2010-07-20

Aleksandrai, Kazimieras ir karūnos

Štai Aleksandras Vytautas, stovintis anapus tvoros:


Jam patinka plika galva stovėti, užtatai karūną jis ant žemės pasidėjo.

Stovi jis šitaip, Aleksandras Vytautas, didysis Lietuvos kunigaikštis, Kernavės klebonijoj.

Nuotrauka iš angliškos Vikipedijos, lietuviškoje liko tik Aleksandras Vytautas.

Ar atpažins ateities Lietuvos jaunimas, kad čia – Vytautas Didysis?

Ar patikės, ar nesakys – koks jis Didysis, jei klebonijos kieme stovi?

Ar nemanys, kad jisai - koks vietinis prisiplakėlis prie Visų Laikų Aleksandrų?

O gal, neduok Dieve, kada nors pamanys, kad tasai Aleksandras Vytautas - vyriausias iš kunigo klebono pagalbininkų, kad jau didžiausias tarpu kunigaikščių klebonijos kieme?

Šis Aleksandras stovi Panevėžy.


Išrodo jis visiškai kitaip, negu Aleksandru Vytautu pavirtęs Vytautas Didysis.

Stovi miesto centre, o ne klebonijos kieme.

Ir aplamai, pasirėdęs jis lyg Karolis Didysis, o ir išrodo tikrai ne prasčiau.

Tik gerokai taikingesnis ir nuolankesnis už Karolį - tasai viena ranka plikais ašmenim grasina, kitoj - valdžios simbolį laiko, Aleksandro gi kalavijas makštyse, o rankoj jis - bažnyčią neša.

Stovi Aleksandras Panevėžy, o guli Vilniaus Arkikatedroj.

O ant jos stogo trys skulptūros - viršuj stovinti šv. Elena (Rusijos globėja) neša Lietuvai tikėjimą, o jos šonuose, žemėliau, anai pavaldūs šv. Kazimieras (Lietuvos globėjas) ir šv. Stanislovas (Lenkijos globėjas).


Šita skulptūrinė grupė buvo sumanyta vyskupo Masalskio, katras per 1794-tų metų sukilimą buvo apkaltintas valstybės išdavimu ir Tado Kosciuškos įsakymu areštuotas.

1794 m. birželio 28 d. Varšuvoje jį pakorė gatvės minia.

Šv. Kazimieras yra Aleksandro brolis.

Jį prisimenam eidami Kaziuko mugėn.

Lietuvių liaudies skulptūroje Šv. Kazimieras visada vaizduojamas visu ūgiu, karališkais rūbais, su karūna ant galvos.


Ne lietuvių liaudis jį šitokį pastatė ant Arkikatedros stogo stovėti:O kur gi jo karūna?

Štai ji:


Grįžkim Kernavėn, katros klebonijoj Aleksandras Vytautas, vaidindamas Vytautą Didijį, stovi.

Ten, anot Vikipedijos - pirmojoj lietuvių sostinėj, nėr paminklo legendiniam jos įkūrėjui Kerniui.

Tik baras yra, jo vardu pavadintas.

Užtatai miestelio centre - teisybė, ne ant piliakalnio, o priešais božnicą - Mozė stovi:


Tik ragų, kažkodėl, beveik nematyti.

P.S. Aleksandrui kiton rankon karčemą pamiršo įdėt...

Komentarų nėra: