2014-08-17

Panevėžio neviežos

Wiesz?

... zakładał powstanie kościoła, którego wieża miała mieć ... metrów wysokości!

 O be viežos buvo neviežos...
 
Kunigai šituo būdu viežlybi, ne dviliežuviai ir ne girtūklės tur būti.

O tie Panevėžio neviežos...

Ko iš jų norėt?

Neviežos!

Donelaičiui nepatiko jo parapijonys būrai.

Neviežlybi, perdžia per pamaldas.

Galvojo, galvojo, kaip juos nubausti, ir sugalvojo.

Parašė tokį daiktą, nuobodų, bet hegzametru.

Ir pradėjo skaityti per pamaldas, ir pradėjo!

Būrai nesupranta, kas čia dedasi, verkia, bet nepabėgsi iš pamaldų.

Nustok, pastoriau, - prašo.

Nustok, nuobodu!

Ir dar hegzametru!..

Neišlaikysim...

- Aha, - mano sau Donelaitis, o aš jums dar vieną skyrių.

Apie žiemą...

Taip gimė lietuvių literatūros šedevras.

viežlybas

viẽžlybas, -a. viežlyvas:

1. Kunigai šituo būdu viežlybi, ne dviliežuviai ir ne girtūklės tur būti. Turim Pono Dievo bijotiesi ir jį mylėti, idant viežlybą ir čystą žyvatą vestumbim. Duok būti viežlybu kūnu. Viežlyba merga. Visas miestas mano žmonių žino tave viežlybą moterę sančią. Tam žaliajam dvaraityj trys viežlybos mergaitės. Jei akis tvardome, idant neveizdėtų ant niekniekių to pasaulio, ausis idant neklausytų žodžių neviežlybų…, tad neįžagta yra širdis mūsų. Viežlyba skaisti kaip rožė ir rūtai kunegaikštienė gyveno Birutė.
viẽžlybai. Merga viežlybai elgias. Kūdikis neviẽžlybai (ne venčiavonėje) gimęs. Kiekvienam išrodo vaikelius savo viežlybai auklėti.

2. Jis tur viẽžlybą vardą tarp žmonių. Kam viežlybą vardą pažeisti. Lauk, ik Krizas tau per paslą šauks pasirodyt ir kaip viẽžlybą kaimyną lieps pasilinksmyt. [Prancūzpalaikiai] viẽžlybus lietuvninkus išpeikt nesigėdi. Pakask savo numirėlį mūsų geriausiuosu (viežlybiausiuosu) kapuosu.
viẽžlybai. Viẽžlybai, maloningai.

3. Būk teip linksmas kaip žuvis, čysts, paklusnus, viežlybs vis.
viẽžlybai. Mandagiai ir viežlybai priėmė. Neviẽžlybai, nemandagiai. Krizas… pasveikino kožną ir, į savo namelį viežlybaĩ suvadinęs, … brangvyno atnešė plėčką. Jis po mano akim vaikščiojo pakajingai ir viežlybai.

4. Kas neapskrendęs, neapsileidęs, tas viẽžlybas.
viẽžlybai. viežlybaĩ; Žmogus, kurs apsigerba, viẽžlybai užsilaiko, tas garbus. Jijė viežlybaĩ dėvi kas dieną.

5. Tu viežlyba moteriškė ant veido. Viežlybą stuomenį turįs. | Tegul skamba ir laukeliai viežlyboms dainelėms. Nei vieno viežlybo plauko netur.
viẽžlybai. viežlybaĩ: Taip, kad klapai vyžų, viežlybaĩ padarytų, nekenčia. Jauni i apsidarę viẽžlybai.

вежливость
Английская, бездушная, врожденная, джентльменская, заботливая, изысканная, изящная, испанская, ледяная, напыщенная, поверхностная, подчеркнутая, показная, притворная, приторная, рафинированная, рыцарская, светская, сдержанная, слащавая, слоновья (разг.), снисходительная, спокойная, старомодная, трогательная, утонченная, фальшивая, холодная, чопорная, шутливая, элементарная. Леденящая, сострадательная, яростная.

... показная, притворная, приторная, рафинированная, рыцарская ...

Vieža, vienžo!
 
Kam jiems ta vieža?

Verčiau ją nupjaut, parduot Vokietijoj:)

Kiek būtų pinigų!

O miestą pervardint.

Buvo Paryžius - bus Panevėžys!
 
vieža
.
víeža (wieża). viežà.

1. bokštas: Krito nuo viežos ir ištiško. Buvo vėliavos didžiausios ten iškeltos, blizgėjo víežos. Gudai buvo uždegusys viežą pilės Gradno. Ant bažnyčios viežos balandžiai brukavo.

2. kalėjimas: Kitus dybavojo pri dyba pririšusys, kitus į viežą sodino. Ponas jų buvo uždarytas viežon.

3. XVI a. dvarų inventoriuose pastatas gyvuliams laikyti vadinamas „namu“, „numu“ arba „vieža“.

Galvoja, pamiršo ...

Nenusiminkim, panevėžiečiai prie Nevėžio!

Veždavo gi vandeniu!

Komentarų nėra: