2014-08-16

Mannequin

mannequin (n.)
1902, "model to display clothes," from French mannequin (15c.), from Dutch manneken (see manikin). A French form of the same word that yielded manikin, and sometimes mannequin was used in English in a sense "artificial man" (especially in translations of Hugo). Originally of persons, in a sense where we might use "model."
A mannequin is a good-looking, admirably formed young lady, whose mission is to dress herself in her employer's latest "creations," and to impart to them the grace which only perfect forms can give. Her grammar may be bad, and her temper worse, but she must have the chic the Parisienne possesses, no matter whether she hails from the aristocratic Faubourg St. Germain or from the Faubourg Montmartre. ["The Bystander," Aug. 15, 1906]
Later (by 1939) of artificial model figures to display clothing.
manikin (n.)
1560s, "jointed figure used by artists," from Dutch manneken, literally "little man," diminutive of Middle Dutch man (see man (n.)). Sense and spelling often blended with mannequin.
 -kin
diminutive suffix, first attested late 12c. in proper names adopted from Flanders and Holland, probably from Middle Dutch -kin, properly a double-diminutive, from -k + -in. Equivalent to German -chen. Also borrowed in Old French as -quin, where it usually has a bad sense.
This suffix, which is almost barren in French, has been more largely developed in the Picard patois, which uses it for new forms, such as verquin, a shabby little glass (verre); painequin, a bad little loaf (pain); Pierrequin poor little Pierre, &c. ["An Etymological Dictionary of the French Language," transl. G.W. Kitchin, Oxford, 1878]Kas girdo lietuvius?Lietuviai - vieni daugiausiai alaus išgeriančių žmonių. Kartu jie vieni mažiausiai alui išleidžiančių pasaulio gyventojų. 123rf nuotr. 

 Kas girdo lietuvius?
Hunting With Hunds


D.Medvedevas, dideliam V.Putino pykčiui, net sulaikė tradicinį Rusijos veto Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai balsuojant dėl NATO karinės kampanijos Libijoje.

2011-05-27 14:55
G8 šalys demokratiškas permainas Šiaurės Afrikoje parems dosnia finansine pagalba. Egiptas ir Tunisas iki 2013 metų gaus iš viso 20 mlrd. dolerių kreditų, paskelbta penktadienį Prancūzijos Dovilio mieste, kur vyksta G8 valstybių susitikimas.

Dar viena viršūnių susitikimo tema buvo Libija, kur diktatorius Muammaras Gaddafi, praėjus dviem mėnesiam po NATO karinės operacijos pradžios, vis dar yra valdžioje.

Pasak stoties „France 2“, Prancūzija, Didžioji Britanija, JAV, Italija ir Kanada tarėsi dėl tolesnių veiksmų. B.Obama penktadienį sakė, jog visi sutaria, kad per misiją prieš M.Gaddaf pasiekta pažangos. Esą tvirtai nuspręsta padaryti darbą iki galo.
 

Nutarimas & Įsakymas

torielkà.

toríelka. lėkštė: Ataneša didžiausią šmotą [mėsos], sukapoja šmotais, ant toriẽlkos padeda, ir atsipjauna, kiek kas nori. Kūma kūma, gerk arielkos, padėk sūrį ant toriẽlkos. Puodžius tur … torielką savo kojomis sukti. Mazgok bliūdus, torielkėles. Akys visų buvo teip kaip torielkos. Šulny torielkà. Vidury dvaro torielka karo. Pilnas kelias torielkėlių. kiekis, telpantis į šį indą: Pyrago padeda torielkàs, kokius du raguolius suraiko griežiniais.

Тарелка.

Kažin ar torių laikais būna šitaip:)

Tora ...

Paskiausiai ieškota: tarti 
Rezultatai
Antraštė:
tar̃ti
Straipsnelis:
[Pasak Adjariano ž. papildymuose VII 131, arm. əntʿeṙ ‘skaitau’] dalis [249] -tʿeṙ gali būti kilusi iš ide. *ter- ir priklauso grupei s. i. tāra ‘(per)veriantis, skvarbus, šaižus’ (plg. Hofmann, Gr. et. ž. 370), v. air. tairm, […], air. toronn […] ‘perkūnas’, lie. tariù, tar̃ti ir taraũ, tarýti ‘sagen’, tarmė̃ ‘Ausspruch’, pr. tārin sg. acc. ‘balsas’, attrātwei bendr. ‘atsakyti’, č. tratožiti, r. torotóritь ‘tauškėti, plepėti’, s. sl. trъtoъ ‘sonus, garsas, triukšmas’, plg Walde-Pokorny I 744. Dėl iš pirmo žvilgsnio svetimos atrodančios reikšmės Adjarianos teisingai nurodo faktą, kad antikos tautos skaitymas buvo tik garsus sakymas, tarimas. […]. Armėnų kalbai artimiausios [250] atrodo baltų kalbos – dėl reikšmės. [Dar plg. arm. tʿrtʿrak ‘geras kalbėtojas’.] Tarp kitko, šią etimologiją yra ir Lidénas per paskaitas pasakęs […], kur kaip tolesnė lyginamoji kalba minima het. -tara- ‘paaiškinti’. Fried̸, Het. w., 212: tar- ‘sakyti, vadinti’. Taigi čia galima kalbėti apie het.-arm.-bl. giminystę.
Šaltinis:
Solta 1960, 248–250
Antraštė:
tarti
Straipsnelis:
Lie. tarti gimin. s. air. tairm 'triukšmas', pr. tārin 'balsas', gr. τορóς 'garsas'. Toliau šie žodžiai etimologiškai aiškina žodžių: s. air. torainn 'griaustinis' ir t. t. kilmę.
Šaltinis:
Buck 1949, 58
Antraštė:
tarti
Straipsnelis:
Lie. tarti gimin. pr. tarīn 'balsas', r. torotorit' 'plepėti, tarškėti', s. sl. trŭtorŭ 'triukšmas', s. air. torann, gr. τορóς, s. i. tāra- 'prasiskverbiantis, praveriantis (ypat. apie garsą)'.
Šaltinis:
Buck 1949, 1257
Antraštė:
tar̃ti
Straipsnelis:
Adžarianas (jam pritaria Solta – žr.: Solta, Die Stellung des Armenischen im Kreise d. idg. Sprachen, 1960, 248 f.) arm. ənt‘eṙnum 'skaityti' skaido į ənd ir v. šaknį *t‘er- < ide. *ter- 'sakyti, tarti' (lie. tariù ir t. t.). Toks Adžariano aiškinimas nepriimtinas, kadangi semantikos pokytis '(garsiai) šnekėti' > 'skaityti' nežinomas.
Šaltinis:
Szemerényi 1966, 225
Antraštė:
tar̃ti
Straipsnelis:
Analizuodamas intensyviųjų iteratyvinio tipo veiksmažodžių semantikos ir atliepimo ryšį, susijusį su garsų ritminiu susidarymu, Stangas atkreipė dėmesį ir į panašią intensyviąją reduplikaciją r. тараторить (Stang 1942, c. 41), adj. таратора 'plepys, daug šnekantis'. Intensyviąją reduplikaciją тараторить (тороторить), č. trá-toř-iti, bendr. sl. *tor-toriti patvirtina analogiškas susidvejinimas bendr. sl. *golgoliti, *golgolъ [104]. Bendr. sl. archaizmas *tortor-iti turi atitikmenis: lie. tãria, tãrė, tar̃ti '(iš)sakyti', tartìs, la. terêt 'plepėti', terinât 'daug kalbėti', tirât 'išklausinėti', târlât 'plepėti', pr. tarin 'balsas' galbūt ir pr. attrātwei 'atsakyti', praet. 3 a. ettrāi, imp. sg. 2 a. ettrais, pl. 2 a. attrāiti, jei teisingas dalinimas [at-tratvei], [at-trā], [at-trais], [at-traite], Schmalstieg 1974, p. 208–209, dėl šių baltiškų žodžių plg. Mühlenbachs – Endzelīns IV, 133, p. 194; Endzelīns 1943, p. 253; Fraenkel 1955, p. 1059. Daukšos raštuose s. lie. veiksmažodis turėjo formas sutârent, ne târiant, inf. tarýti šalia baritoninės paradigmos (tãrias), ką galima laikyti inovacija lyginant su numanoma judriąja paradigma (Stang 1966, p. 329, 371); šią Stango mintį patvirtina kirtis žodyje tartìs (plg. bar̃tis : barnìs). Lietivių kalboje yra kamieno su sumišusia forma *-ye/o- ir -i- tipas, sutampantis su sl. *tortoriti tipu, žr. Skardžius 1943, p. 481; Būga 1959, II, p. 454, kur atkreiptas dėmesys į nutrūkstamą [105] intonaciją la. tir̂dît 'išklausinėti'. Seną reikšmę patvirtina gr. τορέω 'aiškiai pasakyti', τορóς 'aiškus, tikslus' (Benveniste 1962, p. 119–122; iš *ter- 'kalbėti aiškiai'. Tikslus atitikmuo – het. tariya- < *tor-ye/o- 'šaukti'.
Šaltinis:
Иванов 1981, 104–106
Antraštė:
tar̃ti
Straipsnelis:
Pr. attrātwei 'atsakyti' ankstesnė patikima etimologija remiasi *at-trā-, kur trā- susijusi su pr. tārin, lie. tar̃ti, sl. *tortoriti, r. торотóрить, č. trátořiti ir kt. (žr. Фасмер ЭСР 4, 68; Otrębski Язик.-етногр. изледв. 1960, 72). Tuo remiantis buvo rekonstruotas veiksmažodinis kamienas *trāi̯ō. Beje, dar Endzelynas yra nurodęs, kad nė vienoje ide. kalboje nėra *tra- su atitinkama reikšme.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I, 140–142
Antraštė:
tar̃ti
Reikšmė:
sakyti
Straipsnelis:
Pr. tārin (acc.) 65,₂₆ 'Stimme': lie. tar̃ti, la. terêt, r. тороторить 'schwatzen, plepėti' ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 744.
Šaltinis:
Endzelīns DI, 323
Antraštė:
tar̃ti
Straipsnelis:
Alb. tēr 'džiovinti ore, saulėje, ugnyje'. Nepaisant fonetinių sunkumų, G. Meyerio išnagrinėtą panašumą su s. i. tr̥syati 'jis trokšta', gr. τέρσομαι 'išdžiūstu', lo. torreo, -ēre 'džiovinti, sausinti' ir t. t. Iš esmės sutikdami su G. Restelli, mes šį veiksmažodį suvokiame kaip kauzatyvą su a laipsniu (iš o) tār. Mes čia susiejame centrinės Albanijos upės pavadinimą Tarín su senuoju Taria, o etnonimą Autariatae su Tariona, Tarentum, flumen Daranti Dalmatijoje ir t. t. Visų šių pavadinimų pagrindu yra sąvoka 'sausas', visai kaip lo. torrens 'srovė' iš pradžių 'silpstantis vandens bėgimas'. Pietų šalių hidrografinės sąlygos pirmenybę atiduoda šiai Mayerio (II 111 s- v.) interpretacijai, kuris Tara sugretino su Tariona, o daugelio kitų veržlių upių pavadinimus – su gr. τορóς 'aštrus, skvarbus, aiškus (žvilgsnis, balsas), s. i. taráḥ 'sraunus, aštrus, skvarbus', v. air. tairm 'triukšmas', [lie. tar̃ti, tariù] ir t. t. Su ilirų ir albanų tar- galbūt susisieja gr. τάριχος 'sūdymas arba konservavimas; sūdyta ar rūkyta žuvis, mėsa; mumija', gr. ταριχεύω 'sūdyti, konservuoti; išvarginti, išsekinti' laikomi neaiškios kilmės.
Šaltinis:
Çabej 1966b, 65–66
Antraštė:
tar̃ti
Straipsnelis:
S. sl. trъtorъ 'sonus', torotoritь, č. trátořiti 'šnekučiuotis, kalbėti, plepėti', lie. tar̃ti(s), tarýti(s) 'sakyti; teigti (Daukšos raštuose)'.
Šaltinis:
Otrębski 1949, 133
Antraštė:
tar̃ti
Straipsnelis:
Lie. tar̃ti, sl. *tortoriti ir kt., Pokorny I, 1088–1089 < ide. *tor-. Nekorektiška iš šios ide. šaknies kildinti anatolų *tarḫun-, kuriam giminingi: keltų *taranV- (kamienas neaiškus) 'griausmas, griausmo dievas', kimrų taran, ilyrų torann, s. kornų taran, galų (lotyniška transkripcija) Taranis 'dievo vardas (tikriausiai griausmo)', nes turime het. šaknį tar- 'kalbėti', kurioje nėra 'laringalo' reflekso (t. y. -ḫ-), būdingo anatolų dievybės pavadinimui. Keltų *taranV- ir anatolų *tarḫun- gali būti kildinami iš ide. *tr̥Hon- 'griaustinis; griausmo dievas'.
Šaltinis:
Николаев, Страхов 1985 (1987), 151
Antraštė:
tar̃ti
Straipsnelis:
Norėdamas išaiškinti veiksmažodinių formų su *-lo- senąsias funkcijas, autorius remiasi hetitų ir jai artima lydų kalba. Šioje veiksmažodinėms formoms su -la priklauso infinityvai su -l (arvol, plg. het. arnuwala) ir praet. sg. ir pl. 3 a. formos in(a)l, ko-l, u-l, fen-trol (plg. *tor- > het. tar- 'kalbėti', šaknis bendra anatoliškam dialektui, kuris yra artimas hetitų kalbai ir baltų bei slavų kalboms, plg. lie. tãria, tãrė, tar̃ti 'sakyti', la. terêt 'plepėti', pr. tarin 'balsas', sl. *tortor-iti > č. trátořiti, r. тараторить.
Šaltinis:
Иванов 1982, 147
Antraštė:
tar̃ti
Straipsnelis:
[Išvadą, kad senieji duslūs ir skardūs prieb. het.–luvių kalbose išlaiko savo savybes, patvirtina atitikmenys:] het. tar- 'šnekėti, sakyti' (lydų kan-tor-u – ar ne ta pati šaknis): lie. tar̃ti, r. тараторить (E. Benveniste. Hittite et indo-européen. Paris, 1962, 119, 125).
Šaltinis:
Шеворошкин 1964 (1965), 157
Antraštė:
tar̃ti
Straipsnelis:
[Tenues ir mediae kaita vartojama skirtingam intensyvumui reikšti:] sl. *tor-toriti (slovk. trátořit 'plepėti', r. taratoritь 't. p.'; su -ara-, kuris, panašiai kaip -ala- būdingas Onomatopoetica) < *tor-; ši šaknis slypi ir lie. tar̃ti 'sprechen, sagen'.
Šaltinis:
Otrębski 1963a, 17
Antraštė:
tar̃ti
Straipsnelis:
Jotvingių taurit ‘sakyti, tarti’, plg. lie. tarýti ‘tarti’, pr. acc. sg. tārin ‘balsą’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 80

Ponų Taryba.

Kunigų taryba.

Europos taryba.

Tarybų socialistinė...

Nutarimas.

Įsakymas.

Įsakau!


Paskiausiai ieškota: sakyti
Rezultatai
Antraštė:
sakýti
Straipsnelis:
seT [struktūra]: Verbaliniai atsisipindi lytyse germ. *sag-ja- ‘sakyti’ (s. isl. segja, s. saks. seggian, s. sl. sočiti ‘nurodyti’, lie. sakýti ‘sagen’, t. y. ide.*sokʷ-éi̯e-ti. Nominaliniai iš tos pačios šaknies bulg. posóka ‘kryptis’, lie. pãsaka ‘Erzählung’, germ. *sagō ‘saga’ (s. ang. sagu, s. v. a. saga, pragr. *hokʷā́ tolimesniuose vediniuose [160], kaip ὀπάων ‘palydovas’ (mik. PN Dat. o-ga-wo-ni, ὀπάζω ‘verfolgen, zum Begleiter geben’, ὀπηδών ‘palydovas’ (Frisk II 401 t. t.) [161].
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 160–161
Antraštė:
sakýti
Straipsnelis:
S. air. scél n. 'pasakojimas, naujiena', gen. scéuil, nom. plur. scela, gen. pl. scéel, dat. pl. scélaib. Iš kur soscéle masc. 'gera naujiena, evangelija', gen. soscéli, dat. soscélu ir a forcital sosceligthide 'evangelijos mokymas'. Vediniai: scélach 'pasakų rinkinys', scélaige 'pasakotojas'. Tas pats žodis britų kalbose, valų chwedl f. [S39], pl. chwedlau, kornų whethel m., pl. whethlow; bret. turi tik vedinį v. bret. quehezl, pl. quehezlon vartojamas vienaskaita 'naujiena'. Reikia kildinti iš *sqetlo- (bretonų kilo iš *ko-sqetlo-), padaryto iš šaknies *seq- 'sakyti' ir išsaugotos gr. ( ἐννέπω, aor. ἐνί-σπον), lo. (inseque 'sakau', inquam), germanų (s. v. a. sagên ir t. t.), bl.-sl. (lie. sakýti, s. sl. sočiti 'nurodyti') ir iš kurios išvesta daug kitų airių žodžių. [Britų žodžiai su chw- žodžio pradžioje, negalį (nepaisant Ped. I 77) turėti pirminio *skʷ- (kuris turėjo duoti *sp-) yra protogaėlų skoliniai, Pok. 898.]
Šaltinis:
Vendryes LEJA, s39–40

Antraštė:
sakýti
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archajiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškais kitų kalbų žodžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltų pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų k. raidoje.] Baltiški verba dicendi reprezentuoja keletą ide. šaknų. Lie. sakýti, sakaũ, sakiaũ, la. sacît 'sakyti' yra -o- laipsnio iteratyvas iš sekù, sèkti (ide. *sekʷ- 'sekti po ko; pasakoti'. Slavų k. yra paralelinis vedinys sočiti: serbų (bažn.) sočiti 'indicare', r. sočit' 'ieškoti, sekti', s. le. soczyć 'tykoti; kaltinti', le. o-soczyć (žvėrį), o pirminis veiksmažodis neišliko. Giminiški: gr. (Homero) ἐννέπω 'pasakoju', ἔννεπε = lo. inseque (insece), s. v. a. sagēn 'sakyti, pasakoti'.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 286

Antraštė:
sakýti
Straipsnelis:
Gr. ἐννέπω 'pasakoti, pranešti, paskelbti'. Imperfektas ἔννεπε visiškai sutampa su lo. inseque (žr. Ernout-Meillet s. u.), kuriam galbūt atitinka inquam (?). Dėl –νν- galima iškelti metrinę eolų grafikos pailginimą (Chantraine, Gr. Hom. 1, 100) arba eolų -νσ- pėdsaką (Lejeune, Phonétique 110). Aoristai ἐνι-σπεῖν ir ἔσπετε rodo nulinį vokalizmą. Vardažodinė forma su priešdėliu *en- s. air. žodyje insce 'kalba' iš *en(i)skw-iā. Paprasta šaknis *sekw- yra gerai paliudyta, tačiau jos neturi indoiranėnai: s. galų hepp 'neramus', lie. sekù, sèkti 'sakyti', išvestinis kamienas turi balsį o, lie. sakaũ, sakýti, s. sl. sočiti 'nurodyti'. Be to, germ., s. isl. segja, perdirbtas s. v. a. sag a r. i g[t. kitų airių žēn 'sakyti'. Žr. Pokorny 897–898.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 350
Antraštė:
sakýti
Straipsnelis:
Iš ide. k. žodžių, reiškiančių 'sakyti', išsiskiria nemaža veldinių grupė. Kitų šios reikšmės žodžių semant. šaltiniai l. įvairūs. Lie. sakyti, la. sacīt, gr. ἔννεπε, lo. inseque, insece 'surišti, pasakoti', umbr. pru-sikurent 'pronuntiaverint', lo. inquam (-quis, -quit) 'sakyti', s. isl. segja, s. ang. secgan, s. v. a. sagēn, bendras germ. išskyrus go.), arm. ogem, visi < ide. *sekw-, žodžiuose 'sakyti, pasakoti', gal pirm. reikšmė 'parodyti' (kaip s. sl. sočiti) ir tos pačios kaip *sekw- matomos žodžiuose, reišk. 'sekti', 'matyti'.
Šaltinis:
Buck 1949, 1257
Antraštė:
sakýti
Straipsnelis:
žr. vesti
Šaltinis:
Kortlandt 1977, 326
Antraštė:
sakýti
Straipsnelis:
žr. sakus
Šaltinis:
Vanags 1994, 36–37


Rezultatai
Antraštė:
sakùs
Reikšmė:
sugebantis susekti
Straipsnelis:
Lie. sakùs ‘sugebantis susekti…’ saklùs ‘t. p.’ : sekùs ‘sekantis vienas paskui kitą, nuoseklus’, seklùs ‘kuris gerai atseka kelią’. Variantai su a savo kilme susiję su lie. sãko (sãkė, sakýti), la. saku (-ĩju, sacît) ‘šnekėti, kalbėti’, bet jų reikšmės sinchroniškai nesiejamos. Sakùs ir saklùs fonetiškai ir semantiškai palaiko sakiója (-iójo, -ióti) ‘sekioti’ ir sãkas ‘seklys’. Variantai su e laipsniu sudaryti pagal lie. sẽka (sẽkė, sèkti). sekùs laikytinas net naujadaru. Senesnį šaknies vokalizmą rodo sakùs ir saklùs.
Šaltinis:
Vanags 1994, 36–37

Nesėsk seklumoj!

Sakai?

Sakeliai...

Sakau.


2014-08-15

Krekenavos Vasilikė

Vasilika (Greek: Βασιλικά) is a community and a municipal unit of the Thermi municipality.

Bazilika (grč.: βασιλική στοά (basiliké) - kraljeva dvorana) je rana forma kršćanske bogomolje. Vjerovatno je građena od rimskih istoimenih građevina koje su služile kao sudnice i tržnice.

Listen.

Bazilika – pailgo stačiakampio formos katalikų bažnyčia, dažniausiai trijų navų, kurių vidurinė aukščiausia ir atskirta nuo šoninių kolonomis. Bazilika taip pat yra ir popiežiaus suteikiama aukščiausia bažnyčių kategorija.

Krekenavos bažnyčią garsina stebuklingasis Švč. M. Marijos su Kūdikiu ant rankų paveikslas. Jį iš Krokuvos atvežęs pamaldus riteris Šilingas...

Mažosios vasilikės vardas
buvo suteiktas 2011 m. rugpjūčio 15 d. Krekenavos šventovė pirmoji Lietuvoje ir kol kas vienintelė 2009 m. kovo 11 d. sujungta ypatingos giminystės dvasiniais ryšiais su Šventąja Popiežiškąja Didžiąja Marijos Vasilike Romoje ir įrašyta į tos Vasilikės lentas, kaip jos filija (dukterinė Vasilikės šventovė).
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Vasilikė plačiai garsėja ne tik savo grožiu, bet ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės atlaidais.

Krekenavos Vasilikė:)

Nesipiktinkit - popiežiaus Pranciškaus intronizacijoje Evangelija Vatikane skaityta graikiškai pirmąsyk po 1000 metų, dalyvavo Graikų stačiatikių patriarchas Baltramiejus I.

Ne Bazilijus, o Vasilijus.

Vivliotekė.

Βίβλο ...

Vivlo ...


Žolinė Europoj

Tai negi Lietuvoj...
 
 August 15 2014
Growth in the eurozone came to a halt in the three months to June, raising fears of a triple-dip recession and piling pressure on the European Central Bank to launch a quantitative easing or asset purchase scheme.

Russian tit-for-tat sanctions against Europe over Ukraine and the threat of deflation have led to fears that the single currency bloc may contract again in the third quarter, after it flat-lined in the three months to June.

Germany's Federal Statistics Office said the economy was "losing momentum".

Another recession would be the third since 2009.

Lyg tyčia, Elertė "Klasikos" radijas ką tik pranešė, kad Žolinė - proga susitikti žmonėms ir pasidalinti išmintimi.

Ką čia dalintis - skolinkitės!

300 евреев

Иван Грозный запретил всякое пребывание евреев в стране и следил за тщательным соблюдением запрета. В 1545 году были сожжены товары еврейских купцов из Литвы, приехавших в Москву. Когда польский король Сигизмунд II Август в 1550 году напомнил русскому царю, что раньше московские великие князья свободно впускали всех купцов из Польши, будь то христиане и евреи, на что Иван Грозный ответил: «жиды… людей от крестьянства [то есть христианства] отводили и отравныя зелья в наше государство привозили… И ты бы, брат наш, вперед о жидах нам не писал!». После взятия города Полоцка войсками Ивана Грозного в феврале 1563 года около 300 местных евреев, отказавшихся перейти в христианство, согласно легенде, были утоплены в Двине.

Dauguvoj.

Žygimantas ne šitas Augustas tuojau įkūrė Vilniuje puikų dvarą, prie pilies kalno buvo baigti, tėvo pradėti statyti, puikūs renesanso stiliaus didžiųjų kunigaikščių rūmai*, kurie vėliau apleisti apgriuvo, o Lietuvą užėmus rusams, buvo visiškai nugriauti (šiuo metu atstatomi, darbų pabaiga buvo numatoma 2009 m.,tačiau dėl lėšų stygiaus nespėta pilnai atstatyti**).
 
Tada ir ponai prisistatė Vilniuje daugybę rūmų. Tais laikais Vilnius tapo vienas gražiausių rytų Europos miestų. Jame tada buvo pilna lietuvių italų statybininkų ir mokslininkų humanistų. Žygimantas Augustas čia buvo surinkęs daug meno turtų ir didelę biblioteką, kurią vėliau padovanojo jėzuitų kolegijai. Mėgstąs prabangą ir būdamas išlaidus, Ž. Augustas, gyvendamas Vilniuje, prisidarė daugybę skolų, iš kurių jam sunku buvo išbristi ir po tėvo mirties. Vilnius, kur jis praleido gražiausią savo jaunystę, kur pergyveno pirmą ir paskutinę savo gyvenime meilę gražiajai Barborai Radvilaitei, ir vėliau liko mėgstamiausias Žygimanto Augusto miestas. Čia jis dažnai atvažiuodavo iš Krokuvos ir pagyvendavo.

16 октября 2012 года

В Украине начал работу крупнейший в Восточной Европе Еврейский центр и музей Холокоста. Он был построен в Днепропетровске. Презентация грандиозного комплекса состоялась 16 октября.

Архитектурная форма центра, состоящего из семи соединённых между собой башен, напоминает минору - еврейский храмовый семисвечник. Общая площадь составляет 40 000 квадратных метров. Это позволяет комплексу претендовать на звание одного из крупнейших в мире еврейских центров.

[Юлий Эдельштейн, министр информации и диаспоры Израиля]:
«Не было никаких основных построек, не было никакой синагоги, никаких еврейских школ, никаких общественных центров, и то, что через 20 лет появился такой центр - это настоящий прогресс, действительно невероятно».

Евреи жили в Днепропетровске с самого начала основания города, когда он ещё назывался Екатеринослав. В 1791 году Екатерина II издала указ, согласно которому евреи, проживавшие в городе, получили российское гражданство. Если в конце XVIII столетия в городе насчитывалось около 300 евреев, то через сто лет они составили 36% от всего населения.

Строительство центра профинансировали два украинских бизнесмена Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые также являются главами еврейских общин.
Центр Менора, Днепропетровск

Днепропетровск, ул. Шолом Алейхема, 4. +38 (056) 717-70-16 (050) 452-21-63, (056) 732-05-05. Работает: Вт, Чт, Вс: 10:00-19:00. tkuma@tkuma.com

Центр Менора на пирамиду похож...
«Менора» является крупнейшим еврейским многофункциональным центром в мире.

Ребе.

300 евреев.

300 ... еврейцев.

300 спартанцев.

In August 480 BC, Leonidas went out to meet Xerxes' army at Thermopylae with a small force of 300 men, where he was joined by forces from other Greek city-states, who put themselves under his command to form an army of 14,000 strong.

The Persian army, alleged by the ancient sources to have numbered over one million but today considered to have been much smaller (various figures are given by scholars ranging between about 100,000 and 150,000).
 
Кто в чьей роли здесь?

Какое оружие главное сейчас?

Не это ли?

* Wikipedia in English:

In the 13th and 14th centuries there were stone structures within the palace site; some archaeologists believe that a wooden palace stood there as well. The stone palace was built in the 15th century, apparently after a major fire in 1419. The existing stone buildings and defensive structures of the lower castle, which blocked the construction, were demolished. The palace was built in Gothic style. The keep of the upper castle, as well as the palace, were meant to host the coronation of Vytautas the Great. The Gothic palace had three wings; research suggests that it was a two-story building with a basement. 

Grand Duke Alexander of Lithuania, who later became King of Poland, moved his residence to the palace, where he met with ambassadors. He ordered the renovation of it. After his marriage to a daughter of Moscow's Grand Duke Ivan III, the royal couple lived and died in there.

Sigismund I the Old, after his ascension to the grand ducal throne, conducted his affairs in the palace as well as in Vilnius Cathedral. During the rule of Sigismund I the palace was greatly expanded to meet the new needs of the grand duke. Another wing was added, as well as a third floor, and the gardens were extended. By contemporary accounts the palace was worth 100,000 ducats. The palace reconstruction plan was probably prepared by the Italian architect Bartolomeo Berrecci da Pontassieve, who also designed several other projects in the Kingdom of Poland. In this palace Sigismund the Old welcomed an emissary from the Holy Roman Empire, who introduced Sigismund to Bona Sforza, his second wife, in 1517.

Sigismund's son Sigismund II Augustus was crowned Grand Duke of Lithuania in the palace

Lietuviška Vikipedija: 


XV a. pab. – XVI a. pr. Aleksandras pagrindinę savo rezidenciją iš Aukštutinės pilies greičiausiai perkėlė į Žemutinę, čia pastatydamas vėlyvosios gotikos rūmus

Vienas iš Žemutinės pilies rekonstrukcijos autorių – olandas Petras Nonhartas (vok. Peter Nonhardt).
1655 m. rugpjūčio mėn. Rusijos kariuomenė užėmė Vilniaus miestą, Žemutinę ir Aukštutinę pilį

1661 m., vaduojant Vilnių, per kelis mėnesius trukusią kovą Valdovų rūmai buvo smarkiai apgriauti ir išgrobstyti.

** Toks jau šis metas lietuviškoj Vikipedijoj ir visoj Lietuvoj:

 šiuo metu didžiųjų kunigaikščių rūmai atstatomi, bet jau nespėti pilnai atstatyti - dėl lėšų stygiaus...


Raitelis

Vėliava krito į akis.
Todėl.

Raitelis ant balto žirgo, bet su ietim.

Jurgis.

Kamazų kolona iš Rusijos veža humanitarinę pagalbą Ukrainon, juk taip.


The coat of arms of Volodymyr is the oldest known Ukrainian city emblem.

Tas pats Jurgis.

Ukraina nepraleis humanitarinės pagalbos konvojaus per Charkovo srities teritoriją, praneša UNIAN.

Še tau, jurgi, ir devintinės... 

Kas yra drakonas, kurį ietim smeigia Jurgis, sakykit?

Raiteli, surask drakoną!

Ar tik ne jis ir prie Babelio po babkėm slepias? 

Matė matėt?


Matematikos egzamino reikės tik tiems, kurie stos į valstybės finansuojamas vietas. Tokia tvarka reiškia, kad turintys pinigų ir galintys susimokėti už mokslą, į matematiką galės spjauti.
Matė
matė

-


ką?
 
 Matė matė!

Nidos plynaukštė


Οροπέδιο Νίδας.
Nidos plynaukštė.
Nida Plateau.

Zeus Cave.

2014-08-14

Major De Minimis

2014 metų liepos 17-toji.

D. Grybauskaitė: sankcijos Rusijai dėl Ukrainos – nepakankamos.

Who are the Major Losers of Russian Sanctions?

2014 metų rugpjūčio 8-toji.

Lithuania, as an important agricultural exporter and a major trading partner of Russia, is the chief country in the firing line.

Na va, ir Lietuva Majoras!

2014 metų rugpjūčio 14-toji.

Europos Komisija ketvirtadienį Lietuvai leido teikti tik nereikšmingą pagalbą, o šalies situaciją dėl Rusijos sankcijų dar vertins atskirai, pranešė Žemės ūkio ministerija.

„Šalims narėms pasiūlyta taikyti de minimis (nereikšmingą - BNS) pagalbą pačioms“, – pranešime teigė ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius Rimantas Krasuckis.

„Baltijos šalys ir Suomija pasisakė labai konkrečiai prašydamos nedelsiant pradėti taikyti rinkos organizavimo priemones – intervencinį pirkimą, privatų saugojimą, eksporto gražinamųjų išmokų mokėjimą“, – sakė R.Krasuckis. Šias šalis palaikė kroatai, prancūzai ir dar keletas šalių, tačiau Jungtinės Karalystės, Olandijos, Danijos atstovai siūlė toliau stebėti pokyčius rinkose ir sprendimus priimti tik gerai viską išanalizavus.

„Šalims narėms pasiūlyta taikyti de minimis pagalbą pačioms“, – informavo R. Krasuckis.

De minimis (nereikšminga) pagalba – tai tokia parama, kuri didžiąja dalimi atvejų nedaro įtakos Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio prekybai ir konkurencijai ir yra leistina pagal Europos Komisijos reglamentus.

Ne tvatintis, o tvytintis!


tvatinti
tvatin|ti, tvatina, tvatino tvatyti.

Tvatinti sinonimai:
Deginti, Mušti

tvatyti
tvat|yti, tvatija, tvatijo šnek. smarkiai ką daryti (pilti, gerti, mušti ir kt.), tutinti: Kad tvatija lietus. T, pieną. Tvatyti kailį,…

pilti, gerti:)

L.Linkevičius

pirmadienį „Twitter“ pasidalino nuoroda į V.Žirinovskio

interviu.


tvytintis

:(

Ir nekiškit to švytinčio!

Atsiliekam...

Šito nebepakanka.

Tvytintis - ne koks atmestinas rusiškas, o tinkamas tarptautinis žodis!

Galima ir atsilikėliškai lietuviškai:

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius „sučiulbėjo“, „sučireno“...

ten tvatina?

Sutartis Silicio slėnyje

„Aš atsistatydinu. Man gėda dėl vyriausybės veiksmų. Atleiskite man.“ Tokia žinutė Rusijos premjero Dmitrijaus Medvedevo „Twitter“ paskyroje ketvirtadienio rytą išsyk sukėlė įtarimų, kad į ją įsilaužė programišiai.
 

Kaip gerai, kad į „Twitter“ neįsilaužė!

Džiaukimės! 

Rusijos premjero „Twitter“ paskyra, sukurta per jo viešnagę Silicio slėnyje (San Franciskas, JAV) 2010 metais, šiuo metu turi daugiau nei 2,5 mln. sekėjų. Paskyra turi specialų ženklą, liudijantį, kad ji išties priklauso D.Medvedevui.

Tačiau joje rusų kalba paskelbta žinutė apie atsistatydinimą buvo pernelyg drąsi, kad kas nors patikėtų, jog ją išties parašė Rusijos prezidento Vladimiro Putino statytiniu vadinamas šalies premjeras, rašo „The Interpreter“.

O vat jei nebūtų pernelyg drąsi...
 

Ar įdėmiai Silicio slėnyje Klientas pasiskaitė Sutartį?

Vėliau joje pasirodė ir daugiau abejotinos kilmės žinučių, kuriose išsakyta kritika šalies valdžiai. Vienoje jų buvo parašyta: „Galbūt būtų geriau uždrausti elektrą? Pažadu, greitu metu vyriausybė tai apsvarstys. Tik be manęs.“

Kritikos kliuvo ir Rusijos prezidentui V.Putinui, į kurį kreiptasi vardo trumpiniu: „Jau seniai norėjau tai pasakyti. Vova! Tu esi neteisus!“

Dar viena žinutė skambėjo taip: „Rusijos piliečiai neturėtų kentėti dėl sveiko proto trūkumo šalies valdžios viršūnėje.“

Kremliaus išlaikoma naujienų tarnyba „Russia Today“ patvirtino, kad paskyra buvo nulaužta. Angliškai D.Medvedevo pranešimus skelbiančios kitos jo „Twitter“ paskyros programišiai, panašu, neužgrobė.

D.Medvedevas džiaugiasi, tur būt...


Šiuo metu programišių pranešimai yra ištrinti, taigi panašu, kad paskyros valdymas grąžintas teisėtam savininkui.

Kar kar kar:)

В СССР секса нет!

2014-08-13

Klientas

Daugiau nei keturis kartus permokėjęs klientas...

client (n.)
late 14c., from Anglo-French clyent (c.1300), from Latin clientem (nominative cliens) "follower, retainer," perhaps a variant of present participle of cluere "listen, follow, obey" (see listen); or, more likely, from clinare "to incline, bend," from suffixed form of PIE root *klei- "to lean" (see lean (v.)).
 lean (v.)
c.1200, from Old English hleonian "to bend, recline, lie down, rest," from Proto-Germanic *khlinen (cognates: Old Saxon hlinon, Old Frisian lena, Middle Dutch lenen, Dutch leunen, Old High German hlinen, German lehnen "to lean"), from PIE root *klei- "to lean, to incline" (cognates: Sanskrit srayati "leans," sritah "leaning;" Old Persian cay "to lean;" Lithuanian slyti "to slope," slieti "to lean;" Latin clinare "to lean, bend," clivus "declivity," inclinare "cause to bend," declinare "bend down, turn aside;" Greek klinein "to cause to slope, slant, incline;" Old Irish cloin "crooked, wrong;" Middle Irish cle, Welsh cledd "left," literally "slanting;" Welsh go-gledd "north," literally "left" -- for similar sense evolution, see Yemen, Benjamin, southpaw). Meaning "to incline the body against something for support" is mid-13c. Figurative sense of "to trust for support" is from early 13c. Sense of "to lean toward mentally, to favor" is from late 14c. Related: Leaned; leaning. Colloquial lean on "put pressure on" (someone) is first recorded 1960.
Nelabai kokia kliento kilmė.

Jei ką - į klyną tam klyvam klientui!

Kuo?

Sutartim.

1. Ne klientas rašo sutartį, kurią pasirašo.

2. Tas, kas sutarty klientą aptarnauja, iš tiesų pinigų valdytojams tarnauja.

3. Teisininkai, kurie sutarties šalių ginčus teisme sprendžia, tai daro pagal pinigų valdytojų valdžią įteisinusius įstatymus, o šiandien tie pinigai daromi „ex nihilo“, bet skolinami tiems, kas klientą aptarnauja, už palūkanas; įstatymai palankūs arčiau pinigų valdytojų esantiems. 

klieñtas [lot. cliens (kilm. clientis)]:
1. sen. Romoje — ↗ patrono1 (1) globojamas ir nuo jo priklausantis laisvas asmuo;
2. nuolatinis pirkėjas, lankytojas, užsakytojas;
įmonė, organizacija, asmuo, kuris naudojasi kredito ar draudimo įstaigos, pram. ar prek. įmonės, advokato, notaro, ek. eksperto patarnavimais.

Lingua Europea.

Pasaulis tai apvalus.


Long Scale

Trillion may mean:

Either of the two numbers (please see long and short scales for more detail):
  • 1,000,000,000,000 (one million million; 1012; SI prefix: tera-) for all short scale countries
  • 1,000,000,000,000,000,000 (one million million million; 1018; SI prefix: exa-) for all long scale countries
Lithuania.

Litas.

Žinomoje automobilių nuomos kompanijoje mašiną išsinuomavęs Vitalijus Ponelis skundžiasi, kad tą pačią sumą turėjo sumokėti ne litais, kaip tikėjosi, o svarais sterlingų, praneša „Lietuvos ryto" televizija. 

Daugiau nei keturis kartus permokėjęs klientas neabejoja, kad suklydo verslininkai, tačiau šie tikina, kad sutarties sąlygos buvo aiškios ir nesikeitė nuo pat pradžių.

Long scale, simply...

Žinomos automobilių nuomos kompanijos ponams Ponelio svarai, o pensininkams pensai.

Argi tai gali būti neteisėta?

1. Durnių ir bažnyčioj muša 2014-08-13 18:21 IP: 5.20.54.42
"V.Podelis neslepia, kad pasirašydamas sutartį įdėmiai jos neperskaitė." - temą laikau išsemta.

4. to 1. Durnių ir bažnyčioj muša 2014-08-13 18:32 IP: 84.15.185.67 
Sakykit, o kam bažnyčios skirtos? Bibliją pacituokit, juk įdėmiai ją perskaitėt;)

Миллиард Януковича

Там только бриллиантов было на миллиард!

Как заявил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства, служба финансового мониторинга выявила 42 компании-нерезидента, связанные с семьей экс-президента Виктора Януковича. В связи с чем, почти $1 млрд. 340 млн. средств на их счетах арестованы.
По его словам, финансовая разведка Украины выявила 42 компании-нерезидента, зарегистрированных на Кипре, в Панаме, Великобритании, Белизе и Сейшелах, которые напрямую связаны с Виктором Януковичем и его окружением. Все вышеуказанные компании в период с 2010 по 2013 годы через счета, которые были открыты в банках одной из соседних стран, в целом перечислили финансы в размере 16 млрд.грн.

Также, по словам премьера, в сотрудничестве с финансовыми разведками США, Великобритании, Латвии, Кипра и Панамы Украина уже выявила все вышеуказанные оффшорные компании, на данный момент установлены все фамилии высоких должностных лиц и доверенных людей которые управляли компаниями и средствами. В результате государственная служба финмониторинга заблокировала средства на счетах 19 компаний-нерезидентов.

Tie susiedai...

Beje, o kur šitas milijardas?
Где его заблокировала государственная служба финмониторинга Литвы?

Ne fontanas

Planuojama, kad 18 tūkst. kv. m pastatų komplekso projektavimo darbai baigsis bei statybų rangovo konkursas įvyks iki šių metų gruodžio mėnesio.

Sostinės Visorių informacinių technologojų parke netrukus iškils naujas Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto (VU MIF) pastatų kompleksas.

Naujojo VU MIF komplekso projekte numatyta įrengti vieną moderniausių duomenų centrų šalyje, kuris užims vos 121 kv. metrą. Tai 40 kartų mažesnis plotas, palyginti su sovietmečiu statytu, jau nebenaudojamu, greta stovinčiu senuoju skaičiavimo centru.

To senojo skaičiavimo centro pastatas nuotraukos dešinėj už medžių, kairėje gi kadaise Lietuvos Mokslų Akademijos Matematikos ir informatikos institutas, dabar pavaldus tam „tiksliukų“ fakultetui.

Ne taip buvo - tai ne fontanas, o ESM (elektroninės skaičiavimo mašinos tik vėliau Lietuvoj imtos kompiuteriais vadinti) Elbrus aušinimo baseinas.

40 x 121 = 4840 kv. metrų.

18 tūkst. kv. m - tik 3,72 karto daugiau.

...  numatyta įrengti vieną moderniausių duomenų centrų šalyje, kuris užims vos 121 kv. metrą.

Kaune tyliai tyliai investuota į gerokai didesnį.

Atrodo, logiška būtų tikėtis, kad Rusijai uždraudus rusų duomenims kirsti valstybės sienas, brangius duomenų centrus Lietuvoje pasistatę verslininkai turėtų graužti šviesolaidžio gyslas, svarstydami, kaip dabar tuos centrus perkelti į Rusiją. Pasirodo – nė velnio.

„Bent jau mes taip jaučiame – kuo daugiau sankcijų Rusijos viduje, kuo labiau spaudžiamas pats verslas, tuo naudingiau mums. Nes sukontroliuoti šifruotais kanalais vaikščiojančius duomenis net techniškai beveik neįmanoma. Tad, kuo daugiau tų sankcijų atsiras, tuo mums geriau“, – sakė J.Rumbutis.


Rusija, atrodo, mažai domisi bėgančiais duomenimis. Atvirkščiai – nutylėtas nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojusios informacijos priemonių įstatymo pataisos punktas nedviprasmiškai nurodo visiems Rusijoje veikiantiems socialiniams tinklams ir interneto informacijos priemonėms įdiegti savo serveriuose programinę įrangą, kuri įgalintų FSB bet kada patikrinti vieno ar kito komentatoriaus duomenis, nustatyti asmenybę. Sunku tikėtis, kad tokia cenzūra dar labiau nepaskatins duomenų „emigracijos“.

Pasaulinis duomenų centras yra Frankfurte, tad praktiškai visi, kas prisijungia prie tinklo, keliauja ten. Ir tie patys Rusai, ir jų operatoriai. Tad techniškai kažką uždrausti ar visiškai užsiblokuoti tiesiog neįmanoma“, – sako Juozas Rumbutis.

Kaip su tuo Pasauliniu

 
 duomenų centru?

Amerika?

Forbes:

Range International Information Hub

Langfang, China
6.3 Million Sq. Ft.
When completed in 2016, this commercial computing center will be nearly the same size as the Pentagon.
 

4837 kartus didesnis už VU MIF komplekso projekte numatytą įrengti vieną moderniausių duomenų centrų šalyje.

Jei matuoti plotu.

O jei duomenų kiekiu ir srautais?

Beje, Gūglė duomenų centrą Kruonyje ketino statyti.


Geopolitinis tas Kruonis, duomenų centrai - irgi geopolitiniai, o šis ne fontanas -
 

ne geopolitinis:)