2011-04-30

Jungtinė Karalystė

Princo vestuvės atgaivino kadaise šmėstelėjusią mintį, kad Jungtine Karalyste Didžioji Britanija, bent jau mano atminty, imta vadinti ne per seniausiai.

Kas toji Jungtinė Karalystė?

V-VI a. britų salas užkariavo anglosaksai.

Šmaikštu
.

Ir pamokoma.

Užkariavo ir gyveno sau.

Pakol kiti neužkariavo.

O kaipgi kitaip?

Bretwalda, also brytenwalda and bretenanwealda, is an Old English word, the first record of which comes from the late 9th century Anglo-Saxon Chronicle.

The first syllable may be related to Briton or Britain, and would thus mean "sovereign of Britain" or "wielder of Britain".

wield (wld)
tr.v. wield·ed, wield·ing, wields
1. To handle (a weapon or tool, for example) with skill and ease.
2. To exercise (authority or influence, for example) effectively. See Synonyms at handle.
[Middle English welden, from Old English wealdan, to rule, and wieldan, to govern; see wal- in Indo-European roots.

Gerald
masc. proper name, introduced by the Normans, from O.Fr. Giralt, from O.H.G. Gerwald, "spear-wielder," from P.Gmc. *girald, from *ger "spear" + base of waltan "to rule" (cf. O.E. wealdan). The name often was confused with Gerard.

Toks maždaug.


Be ieties, kažkodėl.

Pavargo Gervaldas, sėdi ir galvoja - valdau valdau, gerai valdau, darbas well done, sakant, o tos mano valdos ateity gal taps nežinia kieno wealth.

Britams taip ir nutiko ilgainiui.

Po 1066 m. normanų užkariavimo baigėsi Anglijos feodalizacijos periodas, šalis buvo suvienyta.

Škotija ir Anglija kaip atskiros vieningos valstybės susidarė X amžiuje. Velsas buvo valdomas Anglijos nuo 1284 m., o Anglijos Karalystės dalimi tapo 1536 m.

Valkiškas, sako, tas Velsas.

Nuo 1603 m. Anglijos ir Škotijos karalystės turėjo vieną karalių, o 1707 metais susijungė į Didžiosios Britanijos Karalystę.

1801 metais ši karalystė susijungė su Airijos Karalyste ir taip buvo įkurta Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Airijos Karalystė.

Kurios karaliai - Anglijos.

Iš kur tie airiai atsiyrė?

Pirmieji gyventojai Airijoje atsirado akmens amžiuje.

Atsirado saloje, ir baigta.

Apie 300 m. pr. m. e., pereinamajame periode tarp bronzos ir geležies amžiaus, saloje pasirodė keltai.

Tiems, regis, teko salon persikelti.

Matyt, nemokėjo vandenis praskirti kaip Mozė.

Romos imperijos laikais sala buvo žinoma kaip Hibernia.

Šalta romėnams.

Tai ir nelindo.

Romėnai salos nebuvo nukariavę, čia susiformavo keletas karalysčių ir kunigaikštysčių.

V a. pr. per britų vergus Airiją pasiekė krikščionybė.

Britai jau buvo, tik kalbėjo nežinia kieno kalbom.

Gal ir nežinia, bet keltai turėjo Duw.

Paplitus krikščionybei prasidėjo pirmasis Airijos suklestėjimo laikotarpis, kurį nutraukė vikingų žygiai.

Suklestėjimą, išeitų, atnešė britų vergai.

Dualizmas.

Vargu bau jie patys, vergai - klestėjimo pranašai, klestėjo tuo pirmuoju Airijos suklestėjimo laikotarpiu.

Kaip mes suprantam klestėjimą, jei vergija aplinkui netrukdo vadintis klestinčia VISUOmene?

1169 m. Airiją užkariavo normanai ir nuo to laiko prasidėjo Anglijos dominavimas saloje. Anglų užkariautojai konfiskavo airių žemes, o airius ištrėmė į nederlingus salos vakarus.

Kaip prisimenat, tie anglai 1801 metais susijungė su airiais - užkariavimo būdu, taip išeina.

Dėl anglų stambiųjų žemvaldžių politikos 1845-1849 m. kilusio bado metu mirė 1,5 mln. airių ir daugelis buvo priversti emigruoti į Ameriką. Tuo tarpu britų valdininkai vilkino priemones skirtas badui nutraukti.

