o dar ir melagiu viešai apšaukti.

Teisininkas Jonas Udris iš Vyriausiosios Rinkimų Komisijos rašo, tas pats, su kuriuo susirašinėjau, dėl Referendumo įstatymo.

Kad sutarties vertimas praturtino teisės terminiją, nes teko sugalvoti naujų sąvokų, nerašo.

Kas tie galvočiai?
.
Tiek to.
.
Petras Jonui paskolino šimtą litų.
..
Petras čia įgyja teisę kviesti Joną į teismą, o dar ir melagiu viešai apšaukti.
.
Supaprastintas modelis. Pradžia.Aš - Centrinis bankas. Tu - šalis. Aš padirbau 100 pinigų ir paskolinau tau per bankus. Pigiai, po 2% metinių palūkanų (jos vadinamos bazinėmis palūkanomis). Per kiek metų tu, šalie, gražinsi man mano šimtinę palūkanomis? Teisingai, per 50 metų. Ir liksi man skolinga tą patį 100 pinigėlių. IŠ KUR IMSI? Pinigėliai juk pas mane? A? DABAR TU - MANO VERGĖ!IR NEPAMIRŠK: TU ESI RIMTAI SUPANČIOTA, NES TEISĖSAUGA, VISUOMENĖ IR BANDITAI MANO TVARKĄ PRIPAŽĮSTA.IR NEPAMIRŠK: ŠITAS BANKELIS YRA MANO: PRIVATUS. KAIP PASAKYSIU, TAIP IR BUS. JEI GALVOJI, KAD PREZIDENTAS MANĘS NEKLAUSYS - KLYSTI. JIS ATSIMENA APIE TOKĮ JONĄ KENEDĮ. LIEPSIU PAMOKYTI KOKĮ ŽĄSINĄ KUR NORS PAS SIAURAAKIUS AR BET KUR KITUR - SURINKS KAREIVAS IR PAMOKYS.
 


O TAU, ŠALIE, PAAIŠKINSIU, KAD TAVO LAIMĖ - KUO DAUGIAU VARTOTI. KAD BĖGTUM PASKUI MANO PINIGĖLĮ AMŽINAI. NEGALVODAMA.
 

VADINAMI MOKSLININKAI - EKONOMISTAI IR KITOKIE - ŠITĄ TAVO GLOBALŲJĮ TIKSLĄ AIŠKIAI TAU IŠAIŠKINS.

Reformatorius Eugenijus che Paliokas al Osama ibn Hosana
.
Teisė... 

Kas skaitė sutartį?

Dienraščio "Kauno diena" pranešimu, išrinktojo prezidento R.Pakso įgaliotinis Alvydas Medalinskas, kuris būsimoje Prezidentūroje turėtų užimti valstybės vadovo patarėjo užsienio politikos klausimais postą, oficialiai užklausė Europos komiteto vadovą Petrą Auštrevičių, kodėl pasirašyti labai svarbią teisiniu, politiniu ir istoriniu požiūriu tarpvalstybinę sutartį numatyta teisė premjerui, o ne prezidentui.

Vyriausybės sprendimu, Stojimo sutartį nuo Lietuvos pasirašys premjeras Algirdas Brazauskas, taip pat užsienio reikalų ministras, Europos komiteto generalinis direktorius ir Lietuvos nuolatinės misijos prie Europos Bendrijos vadovas, ambasadorius Oskaras Jusys.

Pirmadienį A.Medalinskas žurnalistams sakė, kad "užsienio politikos klausimai pagal Konstituciją priklauso prezidentui, tarp jų ir sprendimas, kas turėtų pasirašyti tokią svarbią sutartį, kaip stojimo į Europos Sąjungą".

Praėjusią savaitę Vyriausybė posėdyje pritarė Stojimo į ES sutarties projektui. Šiame teisiniame dokumente atsispindės visi Lietuvos bei kitų devynių Rytų ir Vidurio Europos valstybių stojimo į svarbiausią žemyno ekonominę ir politinę organizaciją aspektai.


Visus stojimo dokumentus sudaro pati Sutartis bei ją lydintys dokumentai - Baigiamasis aktas, šalių deklaracijos, priedai ir protokolai.

Visi jie sudaro apie 6 tūkstančius puslapių.

Sutartyje užfiksuoti visi šalių prisiimti įsipareigojimai, išsiderėti pereinamieji laikotarpiai, ES sutarčių pataisos ir įvairūs kiti kelerius metus vykusiose derybose sutarti aspektai.

Ir...

Stojimo į ES sutartį Lietuvos vardu pasirašė premjeras Algirdas Brazauskas ir užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, ceremoniją stebėjo prezidentas Rolandas Paksas.

Beveik lygiai prieš 11 metų.

Ar tikrai toje ceremonijoje įsipareigojom parduot žemę EPBO, su kuria dėl Lietuvos narystės pradėsim derėtis 2015-tais metais, ir NATO, į kurią įstojom po metų, nariams?

Kaip sugebėjom, Petrai?

Ir iš viso.

kai tos Europos Sąjungos, į kurią Lietuva įstojo 6000 puslapių sutartimi , parlamentui vadovauja vyras, irgi nebaigęs mokyklos (ir tai slepiama),  

kai toji 6000 puslapių Lietuvos stojimo į ES sutartis, kurios kiekvienas taškas bei kablelis, pasak p. Auštrevičiaus, yra labai svarbus, versta 4-5 mėnesius, o sutarties vertimas praturtino teisės terminiją, nes teko sugalvoti naujų sąvokų, kyla natūralus klausimas: kas, apart (spėju, kad didelio būrio) vertėjų, skaitė tą sutartį?

Galiu lažintis, kad nei Rolandas Paksas, nei A.A. Algirdas Mykolas Brazauskas, nei Antanas Valionis jos neskaitė.

Su tokia Europos Sąjungos sutartim

būsim toli perspjovę Istorinį Volstryto Reformų Įstatymą.

O šitokių dalykų toje Europos Sąjungos sutartyje prirašyta?

O tokių?

Kas skaitė sutartį?

Kas?


Niekam neįdomu, kad jūs sakysite, jog neskaitėte sutarties. Jūsų parašas juk yra.

Kur ji, sutartis, kur tie 6000 puslapių?

Į ES įstojus naujoms narėms steigimo sutartys buvo iš dalies pakeistos:
2003 m. balandžio 16 d. Lietuva pasirašė stojimo į ES sutartį.

Daugiskaita: steigimo sutartys?

Kiek ir kokių Europos Sąjungų mes įsteigėm?

europa.eu

éu interj.
1. fe: Éu, spjauk Š. Éu, verčia vemti Š. Éu, koks bjaurus – kruvinas! Ėr. Éu, mesk žemėn, kakas! (sako vaikui) Ėr.
2. žiaukčiojimui nusakyti: Tik užgirdau éu (vemia) Ds.
.
Gal disleksija - tikrai pravartus dalykas Europoje?

Laisvoji banga

Šįryt tiesiog pataikiau įjungti radiją 6 valandą ryto, netyčia prabudau tuo laiku, įprotis.

O vakare radijas buvo paliktas ne "Klasikos", o "Laisvosios bangos" radijo bangoje.

Išsyk to nesupratau, mat valstybinis Elertė falštybės "Klasikos" radijas paskutiniųjų Europos pagonių šalyje rytą pradeda Vatikano radijo laida.

Taigi, išsyk nesupratau, kad klausausi komercinės "Laisvosios bangos", mat, ji irgi transliavo retransliavo "Vatikano radiją":

Vatikano radijas. Žinių retransliacija. 6:00-6:19

Laisvė?

Šito, man regis, nebepakanka paaiškinimui.

Apsidairykim.

1. Bažnyčios schizma 1054 m.

2. Evangelija Vatikane skaityta graikiškai pirmąsyk po 1000 metų (inauguruojant pontifiką jėzuitą (jėzuitą - irgi pirmąsyk) Pranciškų).

3. Graikų stačiatikių patriarchas Baltramiejus I dalyvavo popiežiaus Pranciškaus inauguracijoje, pirmąsyk po Didžiosios Schizmos 1054 metais,  Rusų stačiatikių cerkvės patriarchas inauguracijoje nedalyvavo.
4. Graikų apeigų katalikų (unitų) kunigai Maidane.
5. Jėzuitas Pranciškus atėjo sostan atsistatydinus Benediktui XVI, antras sykis istorijoje.

6. Be popiežiaus Pranciškaus, dar ir Europos Sąjungos prezidentas Herman van Rompuy bei Europos centrinio banko prezidentas Mario Draghi - jėzuitai.

7. Kiek jų daug, jėzuitų.

8. KGB-istas Putinas atėjo sostan atsistatydinus Jelcinui.

9. Aplink Putiną, sako, irgi daug vaikinų iš KGB yra.

Dvi rimtos organizacijos.

Reikalas rimtas.

Žalgiris, po kurio pirmąsyk atsistatydino popiežius.
Žalgiris II.

Reichskonkordat.
Drang nach Osten.
Koks!

Su kryžiuočiais žygiuosim?

Tas pats rytą Vatikano krikščionišku balsu kalbėjęs "Laisvosios bangos" radijas smagiai traukia  вб'ю москаля - kursto.

:( 

Va tai tau :)