2013-09-28

Božnica atsiprašo

Anglikonų bažnyčia, kuri naudojosi vergų darbu Karibų baseino plantacijose, 2006 metais atsiprašė dėl savo vaidmens vergų prekyboje.

Božnica
.

bltr. ar sen. lenkų.

Senovė.

Pedofilijos skandalų purtomą Lenkijos katalikų bažnyčią šeštadienį sudrebino kaltinimas, kad ji nuslėpė tikrąsias vieno misionieriaus Ekvadore mirties priežastis.

Anot dienraščio „Fakt“, 45 metų pranciškonų vienuolis, kunigas Mirosławas Karczewskis prieš du metus Ekvadore žuvo ne per plėšikų užpuolimą, bet homoseksualinės orgijos metu. Anot dienraščio, tokią šokiruojančią tiesą siekęs nuslėpti Vatikanas nurodė Ekvadoro ir Lenkijos episkopatams meluoti, jog vienuolį nužudė vagys, pagrobę laptopą bei mobilų telefoną.

Melą demaskavo garsus Italijos žurnalistas Gianluigis Nuzzis, išgavęs Ekvadoro policijos ir episkopato susirašinėjimo dokumentus. G.Nuzzi teigia, jog Vatikanas prašė Ekvadoro episkopato, kad šis „įkalbėtų“ tenykštės policijos vadovybę oficialiai viešinti vien apiplėšimo versiją, taip gelbėjant bažnyčios prestižą.

Panašiai esą pasielgė ir Lenkijos episkopatas, nutylėjęs tikruosius nusikaltimo motyvus ir pranešęs melagingą versiją. Tiek Vatikanas, tiek Varšuva nutylėjo, kad M.Karczewskis žuvo per išgertuves plebanijoje su dviem ne kartą anksčiau pas jį viešėjusiais vaikinais, o nusikaltimo vietoje policija atrado visų vyriškių spermos liekanų.5. ... žuvo per išgertuves plebanijoje ... 2013-09-28 16:51 IP: 84.15.188.233
klebonijoje, o ne plebanijoje; klebonas lenkiškai pleban (łac. plebanus)

plebanus
- plebán, farár

Lenkijos pranciškonų ordino vadovybė skubiai paneigė „Fakt“ kaltinimus, tvirtindama, jog tyrimas Ekvadore nėra užbaigtas, tačiau Varšuvos žiniasklaidoje tai aistrų nesumažino.

Juolab, kad šalį krečia neregėto mąsto skandalas dėl dviejų tautiečių kunigų pedofilijos nusikaltimų Dominikos Respublikoje. Į minėtą šalį nuvykę didžiausių Lenkijos dienraščių bei žurnalų korespondentai beveik kasdien praneša apie daugėjančius kaltinimus buvusiam Vatikano nuncijui Jozefui Weselowskiui ir nuošalus kaimo kunigui Wojciechui Gilui.

Pastarasis vaikus viliodavo pažadais nusivežti kelionėn į Europą, o nepaklusnius apsvaigindavo alkoholiu, narkotikais bei versdavo tenkinti grąsindamas pistoletu. Pistoleto grąsinimo išsigandęs ir kunigui atsidavęs vienas pauglys vėliau du kartus bandė žudytis, dėl ko dvasiškio nusikaltimai ir iškilo viešumon.

Nuncijus pauglių neprievartavo, bet į lovą atsiviliodavo labai brangiai mokėdamas, o viešnamių rajone aukų ieškodavo pats bei siūsdamas kunigėlį meilužį.

Minėtas skandalas sukėlė Lenkijoje tokį didelį pasipiktinimą, jog Katalikų bažnyčios vadovybė pirmą kartą ryžosi atsiprašyti už dvasiškių pedofilų daromas skriaudas.

Penktadienį Episkopato generalinis sekretorius, vyskupas Wojciechas Polakas spaudos konferencijoje atsiprašė aukų ir pranešė, jog bažnyčia sieks suteikti nukentėjusiems psichologinę pagalbą.

Spėjama, jog vyskupų nuomonę galėjo pakeisti Vatikano nurodymas bei sociologinės apklausos, paliudijusios, jog tik 17,5 procentų lenkų tiki, kad bažnyčia neslepia kunigų pedofilų nusikaltimų. Tuo tarpu 68,5 procentai lenkų mano, kad bažnyčia slepia šiuos nusikaltimus, o 14 procentų neturėjo savo nuomonės.

Pakeisti tautiečių požiūrį Lenkijos bažnyčiai bus labai sunku. Prieš kelias dienas televizija „TVN24“ demaskavo, jog už pedofiliją lygtinai nuteistas vienas Varšuvos Pragos rajono kunigas ir toliau vadovauja bažnyčioje patarnaujančių keliolikos vaikų grupei.

Komentuodami pastarąjį atvejį Varšuvos laikraščiai vieningai pareiškė, jog Lenkijos episkopatas nesilaiko popiežiaus Pranciškaus nurodymo bausti ir izoliuoti nuo vaikų kunigus pedofilus.

Izoliuoti nuo vaikų kunigus pedofilus?

Kaip suprasti?

Tai kunigai už pedofiliją tik taip, bažnytine bausme, baudžiami?

Kam galas?

Lenkijos pensijų fondams - galas?

Varšuva siekia, kad antrosios pakopos pensijų fondai neturėtų būti privatūs. Maža to, jau dabar žmonės agituojami 3 procentus uždirbtų pinigų patikėti ne fondams, o valstybinei socialinio draudimo įmonei ZUS.

Lenkiškai "Sodrai".

Iki kitų metų lenkai gali rinktis, kur kaupti pinigus pensijai. Tačiau viskas vykdoma taip, kad privatūs pensijų fondai išnyktų. .

Mat visi neapsisprendę piliečiai automatiškai taps ZUS klientais, o pasirinkus ją sugrįžti prie privataus kaupimo nebebus įmanoma..

Negana to, valstybė siekia įvesti tvarką, pagal kurią iš privačių pensijų fondų būtų perimtos visų piliečių, kuriems iki pensinio amžiaus liko 10 metų, sukauptos lėšos, o jas vėliau išmokės ZUS..

Privatiems pensijų fondams Varšuva siekia uždrausti investuoti į pačios valstybės obligacijas. O ką daryti su 121 mlrd. zlotų, kurie investuoti iki šiol? Vyriausybės atsakymas aiškus – šie pinigai atiteks valstybei.

Maža to, finansų ministro Jaceko Rostowskio siūlomos pataisos prieštarauja paties premjero Donaldo Tusko pažadams didinti atidėjinius į privačius fondus.
.
Premjeras D.Tuskas tvirtina, jog vyriausybės planai viso labo reiškia didesnį rūpinimąsi lenkų pensijų saugumu.

J.Rostowskio parengtos įstatymo pataisos gali palaidoti pensijų fondus. R.Butrimo nuotr.

Apipavidalintojas neparašė, kad šitaip socialistiškai "Lenkijos verslo pasaulį" papiktinęs Jacek Rostowski buvo išrinktas geriausiu Europos finansų ministru, kaip tik Kubiliaus ir Šemetos naktinio diržų veržimo laikais.

Palyginkim skaičius nuotraukoj prie POL ir prie LTU.

Vargiai jį, Jacek Rostowski, pavadinsi socialistu.

Atidėjo mokesčius skalūnininkams iš Amerikos 5 metams, bijodamas, kad anie išeis iš Lenkijos.

Prisipažino apsiskaičiavęs!

Jacek Rostowski - Landynės.

Highest Zero.

Galima manyt, kad Jacek Rostowski išmano Landynės reikalus.

J.Rostowskio parengtos įstatymo pataisos gali palaidoti (privačius) pensijų fondus.

Tai kam gi galas?

Farár

Farár (z lat. parochus) je v kresťanských cirkvách osoba, ktorá má na starosti vedenie farnosti a farských bohoslužieb.

parochus
- purveyor, commissary

Katolícka cirkev, ako aj protestantské cirkvi presne vymedzujú práva a povinnosti farára prostredníctvom vlastného cirkevného práva.

V evanjelických cirkvách a starokatolíckej cirkvi je farár väčšinou volený, v katolíckej cirkvi ho vymenúva biskup. .

V rímskokatolíckej církvi pôvodné označenie kňaza ustanoveného mimo biskupského sídla, ktorý sa staral o ľud (latinsky plebs). V stredoveku tiež všeobecné označenie pro farára.

V evanjelických cirkvách je farár ordinovaným teológom, v katolíckej, anglikánskej a pravoslávnej cirkvi musí byť farár kňazom.

Kňaz alebo kňažka je osoba, ktorá viac či menej výlučne vykonáva náboženské úkony ako svoje zamestnanie.

V priebehu dejín kňazskú funkciu vykonával často kráľ (Mezopotámia, Egypt). V tomto prípade kráľovi pomáha širšie kňazstvo, často dedičné.

Rímskokatolícky kňaz.

V tomto prípade kráľovi pomáha širšie kňazstvo, často dedičné.

Kráľ.

Kráľ (panovník).

Poľská kráľovská koruna
.

Judeokresťanské kňazstvo.

Starozákonné kňazstvo.

U patriarchov v židovstve sa nenachádza nič podobné (neexistuje kvalifikovaný kňaz Boha Abraháma, Izáka a Jakuba). Léviho národ do čias Exodu je iba svetským kmeňom, bez posvätných funkcií.

Až počnúc Mojžišom, ktorý bol z levitského kmeňa, vzniká určitá špecializácia na kultové funkcie. No popri levitskom kňazstve sa ďalej udržiava rodinné kňazstvo.

Za čias monarchie vykonáva kráľ viaceré funkcie (medzi nimi aj kňazské): prináša obety, požehnáva ľud; je skôr akýmsi patrónom kňazstva, ale nie je členom posvätnej kasty.

V roku 621 pred Kr. Joziáš zrušil miestne svätyne, nastolil tak levitský monopol a zvrchovanosť jeruzalemského kňazstva. Joziášovov reformou, ktorá prekračovala predpisy Deuteronómia (Dt 18,6nn) vzniká rozlišovanie medzi kňazmi a levitmi.

Pádom chrámu a monarchie 587 pred Kr. kňazstvo je oslobodené od vplyvov a pokušení politickej moci a stáva sa tak náboženským vodcom národa. Kňazská hierarchia pozostávala z veľkňaza, pod ním sú kňazi, synovia Árona a napokon leviti (nižšie duchovenstvo). K levitom sa pridružujú speváci a vrátnici.

Do roku 172 pred Kr. neboli v hierarchii žiadne zmeny. Až v onom roku bol pre politicke intrigy zavraždený Onias III. - posledný veľkňaz pochádzajúci od Sadoka a králi Sýrie ustavnovujú jeho nástupcov bez ohľadu na jeho rodokmeň. Z nich sa stávajú viac politickí a vojenskí ako náboženskí vodcovia, čím vyvolávajú opozíciu farizejov. Nakoniec, počnúc Herodesom, veľkňazov určuje politická moc. Veľkňazov si vyberali z veľkých kňazských rodín.

Kňazské funkcie

V starodávnych náboženstvách sú kňazi služobníkmi kultu, strážcami posvätných tradícií. V Izraeli napriek spoločneskému vývinu, kňazstvo vždy vykonáva dve základné služby:

služba kultu
služba slova

Služba kultu

Kňaz je človekom svätyne. Prijíma veriacich v Božom dome, predsedá pri liturgii. Jeho hlavným úkonom je prinášať obetu, kde vystupuje ako prostredník medzi Bohom a ľudom. Bohu prináša obetu veriacich a veriacim prináša Božie požehnanie. Rovnako postupuje Mojžíš pri obete zmluvy na Sinaji (Ex 24, 4-8).

Služba slova

V Mezopotámii a v Egypte vykonával kňaz veštenie. V starodávnom Izraeli podobne narába s efodom, alebo s urimom a tumimom, po Dávidovi sa tieto úkony už vo Svätom písme nespomínajú, lebo Božie slovo sa k ľudu dostáva inou cestou: cez rozprávanie prorokov. Tí poukazujú na významné spomienky z minulosti a nachádzajú zmysel. Kňazi sú služobníkmi tohto slova, opakujú veriacim rozprávania ktoré zdôvodnňujú vieru. Pri obnovách Zmluvy oni vyhlasujú Tóru a vykonávajú úlohu sudcu (Dt 17,8-13). Starajú sa o redakciu Zákona.

Farár.

Faraón.

Kyrie eleison.

Parochus instructus.

Parochus instructus sive opusculum in quo Pastor Animarum.

Israel in Poland

Israel in Palestine.

Israel in Crimea.

Polish Hebrew coins.

Monety polskich Żydów.

Jaki Monety polskich nieŻydów?

Ar gali būti šalyje dviejų rūšių monetos - Žydams ir neŽydams?

Tuo metu Lenkijoj buvo vergija.

Vergams algą kuriom monetom mokėjo - polskich Żydów ar polskich nieŻydów?

O gal ... vergam nereikėjo pinigų, išvis?

Kam jiem, chłopam-kholopam pinigai - ir taip viskuo aprūpinti!

A
, chłopcy?

Būstas, maistas, darbo vieta garantuoti - tuo verganizatorius pasirūpino.

From the founding of the Kingdom of Poland in 1025 through to the early years of the Polish-Lithuanian Commonwealth created in 1569, Poland was the most tolerant country in Europe. Known as paradisus Iudaeorum (Latin for "Paradise for the Jews"), it became a shelter for persecuted and expelled European Jewish communities and the home to the world's largest Jewish community of the time. According to some sources, about three-quarters of all Jews lived in Poland by the middle of the 16th century.

The first extensive Jewish emigration from Western Europe to Poland occurred at the time of the First Crusade in 1098.

The Jews came to form the backbone of the Polish economy and the coins minted by Mieszko III even bear Hebraic markings.

Gesta principum Polonorum states that Princess Judith of Bohemia, wife of Polish Prince Władysław I Herman ransomed many Christians with her own money from the bondage of the Jews.

O kaipgi “Societas christiana”, introduced by Pope Gregory the Great at the end of the 6th century?

Chołop i chłop, крестьяне и христиане.

Ciężka była dola chłopów pańszczyźnianych.

Čia jau po to, kai Kazimieras Didysis mūsų Gedimino paqonę dukrą Aldoną-Oną vedė ir vergiją Lenkijoj panaikino.

O anksčiau buvo dar sunkiau.

According to Samuel Augustus Mitchell, non-free people were emancipated in Poland in 1347 under the Statutes of Casimir the Great issued in Wiślica, although there are indications that some form of slavery, in practice and law, continued at least till the end of the 14th century.

Ask The Rabbi Again.

Israel in Poland...

141

Užvakar Tiesos žmonėms Pranciškus Šliužas pasakojo apie referendumą.

Labiausiai mane sukrėtė jo žodžiai apie Seimo narius.

Jis teigė, kad ne tik nė viena parlamentinė partija, bet ir nė vienas iš 141 Seimo narių nepalaiko referendumo idėjos.


...

Vilniuje pusantrų metų praleidęs krepšinio agentas Francois Lamy šį rudenį su žmona nusprendė grįžti į Paryžių. „Jeigu turi pakankamai lėšų, Vilniuje gyventi tikrai smagu, - pripažino F.Lamy. - Bet dirbti čia neįmanoma. Neįsivaizduoju, kaip čia pragyvena žmonės, gaunantys vidutinę lietuvišką algą. Ar dar čia grįšiu? Nebent išėjęs į pensiją“, - nevyniojo žodžių į vatą 37 metų prancūzas.

- Labiausiai krito į akis vis dar besitęsianti ekonominė priklausomybė nuo Rusijos. Ir tikrai nesu įsitikinęs, ar visoms buvusioms Sovietų Sąjungos šalims pavyks sėkmingai atsikratyti šios priklausomybės artimiausiu metu.

Ekonominis žmonių skurdas - tai toks pat akmuo Lietuvos visuomenei kaip ir buvusi politinė priklausomybė nuo sovietų.

Per pusantrų Vilniuje praleistų metų nesusidariau įspūdžio, kad žmonės Lietuvoje iš tiesų jau yra laisvi. Ekonomiškai jie tikrai nėra laisvi, nes yra priklausomi nuo ypač mažų algų.

- Mane labiausiai šokiravo Lietuvos elitas. Šalį valdantys žmonės sukasi tik savo uždarame rate. Talentingi žmonės Lietuvoje savo darbu negali prasimušti, todėl yra priversti bėgti iš šalies į Angliją, JAV ar Pietų Prancūziją.

Man regis, Lietuvai gresia vienas ypač skaudus dalykas: jeigu tu gimei skurdesnio sluoksnio šeimoje, faktiškai čia neturi jokių galimybių prasimušti tik savo darbu ar talentu. Manau, kad tai nulėmė vis dar gajūs senos sovietinės sistemos įpročiai.

Valdžia liko ir iki šiol yra tik labai mažo rato žmonių rankose. Jie rūpinasi tik savo pačių reikalais. Valdžios žmonės nori bet kokia kaina išlaikyti savo privilegijas, o visos visuomenės reikalai Lietuvoje tiesiog nustumti į šoną.

Jeigu ši situacija išliks ilgai, Lietuva kaip šalis turi labai mažai vilčių pakilti iš dugno.

Visose Europos šalyse yra uždari valdžios rateliai, bet demokratijos plėtra nepalyginama su Lietuva. Lietuvos politinio elito savanaudiškumas tiesiog nesuvokiamas blaiviu protu.

...

REFERENDUMAS - TAUTOS VALIA

1# Sumažintumėme reikiamą parašų kiekį referendumams skelbti iki 100'000. Juk Tautos beliko vos 1,9 milijono..., atmetus vaikus ir senyvo amžiaus žmones, jau nebegalinčius dalyvauti parašų rinkime...
Šį rudenį reikia surinkti iki šiol neįveiktą, dabar jau 20% šalies gyventojų pasiekusį, parašų skaičių. Tokio Tautai nepalankaus santykio nėra jokioje kitoje valstybėje... Jei nesuvoksime Referendumo svarbos ir netikėsime, nepasitikėsime vieni kitais – prarasime visa ko pagrindą. Verksime kartu su mūsų broliais latviais, nesustabdžiusiais proceso – išparduoti savo Žemę. Nesileiskime apkvailinami, nekartokime svetimų klaidų. Vengrija susitvarkė, Islandija susitvarkė, Bolivija susitvarkė – galime ir mes!

2# Privalome sugrąžinti 47-ąjį Konstitucijos straipsnį į '92 metų redakciją, kuriame buvo aiškiai pareikšta, jog:"Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei." – šis sakinys buvo panaikintas 2003 metų redakcijos Konstitucijoje. Beliko tik: ,,Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą." Žemė – ne prekė, Žemė –  valstybės teritorija ir vienintelė prekių bei produktų gamybos priemonė. Milžinų kapai – piliakalniai byloja, kad ši žemė, išsaugota mums – klestėjimo ir gyvavimo vieta. Kas drįso, be Tautos sutikimo, išbraukti mūsų prigimtinę teisę į protėvių palikimą – Žemę – ir dar įžūliai siūlyti ją parduoti svetimšaliams?

Pirmąją rudens savaitę Kauno Laisvės alėjoje kalbinti sutikti latviai:
,,Žemės kaina ypatingai nepakilo, gal vos minimaliai"
,,Jūrmalą persirašė rusai, nebeturime kur kojos įkelt"
,,Jau supirktas žemes persirašė svetimšaliai ūkininkai, susivežė darbo jėgą, kokią norėjo ir iš kur norėjo"
,,Užsiaugina, pasigamina produkciją, šalyje nieko nepalieka - viską išsiveža, mokesčių nesumoka, nekontroliuojama padėtis"
,,Išnaudojami gamtiniai resursai - laukiniai vakarai..."

Girdžiu per radiją - "Leiskime legalią rinką Europoje..." - legalizuokime žemę (nekontroliuojamą teroristinę žemdirbystę) kaip tasomą kas nori....
3# Žemės gelmės, gamtiniai ištekliai – tik pati Tauta sprendžia, ką su jais daryti.
Ketinimai privatizuoti vandens tiekimą (gėluoju vandeniu esame turtingiausia šalis Europoje), pumpuojama nafta (kurios Lietuvoje ,,nėra", bet LOTOS veža), kasamos durpės, ruošiamas išgabenti anhidritas, kitos iškasenos (mainais už juokingai mažą mokestį į valstybės biudžetą, užsienyje iš to uždirbant milžiniškas sumas). Kubinis metras Lietuvos – tik centai... Skalūnų dujos – atiduodame  ,,Chevron'ui" ir dar patys susimokame 100 milijardų, esant dideliam pavojui gamtai padaryti neatstatomos žalos? Leisti laidoti toksines atliekas su mutageninėmis medžiagomis?
Ar tikrai nėra kitos išeities, kad turime ryžtis tokiai neapgalvotai rizikai? Tegul mūsų vaikai gamtinius išteklius naudoja išgaudami juos ekologiškais būdais.
Spręskime mes patys, Tauta, ką su savo turtais daryti.

4# Ką Tauta nusprendžia referendumu – keičiama tiktai referendumu.
Ir valdžia, galimai per ,,neapdairumą", nesąmonėmis nebeužsiiminėja, o privalo pagaliau paklusti piliečiams, šitaip iš tikrųjų pradėdami atstovauti mums –  Tautai. Čia ir dabar padedame paskutinį tašką valdžios savivalei.

„Tautos valia, neparduokime Lietuvos žemės, išsaugokime savo turtą, neleiskime užteršti“ – Už vaikų ateitį, suteikiant ir paliekant jiems galimybę rinktis...
TAM PRIVALOMA SURINKTI 300'000 PILIEČIŲ PARAŠŲ SKELBTI VYKDOMAJAM REFERENDUMUI

LAPUS RINKĖJAMS IŠDUODA:   (Privaloma turėti asmens dokumentą, vairuotojo pažymėjimas netinka)
VILNIUJE:
Kalvarijų g. 125-808 (Sigmos pastatas) Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos būstinėje. Kontaktinis asmuo: Julius Panka 868627791  darbo dienomis nuo 18:00 - 20:00 Lapų išdavimas, galimybė pasirašyti.Vėliau ir savaitgaliais, o priėmimo laikas ilgės.

Kaune pasirašyti galima nuolatinėse parašų rinkimo vietose:

"ŠEIMOS OPTIKA" Kaune, Gedimino g. 36 (prie Soboro), darbo dienomis nuo 13:00 - 17:00, Lapų išdavimas. Kontaktinis asmuo: Romas Kaulinis 868527278
"Biokosmetikos akademijoje"
Kaune, Savanorių pr. 128, Darbo laikas: I-V 10:00 - 18:00 val., VI 10:00 - 14:00 val.
"Oksalis" Kaune, Savanorių pr. 60, Darbo laikas: I-V 9:00 - 18:00 val, VI 9:00 - 14:00 val.
"Siuvimo paslaugos" Kaune, Savanorių pr. 66 (1a.), Darbo laikas: I-V 9:00 - 18:00 val.
Prie Respublikinės Kauno ligoninės (buvusi 3-ioji klinikinė ligoninė), Hipodromo g. 13, renkami parašai: darbo dienomis nuo 11 iki 14 val., šeštadieniais nuo 10 iki 11 val. Kitu laiku, toje vietoje, galima pasirašyti paskambinus tel.:860971921 arba 867643106

KLAIPĖDOJE: Susiskambinti - kontaktinis asmuo: Inga Jarmalaitė 860757531
ŠIAULIUOSE:
Susiskambinti - kontaktinis asmuo: Vida Stankūnienė 860344498
PANEVĖŽYJE: Susiskambinti - Kontaktinis asmuo: Rita Jusienė 861693499
KITŲ MIESTŲ KOORDINATORIAI: KONTAKTAI SUSISIEKIMUI

2013-09-26

Konstitucinė krizė


Nekonstitucinė krizė

Kaip žinoma, Konstitucinis Teismas nutarė, jog per krizę priimti įstatymų pakeitimai, kuriais apkarpytos teisėjų ir valstybės tarnautojų algos, prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.

O ar per krizę priimti įstatymų pakeitimai, kuriais apkarpytos visokių darbininkų, mokytojų, gydytojų ir į juos panašių neteisėjų ir valstybės netarnautojų, o tik piliečių, algos prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui, Konstitucinis Teismas nenutarė ir neatmetė, nes šitokio klausimo nesvarstė.

Nes niekas to mūsų Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo neklausė.

O kas Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą paklausė pirmuoju klausimu?

Konstitucinis Teismas, išnagrinėjęs šešis pareiškėjų - Vilniaus apygardos administracinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymus, pripažino, kad teisinis reguliavimas, kuriuo dėl ekonomikos krizės sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų pareiginės algos (atlyginimo) koeficientai, valstybės tarnautojų priedų už kvalifikacines klases, statutinių valstybės tarnautojų priedų už kvalifikacines kategorijas dydžiai, prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintai teisei gauti teisingą apmokėjimą už darbą. Nutarime pažymima, kad tai prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, o teisėjų atlyginimų sumažinimą nustatantis teisinis reguliavimas - ir teisėjo bei teismų nepriklausomumo principui.

Neprieštaravusiu Konstitucijai pripažintas įstatymas, kuriuo 2009 metų viduryje sumažintas bazinis Pažymėtina, kad Lietuvos konstitucinė teisė nenumato (individualaus) konstitucinio skundo galimybės, kai į KT gali kreiptis ir „paprasti“ žmonės (pvz., piliečiai, užsieniečiai).

O kodėl niekas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nepaklausia antruoju klausimu - dėl menkesniųjų Lietuvos Respublikos piliečių, neteisėjų ir valstybės netarnautojų, algų sumažinimo per krizę priimti įstatymų pakeitimais?

Kodėl jie patys,  Lietuvos Respublikos piliečiai - neteisėjai ir valstybės netarnautojai - Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nepaklausia?

Teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti teisės akto konstitucingumą turi:

  • dėl įstatymo ar kito Seimo priimto akto – Vyriausybė, ne mažesnė kaip 1/5 visų Seimo narių grupė ir teismai;
  • dėl Respublikos Prezidento akto – ne mažesnė kaip 1/5 visų Seimo narių grupė ir teismai;
  • dėl Vyriausybės akto – ne mažesnė kaip 1/5 Seimo narių grupė, teismai ir Respublikos Prezidentas.
Pažymėtina, kad Lietuvos konstitucinė teisė nenumato (individualaus) konstitucinio skundo galimybės, kai į KT gali kreiptis ir „paprasti“ žmonės (pvz., piliečiai, užsieniečiai).

Nes demokratija.

Nes demokrutija.

Nes Lietuva globoja piliečius.


Sezono atidarymas

Why then the world's mine Oyster, which I, with sword will open. [Shakespeare, "The Merry Wives of Windsor," II.ii.2]

from PIE *ost- "bone"


osteològija sf. (1) TrpŽ stuburinių anatomijos dalis, kurios objektas yra kaulai, jų struktūra.

òstija sf. (1) NdŽ; M bažn. per mišias aukojamas ir konsekruojamas neraugintos duonos paplotėlis.

Kościół.
etymologia:
(1.1) czes. kostel

Pierwsze określenie - τό κυριακόν - w języku greckim oznacza rzecz lub miejsce ofiarowane Panu lub dom Pana. Drugie - έκκλησία - było używane w celu zdefiniowania zgromadzenia ludu, jako siły politycznej

Ponai.

...
Trečiadienio vakarą sostinės senamiestyje esančiame restorane „Ramada“ padvelkė Atlanto vandenynu ir prabangos dvasia. Stilistas Mantas Petruškevičius ir verslininkė Rasa Arlauskienė drauge su Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija nusprendė iškilmingai paminėti austrių sezono atidarymą, kuris tęsis iki pat balandžio mėnesio.

Net!

Prancūziška elegancija dvelkianti aplinka, prabangus šampanas ir šviežios austrių geldelės.

prabangùs, -ì adj. (4)
1. ištaigingas: Platelių ežero Pilies saloje stovėjo prabangūs rūmai A.Vien. Ūkis [Kristupo] taip pat neprabangus, nors ir geresnis kiek už Putriaus I.Simon. Prabangùs gyvenimas NdŽ.
prabangiaĩ adv.: Prabangiai gyventi LL318. Nauji pažįstami nusivedė mane į prabangiai išpuoštą kavinę Šlč.
2. M, Amb, BŽ183 nereikalingas, perdėtas, besaikis: Didžiūnai vėl dėl savo puotų, gėrimų ir pilvo apsunkinimo, kiti dėl brangių ir prabangių pasirėdymų, kuriais rėdosi, dažnai apleidžia gerus darbus SPII176. Rūpestis prabangi apie peną ir kuo žmogus dėvėtų SPII175. Mokykis, idant šeforystė tavo turėtų būt ne teip prabangi MP271.
...

Visu tuo galėjo mėgautis kone 80 kviestinių svečių, tarp kurių – ne vienas daugelio visuomenėje atpažįstamų verslo ir pramogų pasaulio atstovų.

Kone 80!

Verslas ir pramogos!

pramogà sf. (3b) J.Jabl, prãmoga (1) J.Jabl, Nm tai, kas palinksmina, atitraukia nuo rūpesčių, šalina nuovargį, malonus užsiėmimas: Tau vėl naują prãmogą pramano Nm. Rasdavome raštuose ir pramogos sveikos, ir poilsio stiprinamo, ir pamokslo pamokomo J.Jabl. Į bažnyčią ji tik dėl pramogos teeidavo – savęs parodyti, kito pamatyti I.Simon. Taiso vakarėlius ir kitas pramogėles rš. Dabar, po tokių darbų, ir pramogėlė būtų ne pro šalį J.Jabl. Kiekvieną dieną turėjusi pramoga paįvairinti Vaižg.

Rasdavome raštuose ir pramogos sveikos, ir poilsio stiprinamo, ir pamokslo pamokomo J.Jabl.

Į bažnyčią ji tik dėl pramogos teeidavo – savęs parodyti, kito pamatyti I.Simon.

Nebe tie laikai...
...
Pirmojo austrių gliaudymo čempionato Lietuvoje dalyvius vertino trys kompetentingi ("sufficiency of means for living at ease") komisijos nariai: diplomatinio etiketo specialistas Arminas Lydeka, vyno žinovė Rasa Starkus bei maisto kultūros žinovas, tinklaraštininkas Andrius Užkalnis, kuris taip pat ėmėsi ir vakaro vedėjo vairo.

Maisto arimų artojas!

Kur nuvedė vakarą šis kultūrintojas? 

vãkaras sm. (3b) KBII61, J, K.Būg, Š, Rtr, BŽ48, DŽ, FrnW, KŽ, (1) Trk 
5. ŠT266, Dkš, Ker, Grv pasilinksminimas su programa (ppr. vaidinimu), šokiai: Pagausėjo lietuviškieji vakarai su vaidinimais, chorais V.Myk-Put. Rengiant lietuviškus vakarus, sunku buvo surasti tinkamas patalpas vaidinimams rš. Ketiname rengti vakarą blaivybės namo naudai Pč. Rytoj bus čia šokamas vakaras J.Jabl. Dainų (dainuojamas), iškilmingas, šeimyninis, šokių (šokamas) vãkaras NdŽ. Parvažiavęs už dienos ar te dvie[jų], anas nuejo an vãkarą ir pradėjo girtis Gdr. Literatūros vakaras rš. Klausimų – atsakymų vakaras rš. 

Rašo nesąmones tas Lietuvių kalbos žodynas...

Europos sąjungai pirmi ninkaujanti Lietuva pagal vienam gyventojui tenkančias pajamas beveik tolygi Palestinai.

Įdomu, ar palestiniečiai irgi jau atidarė austrių sezoną?

...
Naujas Exeterio universiteto mokslininkų tyrimas tyrė sąryšį tarp 18 skirtingų cheminių medžiagų žmogaus organizme ir jo socioekonominio statuso. Trumpas tyrimo paaiškinimas: kiekvieno žmogaus organizme yra nuodų; turtingųjų nuodai yra iš prabangesnių šaltinių.

Mokslininkų komandos vadovė Jessica Tyrrell taip pat remiasi posakiu “esi tai, ką valgai”...2013-09-25

Orlen

1972–1985: Įmonės statybos ir pirmoji produkcija..

1985–1990: Iki Lietuvos nepriklausomybės.

1991–1997: Iki įmonės privatizavimo.

1998–2002: „Williams“ laikotarpis.

2002–2006: „Yukos“ laikotarpis.

2006 – iki dabar: PKN Orlen koncerno sudėtyje.

2006 m. liepos 29 d. nutrauktas naftos tiekimas vamzdynu „Draugystė“ iš Rusijos pusės.

Siūlau atkreipti dėmesį į laikotarpių trukmę.

Pirmąjį šių metų pusmetį daugiausiai mokesčių Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) sumokėjo AB „Orlen Lietuva“.

PKN Orlen įsteigta 1999 susijungus dviem valstybiniams koncernams Petrochemia Płock S.A. bei Centrala Produktów Naftowych (CPN) ir nuo to laiko yra rinkos lyderis Lenkijoje. Firmos vardas „Orlen“ kilo iš žodžio Orzeł (erelis, firmos simbolis). Koncernas pastaruoju metu sėkmingai plečiasi Europoje.

Nuo 2003 kovo mėn. PKN Orlen įžengė į Vokietijos rinką ir sukūrė ištisą Orlen Deutschland AG (per 500) degalinių tinklą Š. Vokietijoje. Nuo 2005 gegužės 24 d. PKN Orlen valdo degalinių tinklą Unipetrol Čekijoje. Nuo 2006 gruodžio 15 d. PKN Orlen valdo Lietuvos energetikos koncerną „Mažeikių nafta“.

Privatizavom Lietuvos Respublikos valstybinį energetikos koncerną „Mažeikių nafta“, tiesa?

Kokie mes šaunuoliai!

O tie lenkai...

Firmos vardas „Orlen“ kilo iš žodžio Orzeł (erelis, firmos simbolis).

...

Others - 62,38%.

Czyj orzeł?

Leased Belgium

“China has inked a deal to farm three million hectares (paywall), or about 11, 583 square miles of Ukrainian land over the span of half a century—which means the eastern European country will give up about 5% of its total land, or 9% of its arable farmland to feed China’s burgeoning population. That are is larger than about 50 countries, roughly the size of Belgium, Armenia or state of Massachusetts.

The deal comes after Ukraine lifted a law barring foreigners from buying Ukrainian land last year. As part of the deal, China’s Export-Import bank has given Ukraine a $3 billion loan for agricultural development. .

Vytautas sakytų?

Dūmai?

Saudo Arabija, Pietų Korėja, Jungtiniai Arabų Emyratai, Didžioji Britanija, JAV ir kitos valstybės perka žemės užsienio šalyse, ypač nuo tada, kai 2007–2008 m. pasaulyje šoktelėjo maisto produktų kainos, o dėl to kilo maištai.

Dabar mums, suprantama, Belgijos Briuselis mielesnis už Kijevą ir Ukrainą...

O paskui?

Gal padės “Visuomeninės ir asmeninės nuosavybės tarpusavio ryšys asmeninio pasodybinio ūkio funkcionavime”?

O gal Europos teisė?

2013-09-24

Rūšizmas

- TSRS priglaudžia negrus!- per pertraukas šūkaudavo klasės draugas, taip pasišaipydamas iš sovietinės propagandos. Nes mes tokių priglaustųjų, o anapus "geležinės uždangos" skriaudžiamųjų, gyvų nebuvo akyse regėję.

Šiandien jis, ko gero, būtų apkaltintas rasizmu.

Nes kolonialistai ir rasistai vėliau sugalvojo "afroamerikietį", o mums, nebuvusiais kolonialistais ar rasistais, beliko tik kaltinimai ir galvosūkiai, kaip gi mūsų NeAmerikoj vadint "afroamerikiečius".

Pats mačiau, kaip tada žybtelėjo juodaodės pardavėjos akys, kai toj Landynėj ištariau "Nigerija" vietoj "Naidžyrija".

Rasistas!

Ar ne?

racist
1932 as a noun, 1938 as an adjective, from race (n.2); racism is first attested 1936 (from French racisme, 1935), originally in the context of Nazi theories. But they replaced earlier words, racialism (1871) and racialist (1917), both often used early 20c. in a British or South African context. In the U.S., race hatred, race prejudice had been used, and, especially in 19c. political contexts, negrophobia.

Čia gi demokratai, mūsų mokytojai edukologai!

...early medieval slave traders – mostly Venetian, Genoese and Jewish – did not violate the new principles of the “Societas christiana”, introduced by Pope Gregory the Great at the end of the 6th century, according to which baptized people must be excluded from slavery.

Čia gi mūsų išminčiai, teisuoliai!

race (n.2)
"people of common descent," a word from the 16th century, from Middle French race, earlier razza "race, breed, lineage, family" (16c.), possibly from Italian razza, of unknown origin (cf. Spanish and Portuguese raza). Etymologists say no connection with Latin radix "root," though they admit this might have influenced the "tribe, nation" sense.

Original senses in English included "wines with characteristic flavor" (1520), "group of people with common occupation" (c.1500), and "generation" (1540s). Meaning "tribe, nation, or people regarded as of common stock" is by 1560s. Modern meaning of "one of the great divisions of mankind based on physical peculiarities" is from 1774 (though as OED points out, even among anthropologists there never has been an accepted classification of these).

Just being a Negro doesn't qualify you to understand the race situation any more than being sick makes you an expert on medicine. [Dick Gregory, 1964]

In mid-20c. U.S. music catalogues, "Negro." Klein suggests these derive from Arabic ra's "head, beginning, origin" (cf. Hebrew rosh). Old English þeode meant both "race, folk, nation" and "language;" as a verb, geþeodan, it meant "to unite, to join."

Tokie reikalai.

Prancūzai ir čia bus pasistengę.

Pasiskaitę šiuos išminčių aiškinimus, nesunkiai suprasim, kad kalbama apie rūšį, ne apie ką kitą.

Original senses in English included "wines with characteristic flavor" (1520)...

Vyno rasė...

rū́šis sf. (1) Sch95, [K], J.Jabl, DŽ, Sg, Šv, Trk, rūšìs (3) Jrb, rūšìs (4) DŽ1, Sb, Žln, rū́šis sm. (1) [K]
1. prekių, daiktų, reiškinių kategorija, turinti tam tikrus kokybinius požymius, kuriais skiriasi nuo kitų tos pat kategorijos prekių, daiktų, reiškinių: Tos pačios rūšies MŽ147. Šaltiems mėsos patiekalams vartojama pirmos rūšies mėsa ar paukštiena rš. Mūso žemė buvo trijų rū́šių, ka liuob rūšiuos Kl. Pirmos rūšès [linų] retai pasitaikydavo Antr. Buvo dvi rūšys: pakulos i linai Žr. Grūdai būdavo trijų rūšių̃: pirmos – sėklai, antros – valgyti, o trečios – kiauliums LKT124(Trg). Kiek y[ra] kurpių paneliums, an kiek rūšių̃? Lnk. Visų rū́šių kelių yra Rt. ^ Vienos rūšies (vieno luomo) žydas bei totorius B.
2. platesnės kategorijos sudedamoji dalis: Tos rūšies darbų reikia, bet jie atliekami kitaip J.Jabl. Lyriką, visais atžvilgiais kondensuočiausią žodinio meno rūšį, atitinka ir visų išraiškos priemonių sutelktumas rš. Elektros energija virsta kitų rūšių energija rš. Šita mūsų muzikos rūšis verta ypatingų studijų LTII104(Sab). Nėra ryškių ribų, skiriančių vienos ar kitos rūšies spinduliavimą rš. Ši valstybė yra savo rūšies fenomenas rš. ║ N vada: Vienos rūšies, vieno žindymo, vieno lakinimo šunyčiai MŽ548.
3. E augalų ar gyvūnų sistematikos vienetas, įeinantis į platesnį vienetą – gentį: Šeima susideda iš genčių, gentis – iš rūšių rš. Iš individų susidaro rūšis S.Mast. Rūšis vadinas pavienių gyvių krūva, kurie išeina iš to paties kelmo ir kurie veisias toliau tarpu savęs Blv. Pasaulyje yra daugiau kaip aštuoni tūkstančiai paukščių rūšių sp. Žmogui gyvūnas yra giminė, o gyvūnui žmogus yra rū́šis FT.

Žmogui gyvūnas yra giminė, o gyvūnui žmogus yra rū́šis.

Rūšistai
!

2013-09-23

Colonialism And Racism

Kadangi Lietuva niekada neturėjo kolonijų, o Prancūzija turėjo jų, po krepšinio čempionato finalo Europą šokiravo lietuvių rasizmas, o ne prancūzų kolonializmas.

The French colonial empire began to fall during the Second World War, when various parts were occupied by foreign powers (Japan in Indochina, Britain in Syria, Lebanon, and Madagascar, the United States and Britain in Morocco and Algeria, and Germany and Italy in Tunisia). However, control was gradually reestablished by Charles de Gaulle. The French Union, included in the 1946 Constitution of 1946, replaced the former colonial Empire.

The French Union was replaced in the new 1958 Constitution of 1958 by the French Community. Only Guinea refused by referendum to take part in the new colonial organisation. However, the French Community dissolved itself in the midst of the Algerian War; almost all of the other African colonies were granted independence in 1960, following local referendums. Some few colonies chose instead to remain part of France, under the status of overseas départements (territories). Critics of neocolonialism claimed that the Françafrique had replaced formal direct rule.

Neocolonialism (also Neo-colonialism) is the geopolitical practice of using capitalism, business globalization, and cultural imperialism to influence a country, in lieu of either direct military control or indirect political control, i.e. imperialism and hegemony.

Neokolonializmas.

Ne rasizmas.

The Motherland and her dependant colonial offspring. (William-Adolphe Bouguereau, 1883)

...

Étienne Balibar's term for the prevalent new modality of racism he calls ‘racism without race’, which emerged in the 1970s. Whereas racism used to be premised on the idea of race as biological heredity, now in the postcolonial era it tends to be focused on ‘cultural differences’. It surfaces in debates about immigration, assimilation, and multiculturalism and although its tone tends to be respectful its intent is always to preserve the pillars of racial segregation both ideologically and practically. Indeed, the very question of whether or not immigration might cause ‘cultural’ difficulties (whatever form these might take—e.g. the loss of cultural distinctness, or dilution of tradition) is neo-racist in form according to Balibar. Samuel P. Huntington's highly influential The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order (1998) is a highly sophisticated example of neo-racism inasmuch as it insists on the universality and immutability of ethnic characteristics.

Neo-racism.

This is.

Žydai nesupranta

Žydai nesupranta, kuo Izraelis blogesnis už Kiprą, kuris geografiškai taip pat nepriklauso Europai, bet 2004 metais buvo priimtas į ES.

Nors geografiškai Izraelis nėra Europos dalis, dauguma žydų save kultūriškai tapatina su šiuo kontinentu, be to, 8,5 proc. Izraelio gyventojų jau turi kurios nors ES narės pilietybę.

Kaip parodė naujausia Ben Guriono universiteto atlikta apklausa, 81 proc. Izraelio gyventojų pasisako už prisijungimą prie Europos Sąjungos (ES).

Izraelis nori būti Europos dalimi - taip par­eiš­kė Iz­rae­lio už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Avig­do­ras Lie­ber­ma­nas per Vie­no­je vy­ku­sį už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų su­si­ti­ki­mą. 

Gal ir galėjo būti Europos dalimi. 

Na, kad Izraelis nėra Europos dalis - pataisomas dalykas: galėsim į Europą dabar priimti ir afrikiečius, ir indus, ir kiniečius.

Hallo!

O mes ką?

Mes...

We are buying Manhattan, Hungary, Romania and Poland.

Čia tai ne mes, ne mes!

Čia mes

Prisigalvoja gi referendūmų... 


Kažkokia senovinė knyga - vieni vyrai

Beje:

Tačiau ES primena, kad Izraelis pirmiausia turi atnaujinti taikos derybas su palestiniečiais, jei nori glaudesnių ryšių su Bendrija. Į tai Vienoje svarbiausias Izraelio diplomatas atkirto, jog reikia keisti požiūrį į taikos derybas Artimuosiuose Rytuose. "Šiuo metu svarbiausia - ekonomika", - pabrėžė A.Liebermanas. Jis priminė, kad Palestinos autonomijoje vieno gyventojo pajamos dabar sudaro vidutiniškai tik 3000 dolerių per metus. Tačiau jei jos padidėtų iki 15 tūkstančių, tai visas problemas būtų galima išspręsti be tarpininkų. 

Ei! :


Iki žydiškos normos trūksta, bent trigubai.

A?

Netgi ne iki žydiškos, o iki Izraelio palestiniečiams nustatytos normos trūksta.

Palestiniečiai juk ne žydai, nors ir semitai.

Kaip ten, Palestinoj, kurioje Izraelis (ar Izraely, kuriame Palestina?), reikalai su antisemitizmu?

2013-09-22

Baltų vienybės diena

Baltų vienybės diena (latv. Baltu vienības diena) – Lietuvos atmintina diena, valstybinė Latvijos šventė, minima rugsėjo 22 d., pažymint 1236 m. Saulės žemėje įvykusį Saulės mūšį, kuriame susivieniję žemaičiai ir žiemgaliai sumušė ir sunaikino į popiežiaus Grigaliaus IX 1236 m. vasario 19 d. paskelbtą kryžiaus žygį išvykusį Kalavijuočių ordiną.

Po šio mūšio Kalavijuočių ordinas nebeatsigavo
ir 1237 m. buvo įjungtas į Vokiečių ordiną.

2000 m. Lietuvos ir Latvijos Seimai Saulės mūšio dieną – rugsėjo 22-ąją – paskelbė Baltų vienybės diena.

Baltų vienybės dieną, rugsėjo 22 d. 18 val. 46 min. Saulė pasiekia rudens lygiadienio tašką.                                                                            
Tas Kalavijuočių ordinas buvo mūsų braliukams Rygą "įkūręs".

Po Saulės mūšio liko Ryga be "įkūrėjo"...

O Kryžiuočių ordinas, dabar vis labiau mėgstamas vadint "Vokiečių ordinu", mums Mėmelį "įkūrė".

Manyčiau, todėl įkūrė, kad Kunegsgarbe Nemuno pasigedo.

Kunegsgarbą
gi mums Bohemos karalius, Šventosios Romos elektorius, "įkūrė".

Sykiu su Didžiojo Denaro dovanotojais skolintojais.

Tie tai tikri geradariai...

Germaniškieji Lietuvos vaikai.

Be jų būt buvę kitaip.

Gintaras, beje, vis Palvininkuos.

pal̃vas, -à adj. (4) K, Gs, pálvas (3) BŽ37
1. R397 šviesiai geltonas, gelsvas, sartas: Mūsų kaime tik vienas arklys pal̃vas Trgn. Arkliukas buvo palvas ir labai storas I.Simon. Štai arklys palvas ir ant jo sėdįs vardu buvo smertis RBApr6,8. Žirgelis palvas, aukselio balnas, tai mano žirgužėlis TDrIV12. Atjojo bernelis an palvo žirgelio (d.) Ml. Gyvatė buvo tokia palvà ir tvirta Aps.
palvaĩ adv. K.
2. Q174, R132, Dkš, Gr pelenų spalvos, pelėkas; pilkšvas, palšas: Arklys palvas, kurio plaukas kaip pelės J. Jautis palvas, kurio plaukas nė palšas, nė baltas J.

Muitas žemei

muĩtas (brus. мытo) sm. (2)
1. SD31, Lex110, K valstybinė rinkliava už įvežamas iš užsienio ar į jį išvežamas prekes: Po muĩtui medžiai J. Druską, kaip ir kitas reikalingas prekes, feodalai gabeno iš užsienio be muito ir iš to gerai uždirbo rš. Įvežamasis muĩtas DŽ. Apsauginis muitas rš. Mažu muitu tas prekes įveža Plt. Ataduokiat todrin visiems, ką skelat (esate skolingi): kam donį, tam donį, kam muitą, tam muitą Mž32. Muitą užmoku R375.
2. Q174 mokestis už perėjimą, pervažiavimą per ką nors ar stovėjimą kur nors: Rinko muitą už tiltą nuo tų, kas eina ar važiuoja per tą tiltą BM10. Muitas nuog tilto SD156. Muitas už vietą R337. ^ Kožnas plovinys muĩtą ema, t. y. plyšta drabužis J.
3. prekių pervežimo ir pervažiavimo mokesčių rinkimo vieta: Muitus nukėlė ties valstybės siena ir juos suvalstybino rš. Mateus šventas evangelista, žmuo, pavadintas nuog muito Mž332. Aure pamatė žmogų, sėdintį ant muito, vardu Mateušą DP510.

brus. мытo

Božnica.

Šv. Matas.
PostPontiniai laikai.

Quae sunt Caesaris Caesari

Cezaris, kaizeris, ciesorius...

Civilizatoriai mūsų.

Bet muitą žemei gal ne jie išrado?

Tai bū­tų re­fe­ren­dū­mas už mū­sų pa­si­ra­šy­tos Eu­ro­pos su­tar­ties su at­vi­ra (be­mui­te) ES bend­ra vi­daus rin­ka at­si­sa­ky­mą, taip pat že­mės nuo­sa­vy­bei.

Eu­ro­pos su­tar­tis su at­vi­ra (be­mui­te) ES bend­ra vi­daus rin­ka, taip pat že­mės nuo­sa­vy­bei.

Jei laimėsim referendūmą, bus muitas že­mės nuo­sa­vy­bei?

O gal že­mei bus?

Juk Lietuvoj kažkas že­mę pavertė kilnojama nuosavybe.

Tai gal dabar jau įmanoma že­mės nuo­sa­vy­bę ar net pačią že­mę išvežt?

Reikia studijuot Europos teisę!

Jei jau Europos įstatymus priima parlamentas, kurio pirmininkas nebaigė jokios mokyklos, gal ir nenuostabu, kad Europos centrinis bankas net 30 (trisdešimt) metų gali neaiškinti Europos vyriausybėms savo veiksmų, o kai kas gauna jo eurų ir neigiamom palūkanom pasiskolint.

Kur mums...

Kas taip sakė....

Kas galėtų paneigti tikimybę, kad už tokius neigiamų palūkanų pinigus anie nupirks mūsų protėvių amžiais gintą žemę iš mūsų, kurie tokiom palūkanom tų pinigų negaunam?

Niekas negalėtų paneigti.

Net "asmeninio pasodybinio ūkio funkcionavimas, nepaisant visuomeninės ir asmeninės nuosavybės tarpusavio ryšio jo funkcionavime išmanymo", gali nebepadėt, dėl to asmeninio pasodybinio ūkio nebuvimo.

Teks vėl gyvent miške.

Tik, kaip tikriems europiečiams, be grybų...

Tai bū­tų re­fe­ren­dū­mas už mū­sų pa­si­ra­šy­tos Eu­ro­pos su­tar­ties su at­vi­ra (be­mui­te) ES bend­ra vi­daus rin­ka at­si­sa­ky­mą, taip pat že­mės nuo­sa­vy­bei.

Jei tai ne juokai - būtinai reikia laimėt šį referendū­mą.

O tai išveš Lietuvos že­mę ar že­mės nuo­sa­vy­bę be jokio muito.

Kaip Eu­ro­pos su­tar­ty su at­vi­ra (be­mui­te) ES bend­ra vi­daus rin­ka, taip pat že­mės nuo­sa­vy­bei, parašyta.

Beje..

Ir....

We are buying Manhattan, Hungary, Romania and Poland.

Tai...

AIPAC


It has been described as one of the most powerful lobbying groups in Washington, DC.


The American Israel Public Affairs Committee was founded in 1951 by Isaiah L. "Si" Kenen. Kenen originally ran the American Zionist Committee for Public Affairs as a lobbying division of the American Zionist Council. Before that, Kenen was an employee of the Israeli Ministry of Foreign Affairs.

AIPAC's stated purpose is to lobby the Congress of the United States on issues and legislation related to Israel. AIPAC regularly meets with members of Congress and holds events where it can share its views. AIPAC is not a political action committee, and does not directly donate to campaign contributions. Nevertheless, according to The Washington Post, "money is an important part of the equation." The Washington Post states that AIPAC's "web site, which details how members of Congress voted on AIPAC's key issues, and the AIPAC Insider, a glossy periodical that handicaps close political races, are scrutinized by thousands of potential donors. Pro-Israel interests have contributed $56.8 million in individual, group, and soft money donations to federal candidates and party committees since 1990, according to the non-partisan Center for Responsive Politics. Between the 2000 and the 2004 elections, the 50 members of AIPAC's board donated an average of $72,000 each to campaigns and political action committees."

... "money is an important part of the equation"...


AIPAC's aims include pressuring the Palestinian Authority to adhere to its commitments to fight terrorism and incitement against the state of Israel with the eventual goal of creating two states one Jewish, one Arab, in the territorial holdings of Israel. They also wish to strengthen bilateral relations through shared intelligence and foreign military and economic aid to Israel, condemn the actions of the Iranian government in pursuing nuclear status and questioning the Holocaust, and levy financial restrictions in order to hinder Iran's nuclear development. Also important to the group is to support the U.S. congress and executive administration in rejecting the UN backed United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict's paper, commonly referred to as the "Goldstone Report."

S! AIPAC also provides political leadership training to undergraduate student groups in an effort to build a stronger pro-Israel movement among students on and off campuses nationwide.

The annual AIPAC Policy Conference is the largest gathering of the pro-Israel movement. Thousands of participants - which included over 13,000 delegates in the 2012 conference - come from all 50 states to take part in "three of the most important days affecting Israel's future." Held at the Washington Convention Center in Washington, D.C., numerous speakers, including Presidents and Prime Ministers, speak about the importance of the U.S.-Israel Relationship.


Kaip danguj, taip ir žemėj...


... "money is an important part of the equation"...

K Street.

J Street..

При участии ЭЙПАКа Израиль в 1994 году получил от США экономическую и военную помощь в размере трёх млрд. долларов, из которых 80 миллионов предназначались на алию. Этот фонд имеет большое значение для интеграции в израильском обществе новых репатриантов из стран бывшего Советского Союза, а также из Эфиопии. ЭЙПАК сыграл решающую роль в принятии решения о предоставлении правительством США гарантий по международным займам в 1992 году, которые должны были помочь Израилю в финансировании развития инфраструктуры, необходимой для успешной абсорбции множества репатриантов. ЭЙПАК продолжает играть важную роль в укреплении американо-израильских отношений, в финансовой поддержке Израиля. На ежегодных политических конференциях присутствуют ведущие американские и израильские политические деятели. Так, в марте 2001 года, выступая на конференции ЭЙПАКа, недавно избранный премьер-министр Израиля А. Шарон заявил, что Израиль «не ведёт переговоры под угрозой насилия».
ЭЙПАК серьёзно повлиял на то, что, несмотря на экономический кризис в США и бюджетные сокращения на помощь другим странам, Израиль получил в 2002 году помощь от США в размере 2,76 млрд долларов (2,04 млрд на военные нужды и 720 млн. — на экономические), а в 2003 г. — 2,7 млрд долларов (2,1 млрд на военные нужды и 600 млн. — на экономические)..

АЙПАК обязан своим успехом тому, что он может отблагодарить депутатов и кандидатов в конгресс, поддерживающих его интересы и наказать тех, кто выступает против них. … АЙПАК заботиться о том, чтобы его друзья получали мощную финансовую поддержку от множества произраильских групп. Те же кто посчитается враждебными Израилю, с другой стороны, могут быть уверены что АЙПАК начнёт вести компанию поддержки их политических оппонентов… Окончательный вывод в том, что АЙПАК, являющийся по сути агентом иностранного правительства, имеет оплот в конгрессе США. Открытое обсуждение политики Израиля в конгрессе не проводится, хотя направление этой политики имеет важное значение для всего мира.

AIPAC's success is due to its ability to reward legislators and congressional candidates who support its agenda, and to punish those who challenge it. ... AIPAC makes sure that its friends get strong financial support from the myriad pro-Israel PACs. Those seen as hostile to Israel, on the other hand, can be sure that AIPAC will direct campaign contributions to their political opponents. ... The bottom line is that AIPAC, which is a de facto agent for a foreign government, has a stranglehold on the U.S. Congress. Open debate about U.S. policy towards Israel does not occur there, even though that policy has important consequences for the entire world.