2020-03-14

KeturiasDešimt


2. Malonė, pagal kurią kažkieno kito paveldėtame name našle tapusi žmona gali pasilikti karantino (40 parų*) laikotarpiui.

Kas ketina Lietuvą „paveldėt"?

1. Dykuma, kurioje karantino (40 parų) laikotarpiu 

Nemokat angliškai - skaitykit lietuviškai:


Pirmoji tema kalba apie dykumą. Jėzus ką tik gavo mesijinį patepimą Jordano upėje nešti Gerąją naujieną vargdieniams, gydyti sužeistas širdis ir skelbti Dievo karalystę (Lk 4, 18). Tačiau Jis neskuba daryti nė vieno iš šių dalykų. Priešingai, paklusdamas Šventosios Dvasios įkvėpimui, Jis eina į dykumą, kur pasilieka 40 dienų. Kalbama apie Judo dykumą, kuri driekiasi nuo Jeruzalės sienų iki Jericho Jordano slėnyje. Tradicija identifikuoja tą vietą kaip Karantino kalną su vaizdu į Jordano slėnį.* Šimašius, beje, iškart ir „uždeklaravo" daugmaž klasikinį karantino laikotarpį - 5 savaites****.

** Psyche - siela,
2. vidinis psichinis žmogaus pasaulis, jo sąmonė, protavimas: Dvãsios reikalai skiriasi nuo kūno reikalų FT. Motina gali įbrukti kūdikiui krūtį, bet dvasios neįbruks Gdž. A sau dvasioj mislija BM191-192. Gera tam vyrui …, kurio dvasioje nėra vyliaus BBPs32,2. Ir pradžiugos dvasia mana DP471.
3. psichinės žmogaus jėgos kaip veikimo akstinas; nuotaika: Svarbiausia dabar, mamule, neprarasti dvasios rš. Praeities tema teikė poetui pakankamai laisvės uždegti liaudį laisvo gyvenimo ilgesio ir kovos dvasia rš. Mano tėvai buvo deivuoti, dievobaimingi žmonės, ir jie rūpinosi ir savo pirmgymį sūnų tokioje pat dvasioje (= tokia pat dvasia) užauginti Bs.
4. prk. tikroji prasmė, esmė, pobūdis: Įvesdami į raštų kalbą svetimtautiškus kultūriškus žodžius, turime užlaikyti pirmykščio šaltinio balsių kokybę ir kiekybę, žinoma, tiek, kiek mums leidžia lietuvių kalbos dvasia K.Būg. Ji buvo perstatoma ir keičiama pagal laiko dvasią ir papročius rš.
5. SD127, SD47, mitologijoje, religijoje ir filosofijoje – įsivaizduojama bekūnė būtybė, siela, vėlė: Tai vėjai – tai kalnų dvasia kvatojas po ledyną S.Nėr. Dvasià kūno ir kraujo netur DP194. Dvasias anas dangujęjas … angelais vadiname DP520. Viešpats, ėmęs molio šmotą, nulipino žmogaus kūną ir įkvėpė į jį dvasią (dūšią), negalinčią numirti M.Valanč. Dvãsios vadžioja (klaidina) žmogų Alk. Tai sesytės dvaselaitė, ant vandenaičio plaukianti N321.
^
 Kvailas kaip avies dvasià Lnkl. Vaikšto kaip dvasia be vietos Grž.
 aviẽs dvasià apie netikėlį: Tu, aviẽs dvãsia! Lp.
be dvãsios
1. Vlkv uždusęs, skubėdamas: Atbėgo be dvãsios Ds. Julė nubalo, be dvasios išbėgo į prieškambarį ir nervingai atstūmė skląstį LzP.
2. labai, smarkiai: Nebėk taip be dvãsios, priilsi Grž. Talkoje gavo alaus ir degtinės, paskutinę dieną net be dvasios nusigėrė Žem.
dvãsią léisti mirti: Prie mirties jau guli tėvas, motina jau leidžia dvasią rš.
kai̇̃p be dvãsios prastas: Išvirė bulbynę kai̇̃p be dvãsios Lkv.
ki̇̀škio dvasẽlė Sd nei šiltas, nei šaltas vėjas.
nė̃ [gyvõs] dvãsios visai nėra, visai nieko: Praėjusią naktį pelės nė̃ dvãsios nebuvo Lnkv. Atėjęs apvaikščiojau, apsidairiau, ir nė gyvos dvasios neradau Grž. Aplinkui nebuvo nė gyvos dvasios J.Avyž.
piktà dvasià velnias: Kiba jį piktà dvasià pristojo? Dkš. Ką čia žegnoji kaip piktą dvasią LTR(Šmk).
prie dvãsios geras, sąžiningas: Do (dar) mat prie dvãsiai žmogus, kad radęs pinigus grąžino An. Žmogus da prie dvãsios Ėr.
su dvasià
1. nepailsęs: Dar su dvasià Ėr.
2. apie gerą, pakenčiamą dalyką, daiktą: Miežiai da su dvasià, juodi Trs.
3. su saiku, nedaug: Da čia su dvasià lyja Ėr.

Mums komanduoja ... psichiatras, beje, kažkokiu būdu sugebėjęs rezidentūrą sulipdyt su doktorantūra.

Komentarų nėra: