2014-07-05

Idiota

Paprasto žmogaus problemos.

Paprasto žmogaus lūkesčiai.

Statistika paprastam žmogui. 

Paprastam darbo žmogui...

Kiek rūpesčių politikams... 

Chair person.

Ordinary person.

idiot (n.)
early 14c., "person so mentally deficient as to be incapable of ordinary reasoning;" also in Middle English "simple man, uneducated person, layman" (late 14c.), from Old French idiote "uneducated or ignorant person" (12c.), from Latin idiota "ordinary person, layman; outsider," in Late Latin "uneducated or ignorant person," from Greek idiotes "layman, person lacking professional skill" (opposed to writer, soldier, skilled workman), literally "private person (as opposed to one taking part in public affairs)," used patronizingly for "ignorant person," from idios "one's own" (see idiom).
Reader, suppose you were an idiot. And suppose you were a member of Congress. But I repeat myself. [Mark Twain, c.1882]
Idiot box "television set" is from 1959; idiot light "dashboard warning signal" is attested from 1968. Idiot savant attested by 1870.

Reader, suppose you were an idiot.
And suppose you were a member of Congress. But I repeat myself. [Mark Twain, c.1882]


1 komentaras:

audrius rašė...

Idijotizmas kitoniškai ar savasvietoj.

sãvitas, -à adj. (3 b ) BŽ499,504; Rtr 1. DŽ savo ypatybėmis išsiskiriantis iš kitų, savotiškas, originalus: Kiekvienos tautos prigimtis yra savita Vd. Tikrovės objektai saviti, todėl jie skiriasi vienas nuo kito rš. Nuo ledynmečių pabaigos Lietuvoje užsiliko nemaža pelkių su savita augalija sp. Tarybinės lietuvių literatūros formavimosi kelias buvo savitas (sov.) rš. Jie išlaikė savitus senovinius papročius rš. savitaĩ adv. DŽ, sãvitai BŽ504; Rtr: Apie kiekvieną rašytoją mokytoja kalbėdavo įtaigiai, savitai rš. 2. savarankiškas, individualus. savitaĩ adv.: Darbininkams turi rūpėti, kad nė viena tauta nebūtų persekiojama ir kad visos tautos turėtų juo didžiausią laisvę savitai apsispręsti J.Jan. Lietuviai savo tėvynėje ėmė veikti savitai LTI292. Jis viską savitaĩ dirba, nieko nesiklausęs Ul. Mes dirbam savitaĩ: aš sau, ji sau Vlž. Stenia pasirinko sau vietą, kur pradėsianti mėginti savitai gyventi LzP. 3. P dukart tiek imtas, dvigubas: Slinkai dirbant, visūmetsãvitas darbas yr Vvr. Par neapsižiūrėjimą sãvitą kelią gavau suvaikščioti Vvr. Sãvitas metras Rt. Savitì pinigai (antra tiek pinigų) Kv. Tas paršiukas mažas, oantras y[ra] sãvitas (dvigubai didesnis) Rt. Pirm liesas, gerai šertas nū sãvitas arklys J. savitaĩ adv.: Savitaĩ grūdų gavau Kv. Ans savitaĩ daugiau už mune suvalgo Rt. Šita eglė savitaĩ verta kaip ta pušis Als. Pažyčiok javų, aš rudenį savitaĩ atduosiu, t. y. antra tiek antdėsiu J. Savitaĩ didesnis i drūktesnis Šv. 4. iš dviejų sudarytas: Įstatyk langus savitus, t. y. dvejus J. Jei spielčius vienas tėr, o stiklai iš abiejų pusių, gal tokius stiklus (langus) vadinti savitaĩs Als. 5. pakankamas, ganėtinas: Savitus ėmiau piningus už prykalus, kurių turtingiejai paieškais ieškojo I. savitai adv. G107, M: Už vargus kana kelių metų savitai užmokėti gali I.

vienagãlis, -ė smob. (2) Trgn, Lb, Vj, Blnk; Kos58 prk. 1. kas atkaklus, neperkalbamas, užsispyrėlis: Toks jau vienagãlis –sakyk jam, vis anas savąją Lkm. Tokį vienagãlį nors ažmušk, o vis neprispažins Ktk. Toks vienagãlis: jau kad ažsibruožia, tai niekas nepriveiks Lel. Tikras jau vienagãlis, nors kuolą in galvos tašyk Aln. Tokia vienagãlė,tokia nuopikri (įkyri) Klt. Vienagãlė: kad kur jau įsispirs – nenuginsi Ob. Nebūkit tokie vienagãliai,reikia ben vienam nusleist Pnm. 2. kas netvarkingas, betvarkis: Vienagãlis – ką dirbęs, numeta bet kur Š(Kp).

Vien ti savi, saviti, suvedžiotojai, svajotojai, svetimi, sveteliai, svoteliai, vidijotai, vedukolygiai, vitijotai, jotavitinagiai,....

Svietaragyje svieto ragai gaudžia...

svíetgalis (hibr.) sm. (1) pasaulio galas: Svietgalė[j] septyni vyrai nevalios vieną gaidį papjauti!

Pasišvieskime svietiškai vedukoledže kitų:

×svietýbė sf. (1) tautybė: Vokiečių kitiška, cigonų kitiška, žydų kitiška svietýbė J.

Kitų kitiška ar kitoniška suvidėdaugybvyjybė...

Vidijotinė pasaulės svietybė vyst kitur, o po kojom žemė, žžėmėj sėmė, svietan sėmė kyla daugalais visoje toje galybėje žemėgalų semgalytijoje ar sėmgalijoje sėmgalititams...