2007-12-24

Kūčios

Kūčios (brus. кyцця, rus. кyтья) sf. pl. (2) J Kalėdų išvakarių diena: Paralkęs kai Kūčių dieną Vdk. Sulaukėm sveiki Kūčių M.Valanč. Atėjo naktį pagal kūčių dieną į Toreidą S.Dauk. Kūčių vakarą mergaitės, išbėgusios laukan, klausos, kurio[je] pusė[je] lo[ja] šunys Plt. Jei kam nesiseka per Kūčias, tai neseis per visus metus Sn. Jei Kūčiõs mala, tai tuos namuos griausmas trenkia Ds. Jei Kūčių dienoj sninga, tai bitys daug spiečių leis Nj. Jei Kūčių vakare šunes neloja, tai tame sodžiuje nebus veselijų Nj. Kūčių naktį gyvuliai tarp savęs kalba, ir kas nori sužinoti ką, gali pasiklausyti Jnšk.

кутить

Пример— история глагола кутить. Этимология этого слова точно не открыта, но его семантическая история в русском литературном языке национального периода восстанавливается более или менее полно.

А. Преображенский в своем «Этимологическом словаре» отнес глагол кутить к словам неизвестного происхождения. От лишь подчеркнул — и совершенно правильно, — что в этом слове современное диалектное значение `кружить, крутить (о ветре)' и ставшее общерусским `пьянствовать, буянить' тесно связаны между собою (1, с. 421—422).

Автор другого этимологического словаря русского языка Н. В. Горяев, напротив, склонен был эти значения разъединить. Ему казалось, что литературное кутить является только омонимом областного слова кутить в значении `кутить, кружить' (Горяев, Этимол. сл., 1896, с. 177).

kūčios sf. pl. (2)
1. Mžš Kalėdų išvakarėse valgoma vakarienė: Be medaus nėra kūčių Sz. Kaip sėdę visi ažu stalo kūčių valgyt, tai tada ūkinykas ir numiręs BsPII246.
2. Brž virti nugrūsti kviečiai ar žirniai, valgomi Kalėdų išvakarėse su miešimu: Patrova vadinama kūčiomis, tai yra kviečiai nugrūsti, gerai išvirinti ir su medaus miešimu užpilti Sz. Kūčios kietos – neįverda Gd.

Kūčės sf. pl. D.Pošk = 1 Kūčios.

Kūčià sf. (2) žr. 1 Kūčios: Kap Kūčià būna, tai daro visokius burtus Drsk. Kūčià žvaigždėta Smn. Kūčios laukė, šiltoje troboje susėdę LzP. Nebūk skūpus, susiedėli, Kūčios vakarėlį nunešk medaus ant torielkos savo susiedėliui (d.) Nm. Kas per Kȕčią gauna mušti, tą visus metus muša Dkš. Kūčiõj kaip darosi, tai bus taip visą metą Gs. Kūčion nereikia bulvės valgyti – tuos metus bulves ėda kirmėlės Lš.

kūčià sf. (2)
1. žr. 2 kūčios 1: Tai jau visą kūčią turėsiu Brt. Suvalgėm kūčią OZ28.
2. psn. samdiniui, baigusiam tarnauti, duodamas priedas maisto produktais, paviržis: Jonienės piemenukas jau ir su kūčià parvažiavo Lš. Kūčią kada norėsi, tada parsiveši Dg.

kūčià (kȕčia K) (l. kościół) sf. bažnyčia.

kūčiáuti, -iáuja, -iãvo intr.
1. valgyti kūčias (kūčių vakarienę): Kūčios dieną naujieji samdininkai būdavo svečiai. Kaip atvažiavę, taip ir sėsdavosi kūčiauti Mš. Kūčiavome vakar be žuvies, be silkės, be mirkytų kviečių ir žirnių grūdų Pt. Mes jau kūčiáujame Ukm.
2. psn. rinkti kūčią, maisto produktus už atitarnautą laiką (apie kerdžių): Tai vėl Juozas ejo kūčiáudamas Lp.©®™eV.

pakūčiáuti intr. pavalgyti kūčias: Ar jau pakūčiavot? Lp.

kūčiáutojas, -a smob. (1) kas kūčiauja: Tada kalbos dar sparčiau nėrėsi iš kūčiautojų lūpų rš.

kūčioti, -ioja, -iojo Pnd žr. kūčiauti 1.©®™eV.

pakūčioti žr. pakūčiauti: Pakūčioję viską palieka ant stalo dėl tų namų dūšių LTR(Šmn).

kūčkà (brus. кyчкa, l. kuczka) sf. (2)
1. avižų, miežių, grikių pastatytas pėdas, kuodžias: Kȕčkose nepūsta javai Pun. Jie lęšius rauna ir kūčkose stato Lš. Rišk kȕčkom, geriau išdžiūsta Trgn. Nurovėm grikius ir sustatėm į kūčkelès Lš. Ar sustatei dobilus į kūčkas? Srj. | prk.: Nei jis čia didelis ūkinykas, nei ką: kūčkas (mažas trobeles) išsistatęs Krok.
2. OZ28 javų guba iš 10 pėdų: Kūčkẽlė iš dešimt pėdų rugių Švnč. Vienon kȕčkon dešimts pėdų Brsl.
3. kupeta, krūva: Šieną sugrėbėme į kūčkeles Lp. Sugriebėme avižas į kūčkas Btr.

kūčkos (brus. кyчки, l. kuczki) sf. pl. (2) OZ28
1. lapinė, šėtra iš šakų: Per septynias dienas gyvensit kūčkose Ch3Moz23,42.
2. žydų religinė šventė: Apie šventę kūčkų Ch3Moz23(turinys).

Kūčkos arba Palapinių šventė švenčiama rugsėjo pabaigoje–spalio pradžioje. Jų metu kiemuose būdavo statoma eglių šakomis dengtos palapinės, kuriose buvo meldžiamasi. Kūčkos skirtos atminti 40-ies metų žydų klajonėms po dykumą.

Суккот (Праздник Кущей )

Этот праздник установлен в память 40-летнего странствия еврейского народа по Аравийской пустыне на пути из Египта в Землю Обетованную, когда люди жили в палатках и шалашах.

Кроме того, он связан с предписанием Священного Писания (Торы) особо отмечать дни окончания сбора урожая и полевых работ, во время которых крестьяне селились в окрестностях полей в похожих шалашах: " Праздник Кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и из точила твоего; и веселись в
праздник твой ты и сын твой и дочь твоя, и раб твой и раба твоя, и левит и пришелец, и сирота и вдова, которые в жилищах твоих; семь дней празднуй Господу Богу твоему, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там Имя Его; ибо благословит тебя Господь, Бог твой, во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться" (Второзаконие 16, 13-15).

kūčpašalis sm. (1) vieta palei kūtę: Paimk kirvį – kūčpašaly pamestas Šl.

kūtà (vok. Kote) sf. Bru troba.

cote

O.E. cote, fem. of cot (pl. cotu) "small house" (see cottage). Applied to buildings for animals from c.1420.
cottage
c.1272, from O.Fr. cotage, from cote "hut, cottage" + Anglo-Norm. suffix -age (probably denoting "the entire property attached to a cote"). O.Fr. cot is probably from O.N. "hut," cognate of O.E. cot, cote "cottage, hut," from P.Gmc. *kut. Meaning "small country residence" (without suggestion of poverty or tenancy) is from 1765. First record of cottage cheese is from 1848. Obsolete cotquean (1547) meant "housewife of a cot," hence "a vulgar beldam, scold" [OED]; also used contemptuously (by Shakespeare, etc.) of men seen as overly interested in housework.

kūtãlė sf. (2) nedidelė kūtė: Už tai arklių kūtei buvo dar kiaulių kūtalė, arba tvartalis S.Dauk. Ʊ Kad ir kūtalė[je], bi Švėkšnalė[je] (kad ir prastesnis gyvenimas, bet vis dėlto Švėkšnoje) Šv.

kūtė sf. (2), kūtDž (4) Pp, Krš
1. J, NdŽ tvartas, gurbas: Suvaryk karves į kūtę Vkš. Uždaryk kūtę, kad arkliai neišeitų Pn. Mūsų kūtėj gal ir šalta kiaulėm Svn. Galės ilgesniai laikyti gyvolius tvarte, arba kūtėje S.Dauk. Kiaulių kūtėj patalėlis, te svoteliai guli NS850. Aš buvau antlipęs ant kȕtėms Slnt. Reikia žiūrėti, idant kūtė būtų čysta prš. Kad neverksi už stalelio, verksi kūtėj už gardelio LTR. Suvaryk žąsiukus į tą kūtelýtę Lnkv. Ʊ Troba kaip kiaulių kūtė (netvarkinga) Krp. Arklius išvogus, veltuo žmogus užrakin kūtę VP6.
2. sena, prasta trobelė; pirkelė: Užeik pas mus į kūtę pasišildyti Skdv. Pas mūsų matytis daug kūčių Vdk. Nepraveiziu, kada užmiršiu o prijunksiu be ilgėjimo būti mano kūtelėj srš.

kūtės sf. pl. (2) žr. kūtė 1: Arkliams naujas kūtes pastatėm, senose kūtėse stovės raguočiai Yl. Ką gi tu į tas savo kūtes varysi, kad neturi gyvulių?! BsMtI9. Vasarą pilnos kūtės musų (musių) Mžk. Šįmet mūrysime naujas kūtes Žg. Antrasis trobesys, it šalip to namo viena kerčia it susikišęs, kūtėmis vadinamas buvo S.Dauk.

kūtėti, kūti, -ėjo intr. būti kūtėje: Bandą parvarė kūtėti J.

kūtinis, adj. (1) 1 Kūčios: Aš jau nei kūtinės dainelės nemoku – užsimiršo Ml.

kūtis sf. (2) K.Būg, NdŽ, kūtis sm. N, [K] žr. 1 kūtė 1: Gyvolius suvarė į kūtį Dr. Į kȕtį suvaryk visus gyvolius ir uždaryk J. Žiemą kūtys pilnos gyvolių Dr. Aš kamšau šieną į daržinę ant kȕties J. Mūsų kūčiai yra moderniški Krtn. Anei svirnelę, Marei kamarelę, o seselei Kotrynelei kiaulinį kūtelį KlpD81.

kūtninkas (-nykas), -ė (plg. rus. кyтник) smob. (1) Vl, kùtninkas (1) psn. bežemis ar mažažemis valstietis, trobelninkas: Pas tokį kūtninką kad bent negautum pasiskolinti piningų Ub. Kai dalijo dvarą, tai kaimyniniai kùtnykai gavo žemės Jž. Kai tik atmenu, tas kȕtnykas toj kūtelėj gyvena Šln. Mes tai kȕtninkai buvom – iš grybų, iš uogų turėjom gyventi Pp.

kūtoti, -oja, -ojo žr. 1 kusti.©®™eV.

prasikūtoti prakusti, praturtėti: Žmogelis jau prasikūtojo Lzd.

kùtaras (brus. xyтap) sm. (3b) Mlt, Ds, Rod vienkiemis, vienasėdis: Nuė[jo] kutaraǰs (išsiskirstė vienkiemiais) OZ28.

русск. хутор > карел. hutora (Пунжина, СКЯ, 61), коми хутор (КРС, 730) .

kutėti, kùta, -ėjo intr. K, kūtėti
1. vešliai augti, tarpti: Kutėti yra stembti J.
2. refl. gautis, taisytis, stiprėti: Žmogus kùtas iš ligos, o galvijai iš žiemos, kol atsikutės (atsigaus) J. Ligonis pradėjo kutėties (geryn eiti) J.©®™eV.

atkutėti, àtkuta, -ėjo intr.
1. atsigauti, sustiprėti, pasitaisyti, atkusti: Žmogus iš ligos atkut
ėjo J. | refl.: Tas keršasis žąsytis buvo visai nusibengęs ir atsikūtėjo Grg. Jeigu paršas neatsikutės, reikės papjauti Up. Ar jau atsikūtėjai iš tos ligos? Krkl. Buvo jau šiek tiek atsikūtėjęs iš po ligos ir vėl atkrito Užv. | Atsikūtėjom truputį, bet ir vėl vargas aplankė Užv.
2. refl. atsipeikėti, atsikvošėti, atgyti: Po smūgio atsikutėjęs žmogus suprato, kas atsitiko rš. Tiek buvau paršalęs, kad tik po geros valandos atsikutėjau Vvr. Įejęs į trobą, šiek tiek atsikūt
ėjau Užv. Berniukas atsikutėjo nuo savo nustebimo ir pasileido namon rš. Herakliušas, kuris par ilgą laiką ramiai veizėjo ant tų nelaimių, atsikutėjo pagalop iš nedarbumo brš.

iškutėti, iškuta, -ėjo intr.
1. išmisti: Iškut
ėti par žiemą, t. y. išmisti J.
2. išsilaikyti, išgyventi šiaip taip (apie silpną, sergantį žmogų, gyvulį): Vargu šiandieną ligonis beiškut
ės, vargu nemirs Plng. Dar iškutės, dar nemirs ligonas Slnt. Bėriukas dar šią žiemą iškutės Kal. Iškutėjo, išaugo – mat nežadėta mirti Lnk.

nukutėti, nùkuta, -ėjo intr. peraugti: Žolė jau nukaršusi, nukutėjusi Žd.

prakutėti, pràkuta, -ėjo intr. išaugti, prakusti: Prakutėjęs paršelis Šts.

kutimas sm. (2) 2 kusti.©®™eV.

atkutimas sm. (2) 2 atkusti 1: Alksnio žievės atkutimas piemenėliams įtaisė dailiai švilpančias dūdeles rš.

prikutimas sm. (2) 2 prikusti:
1. Prikutimas karčių – nė kaip nuskutinėti! Vad.
2. Pasiutęs prikutimas prie to žmogo Upt.

kùtinti, -ina, -ino tr. DŽ, kutinti, -ina -ino
1. daryti, kad atkustų, atsigautų, penėti, auginti: Moters kutina gyvolius (augina, šeria, kad būtų riebūs, kad atkustų) J. Mažą vaiką motina kutina (augina) J. Prikaipusius žąsyčius dabar žardienoje kutiname, bene atkutinsime kaip norint Sr. [Moterys] daržus ravėjo, gyvolius liuobė bei kutino ir namus gerbė S.Dauk. Išguldžiau čia iš teutonų kalbos raštą apei apynių auginimą į žemaičių kalbą, idant kožnas parskaitęs žinotų, kaip reik kutinti tą žolę S.Dauk. Kožną metą ūkinykai, pirmą sykį išgirdusys perkūniją griaunant, senovė[je] liuob pulti ant veido ir kūlį vartalioti, melsdamys … perkūną, kad kutintum derlius javus M.Valanč.
2. prk. skatinti, žadinti, kelti: Tas ant galo kutino didį norą liuosumo M.Valanč. Kutinti bočių meilę didelis reikalas rš.
3. prk. džiuginti, guosti: Lietuviai ir žemaičiai, pavaryti nu savo namų ir dirvų, giriose klaikinėjo, tuom vien kutindami savo širdį, jog nekaltais žmonimis yra ir nori dar lietuviais būti S.Dauk. Niūniuo[ja], tarsi kutindamas širdį laimingesne atente S.Dauk.©®™eV.

apkùtinti tr., apkutinti Als šiek tiek papenėti, pašerti.

atkùtinti tr.
1. atpenėti, atšerti: Atkut
inti, kad būtum riebus gyvolis J. Tu atkutinaǰ silpną arklį, t. y. atšėrei J. Su duona arklį maitinu ir paršelį atkutinu JD84. Jau atkutináu savo kiaules – buvo baisiai sulysusios Kal. Boba ožką išmaitino, paplavėlėms atkutino Š. Kad nors ben kiek atkùtinus, tai parduotumėm Sdk. Užkvėžusį paršelį nebegal teip greitai beatkùtinti Ms. Po žiemos buvo labai sublogęs, dabar truputį atkùtinau Trgn. | refl. N.
2. atgaivinti; pagyvinti: Nugybusį ganyklose ėraitį įkėlėme apluokan ir atkut
inome Sr. Kokiu gi kitu pragumu geradarus lytus po didelios giedros galėtų teip veikiai medžius atkutinti? S.Dauk. | prk.: Reikia visą linų ūkį atkutinti rš.

iškùtinti tr., iškutinti J išauginti, išmaitinti: Iškùtinti viščiukus J.


nukùtinti
tr. nupenėti: Su duona arklį maitinu ir paršelį nukutinu Vkš.

prakùtinti tr.
1. paauginti, papenėti: Paršiukus biškį prakut
Ǯnsu, tumet parduosu Kal. Ir paršelį prakutǮnsiu, mėselės skanios turėsiu JD208. PrakutǮnsi karvelę Šts. PrakutǮnsma šunį tūlid J. Kad tik anus (žąsiukus) prakùtini – bėdos nėr Dov. Vienatinis svajojimas buvo prakutinti vaikus LzP. Našlaitė, svetimų šiaip taip prakutinta, ilgą laiką trynėsi mažame Kužių miestelyje rš. | refl. tr.: PrakutǮnsuos, paauginsuos karvelę Šts.
2. atpenėti, atšerti: Ano negal prakutinti nė su geru valgiu Šts.
3. pralavinti, išmokyti: Aš norėjau vaikus prakutinti Nj.

sukùtinti tr. nupenėti, nušerti: Sukùtinom prylaidą, jau pjausma sukutintą Ggr.

užkùtinti tr. užauginti: Boba ožką išmaitino, paplavelėms užkutino LTR(Sd).

kùtkinė sf. (1) pašiūrė: Pristačiau prie stubos kùtkinę KzR.

kučiukas (kūčiukas ?) sm. Kūčių valgis, prėskutis: Jau iškepti ir kučiukai Dbg.

kùčkė sf. (2) žr. kūčka 1: Smarkus vėjas išvartė kučkès Šk.

kučkės sf. pl. žr. kūčkos 2: Šventę vadin paprastai kučkės I.

Komentarų nėra: