2011-05-14

Kerdžius

Nors dar prieš metus norint gauti būsto paskolą tekdavo pereiti kryžiaus kelius, dabar ši situacija iš esmės pasikeitė. Šalies ekonomikai atsigaunant, bankai ir vėl ėmėsi darbo – jie ėmė aktyviai brukti būsto paskolas.

Panašu, jog kai kurie šalyje veikiantys Skandinavijos bankai jau pamiršo prieš kelerius metus juos sukrėtusią krizę, kai dėl subliūškusio nekilnojamojo turto burbulo patyrė nemenkų nuostolių.

Pastaruoju metu naujų klientų šių bankų darbuotojai itin aktyviai ieško siūlydami jau dabar pasirūpinti būsto paskolomis, nes dabar neva esąs pats palankiausias laikas.

Ne visi, galbūt, žino, kad Vakaruose tas, kas neturėjo paskolų, turi blogą kredito istoriją.

Gera istorija yra to, kas skolinosi banke, atidavinėjo, vėl skolinosi, ir vėl – tik bankų skolininkai gali turėti gerą kredito istoriją.

Gera Vakarų Europos istorija.

credit (n.)
1520s, from M.Fr. crédit (15c.) "belief, trust," from It. credito, from L. creditum "a loan, thing entrusted to another," from pp. of credere "to trust, entrust, believe" (see . credo). The commercial sense was the original one in English (creditor is mid-15c.). Meaning "honor, acknowledgment of merit," is from c.1600. Academic sense of "point for completing a course of study" is 1904. Movie/broadcasting sense is 1914. As a verb, from 1540s. Related: Credited; crediting. Credit rating is from 1958; credit union is 1881, Amer.Eng.

credo
late 12c., from Latin, lit. "I believe," first word of the Apostles' and Nicene Creeds, first person singular present indicative of credere "to believe," perhaps from PIE compound *kerd-dhe- "to believe," lit. "to put one's heart" (cf. O.Ir. cretim, Ir. creidim, Welsh credu "I believe," Skt. śrad-dhā- "faith"). The nativized form is creed. General sense of "formula or statement of belief" is from 1580s.

creed
O.E. creda "article or statement of Christian belief," from L. credo "I believe" (see credo). Broadening 17c. to mean "any statement of belief."

Be krikščioniškojo tikėjimo angliškasis kreditas neapsiėjo…

*kerd-dhe- "to believe," lit. "to put one's heart"…

heart
O.E. heorte, from P.Gmc. *khertan- (cf. O.S. herta, O.N. hjarta, Du. hart, O.H.G. herza, Ger. Herz, Goth. hairto), from PIE *kerd- "heart" (cf. Gk. kardia, L. cor, O.Ir. cride, Welsh craidd, Hittite kir, Lith. širdis, Rus. serdce "heart," Breton kreiz "middle," O.C.S. sreda "middle"). Spelling with -ea- is c.1500, by analogy of pronunciation with stream, heat, etc., but remained when pronunciation shifted. Most of the figurative senses were present in O.E., including "intellect, memory," now only in by heart. Heart attack attested from 1935; heart disease is from 1864.

Hittite kir Persijoj suskirdo?

Taip, kaip lietuviškoji širdis įširsta?

Kreditas ir širdis.

Palūkanos ir širdis.

Ar beširdiškumas?

PIE *kerd- ir širdis.

Tai kad…

ker̃džius
sm. (2) K, KlG52; R, MŽ504 piemenų vyresnysis: Mūsų kerdžius su gyvoliais javus nuganė Gr. Ker̃džius valdo piemenis J. O paikutis kiaules, be kerdžiaus atradęs, paganė Jrk11. Kad ir prausys – kaip kerdžiaus pati priš naktį Ll. Kerdžius, kaipo piemenų perdėtinis, veizi, kad tie be reikalo galvijų nečaižytų su votegais M.Valanč. Netoli ganė kerdžius galvijus BsMtI23. Eidamas pamatė kerdžių su piemenimis ganant galvijus BM245. Prastas kerdžius, kur savo galvijų neišgano LTR(Grk). Kerdžius bandą gins JV147. O iš tavo skūros bus kerdželiui šūba RD20. Tekėk, dukra, už kerdžiuko Nm. Meldžiamas, kerdeliau, ar neprabėgo čia kiškis? S.Dauk. | O aš eidama, graudžiai verkdama, sutikau bernužį, jauną kerdužį RD86. Jie buvo kaip avys, neturinčios kerdžiaus BbMr6,34.

herd (n.)
O.E. heord, from P.Gmc. *kherdo- (cf. O.N. hjorð, O.H.G. herta, Ger. Herde, Goth. hairda "herd"), from PIE *kherdha- "a row, group" (cf. Skt. sardhah "herd, troop," O.C.S. creda "herd", Gk. korthys "heap," Lith. kerdzius "shepherd"). Herd instinct in psychology is first recorded 1908.

herd (v.)
mid-13c., “to watch over or herd livestock;” of animals, “to gather in a herd,” late 14c., from herd (n.). Related: Herded; herding.

herdsman
O.E. heordman, but the word was not common until herd in sense of "keeper of domestic animals which go in herds" fell from use (cf. shepherd). See herd + man. Intrusive -s- appeared c.1600, on model of craftsman, etc.

shepherd (n.)
O.E. sceaphierde, from sceap "sheep" + hierde "herder," from heord "a herd" (see herd). Cf. M.L.G., M.Du. schaphirde, M.H.G. schafhirte, Ger. dial. schafhirt. Shepherds customarily were buried with a tuft of wool in hand, to prove their occupation on Doomsday and be excused for often missing Sunday church. The metaphoric verbal sense of "watch over or guide" is first recorded 1820. Shepherd's pie is recorded from 1877.

Simpatiškas toks tas kerdžius.


Tik kad, laikui bėgant, ima mainytis.

1 sker̃džius sm. (2) DŽ, Tv, Tl, Škn, Škt, Vp, Lbv, Knv, Btr, Švn, Pun, Plm, Vdšk; JbL212,358, L vyriausias piemuo, bandos prižiūrėtojas, kerdžius: Skerdžius bandą gano, šeria J. Skerdžiaus samdymas minimas 1340 metų prūsų teisyne rš. Ganėm su sker̃džiais Mrc. Sker̃džius jau sutriūbino, para karves gyt Kls. Anksti rytą, būdavo, sker̃džius ir nutriūbina miškan Šmn. Penkioms karvėms sker̃džių samdo Krkl. Tėvas žemės gektarą turėjo, nesveikas, ejo sker̃džiais Rdn. Du senu buvo Pagirių sodžiuje: Grainio liepa ir skerdžius Lapinas V.Krėv. Rinkais bernelį per kelis metus, tai išsirinkai kaip kaimo skerdžiuką LTR(Vrn). Mano sker̃džius daug išmano, kad po pievą karves gano JD19. Šiū namo, pargenõ, guli skerdžius rugienõ[je] (d.) Kdn. ^ Be vyro ūkis kaip skerdžius be botago KrvP(Mrc). Skerdžium buvo kvailas, o ponu pasidaręs tapo dar kvailesnis TŽV596. Ko rėkoji kaip skerdžius?! Šd. Garsiai rėkauja, kaip skerdžius miške KrvP(Mrc). Dabinasi kap sker̃džiaus pati prieš vakarą Mrj. Du skerdžiai milijonus avių gano (akys ir raidės) Lš.

Ir visiškai persimaino.

2 sker̃džius sm. (2) Rtr, BŽ496 skerdikas, mėsininkas.

Kerdžiaus skerdžiaus žolė kreditan, pasirodo, buvo.

O iš tavo skūros bus kerdželiui šūba.

O šuva - be skolos.

Užtat
miško žvėrį miškan ir traukia.