Tokiu būdu Šv.Patriko, vergijoje iš pagonio patapusio krikščionimi, diena išplito pasaulyje.

Anglikonų bažnyčią įkūrė Anglijos karalius Henrikas VIII, 1534 metų Supremato aktu atsiskirdamas nuo Romos katalikų bažnyčios ir įkurdamas savarankišką, tam pritarė ir Anglijos parlamentas.

Atskyrė ir įkūrė.

Kūrėjas Henrikas VIII.

1535 metais karalius tapo bažnyčios aukščiausiuoju vadovu, pradėti naikinti vienuolynai, išleisti tikėjimo išpažinimo dokumentai (Confessions of Faith) – Dešimt straipsnių (1536), Vyskupų knyga (1536), Šeši straipsniai (1539), Karaliaus knyga (1543).

1548 metais bažnyčia reformuota, atsisakyta mišių, šventųjų paveikslų, celibato, sukurtas Apeigynas. XVII a. pirmoje pusėje, valdant Karoliui I, bažnyčia žlugo, bet 1661 metais vėl atkurta.

Anglijoje bažnyčia yra valstybinė.

Kaip atsitiko, kad krikščioniškoji valstybinė bažnyčia vergus paleido vėliau už valstybę, ir dar taip vėlai?

Užtatai, kad imperijos užjūrio kolonijas ne karaliai ir ne karalienės valdė?

Kas čia per britūza, britonai, kam painiojat meluojat nesustojat, ar nebijot, kad liežuvis nudžius?

Tebemanau, kad pravartu paieškoti The Crown panašumų su mūsų Karūna.

Nuo 1867 metų veikia Anglikonų sąjunga, kuriai priklauso įvairių šalių bažnyčios.

Anglijos bankas (angl. Bank of England; oficialus pilnas pavadinimas - The Governor and Company of the Bank of England) - centrinis Jungtinės Karalystės bankas su būstine Londone. Įkurtas 1694, pertvarkytas 1844 m. įstatymu (Bank Charter Act).

Svarams sterlingų "leisti apyvarton".

Skolinti, už palūkanas.

Iki 1971 piniginės reformos, 1 svaras buvo sudarytas iš 240 pensų arba 20 šilingų.

Svaro sterlingų pavadinimas kilęs iš aukštos kokybės „sterlingo“ klasės sidabro lydinio pagaminto penso, kurių 240 svėrė vieną Trojos svarą (373,242 g).

The Bank was privately owned and operated from its foundation in 1694.

Privatus Anglijos bankas.

Tikrų tikriausų anglų įsteigtas, matyt.

Angliakasių.

Anglijos banko kapitalas iš pradžių buvo fiksuotas 1 200 000 svarų sterlingų, kurie buvo paskolinti vyriausybei ir už tai buvo gauta banknotų emisijos teisė.

Patentas buvo gautas trims šimtmečiams.

Nebrangiai.

Ir monai geri - vyriausybė skolinga, vadinasi, sukalbama.

Ar ne?

Paskelbė Anglijos (kas pagalvos, kad privatus?) bankas visiems apie svarą sidabro, o spausdino ir skolino popierius, vietoj to svaro.

Cool.

Su milijonu dviem šimtais tūkstančių šiuolaikinių svarų sterlingų šiais laikais ir cigarečių kontrabandininko nenustebinsi.

Bet kontrabandininkui nepavyksta įkurti šalies banko, vienok.

Ne tik todėl, kad jis, kontra, ne iš tos bandos.

Dar ir todėl, kad jis lošia pagal svetimas taisykles - o lošimo taisyklių rašytojai su savo emisijom ir tų naujų popierėlių skolinimu tiek nujodė svarą sterlingų, kad dabartinis milijonas nevertas nė trejeto tūkstančių originaliųjų svarų sterlingų.

Taigi, šmugeliuotojai niekaip nepasivys tų, kas turi šitokį patentą.

O svarą sterlingų tikrai laikas pervadinti, gal svaru braškių?

Ne bulvių gi - bulvių svaras vis dar pigesnis už svarą "sterlingų".

Nors, žiūrint į priekį...

Bet grįžkim į senesnius laikus.

Bažnyčia nuosava, centrinis bankas privatus, konstitucijos nėra.

Laikas rastis imperijai.

Rimta imperija turi turėt savo bažnyčią.

Britų imperija (angl. British Empire) - didžiausia visų laikų pasaulio imperija, klestėjusi nuo XVIII a. iki XIX a. vidurio. 1921 m. joje gyveno ~458 mln. gyventojų (ketvirtis tuometinės Žemės populiacijos), plotas siekė 33 mln. km². Britų imperija driekėsi visuose žemynuose, todėl buvo sakoma, kad joje „niekad nenusileidžia saulė“.

Dabar daugelis buvusių kolonijų priklauso Britų Sandraugai.

Dėl britų imperializmo buvusiose kolonijose išplito anglų kalba, britiška teisė, švietimas, matavimo sistema.

×britõnas (l. brytan, brus. бpытaн) sm. (2) [K], brìtonas (1); R52
1. didelis šuo: Baisus buvo britonas Vaižg.
2. žr. brišius 2: Vyrai tokie brìtonai, o šienas tebėr nepjautas Kp.

britóti, -ója, -ójo tr. taršyti, painioti, narplioti: Gana tau siūlus britóti Vlk. Imk ir suk kamuolin siūlą, tik, žiūrėk, nebritók Rtn. | refl.: Šitas siūlas labai britójas Drsk.
išbritóti tr.
1. išnarplioti, išpainioti: Siūlų negalima išbritóti Lš.
2. sunarplioti, supainioti: Kam tu išbritójai siūlą? Knv.
pribritóti intr. privynioti, pripainioti: Ona siūlų neapmes, tik pribritójo ir nežino, kas daryti Vlk.
subritóti tr. sunarplioti, supainioti: Man visą matką subritójai Drsk. Subritójo, sutraukė siūlą Dsm. Siūlus subritójo, kad negalima išvynioti Lš.

britūzà sf. (2) nusmukusių nuo kamuolio siūlų raizginys: Britū̃zoj prapuolė siūlo galas Kb. Tep susinarpliojo britū̃zos, kad ir išnarplioti negaliu Kb.

×britvà (sl.) sf. (2), (4) K barzdos skutamasis peilis, skustuvas: Mano kieta barzda – ne bet keno britvà ima Gs. Peilis aštrus, nereikia nei brìtvos Kp. ^ Aštrus kaip brìtvos kotas (iron.) Grg. Skęsdamas ir už britvos kimbasi Sim. Britvà, ne botagkotis (labai šmaikštus)! Mlt.

×brìtvyti, -ija, -ijo tr.
1. galąsti, aštrinti: Kam taip brìtviji peilį, juk barzdos neskusi Brs.
2. barti: Ans brìtvyja, t. y. vaksyja, bara J.
×išbrìtvyti tr. išgaląsti, išaštrinti: Išbrìtvijo peilį, ir įsipjoviau į pirštą Brs.
×nubrìtvyti tr.
1. nuskusti su britva: Biškį palauk, beveizint barzdą nubrìtvysiu Brs.
2. subarti: Nubrìtvyti yra suvaksyti J.
×pabrìtvyti tr. pagaląsti, paaštrinti: Pabrìtvyk peilį, kad taip moki galąsti Brs.
×subrìtvyti tr. subarti: Subrìtvijau aną J.

O žodžio britkus kaži kodėl neįdėjo žodynan?

×britvõnas sm. (2) Kv, britvònas (2) Gs, brìtvonas (1) Pp žr. britonas:
1. Kaip tu drįsti tokius britvonùs nepririštus laikyti! Brs. Šunys du, tokie didžiausi britvonai Žem.
2. Toks britvõnas ar negali darbo dirbti! Grd. Toki britvõnai (stiprūs vyrai) tai bent darbininkai Šv. Visokių brìtvonų (pusbernių, šavaldrų) prisirinko, doro žmogaus nebuvo Jnšk.
3. Jrb, Ktk indas kepti: Atnešk britvõną, mes noriam ryto[j] kugelį kepti Trg.

Nebėr imperijos.

Kiti
dabar laikai.

Britanija nebe ta, Didžioji.

Greičiau jau Mažoji Anglija.

brìtnos interj. Grg juok. į sveikatą (sakoma, kam sučiaudėjus; atsakoma „atkernos“, „apskernos“).

Характерно, что с 2001 г. слово ‘Британия’ в названии ежегодника государственного бюро национальной статистики было заменено словосочетанием ‘Соединенное Королевство‘.

Skamba.

Некоторые историки и публицисты считали империей также Советский Союз, США, ЕС (Европейский Союз).

Komentarų nėra: