2015-08-13

Landynės zakonai

Mes ir Landynė...


×zàkonas sm. (1) KŽ; PK158 = zokonas.

×zõkonas sm. (1) NdŽ, KŽ, Ds, Nm; Q219, N, M, Š žr. zokanas:
1. Teip jog ta knyga tiesiai galis vadint trumpa zokono knyga MitIV258.

2. Sut Ponas Dievas svietui pasakydina savą zokoną alba prisakymus BPII302. Mokytojau, katras yra didis prisakymas zokone? Ch1Mt22,36.

3. Bet neabejotinas yr mūsų katolikiškas tikėjimas, kursai ir Sename zõkone, norint ne teip aiškiai, buvo ižreikštas DP260. Idant mes sau nelengvai vartotumbim tą zokoną, nuog Pono mūsų uždėtą MP67.

4. Rtr, KŽ Jei netaps pavelyta jaunuomenės į kloštorių priimti, tai dominikonų zokonas, taip kitą kartą garbingas, turės pragaišti A1884,407. Pagyręs popiežius jo geidimą, įstatė naują zokoną Ringo[je] S.Dauk.

5. Mžk.


×zokãnas (l. zakon) sm. (2) KBI58, KBII60, K, K.Būg, Rtr, FrnW, NdŽ, KŽ, zõkanas (1) NdŽ; S.Dauk
1. bažn. Mozės penkiaknygė: Zokano davėjas H180, R, MŽ, N. Neprietelius Maižiešiaus zokano M.Valanč. Idant neslapytumbimės, nebėginėtumbime po akim jo kaip Adomas rojuje arba žmonės žydų prieg davimui zõkano, bat idan drąsiai jop prieitumbime DP4.
2. bažn. dešimt Dievo įsakymų: Zokanas, alba dešimtis Dievo prisakymų Mž17. Sakykiat man, kurie po zokanu norit būti, zokaną er esti girdėję? VlnE49.Ponas kalbėjo Moziešiui: – Ateik manęsp ant kalno ir būk tenai, idant tau duočiau akmenio tablyčias (viršuje lentas) ir statutą (perbraukta, viršuje zokaną) bei prisakymus, kurius aš rašiau, kurius tu jus turėsi mokyti BB2Moz24,12. Juk mums Dievs aštriai, kaip žinom, zõkaną duodams, draudęs yr klastas ir visą vagystę K.Donel. Ne, tėvai, tai netiesa, aš viežlybai zokãną laikau, ir tu neturėk piktas mislis Cp.
3. bažn. pagrindinis bažnyčios įstatymas, Testamentas: Kuo metu įstatė Viešpatis Dievas šitą dešimtį prisakymų? –Pirm sename zõkane, paskui to Viešpatis mūsų Jėzus Christus pastiprino ir patvirtino naujame DK75. Mielas Pone, tačiau mes pirm žūklavom naktį o tamsybėsa, tatai est priviliančiuose moksluose ir anose smarkybėsa zokano Seno buvome, bat dabar jau vardana žodžio tavo įmesim ir įleisim tinklus savo MP258. Atsakė jiem žydai: –Mes turime zokaną ir pagal zokaną tur jis numirti, nesa sūnumi Dievo darose VlnE204. Mini mumus anas karštas maldas ir uždengtus geidimus tėvų šventųjų Seno zõkano, kaip jie troško, laukė, geidė to atėjimo DP2.
4. R, R273, MŽ, MŽ365, Sr(Slnt, Ms, Als, Pln) vienuolių ordinas, brolija: Jis juodą abitą savo zokano dėvėjo S.Dauk.
5. Kel1864,198, KI532 įstatymas: Vis naujus zokanùs įvesti, kad tik tie biedniems žmonėms nepažįstami būtų, tai jau jie paskui gal daryti, ką jie norMitII328. Ką dabar padarysi, kad valdžios tokie zokãnai yra Dov.

Mat kaip.

Mozės šalis.
Mūsiškis eurinis milijardierius, vienintelisirgi Landynėn išsiruošė, lyg tyčia.
Apsiženyjo, ir išsiruošė.

Tas milijardas - dešimt kartų tiek.
Eurai tie tai iš Lietuvos Tėvynės.
O tie Landynės zakonai...
Kodėl, vienok, ta rezidencija Landynėj geresnė?

Vienžo - ar vsio zakonno, tautiečiai? Komentarų nėra: