2013-10-27

Olando subinė

Neblevyzgoju.

sùbine juõktis Trk tyčiotis: Sùbine juõkas iš tų mergų Krš. Sùbinėm juõksis visi iš tavęs Lnkv

Prie ko čia olandas?

Olandas Lietuvoj pametė kepurę.

Skrajojantis olandas – legenda apie olandą laivo kapitoną, nežinantį jokių skrupulų, išprovokavusį Dievo pyktį, todėl amžiams pasmerktą klaidžioti po jūras, neturint ramybės, kiekvienam sutiktam nešant tik nelaimes. Ši legenda gyvuoja mažiausiai 500 metų, ir buvo ganėtinai pagražinta, bet tikriausiai nėra vien pramanas.  Iki XX amžiaus vis pasitaikydavo kam nors pamatyti fantomą. Kai kurie tyrinėtojai tvirtina, kad legenda pagrįsta tikrais įvykiais, bet tuo klausimu, kas galėjo atsitikti, nėra vieningos nuomonės. Dar didesnę sumaištį kelia ir tai, kad pasakojimuose kapitonas vadinamas Vanderdekenu, Van Demienu bei Van Straatenu.

Ši legenda turi daug variantų. Dažniausiai skiriasi laikotarpis (pvz., XVI a. arba XIX a.), vieta (pvz., Baltijos jūra), bausmės trukmė (pvz., 1000 metų), bausmė (pvz., debesyse sklandyti) ir t. t

Tiesiog Vėlinių istorija...

Kodėl šiandien prisiminiau Grybų karalienės pavaldinius?

Vakar ėjau referendūmo palapinėn Vinco Kudirkos aikštėj Vilniuje, ėjau pro tarpą tarp Centrinio pašto ir Gedimino 9 ir prisiminiau, kaip Austrijos regbio rinktinė, anot apipavidalintojo, nepapiktino sostinės gyventojų ir svečių – surengė pasirodymą (išsirengė nuogai), sulaukė plojimų, apsirengė ir tęsė pažintinę kelionę.

Pakultūrino mus, civilizacijos per mažai regėjusius, o mes paplojom.

Olandai neatsiliko.

Paaiškėjo, kad į Vilnių atvykę Olandijos regbio komandos žaidėjai nuogybėmis norėjo pažymėti atvykimą į Lietuvą.

Argi ne smagu?

Abu buvo blaivūs ir labai gailėjosi dėl savo poelgio. Atsižvelgę į tai, pareigūnai užsieniečiam skyrė minimalias baudas - po 100 Lt.

Monsinjorui Alfonsui Svarinskui nuogą užpakalį šeštadienį parodęs olandas atsipirko 300 litų bauda, rašo apipavidalintojas.

Ne tik garbiajam monsinjorui.

Priminsime, kad šeštadienį Vilniaus katedros aikštėje susirinko grupė seksualinių mažumų eitynių „Už lygybę“ priešininkų, tarp kurių buvo ir monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Eitynių priešininkams meldžiantis Katedros aikštėje, Nyderlandų pilietis nusimovė kelnes ir pradėjo demonstruoti nuogą užpakalį. Šį incidentą matė daug žmonių, tarp jų buvo ne tik pagyvenę žmonės, bet ir nepilnamečių.
.
Nieko neprimena?
.
Man tai primena.
.
Tačiau šv. Brunonas įsakė atnešti stabus ir sumetė į ugnį. Tai pagonims turėjo parodyti jų dievų bejėgiškumą, nesugebėjimą ne tik ginti juos...

Ar mūsų pareigūnų atlaidumas svetimšaliams, bet griežtumas mums, saviškiams, nepanašus į mūsų bejėgiškumą, nesugebėjimą gintis?

IKEA (/aɪˈkiːə/; Swedish: [ɪˈkeːˈa]) is a Swedish company registered in the Netherlands.

Vėl Nyderlandai.

Dar ne viskas, toli gražu ne.

Vilnius prasidėjo Baltuoju, Aukštutiniu, Kreivuoju, Krivių miestu

Maždaug ten, kur matome dabartinį Kalnų parką šiame paveikslėlyje.

Dešiniau, viršutinian abrozdėlio kampan važiuodami, prie Petro ir Povilo božnicos, pasukę dešinėn, atsidurtume Olandų gatvėj. 

O suktume prie Olandijos ambasados.

Ir ... tiesiu keliu - į Belmontą, kaip dera didikams!

Šitame plane toji Olandijos ambasada, stovinti beveik tiesiai priešais Petro ir Povilo bažnyčią, kitoj žiedo pusėj, prie tilto, ne taip jau toli nuo Apaštališkosios nunciatūros, nepavaizduota.

Ją rasit ambasados tinklalapyje esančiame plane.

Senasis Vilnius tame plane vadinamas Vilniaus pilių valstybiniu kultūriniu rezervatu.

Indėnų rezervatas...

Hau!

1. Piliakalnis vad. Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų Kryžių kalnu;

Kas susmigo į mūsų Senojo Vilniaus širdį?

Bernardinų sodą ką tik restauravo.

Elgetaujančių bernardinų mūsų skrajojantis olandas meras neapmokestino.

Juk ne vietiniai, užsieniniai.

O čia, anapus Vilnelės, šalia Senojo Vilniaus širdies, priešais pilį Gedimino, Barboros Radvilaitės g. 12 - irgi olandai gyvena, su savo herbu ant vartų.

http://wikimapia.org/27098098/lt/Barboros-Radvilait%C4%97s-gatv%C4%97-12


Dviaukštis gyvenamasis namas, priklauso Nyderlandų ambasadai.

Apsupo kryžiuočiai Senąjį Vilnių iš visų pusių, ir kryžius jo širdin susmeigė.

Kokie monai!

Kokie, kokie.

Paprasti...

Yra teigiančių, jog to užpakaliu už toleranciją kovojančio jaunuolio tėvas yra ne šiaip į Gėjų Paradą atsibraklinęs olandų turistas, bet… Nyderlandų Ambasados Lietuvoje antrasis sekretorius.

:((((((((

Smagu, tur būt, terpu medžių gyvent savo miškus iškirtusiems ir į monininkų monus juos konvertavusiems olandams, mūsų senų laikų ano galo galiniams, galams -galindams.

Landūs tie olandai; na, gal ir ne visi, gerų įspūdžių tuomsyk paliko Olandija.


Tąsyk mano didžiai mokyti olandai tik tuomet patikėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, apie kurią jiems pasakojau, buvimu, kai Trakų pilyje pastebėjo, kad LDK žemėlapis Olandijoj spausdintas.

O kam tokiais tikėt?

Kurie sugeba savo Trakams tokį herbą padirbt.

Negi tokiais galėjo tapt natio nationis, pagonys?

Šitie jau kitokie, visiškai kitokie... 

Tegu žiūri subinėn.

Jokia naujiena, kad tokių, kurie ir pakėlę galvą aukštyn subinę temato, netrūko ir anksčiau.

Bet negi mes visi tokiais patapom?

pasubinõtas.

1. vystyklas, klojamas po mažo vaiko užpakaliu: Vaikas sušlapo, reik pasubinõtą pakeisti.

2. tarnas, pagalbininkas: Ana nieko nedirba, tur daug pasubinõtų.

3. pataikūnas, padlaižys: Ir tu mun būk toks pasubinõtas! Su tuo pasubinotù mažai tesusišelpsi: ans visims lygiai geras.

Kazys Saja. Pasubinotas.

2 komentarai:

audrius rašė...

Puiku:)))
Nydėr(Nidos)landai, o gal galandai olon landžioja nederančion landyti...? Gal nyderlandžiai nuo šito žoddžio, na kaip ten jis, vot šitą imk ir pamiršk....? Gola landa arba plika subinė kitokio obuolio spalvos arba jobuolio'kino, nuo to jų orange šita susirangė varangėn van šiton gala landon, kurią demonstravoti reik viešumon, kaip kokiems orangutangams kviesti mona'sena'jorą tangams-tancams-stancams klumpakojiniams švieta raguvoj.... Tiekto, ne mūms čiabuviams suprasti tas skrajones gola župoniškas pan-van-fon- gogiškas bo gali balti kiškiai be ausų pasrodyti paplautose papilėse užupiškėsė nova baziliukuose-vasiukuose.....:)

audrius rašė...

KREIVOSIOS PILIES PILĖNŲ IR PELĖNŲ PASEKOS

Kam priklauso pilis ant kalvos su bokštu, tas piliečiams viešpatis saulė yra, o piliečiai, civiliokai, tos pilies, krevos, bazės, salos, krepasčiaus yra elementarus vergai, krepostnyje, pagal lygius žemyn einantys karjero aplink kalva kast dėl karjėros... Pilis, kalė, bazė, sobor, stonyčia, burgas, polis, kolona, altorius, aukakalnis, kernovė, krivė, zamok, muras, rumas, romuva, ašramas, xramas, kirkė, cirkas, bazilika, vasilka, miestas, gardas, tvartas, kepurė, olimpas, gararatas, būdą, kolonada, kale londa, big ben londa, eipilis?, domas skaista, do maska, dom maga mazgavą galiaremo novo rymo kremlino..., krėva, buda pešti peščionis budos, katetdra bazė ir ttt, ir ttt, visaip lenktai tovarikšinių-jomarkinių slengu lengam liežu vyčiui vyti šakas hello bazinių čiuptuvų globai viso svieto....

Štai imkite ir skaitykite Vilnijos Žaliųgirių Valdovo Skaistučio ir jo Pačios Šventosios Marijos Skaisčiosios Gėlynės nuo Motinos Žemelės ir Saulės Šviesios perkūnus palietų prabuvočių aidą, be kliemų ir pančių sigillumo keistučio keistenybių nuo birkintojų klano žžemės tautų ant biru kutinimo kalno aukų kuros ir įdagų kančios kęsti, bei būt kaltu, kaip būk ūkuose bibliejose kunygo padlietų bez dalių daliai golando kepurėn sielų žemaičių lietuvų po konia vieku ir po kalavijaus kryžiu kūnan žemelės krūtų kaupų turto girių valdų... Pilkos pelytės ir pelenytės po rūmais žino pas ką žiedas žydi ir kas per žydėjimas to žiedo... Pats tam rūmo sklepe buvau, kanalus valiau ir pilkų pelių kalbas nugirdau, o ant svieto išlindęs šviesoj pamačiau, koks aklas buvau.

LIETUVIŲ TĖVOTARIMO MOTOS RUPĖSČIO LYTAROPA ŽYDINYS ŽŽEMĖS ŽEMUONIŲ ŽYDINČIŲ ŽMONIŲ ŽYMUONIŲ ŽYDŲ ŽMONIJOS ŽIEDŲ ŽYDINČIŲ PALEI GIRIAS IR ŽALIŲ GIRIŲ VALDOSE ANT GIRKALNIŲ KUR NOKSTA SODAI BEPINIGŲ PINGANČIŲ TURTE RITE TEKANČIOS SAULĖS VĖTROSE TYRAM VAKARY RASA KRENTANČIOS...

Marijos žemelė rūpestingoji monolitas nuomolių litosperos materika žemaičių lietuvų(tautų) rupinančių žemes visa šeima, sejima, semja,... , kurios širdyje tą žeme vadina žemė lietuvijama rupėsčio, o mandrai trupijant Europa.

Šlovės šešelis yra susilenkęs vergas ant žžemės šviesos metamas, nuo žžemės vergas susilenkęs yra šešėlis šlovės puikuojantysis šviesoje. Slava-sleiv, serb-serv ir pana šiai. Ponas-po nulis. Elitas po nulį lytas, nuo lytos litos speros... ponelita -litapone, panalita litos panalita arba palietuvyčiai lietuvių palieti vyčiai arba žemaičių lietuvų paleisti vyčiai ginti žžėmę žemiečių lietuvijos arba žemės rupintojų parupinti kariai ginti žemes rupinamas. Nuo to rūpesčio pareina vardas cielos jevropos ir ropukų raunamų nuo žemės lietos rupestyje dieduko, močiutės, tėvo, motos, sūnaus, dukros, šuns, katino ir pilkos pelytės, kuri žino pas ką aukso žiedas blizga.... Dabar vaizdas, kaip sūnus ir panos su papais silikoniniais bando išrauti runkelį iš kurio cukeriaus kalnus pasdirbti trokšta, bet peša tą ropuką kiekvienas savo pusėn, nudraskydami lapus, linus, linijas jungiančias juos su tuo runkėliu, kuris runkomis keliamas nuo žemės ir jei runkėlinio ropuko vytis, linijas, šakas, kotus, lapus, stiebus, vilnas, gaurus, plaukus su barzda nutrauksi per tamsumą proto, tai reikės frakingą žemelei lietai monolytan nuomoliolito daryti ar aplink karjėrą daryti, kad prisikasti iki šaknies. Visi ponai runkelį lauke mato, palenkti savo pusėn trokšta, tačiau dundukai per savo poniškumą taip nudebilėjo, kad nebežino ir vidaus runkelio nebemato, kurio visą vidų pilkos pelės išgraužė ir teks ponams patiems rupinti žžėmę, ropukus sėti, šeima visa juos rauti, paskviečiant tikrąjį E'Litą, kuri tėra maža pilka pE'Lytė:)